Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Nyckeltal 2012-05-09 723g09 Företagsekonomi, LIU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Nyckeltal 2012-05-09 723g09 Företagsekonomi, LIU."— Presentationens avskrift:

1 1 Nyckeltal g09 Företagsekonomi, LIU

2 Varför Nyckeltal ? Ekonomiska och finansiella nyckeltal är till: för att tillgodose externa intressen för att antingen konsolidera eller expandera för att värdera Produktivitets- effektivitetsanalyser för att styra verksamheten 2

3 Kapitalfördelning Utgångspunkt är att ”kapitalbindning kostar pengar”. RÖK= OT – KS, RÖK= E + LS – AT RÖK behovet är att täcka: Varulager + Kundfordringar- Leverantörsskulder 3

4 Rörelsekapitalet (RÖK) RÖK= OT – KS, RÖK= E + LS – AT 4 Rörelsekapital (RÖK) OT (omsättnings tillgångar) Kortfristiga skulder (KS) Långfristiga skulder (LS) Anläggningstillgångar (AT)

5 Sammanfattande analysschema Storleksutveckling, tillväxt Kapitalbindning Kapitalanskaffning Likviditet, betalningsförmåga Soliditet, överlevandeförmåga Effektivitet, hur bra är vi Lönsamhet, hur bra är vi Flexibilitet, hur mycket bättre kan vi bli Kassaflödesanalysen 5

6 Storleksutveckling Företagsstorlek kan beror på Omsättning Antal anställda Totala tillgångar Inflationsjusterade variabler hur mycket växer ekonomin 6

7 Rörelsekapital – det storleksstyrda kapitalbehovet RÖK beroende på företags utveckling. 7

8 Rörelsekapital-behov beror på storleksutveckling Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder Behovet av rörelsekapital ofta % av försäljningen Enbart Kassa för löpande flöden minst 5 % av försäljningen. Därtill kommer kassa för säsongsvängningar och kassa som fallskärm Svårt rationalisera rörelsekapitalområdet 8

9 Rörelsekapital Omsättningsti llgångar Kortfristiga skulder (förfaller inom 1 år) Rörelsekapital Tumregel: Rörelsekapitalbehovet oftast % av försäljningen Rörelsekapital= Omsättningstillgångar - Kortfristiga Skulder 9

10 Soliditet och likviditet Att överleva på lång och kort sikt 10

11 Soliditet och likviditet Att överleva på lång och kort sikt Lång sikt tåla förluster soliditet Kort sikt kunna betala förfallna skulder likviditet 11

12 Likviditet - betalningsförmåga Betalningsförmåga är en fråga om överlevande. ”likvida medel” avser kassa och bank, men även finansiell placeringar som snabbt kan omvandlas till pengar, t.ex. statsobligationer, statsskuldväxlar, certifikat, mm. Likvida medel i % av omsättning. Tumregel > 5 % försäljning 12

13 Quick ratio: Kassalikviditet= Omsättningstillgång I/ Kortfristiga skulder Tumregel > 100% Current Ratio: balanslikviditet = Omsättningstillgång II / Kortfristiga skulder. Tumregel > 200% 13

14 Ex: RR (AB HUSK) Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income

15 BR (AB HUSK) Current assets: Cash2.000 Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

16 Likviditet Kassalikviditet= Balanslikviditet= Enligt tumregel skall kassalikviditet vara minst 100% och balanslikviditet 200% Företagets kortsiktiga betalningsförmåga Omsättningstillgångar I= Totala omsättnings –VARUL - pågående arbete 16

17 17 SOLIDITET Företagets långsiktiga betalningsförmåga Justerat Eget Kapital Totalt Kapital JEK= Eget kapital + (1 – skattesats) x obeskattade reserver Svenska företag annars har låg eget kapital.

18 Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad (S/E) skulder + skatt på obeskattade reserver = eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för skatt 18

19 19 Förädlingsvärdeanalys Förädlingsvärde är ett mått på den värdeökning som organisationen genererar. Nettoomsättning justerad) - externa kostnader (justerad) = förädlingsvärde mer specifik: Förädlingsvärde = Nettoomsättning – rörelsekostnad+ avskrivningar + personalkostnader Förädlingsgrad (%) = Förädlingsvärde Omsättningen

20 20 …förädlingsvärden i flera led! (Value added) Sädens förädlingsvärde Produktions/säljvärde Förädlingsnivå Företag 1 Bonden Företag 1 Bonden Företag 2 Mjölnaren Företag 2 Mjölnaren Företag 3 Bagaren Företag 3 Bagaren Mjölets förädlingsvärde Insats av säd Brödets förädlingsvärde Insats av mjöl Från ett ax till en limpa. BNP Bilden är hämtad från boken Lönnroth – Hansson: : Ekonomi för alla Förädlingsgrad= omsättning minus externa kostnader i % av omsättningen

21 Lönsamhets nyckeltal Det totala kapitalets räntabilitet ---- R T Resultat Mått: Rörelseresultat + finansiella intäkter Eller Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader Kapital mått: genomsnittligt totalt kapital =(T 0 +T 1 )/2 21

22 Rörelseresultat + Finansiella intäkter R T = x 100% Genomsnittlig Balansomslutning 22 lönsamhets nyckeltal R T Räntabilitet = AVKASTNING på Totala Kapital

23 Du Pont modellen: R T =VP x KOH Det Totala Kapitalets Räntabilitet R T = vinst marginal x Kapitalomsättningshastighet Tumregel 7~8% (*statsobligations avkastning + riskpremie) R T Return on Assets ROA 23

