Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukdom / tjänstepension / dödsfall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukdom / tjänstepension / dödsfall"— Presentationens avskrift:

1 Sjukdom / tjänstepension / dödsfall
Tjänstemän Sjukdom / tjänstepension / dödsfall ITP 1 & 2 ITP

2 ITP-planen ITP 1 ITP 2 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare
Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän, efter godkännande av Collectum ITP

3 ITP-planen ITP 1 ITP 2 Premiebestämd 18 år Sjukförsäkring
25 år Ålderspension Premiebefrielse- försäkring ITP 2 Förmånsbestämd Premiebestämd 18 år Riskförsäkring - sjukförsäkring - premiebefrielse ITPK (28år) - ålderspension - efterlevandeskydd 28 år Ålderspension Familjepension Arbetsgivaren kan erbjuda tjm med lön > 10 ibb alternativ ITP ITP 1 ITP

4 Pensionsutfästelse Premiebestämd Förmånsbestämd
Ingen garanti för pensionens storlek Premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Kostnaden känd Förmånsbestämd Garanterar en bestämd pension Pension på slutlön Kostnaden är svår att förutse ITP 1 och ITPK ITP 2 ITP

5 När gäller ITP? ITP 1 Oavsett anställningsform - sjukförsäkring från 18 år - samtliga förmåner från 25 år ITP 2 Minst 8 tim/vecka Tillsvidare (inkl provanställd) - samtliga förmåner Tidsbegränsad ≤ 3 mån inga förmåner > 3 mån samtliga förmåner retroaktivt dag 1 Efterskydd 3 månader ITP

6 Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom
Sjukdom - lön < 7,5 pbb 7,5 pbb lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 10% ITP dag 15% ITP 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% sjukpenning 64% sjuk- ersättning 1 14 90 365 65 år Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom ITP

7 Sjukdom - lön > 7,5 pbb 32,5% ITP 65% ITP 80% sjuklön 90%
30 ibb 32,5% ITP 20 ibb 80% sjuklön 90% kollektiv-avtalad sjuklön lön 65% ITP 7,5 pbb 1 14 90 65 år Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom ITP

8 Sjukdom Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom 30 ibb
32,5% ITP 90% kollektiv-avtalad sjuklön 20 ibb 80% sjuklön 65% ITP 7,5 pbb lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 10% ITP dag 15% ITP 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% sjukpenning 64% sjuk- ersättning 1 14 90 365 (max 550 dagar) 65 år ITP

9 Premiebefrielseförsäkring
ITP 1 - efter 14 dagars sjukdom föräldrapenningtid (13 mån) vård av eget barn (minst 25 %) Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga Premien betalas från 25 år ITP 2 - efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga (f n hel premiebefrielse) Premiebefrielse fr o m 15e dagen Premiebefrielse fr om uppnådd karens 90 dagar ITP

10 Premiebefrielseförsäkring - sjukdom
ITP 1 Efter 14 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga ITP 2 Efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga (f n hel premiebefrielse) Premiebefrielse fr o m 15e dagen Premiebefrielse fr om uppnådd karens 90 dagar ITP

11 Premiebefrielseförsäkring - föräldraledighet
ITP 1 Föräldrapenningtid (13 mån) Vård av eget barn (minst 25%) Premiebefrielse - i proportion till graden av ledigheten ITP 2 Gäller inte - rekommendation att upprätthålla ITP i 11 månader Vid vård av eget barn betalar arbetsgivaren premie ITP

12 Pensionsgrundande inkomst - ITP 1
Ingår Utbetald bruttolön/månad - övertids-, semesterersättning, semesterlön - bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Ingår ej (exempel) Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Speciella regler gäller vid sjukdom ITP

13 Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier
Tjänstepension - ITP 1 25 55 65 år Premie 30 % 4,5 % LÖN 7,5 ibb kr/mån Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier ITP

14 Premie - ITP 1 30,803% 7,5 ibb motsvarar 35 563 kr/mån 4,638%
Lönen rapporteras månadsvis Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande inkomster vid utbetalningsmånaden ITP

15 Kostnad ITP 1 - exempel 50 000kr/mån
Lön ≤ kr – = kr Ålderspension Premiebefrielseförs. Sjukförsäkring * % 4,500 0,088 0,050 kr 1 600 31 18 30,000 0,528 0,275 4 331 76 40 Summa 4,638 1 649 30,803 4 447 *) lön upp till kr/mån Totalt kr ca 12% av lönen ITP

16 Aktivt val - ITP 1 Tjänstemannen väljer
Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt ITP

17 Jämförelse Traditionell Fond Försäkringsbolaget förvaltar premierna
Garanterat pensionsbelopp Återbäring Pensionens storlek premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Inga garanterade pensionsbelopp Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde ITP

18 Val av förvaltare - ITP 1 Traditionell pensionsförsäkring
Minst 50% Traditionell pensionsförsäkring Alecta AMF Folksam Skandia Liv Max 50% Fondförsäkring AMF Danica Pension SEB Trygg Liv SPP Liv Swedbank Försäkring Ej aktivt val Traditionell försäkring i Alecta ITP

19 Efterlevandeskydd - ITP 1
Återbetalningsskydd Pension till efterlevande Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd Max 4 pbb/år Utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn ITP

20 Familjeskydd - exempel kostnad - 1 pbb
Ålder Premie/år Utbetalning 5 år Utbetalning 20 år 25 år 20 kr 67 kr 35 år 39 kr 132 kr 45 år 100 kr 335 kr 55 år 292 kr * 777 kr 64 år 800 kr * 949 kr * upphör vid 70 år ITP

21 Familjeskydd - exempel 45 år
Bruttolön kr utbetalningstid 5 år Premie 4,5 % kr Familjeskydd 1 pbb - 100 kr Bruttolön kr utbetalningstid 20 år Premie 4,5 % kr Familjeskydd 1 pbb - 335 kr Till pension kr Till pension kr ITP

22 Alecta förvaltar pensionen
Ej aktivt val - ITP 1 Konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Alecta förvaltar pensionen ITP

23 Sammanfattning - ITP 1 Sammanfattning
Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställningsform Sjukpension fr o m 18 år Premiebestämd pension fr o m 25 år Inget lönetak Aktivt val Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension ITP

24 Översikt – ITP 1 ITP 1 Sjukförsäkring Allmän pension 18 år 25 år 55 år
Premiebestämd pension Premiebefrielseförsäkring Förtida uttag ITP

25 Tjänstetid - ITP 2 Tjänstetid - ITP 2 Ålderspension Arbetad tid
360 månader 28 år 65 år Tjänstetid - ITP 2 Arbetad tid Sjukdom Föräldraledighet (11 mån) Ålderspension Familjepension Ev samordning av annan tjänstepension födda före 1952 ITP

26 Pensionsgrundande inkomst - ITP 2
Pensionsmedförande lön 12,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jourersättning Restidsersättning Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost eller bostad Max 30 ibb Vid löneökningar inom fem år före pensionsåldern gäller särskilda regler Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid - avstående av lön för en förmån - Delpensionering ITP

27 Lönekapning - ITP 2 Antal månader kvar till pension
12 - 1 Max pensionsgrundande lönehöjning 1,20 x ibb ökningen 1,15 1,10 1,05 1,00 Exempel - 36 månader kvar till pension Inkomstbasbeloppets ökning 0,5% år 2014 0,5% x 1,10 = 0,6% löneökning ITP

28 Tjänstepension - ITP 2 30 ibb 1 707 000 kr/år 32,5 % 20 ibb
tidigast från 55 år livsvarig/temporär helt eller delvis 65 % 7,5 ibb kr/år 10 % ITP

29 ITPK - kompletterande ålderspension
2% Max 30 ibb Premie Premiebestämd Temporär eller livsvarig Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier ITP

30 Kompletterande premier - ITP 1 och ITPK
Extra pensionsavsättningar Kan endast tecknas för tjänstemän som har aktiv ITP 1 eller ITPK Premien kan vara löpande/månad eller engångspremie fast eller % av lön premietrappa Premiebefrielseförsäkring obligatorisk på löpande premier Collectum tar ut en administrationsavgift på inbetald premie ITP

31 Aktivt val - ITPK Tjänstemannen väljer
Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt ITP

32 Jämförelse Traditionell Fond Försäkringsbolaget förvaltar premierna
Garanterat pensionsbelopp Återbäring Pensionens storlek premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Inga garanterade pensionsbelopp Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde ITP

33 Val av förvaltare - ITPK
Traditionell pensionsförsäkring Alecta AMF Folksam Skandia Liv Fondförsäkring AMF Danica Pension SEB Trygg Liv SPP Liv Swedbank Försäkring Ej aktivt val Traditionell försäkring i Alecta ITP

34 Efterlevandeskydd - ITPK
Återbetalningsskydd Pension till efterlevande Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd Max 4 pbb/år Utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn ITP

35 ITPK familjeskydd - exempel 45 år
Bruttolön kr utbetalningstid 5 år Premie 2,0 % 6 000 kr Familjeskydd 1 pbb - 100 kr Bruttolön kr utbetalningstid 20 år Premie 2,0 % 6 000kr Familjeskydd 1 pbb - 335 kr Till pension 5 900 kr Till pension 5 665 kr ITP

36 Alecta förvaltar pensionen
Ej aktivt val - ITPK Konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Alecta förvaltar pensionen ITP

37 Familjepension - ITP 2 30 ibb 1 707 000 kr/år Förmånstagare
make/a, barn 20 år Livsvarig pension 16,25 % 20 ibb kr/år 32,5 % Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK 7,5 ibb kr/år - ITP

