Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-05-09 723g09 Yinghong.chen@liu.se Företagsekonomi, LIU Nyckeltal 2012-05-09 723g09 Yinghong.chen@liu.se Företagsekonomi, LIU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-05-09 723g09 Yinghong.chen@liu.se Företagsekonomi, LIU Nyckeltal 2012-05-09 723g09 Yinghong.chen@liu.se Företagsekonomi, LIU."— Presentationens avskrift:

1 2012-05-09 723g09 Yinghong.chen@liu.se Företagsekonomi, LIU
Nyckeltal 723g09 Företagsekonomi, LIU

2 Varför Nyckeltal ? Ekonomiska och finansiella nyckeltal är till:
för att tillgodose externa intressen för att antingen konsolidera eller expandera för att värdera Produktivitets- effektivitetsanalyser för att styra verksamheten

3 Kapitalfördelning Utgångspunkt är att ”kapitalbindning kostar pengar”.
RÖK= OT – KS, RÖK= E + LS – AT RÖK behovet är att täcka: Varulager + Kundfordringar- Leverantörsskulder 

4 Rörelsekapitalet (RÖK)
RÖK= OT – KS, RÖK= E + LS – AT Rörelsekapital (RÖK) OT (omsättnings tillgångar) Kortfristiga skulder (KS) Långfristiga skulder (LS) Anläggningstillgångar (AT)

5 Sammanfattande analysschema
Storleksutveckling, tillväxt Kapitalbindning Kapitalanskaffning Likviditet, betalningsförmåga Soliditet, överlevandeförmåga Effektivitet, hur bra är vi Lönsamhet, hur bra är vi Flexibilitet, hur mycket bättre kan vi bli Kassaflödesanalysen

6 Storleksutveckling Företagsstorlek kan beror på Omsättning
Antal anställda Totala tillgångar Inflationsjusterade variabler hur mycket växer ekonomin

7 Rörelsekapital – det storleksstyrda kapitalbehovet
RÖK beroende på företags utveckling.

8 Rörelsekapital-behov beror på storleksutveckling
Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder Behovet av rörelsekapital ofta % av försäljningen Enbart Kassa för löpande flöden minst 5 % av försäljningen. Därtill kommer kassa för säsongsvängningar och kassa som fallskärm Svårt rationalisera rörelsekapitalområdet 72

9 Rörelsekapital Rörelsekapital Omsättningstillgångar
Tumregel: Rörelsekapitalbehovet oftast % av försäljningen Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder (förfaller inom 1 år) Rörelsekapital Rörelsekapital= Omsättningstillgångar - Kortfristiga Skulder 70

10 Soliditet och likviditet
Att överleva på lång och kort sikt 1

11 Soliditet och likviditet
Att överleva på lång och kort sikt Kort sikt kunna betala förfallna skulder likviditet Lång sikt tåla förluster soliditet 1

12 Likviditet - betalningsförmåga
Betalningsförmåga är en fråga om överlevande. ”likvida medel” avser kassa och bank, men även finansiell placeringar som snabbt kan omvandlas till pengar, t.ex. statsobligationer, statsskuldväxlar, certifikat, mm. Likvida medel i % av omsättning. Tumregel > 5 % försäljning

13 Quick ratio: Kassalikviditet= Omsättningstillgång I/ Kortfristiga skulder Tumregel > 100% Current Ratio: balanslikviditet = Omsättningstillgång II / Kortfristiga skulder. Tumregel > 200%

14 Ex: RR (AB HUSK) Sales revenue 520.000 Cost of goods sold (325.000)
Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income

15 BR (AB HUSK) Current assets: Cash 2.000 Accounts receivable 60.000
Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

16 Likviditet Företagets kortsiktiga betalningsförmåga Kassalikviditet= Omsättningstillgångar I= Totala omsättnings –VARUL - pågående arbete Balanslikviditet= Enligt tumregel skall kassalikviditet vara minst 100% och balanslikviditet 200%

17 SOLIDITET Företagets långsiktiga betalningsförmåga
Justerat Eget Kapital Totalt Kapital JEK= Eget kapital + (1 – skattesats) x obeskattade reserver Svenska företag annars har låg eget kapital.

18 Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad (S/E) skulder + skatt på obeskattade reserver = eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för skatt

19 Förädlingsvärdeanalys
Förädlingsvärde är ett mått på den värdeökning som organisationen genererar. Nettoomsättning justerad) - externa kostnader (justerad) = förädlingsvärde mer specifik: Förädlingsvärde = Nettoomsättning –rörelsekostnad+ avskrivningar + personalkostnader Förädlingsgrad (%) = Förädlingsvärde Omsättningen

20 …förädlingsvärden i flera led! (Value added)
Från ett ax till en limpa. Produktions/säljvärde Brödets förädlingsvärde Mjölets förädlingsvärde Insats av mjöl BNP Sädens förädlingsvärde Insats av säd Företag 1 Bonden Företag 2 Mjölnaren Företag 3 Bagaren Förädlingsnivå Bilden är hämtad från boken Lönnroth – Hansson: : Ekonomi för alla …förädlingsvärden i flera led! (Value added) Förädlingsgrad= omsättning minus externa kostnader i % av omsättningen