24 R syss Avkastning (R syss ) på sysselsatt Kapital= Rörelseresultat + finansiella intäkter x 100% Genomsnittligt Sysselsatt Kapital Sysselsatt kapital = Balansomslutning./. Ej räntebärande skulder (till Leverantörer)./. Latenta skatteskulder (på obesk. reserver)./. = - 24

25 R E ROE Return on Equity Avkastning på Eget Kapital= Rörelseresultat efter fin. netto x (1-τ) Genomsnittligt justerat eget kapital* *: Eget kapital + obeskattade reserver *(1- τ) τ : skattesats. Bolagsskatten år 2012 är 26,3 % Den mäter ett företags effektivitet att generera vinster för varje krona av nettotillgångar (Tillgång- skulder) 25 X 100%

26 Effektivitet i Kapitalanvändning Kapitalomsättningshastighet (KOH) KOH= Omsättning / Total kapital Tumregel 1,5 för KOH. Ränta Betalningsförmåga: Räntetäckningsgrad = resultat efter finansiella intäkter / finansiella kostnader Tumregel är 2, men minst 1. 26

27 Rörelseresultat Rörelsemarginal = rörelseresultat / omsättning Vinstmarginal (VP) Brukar kallas Kapitalersättningsmarginal De vanligaste definitionerna är: Resultat före finansiella kostnader Omsättning 27

28 Verksamhetscykel 28

29 Lagerperiod Lagrets omsättningshastighet Kostnad sålda varor = Genomsnittligt lager till anskaffningsvärde 365 Lagerperiod = Lagrets omsättningshastighet 29

30 Kundfordringarsperiod 30 Omsättningen av kundfordringar Omsättning = Kundfordring Lämnad kredittid i dagar = 365/ Omsättningen av kundfordringar eller kundfordring* 365/Omsättning

31 Lev. Kreditperiod (dagar) Omsättning av leverantörsskulder = leverantörsskulder Varuinköp ink moms Lev. Kreditperiod= 365/ Omsättning av leverantörsskulder 31

32 Verksamhetscykel Verksamhetscykel= Lagerperiod+ Lämnad kredittid i dagar Kassaflödescykel = Verksamhetscykel-Lev. Kreditperiod 32

33 Typfall: Nexus Technology AB 33 Lagertid 63 dagar Kundfordringsperiod 49 Verksamhetscykel Lev. Kreditperiod 54 dagar Kassaflödescykel

34 Du Pont Modellen x ÷ ÷ x – 34

35 Du Pont-modellen Tre användningsområden Förklara en uppnådd avkastning Simulera hur avkastningen påverkas (Örjan Hallgren, sid 279). Beräkna vad som krävs för en viss avkastning: en bra styr modell. Ett samband som inte direkt illustreras i du-Pont: för att öka volymen måste kanske marknadsföringen intensifieras, d.v.s. kostnaderna ökar samtidigt. 35

36 Kapitalbehov och tillväxt Är tillväxt alltid bra? (diskussion) Tillväxt innebär som regel att delarna i företaget påverkas olika. Inga investeringar idag => investeringar imorgon Ökning av kapacitet => ökning av fasta kostnader => volymkänsligt Företaget växer => mer personal = > mer fasta kostnader, =>utbildningskostnader Företaget växer => mer KuFo, Varulager, risk för kreditförluster Kapitalet växer, men med fler externt kapital => hög räntekänslighet 36

37 Sätt som kan minska kapitalbindningen Höj priset (istället för att höja volymen) Lägg ut legoarbete Köp halvfabrikat Minska genomloppstiden Begränsa sortimentet, specialisera Håll inte lager bara för gardering mot brist Förbättra kravrutinerna. Fakturera snabbt Inför skiftarbete. Hyr/leasa istället för att köpa/bygga själv Låt leverantörerna svara för lagerhållning 37

38 Kapitalbindning kostar pengar Kapitalets kretslopp Metoder för att beräkna kapitalbehov genom; -Förändringar i rörelsekapital (genom ”kassaflödesanalys” i nästa avsnitt) -Tidsmetod (genomsnittliga tider för befintliga kapitalbindningar) -Balansräkningsmetod (beräkning av värdet för befintliga kapitalbindningar) 38

39 ANALYSSCHEMA STORLEKSUTVECKLI NG  Omsättning och omsättningsutveckling  Antal anställda och förändring  Tillgångar och förändring  Ev. inflationsjustering KAPITALBINDNING  Kapitalflödesanalysens användningsområde  Detaljanalys av rörelsekapitalutvecklingen KAPITALANSKAFFNI NG  Kapitalflödesanalysens källor  Detaljanalys av finansiell hävstångseffekt LIKVIDITET  Kassalikviditet  Balanslikviditet  Likvida medel i procent av omsättningen SOLIDITET  Soliditet  Andel eget kapital EFFEKTIVITET  I balansräkningsutnyttjande, kapitalutnyttjande  I utnyttjande av arbetsresurser  I uppbyggnad av kostnads/intäktsstruktur LÖNSAMHET  Räntabilitet på totalt kapital = R T  Räntabilitet på eget kapital = R E  I relation till omsättning FLEXIBILITET  Planeringsförmåga  Reservtillgång  Omvärldskunskap  Idérikedom  Förberedda alternativ Kapitalersättningsmarginalen KOM * Tillgångarnas omsättningshastighet = R T R E = [R T + (R T - R S ) * S/E] 39


Ladda ner ppt "1 Nyckeltal 2012-05-09 723g09 Företagsekonomi, LIU."

Liknande presentationer


Google-annonser