Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Miljöutbildning för Kollektivtrafikförvaltningens chefer – en introduktion till din roll i miljöarbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Miljöutbildning för Kollektivtrafikförvaltningens chefer – en introduktion till din roll i miljöarbetet."— Presentationens avskrift:

1 Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Miljöutbildning för Kollektivtrafikförvaltningens chefer – en introduktion till din roll i miljöarbetet

2 Produktion: Miljö- och kemienheten 2 Vad ska jag som chef ha koll på?  Miljöledningssystemets struktur – följer linjeorganisationen  Miljöpolicy – var den finns och hur den har med oss att göra  Miljömål – vad vi ska göra för att uppnå dessa  Organisationen (roller och ansvar i miljöarbetet)  Hur vi efterlever miljölagar  Avvikelser och förbättringsförslag Tulpanfrossa i Stadsparken. Foto: Zandra Falck

3 Produktion: Miljö- och kemienheten 3 Landstinget är miljöcertifierat  Vi jobbar systematiskt med miljöarbetet – vi har ett miljöledningssystem  Chefen har miljöansvaret på arbetsplatsen  Krav ställs på lagefterlevnad  Alla anställda ska få utbildning och det ska registreras  Miljörevisioner görs regelbundet Landstingets miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001 och EMAS-registrerat

4 Produktion: Miljö- och kemienheten 4 Miljöledningssystemet – de viktigaste delarna Miljömål och handlingsplaner Utbildning och kompetens Rapportering och hantering av avvikelser Miljöpolicy > > > Organisation och ansvarsfördelning Verksamhetsstyrande dokument Revision av miljöarbetet Ledningens genomgång Miljöhandboken som beskriver miljölednings- systemet hittar du på Navet under Kunskapsbanken/Service A-Ö/Miljö

5 Produktion: Miljö- och kemienheten 5 Landstingets miljöpolicy, inledning Landstinget i Uppsala län med drygt 11 000 anställda bedriver förebyggande sjukvård, bassjukvård, högspecialiserad hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Det svarar även för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och utövar kulturell verksamhet. Verksamheten är omfattande och medför en stor miljöpåverkan genom många transporter, en betydande mängd avfall samt stor användning av energi, förbrukningsmaterial, läkemedel, kemikalier och lustgas. Många av utsläppen har även en negativ påverkan på människors hälsa.

6 Produktion: Miljö- och kemienheten 6 Landstingets miljöpolicy, fortsättning För att minska miljöpåverkan och hälsofarliga utsläpp är vår policy att:  förebygga föroreningar och hushålla med resurser  upphandla varor och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan  ta miljöhänsyn i varje handling och beslut i det dagliga arbetet  följa miljölagstiftningen  ständigt förbättra verksamhetens miljöresultat och nå uppsatta mål

7 Produktion: Miljö- och kemienheten 7 Vår vision, dit vi strävar är: Att landstingets verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att utsläppen inte påverkar miljö eller folkhälsa negativt och att vi därigenom bidrar till att lämna över ett ekologiskt hållbart samhälle till kommande generationer.  När vi reser eller fraktar varor sker det med cykel, tåg eller med fordon som drivs med förnyelsebara bränslen  Vi hushåller med energi och ändliga resurser  Vi sprider inte läkemedel som är skadliga för miljö och hälsa till luft, mark och vatten  Vi använder kemikalier och lustgas på ett sådant sätt att inte människa och miljö skadas  Maten vi serverar är ekologiskt producerad och transporterad med hänsyn till miljön  Vi källsorterar allt vårt avfall

8 Produktion: Miljö- och kemienheten 8 Vägen till förbättringar – miljömål sätts!  Varje år antas en mål- och handlingsplan av ledningen där det finns mätbara mål och utredningsmål  Miljömål och handlingsplan tas fram utifrån politikernas miljöprogram 2011-2014  Specifika miljömål för Kollektivtrafikförvaltningen finns i miljöhandboken under rubriken Miljömål och handlingsplaner. Allé mot Fyrisån från Ulleråker, Uppsala. Foto: Zandra Falck.

9 Produktion: Miljö- och kemienheten 9 Tjänsteresor  Miljömål till 2014: Utsläppen av fossil koldioxid från tjänsteresor ska vara minst 15 procent mindre per anställd jämfört med år 2010.  Resepolicyn är antagen av politikerna och är ett styrande dokument  Du som chef har ett ansvar för att resepolicyn följs.  I policyn anges exempelvis  att flygresor inom Sverige bör undvikas  vid resor understigande 50 mil ska tåg alltid väljas i första hand  krav på personbilar som används i tjänsten

10 Produktion: Miljö- och kemienheten 10 Chefens ansvar  Alla avdelningschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att:  kraven i landstingets miljöledningssystem uppfylls enligt Landstingsfullmäktiges beslut  landstingets miljöpolicy är känd och följs  förvaltningens miljömål uppfylls  miljöutbildning och information genomförs  åtgärda avvikelser/genomföra förbättringar i miljöarbetet  nyanställda får introduktion till verksamhetens miljöarbete  skapa förutsättningar för utveckling av verksamhetens miljöarbete  miljöfrågor tas upp som en fast punkt vid avdelningsmöten  all personal får kontinuerlig utbildning och information om miljöarbetet  utbildningsregister upprättas