38 Slutbetalning - ITP 2 Tjänsteman som avgår ur tjänst tidigast månaden efter 62 år, i pensioneringssyfte, får ITP- och ITPK- premierna till 65 års ålder betalda av försäkringen ITP

39 Sammanfattning - ITP 2 Premie-bestämd Förmånsbestämd Sjukpension ITPK
sjukpenning sjukersättning ITPK pension Ålders- pension Familje- 30 ibb 32,5% 32,5% 32,5% 16,25% 20 ibb 2 % av lön 65% 65% 65% 32,5% 7,5 ( ) 10%* ( ) 15% ( ) 10% ( ) - * dag 91 – 360 Slutbetalning 62 år ITP

40 Pension - ITP 2 Premie-bestämd Förmånsbestämd ITPK pension Ålders-
Familje- pension 30 ibb 32,5% 16,25% 20 ibb 2 % av lön 65% 32,5% 7,5 ibb 10% - Slutbetalning 62 år ITP

41 Alternativ ITP - ITP 2 Tjänsteman med lön över 10 ibb ( kr år 2014) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja Alternativ ITP (frilagd premie, premietrappa, ITPK etc) ITP 1 ITP

42 Förändringar – ITP 2 Familjeskydd (2007) Tjänstepension (2007)
- utökat antal basbelopp och utbetalningstid - familjeskydd Tjänstepension (2007) - temporärt eller livsvarigt Familjepension (2008) - möjlighet att förstärka ITPK Samordningsregeln (2009) - borttagen för födda 1952 eller senare Lönekapning (2010) - följer inkomstbasbeloppets förändring enl tabell Tjänstepension (2011) - uttag helt eller delvis Kompletterande premier (2011) - till ITPK ITP

43 Sammanfattning - ITP 2 Sammanfattning
Tjänstemän födda 1978 eller tidigare Tillsvidare (inkl provanställning) minst 8 tim/vecka Tidsbegränsad anställning (> 3 mån) Familjepension lön > 7,5 ibb Slutbetalning 62 år Sammanfattning ITPK – premiebestämd pension Lönetak 30 ibb Flexibelt uttag av ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd pension ITP

44 Översikt - ITP 2 ITPK ITP 10% , 65% , 32,5% Sjukförsäkring
Allmän pension - - - 28 år 55 år 62 år 65 år ITP - ålderspension ITPK ITP - familjepension Förtida uttag Slutbetalning ITP

45 Kostnaden - baseras på ITP 2 ITP 1 Ålder Pensionsmedförande lön
Utbetald bruttolön per månad ITP 2 Ålder Pensionsmedförande lön Tidigare intjänad ITP och eller annan tjänstepension för personer födda före 1952 ITP

46 Premier - ITP 2 Totalt Premier 18 år Lön 7,5 pbb Lön 7,5 pbb-7,5 ibb
Lön 7,5 ibb-30 ibb Sjukförsäkring 0,050% 0,275% Premiebefrielseförs. * 0,401% Totalt 0,100% 0,325% 0,676% * inkl slutbetalning av ITP och ITPK Individuella premier 28 år Ålderspension ITPK 2,0% Familjepension Utjämning 0,65% ITP

47 Premiemaximering - ITP 2
Premien för ålderspension är max 47,0 % på lönedelar > 7,5 – 30 ibb 5,7 % på lönedelar ≤ 7,5 ibb 7,5 ibb maximerad premie 5,7% Bortfallande premie Individuell premie ITP

48 Premier - tjänstemän ITP 1 ITP 2 Totalt % 5,148 31,113 Totalt %
≤ kr/mån > kr/mån ITP* 4,638 30,803 TGL 0,200 0,000 TFA 0,010 TRR** 0,300 max 30 ibb ITP ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR** 0,30 Totalt % 5,148 31,113 Totalt % ca 12,70 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag ITP

49 Maximal kostnad - ITP 2 < 7,5 pbb 7,5 pbb-7,5 ibb 7,5 ibb-30 ibb
Sjukförsäkring 0,050 0,275 Premiebefrielseförs. 0,401 Ålderspension 5,700 (max) 47,000 (max) ITPK 2,000 Familjepension - * Utjämning 0,650 Totalt % 8,450 8,675 * 50,326 * tillkommer premie familjepension ITP

50 Fonderat system - ITP 2 Vid nyinträde Vid lönehöjning
Premier betalas till pensionsåldern som ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar Vid nyinträde 28 65 år Vid lönehöjning 28 40 50 60 65 år Avgång Fribrev När premiebetalning upphör 28 40 50 65 år ITP


Ladda ner ppt "Sjukdom / tjänstepension / dödsfall"

Liknande presentationer


Google-annonser