Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Surahammar 2007-03-28 Elin Dalaryd,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Surahammar 2007-03-28 Elin Dalaryd,"— Presentationens avskrift:

1 Surahammar 2007-03-28 Elin Dalaryd, elin.dalaryd@kristianstad.se

2 Kristianstad 75 000 invånare Nordöstra Skåne Jordbruksbygd Omfattande livsmedelsindustri Låglänt landskap

3 Teatern, februari 2002

4 Översvämmas vid + 3 m Ca 200 Mkr investeras i skyddsvallar mot Hammarsjön och Helge å Klart 2010-2012 Restriktioner mot bebyggelse under + 5 m

5 Viktiga milstolpar 1982-1998 1982 Fjärrvärme påbörjas 1989 Biogas från soptippen 1995 Kraftvärmeverk (flis och biogas) 1997 Biogasanläggning 1998 Miljöpolicy

6 Viktiga milstolpar 1999 - 2006 1999 Fossilbränslefri kommun 1999 Biogas fordonsbränsle 1998 – 2010 Statsbidrag 200 Mkr 2005 Klimatstrategi 2006 Klimpansökan 37,5 Mkr

7 Klimatinvesteringsprogram Pengar från Naturvårdsverket 6 ggr LIP 4 ggr, Klimp 2 ggr Åtgärder inom förnybar energi, transporter, effektivisering mm

8 Klimatstrategi för Kristianstads kommun

9 Bakgrund Arbete med energiplan hade pågått under lång tid Krav på att klimpansökan skulle innehålla en klimatstrategi Ingår som åtgärd för kommuner i miljöhandlingsprogram för Skåne Fördjupat miljömålsarbete för “begränsad klimatpåverkan”

10 Innehåll i klimatstrategin Bakgrund om växthuseffekten Klimatmålsättningar på olika nivåer Styrmedel och information Inventering, nulägesbeskriving Prognoser och möjliga åtgärder Lokala mål Handlingsplan Nyckeltal för uppföljning

11 Inventering av utsläpp

12 Utsläpp av koldioxid från olika sektorer Många åtgärder gällande uppvärmning och energieffektivisering. Vägtrafiken ökar med ett par % varje år

13 Klimatstrategin består av olika delar Övergripande Klimatstrategi Energiplan Energiplan Transportstrategi Transportstrategi Jordbruksstrategi Jordbruksstrategi Avfallsplan (arbete pågår) Avfallsplan (arbete pågår) Informationsstrategi Informationsstrategi

14 Klimatstrategins mål kan sammanfattas i 9 punkter: Energi ska användas effektivare El- och värmeproduktion ska baseras på förnybara bränslen och andelen lokalt producerad energi ska öka Energikonsumtion i form av fossila bränslen för omvandling av elektricitet och värme ska ersättas av förnyelsebar energi, i första hand fjärrvärme där det är möjligt och i andra hand med lokalt tillförd bioenergi (pellets etc.)

15 Användning av bensin och diesel för transporter ska minska genom infasning av biogas producerad i Kristianstad och låginblandning av inhemskt producerad etanol Det totala trafikarbetet och utsläppen av luftföroreningar ska minska, bl.a. genom väl fungerande kollektivtrafik och förändrade beteenden (t.ex. ökad cykeltrafik) En större andel av avfallets energiinnehåll ska tas tillvara, i första hand genom rötning till biogas och i andra hand genom förbränning

16 Mängden gödsel och andra grödor från jordbruket som används för biogasproduktion ska öka Kunskapen om utsläpp av andra växthusgaser än koldioxid, främst metan och lustgas och möjligheterna att minska dessa ska öka Kommunen ska genom information försöka påverka andra intressenters energival och utsläpp av växthusgaser

17 Energiplan Riktlinjer och miljöeffekter vid användning av olika energislag Mål för användning av olika energislag, energieffektivisering och planeringsprocesser Mer effektiv energianvändning och övergång till förnybara energikällor ska ge oss ett hållbart energisystem

18 Transportstrategi Inventering av utsläpp av växthusgaser från transporter Mål (energikällor, utsläpp) Förslag på åtgärder

19 Jordbruksstrategi Inventering av utsläpp av växthusgaser från jordbruk. Mål Förslag på åtgärder Behov av mer kunskap

20 Informationsstrategi I första hand en plattform att utgå ifrån vid planering av olika informationsinsatser. MålÅtgärder Motsvarar inte övriga strategier i upplägg

21 Uppföljning Årlig klimatredovisning Styrtal om utsläpp av koldioxid Koldioxidinventeringar

22 Genomförda åtgärder

23 Centrala Kristianstad, Vä, Åhus och Fjälkinge. LIP-kansliet, Kristianstads kommun Förnyelsebar energi - fjärrvärme 98 % biobränsle 2006

24 Förnyelsebar energi - pellets Utanför fjärrvärmeområde. 43 kommunala byggnader. Bidrag till småhus.

25 Förnyelsebar energi - biogas Produktion, marknadsföring, bidrag mm.

26 Förnyelsebar energi - produktionsvåtmarker Rening av vatten Odling av biobränsle Ökad biologisk mångfald mångfald Våtmarker görs lönsamma för lantbrukaren

27 Klimatinformation - klimatskola 10 ”lektioner” i kommuntidningen Igenkänningsfaktor Information om klimatföränd- ringarna i kombination ringarna i kombination med tips med tips

28 Klimatinformation - klimatutställning Turnerande utställning från Riks- utställningar: Klimat – Ekonomi - Politik Nya gäster varje dag Eget utställningsmaterial

29 Hållbart resande - Hälsotrampare Riktar sig mot vanebilister Cykla i utbyte mot utrustning och hälsotest Resedagbok Mycket mediafokus! ”De trampar för hälsan”

30 Hållbart resande - Klasstrampet Tävling för åk 4 och 5 Vinnare: klass med högst andel cyklande Vinst: pengar till klasskassan Diplom till alla med siffra på minskade CO 2 -utsläpp

31 Diplom Till klass_________________ som deltagit flitigt i Klasstrampet oktober 2006. Ni har tillsammans cyklat ______ km och sparat ________ kg koldioxid. Andelen cyklande i klassen var _____ %. Ni har tillsammans gjort _____ resor med cykel eller till fots. Tack för er insats och fortsätt gärna att cykla för miljön!

32 Hållbart resande - Testresenärer Samarbete med Skånetrafiken Vanebilister Buss/tåg i en månad i utbyte mot gratis kort Resedagbok Mycket mediafokus! ”Nöjda testresenärer bytte bil mot buss”

33 Hållbart resande – Europeiska Trafikantveckan Ett tema för varje dag Två permanent åtgärd TorgaktiviteterBiogasbilsutställningFöredragStudiebesök Guidade turer Biogasbilsparad

34 Hållbart resande - bilpool Efterfrågan från allmänheten InformationskampanjInformationsmöte Stöd vid bildandet, hjälp med parkeringsplats hjälp med parkeringsplats Anordning av invigning Fortsatt informations- spridning spridning Idag: 9 medlemmar och förfrågningar varje vecka

35 Hållbart resande - samåkning Samåkningsforum på Internet Samåkningsforum på intranätet Lansering under Trafikantveckan Marknadsföring i kommuntidning och radio För både dagliga resor och engångföreteelser

36 Reduktion av CO 2 -utsläpp, 1990 till 2005 CO 2- reduktion ton/år Procent av utsläppen i kommunen 1990 Fjärrvärme 109 000 27 % Pellets, halm 10 000 2,5 % Biogas (transporter) 3 000 0,8 %

37 Utmärkelser för energi- och trafikarbetet! 2001 CTO Awards 2001 (EU) 2002 Climate Star (Klimatalliansen) 2003 Vägverkets Miljöpris – hedersomnämnande 2003 Energy Globe Award – 3 rd prize 2004 Bästa Miljöbilskommun (Gröna Bilister) 2005 Bästa klimatkommun (SNF) Kristianstads kommun


Ladda ner ppt "Surahammar 2007-03-28 Elin Dalaryd,"

Liknande presentationer


Google-annonser