11 Produktion: Miljö- och kemienheten 11 Chefens stöd i miljöarbetet  På vissa enheter utses miljöombud* som t.ex. informerar anställda i miljöfrågor, har koll på kemikalier och ser till att avfallshanteringen fungerar  Anställda ska genomgå miljöutbildning. De finns i form av bildspel (som detta) med olika inriktning, t ex miljöledning och avfall  Utbildningar ska registreras och för UL:s del kommer de framöver att finnas i systemet Pingpong där du som chef har överblick  Lagefterlevnad med mera – ett årligt uppföljningsverktyg, VerkSAM, fylls i via datorn där punkter om både säkerhet, arbetsmiljö och miljö tas upp (mer information på nästa bild)  Mycket information finns på Navet under Kunskapsbanken/Service A-Ö/Miljö * Miljöombudet erbjuds en endagsutbildning från miljö- och kemienheten på Landstingets ledningskontor

12 Produktion: Miljö- och kemienheten 12 Hur ser jag till att miljölagar efterlevs inom min avdelning/verksamhet?  Med start tidigast 2013 ska VerkSAM, ett uppföljningsverktyg för säkerhet, arbetsmiljö och miljö fyllas i via datorn och godkännas av chefen. Landstingets ledningskontor kommer med mer information om detta när det blir aktuellt.  Tills VerkSAM kan användas kontrolleras lagefterlevnad via internrevision. Mer om internrevision kommer på nästa bild.  På sidan om VerkSAM (Kunskapsbanken/IT-system/VerkSAM) finns information och dokumentet ”Sammanfattning av miljölagstiftning för chefer inom landstinget”, som beskriver lite närmare vilket lagansvar chefen har.  För övrigt gäller det att se till att personalen efterlever verksamhetsstyrande dokument som till exempel:  Avfallshandboken  Kemikalieriktlinjer  Resepolicy

13 Produktion: Miljö- och kemienheten 13 Miljörevisioner  23-24 januari sker Kollektivtrafikförvaltningens första miljörevision (av internrevisor).  15-16 april sker revision av certifieringsföretag. Då granskas om förvaltningen uppfyller kraven för miljöcertifiering.  Efter certifieringsrevisionen får alla arbetsplatser 1-2 besök under en treårsperiod – antingen av en intern revisor eller av ett certifieringsföretag.  Revisionsplanen, som finns i miljöhandboken, ger en översikt över vilka arbetsplatser som ska revideras under en viss tidsperiod.

14 Produktion: Miljö- och kemienheten 14 Miljörevisioner forts.  Revisorn ställer frågor till chefer, gör stickprov bland de anställda och skriver en revisionsrapport.  Eventuella avvikelser ska åtgärdas på arbetsplatsen inom en viss tid.  Miljörevisionen ska ses som en bekräftelse på att arbetsplatsens medarbetare och chef är med på miljöspåret – det handlar inte om att ha alla rätt! Bra information om hur man kan förbereda sig för revision finns på Navet under: Kunskapsbanken Service A-Ö Miljö Revision

15 Produktion: Miljö- och kemienheten 15 Rapportering av miljörelaterade avvikelser och förbättringsförslag  Görs på blankett (se miljöhandboken, dokument 14.2) eller i programmet MedControl (införs tidigast under 2013).  När någon registrerar ett ärende går det till miljösamordnaren på förvaltningen  Miljösamordnaren utser orsaksutredare och åtgärdsansvarig - som ofta är du som chef  Rapportering ska göras då miljölagstiftning eller fastställda rutiner inte följs  Alla anställda kan föra fram sina synpunkter - både avvikelser och förbättringsförslag, exempelvis:  När förutsättning för källsortering inte finns  När det inte går att släcka i lokaler där ljuset inte behöver vara på hela tiden  När vi kommit på en förändring på arbetsplatsen som är bra för miljön, och som skulle kunna göras på andra arbetsplatser

16 Produktion: Miljö- och kemienheten 16 Om jag undrar något…  Kontaktar jag arbetsplatsens miljöombud eller förvaltningens miljö- samordnare Peter Eklund  Går jag in på Navet under Kunskapsbanken/Service A-Ö/Miljö eller läser i miljöhandboken  Kontaktar jag Miljö- och kemienheten Ur klimatbroschyren ”Stoppa onödan 2.0 º”

17 Produktion: Miljö- och kemienheten 17 Utbildningen genomförd!  Kom ihåg att registrera när du och dina medarbetare genomfört dessa utbildningar.  Listorna över vem som genomfört miljöutbildningarna är redovisande dokument i miljöledningssystemet och ska bevaras för att kunna visas upp vid interna eller externa revisioner. Framöver kommer utbildningar att registreras automatiskt i systemet Pingpong.


Ladda ner ppt "Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Miljöutbildning för Kollektivtrafikförvaltningens chefer – en introduktion till din roll i miljöarbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser