Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utformning av miljöledningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utformning av miljöledningssystem"— Presentationens avskrift:

1 Utformning av miljöledningssystem

2 Principskiss för miljöledningssystem
miljöutredning miljöpolicy Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande Miljörevision och uppföljning Ledningens genomgång Ständig förbättring

3 Modell för miljöledningssystem
Miljöpolicy Högsta ledningens åtagande Överordnade riktlinjer Planering Hur påverkar vi miljön? (Miljöaspekter) Vilka lagar och regler behöver vi känna till? Miljömål Handlingsplan Lära och Agera Jobbar vi med rätt saker? Jobbar vi på rätt sätt? Tillämpas riktlinjerna? Når vi avsedda resultat? Vad händer framöver? Hur planerar vi för detta? Ständig förbättring ACT PLAN GÖRA CHECK DO Kontroll och korrigerande åtgärder Vad ska vi mäta? Hur ska vi göra när något går fel? (Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder). Revision av systemet (tillämpning, ändamålsenlighet, effektivitet) Genomföra Vem har ansvar för vad? Utbildning, förståelse och kompetens Kommunikation Dokumentation Rutiner och instruktioner Nödlägesberedskap STYRA 3

4 Kravelement i ISO 14001 Ny version av standarden kom i slutet av Inga större förändringar av kravelement. Dock mindre krav på dokumentation. Kapitel 4 innehåller underrubriker= system eller kravelement Varje kravelement (rubrik) innehåller ett antal skall-satser,vilka måste vara uppfyllda för att kunna certifiera miljöledningssystemet: 4.2 Miljöpolicy 4.3 Planering 4.4 Införande och tillämpning 4.5 Uppföljning 4.6 Ledningens genomgång

5 Definitioner Aktivitet, produkt, tjänst Miljöaspekt Miljöpåverkan 3.5
omgivningar där en organisation (3.16) verkar, vilket inkluderar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna och människor samt samspelet mellan dessa ANM. I detta sammanhang sträcker sig omgivning inifrån en organisation (3.16) och ut till det globala systemet. 3.6 miljöaspekt delar av en organisations (3.16) aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster som kan påverka miljön (3.5) ANM. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan (3.7). 3.7 miljöpåverkan varje gynnsam eller ogynnsam förändring i miljön (3.5) som helt eller delvis orsakas av organisationens (3.16) miljöaspekter (3.6) Aktivitet, produkt, tjänst Miljöaspekt Miljöpåverkan Definitioner

6 Begreppet miljöaspekt
Ofta svårt att formulera miljöaspekter. Formulera så att organisationen känner igen sig. Koppla alltid till aktivitet, vara eller tjänst. 4.3.1 Miljöaspekter Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att: a) identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan styra, och de miljöaspekter som den kan påverka. När detta görs skall organisationen ta hänsyn till planerad eller pågående utveckling och nya eller förändrade aktiviteter, produkter och tjänster, b) avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön (d.v.s. betydande miljöaspekter). Organisationen skall hålla denna information dokumenterad och aktuell. Organisationen skall säkerställa att den tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls.

7 Exempel på saker att fundera över innan miljöledningssystem införs
omfattning avgränsning förankring mål visioner strategi Varför mls? Ledningens engagemang Hur ska det organiseras? Vem har ansvar?

8 Miljöutredning Miljöaspektsutredning, nulägesanalys, nollrevision, mfl synonymer Kartläggning av aktuellt företags/organisations miljöpåverkan Det handlar om att identifiera, analysera och värdera företagets/organisationens miljöaspekter Vad gör vi som påverkar miljön?

9 Direkt vs. indirekt miljöpåverkan
Några exempel på…. ...direkt miljöpåverkan transporter elanvändning för uppvärmning avfallshantering resursanvändning Av stor betydelse för t.ex. tillverkande företag …indirekta miljöpåverkan beslut rådgivning val av tjänster planering Av stor betydelse för tjänste- företag, myndigheter etc.

10 Miljöutredning -Kartläggning av material- och energiflöden
Avdelning/Funktion/Enhet Produkter Restprodukter Energi Insatsvaror Utsläpp Avfall Farligt Osorterat Sorterat Vatten Luft Mark

11 Övrigt innehåll i miljöutredningar
Personalens engagemang och inställning Behov av utbildning Risker för olyckor och konsekvenser av sådana Miljölagstiftning och andra miljökrav som påverkar företaget Existerande ledningssystem, organisation, ansvar och rutiner

12 Miljöaspektsregister
De miljömässiga svagheter och styrkor som identifierats inom huvudområdena i miljöutredningen utgör företagets miljöaspekter Miljöaspekterna förs in i ett register/tabell För att göra registret tydligare kan aspekterna kategoriseras enligt direkta, indirekta samt olycksrisker

13 Värdering av miljöaspekter
För att avgöra vad som är viktigast. Ofta används två olika bedömningskriterier: miljöpåverkan och drivkrafter. Vi rekommenderar att enbart miljökriterier används vid en första värdering. Miljöpåverkan bidrag till växthuseffekten bioackumulerbarhet försurning övergödning förnyelsebarhet hälsopåverkan toxicitet/varaktighet/vanlighet/mängd Drivkrafter lagkrav el. krav enl. ISO14001/EMAS kunskapskrav ekonomiska möjligheter tekniska möjligheter förbättringspotential förtroende/ “good will”

14 Värdering (forts.) Viktigt att tänka på i värderingen:
Hur vet vi vilka miljöproblem som en viss aspekt bidrar till? Hur vet vi vilka miljöproblem som är viktigast? Hur avgränsar vi värderingen (ansvarsområdet)? Värderingen måste vara rimlig att genomföra

15 Miljöpolicy Anger kortfattat och övergripande hur företaget ser på miljöfrågor och hur de ämnar agera i arbetet Presentation av företagets miljöprinciper Lägger fast ambitionsnivån för miljöarbetet Utgör nyckeldokumentet -fortsatta åtgärder kommer att bedömas utifrån/jämföras med policyn Ska samordnas med andra policies Ska vara inriktad mot de betydande miljöaspekterna Officiellt dokument - visar intressenter hur företaget ser på miljöfrågor

16 Vad måste ingå i en miljöpolicy enligt ISO 14001 och EMAS
Högsta ledningen skall fastställa organisationens miljöpolicy och säkerställa att den, inom den definierade omfattningen av miljöledningssystemet: a) är relevant i förhållande till organisationens aktiviteter, produkter och tjänster, deras typ, storlek och miljöpåverkan; b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening; c) innehåller ett åtagande om att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av och som kan relateras till organisationens miljöaspekter; d) utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål; e) är dokumenterad, införd och underhållen; f) är kommunicerad till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av organisationen; g) är tillgänglig för allmänheten.

17 Miljömål Formuleras med utgångspunkt från betydande miljöaspekter och miljöpolicy Miljömålen ska vara kvantifierade -mätbara De bör ge upphov till en direkt miljöförbättring Övergripande miljömål (konkretisering av miljöpolicyn) Detaljerade miljömål

18 Exempel på miljömål (vilka är bra och vilka är mindre bra eller direkt dåliga?)
Vi ska ge personalen 5 timmars miljöutbildning Vi ska översätta vår miljöhandbok till engelska Vi ska uppfylla miljölagstiftningens krav 2013 Andelen tjänsteresor med bil ska minska med 25% till år 2007 Vi ska minska vår energianvändning med 5% till år 2007. Vi ska skicka flera

19 Miljöledningsprogram
Miljöprogram, miljöhandlingsprogram är synonymer Syfte: svarar på frågan “Hur ska miljömålen uppnås?” Innehåll (för utförliga program): Bakgrund Mål Genomförande Mätning/Kvantifiering Tidsplan Ansvarsfördelning Resurser (ekonomiska och personalresurser)

20 Ansvar/organisation Vilka olika nivåer och ansvarsposter behövs?
Vilka personella resurser krävs? Hur arbetet organiseras är bl. a. beroende av: - företagets storlek - typ av verksamhet - ambitionsnivå - övriga ledningssystem och övrig organisation

21 ISO 14001 och EMAS om organisationsstruktur och ansvar
Företaget skall beskriva ansvar och befogenheter för alla anställda vilka leder, utför eller kontrollerar aktiviteter med påverkan på miljöprestanda Ansvar och befogenheter ska vara så fördelade att - tillräckliga resurser finns för att mls ska fungera - samtliga miljöproblem identifieras och dokumenteras Det ska finnas en ledningsrepresentant som säkerställer att mls uppfyller kraven och som rapporterar miljöprestanda till övriga ledningen

22 Miljöutbildning Miljöutbildning bör innefatta - alla
allmän miljökunskap och företagets miljöpåverkan miljöledningssystemet på övergripande nivå -Nyckelpersoner/viktiga avdelningar avdelningsvis/funktionsvis utbildning (specifika instruktioner)

23 Exempel på dokument i miljöledningssystem
Miljöhandbok (miljömanual) Miljöaspektsregister med värdering Värderingsmodell Miljöpolicy Miljömål Miljöledningsprogram Förteckning över miljörelaterade lagkrav och andra krav Förteckning över ansvarsfördelning Miljökompetens/miljöutbildning

24 Miljörevision Intern och extern.
Intern: Gör vi vad vi tänkt oss? Finns det några fel eller brister? Extern: Lever företagets miljöledningssystem upp till kraven i standarden? Avvikelser. Att ständigt bli bättre!

25 Ledningens genomgång - Företagets ledning ska med egenbestämd periodicitet gå igenom miljöledningssystemet för att säkerställa dess funktion, effektivitet och riktighet - revisionsrapporter ett underlag - måluppföljning - om behov finns skall policy, mål, miljöaspektregister, värdering, kravförteckning, instruktioner mm korrigeras och tillägg göras


Ladda ner ppt "Utformning av miljöledningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser