Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kyotoprotokollet omfattar sex växthusgaser: CO 2 – koldioxid CH 4 – metan N 2 O – lustgas HFC - fluorklorväten FC - fluorkarboner SF 6 - svavelhexaflorid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kyotoprotokollet omfattar sex växthusgaser: CO 2 – koldioxid CH 4 – metan N 2 O – lustgas HFC - fluorklorväten FC - fluorkarboner SF 6 - svavelhexaflorid."— Presentationens avskrift:

1 Kyotoprotokollet omfattar sex växthusgaser: CO 2 – koldioxid CH 4 – metan N 2 O – lustgas HFC - fluorklorväten FC - fluorkarboner SF 6 - svavelhexaflorid Vattenånga står för 2/3 av den naturliga växthuseffekten, men mänsklig verksamhet tillför inte vattenånga i atmosfären. Dock råder stor osäkerhet om konsekvenser av utsläpp på höjd höjd. Mer info: www.lfv.se och www.transportstyrelsen.sewww.lfv.sewww.transportstyrelsen.se Växthusgaser Naturligt förekommande Artificiella

2 Efter koldioxid, är metan och fluorklorväten de växthusgaser man främst kommer i kontakt med som energi- och klimatrådgivare Växthusgaser

3 Olika växthusgaser

4 GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av växthusgasen påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. Vanligtvis används ett hundraårsperspektiv, GWP100. Med hjälp av GWP-faktorn kan alla utsläpp räknas om till koldioxidekvivalenter. GWP – Global Warming Potential

5

6 Sveriges utsläpp

7 Källor till utsläpp av växthusgaser globalt Energiförsörjning 27% Transport 13% Bostäder och service 8% Industri 19% Jordbruk 13% Avskogning 17% Avfallshantering 3% Data för 2004 Totala utsläpp: 49 Gton CO 2 e Källa: IPCC, 2007

8 CO 2 Energiproduktion, transporter, övrig förbränning CH 4 Utsöndring från idisslande boskap, risodling, läckage från avfallsupplag och gödsel, upptining av permafrost, termiter, avgång från oceaner, etc. N 2 O Avgång från jordbruksmark (kvävebaserade gödningsmedel), hav, regnskogar, bakterier i mark, förbränning av fossila bränslen, industri, sjukhus Källor till utsläpp

9 CH 4 • Metanutsläpp från jordbruket står vid sidan om lustgas och koldioxid för en stor andel av klimatpåverkan från den mat vi äter, detta omfattas dock inte av energi- och klimatrådgivarens uppdrag idag. Mer information om jordbrukets klimatpåverkan finns i rapporten JOKER från Hushållningssällskapet Halland. Källor till utsläpp •Spontanutsläppen av metan från avfallsdeponier och gödsel är grunden till varför biogas ger en mycket hög miljöbesparing som fordonsbränsle.

10 Reduktion av utsläpp av växthusgaser uttryckt som CO 2 -ekvivalenter Diagrammet avser livscykelemissioner och baseras på dagens odlingsförhållanden i mellersta Sverige. Källa: Bioenergi från jordbruket – en växande resurs. SOU 2007:36

11 Källor till utsläpp FC Används bl.a. inom elektronikindustrin och bildas som en förorening vid aluminiumtillverkning. Freon ingår i gruppen flourkarboner. SF6 Används bl.a. som isolermedium i högspänningsutrustning som ställverk. Läckage från tyngre elektrisk apparatur.

12 HFC • Används bl.a. som köldmedium i värmepumpar och luftkonditionering. • Dominerande utsläpp i Sverige: läckage från kylskåp, värmepumpar och brandsläckarutrustning • Användningen och utsläppen av HFC ökar, främst till följd av freonförbudet. Däremot har de totala utsläppen av köldmedium minskat sedan 80-talet. • Installation av större anläggningar ska anmälas till miljökontoret i kommunen innan installation och kontroll och rapportering av läckage från större anläggningar och aggregat görs årligen Källor till utsläpp

13 HFC Ingrepp i ett köldmediesystem och trycksättning av gas får endast utföras av ett ackrediterat kontrollorgan med en certifierad arbetsledare! Detta gäller både installation och reparation av värmepumpar och luftkonditionering. Undantag för installation av vissa luft-luftvärmepumpar där ingrepp ej görs i köldmediesystemet. Källor till utsläpp Det finns alternativ till HFC koldioxid, ammoniak, propan, pentan, isobutan


Ladda ner ppt "Kyotoprotokollet omfattar sex växthusgaser: CO 2 – koldioxid CH 4 – metan N 2 O – lustgas HFC - fluorklorväten FC - fluorkarboner SF 6 - svavelhexaflorid."

Liknande presentationer


Google-annonser