21 Lönsamhets nyckeltal Det totala kapitalets räntabilitet ---- RT Resultat Mått: Rörelseresultat + finansiella intäkter Eller Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader Kapital mått: genomsnittligt totalt kapital =(T0 +T1 )/2

22 lönsamhets nyckeltal RT
Rörelseresultat + Finansiella intäkter RT = x 100% Genomsnittlig Balansomslutning Räntabilitet = AVKASTNING på Totala Kapital

23 RT Return on Assets ROA Du Pont modellen: RT =VP x KOH Det Totala Kapitalets Räntabilitet RT = vinst marginal x Kapitalomsättningshastighet Tumregel 7~8% (*statsobligations avkastning + riskpremie)

24 Rsyss Avkastning (Rsyss) på sysselsatt Kapital=
Rörelseresultat + finansiella intäkter x 100% Genomsnittligt Sysselsatt Kapital Sysselsatt kapital = Balansomslutning ./. Ej räntebärande skulder (till Leverantörer) ./. Latenta skatteskulder (på obesk. reserver) ./. = -

25 RE ROE Return on Equity X 100%
Avkastning på Eget Kapital= Rörelseresultat efter fin. netto x (1-τ) Genomsnittligt justerat eget kapital* *: Eget kapital + obeskattade reserver *(1- τ) τ : skattesats. Bolagsskatten år 2012 är 26,3 % Den mäter ett företags effektivitet att generera vinster för varje krona av nettotillgångar (Tillgång-skulder) X 100%

26 Effektivitet i Kapitalanvändning
Kapitalomsättningshastighet (KOH) KOH= Omsättning / Total kapital Tumregel 1,5 för KOH. Ränta Betalningsförmåga: Räntetäckningsgrad = resultat efter finansiella intäkter / finansiella kostnader Tumregel är 2, men minst 1.

27 Rörelseresultat Rörelsemarginal = rörelseresultat / omsättning
Vinstmarginal (VP) Brukar kallas Kapitalersättningsmarginal De vanligaste definitionerna är: Resultat före finansiella kostnader Omsättning

28 Verksamhetscykel

29 Lagerperiod Lagrets omsättningshastighet Kostnad sålda varor =
Genomsnittligt lager till anskaffningsvärde 365 Lagerperiod =

30 Kundfordringarsperiod
Omsättningen av kundfordringar Omsättning = Kundfordring Lämnad kredittid i dagar = 365/ Omsättningen av kundfordringar eller kundfordring* 365/Omsättning

31 Lev. Kreditperiod (dagar)
Omsättning av leverantörsskulder = leverantörsskulder Varuinköp ink moms Lev. Kreditperiod= 365/ Omsättning av leverantörsskulder

32 Verksamhetscykel Verksamhetscykel= Lagerperiod+ Lämnad kredittid i dagar Kassaflödescykel = Verksamhetscykel-Lev. Kreditperiod

33 Typfall: Nexus Technology AB
Lagertid 63 dagar Kundfordringsperiod 49 Verksamhetscykel Lev. Kreditperiod 54 dagar Kassaflödescykel

34 Du Pont Modellen x + ÷

35 Du Pont-modellen Tre användningsområden Förklara en uppnådd avkastning
Simulera hur avkastningen påverkas (Örjan Hallgren, sid 279). Beräkna vad som krävs för en viss avkastning: en bra styr modell. Ett samband som inte direkt illustreras i du-Pont: för att öka volymen måste kanske marknadsföringen intensifieras, d.v.s. kostnaderna ökar samtidigt.

36 Kapitalbehov och tillväxt
Är tillväxt alltid bra? (diskussion) Tillväxt innebär som regel att delarna i företaget påverkas olika. Inga investeringar idag => investeringar imorgon Ökning av kapacitet => ökning av fasta kostnader => volymkänsligt Företaget växer => mer personal = > mer fasta kostnader, =>utbildningskostnader Företaget växer => mer KuFo, Varulager, risk för kreditförluster Kapitalet växer, men med fler externt kapital => hög räntekänslighet

37 Sätt som kan minska kapitalbindningen
Höj priset (istället för att höja volymen) Lägg ut legoarbete Köp halvfabrikat Minska genomloppstiden Begränsa sortimentet, specialisera Håll inte lager bara för gardering mot brist Förbättra kravrutinerna. Fakturera snabbt Inför skiftarbete. Hyr/leasa istället för att köpa/bygga själv Låt leverantörerna svara för lagerhållning

38 Kapitalbindning kostar pengar
Kapitalets kretslopp Metoder för att beräkna kapitalbehov genom; Förändringar i rörelsekapital (genom ”kassaflödesanalys” i nästa avsnitt) Tidsmetod (genomsnittliga tider för befintliga kapitalbindningar) Balansräkningsmetod (beräkning av värdet för befintliga kapitalbindningar)

39 STORLEKSUTVECKLING KAPITALBINDNING KAPITALANSKAFFNING LIKVIDITET
ANALYSSCHEMA STORLEKSUTVECKLING Omsättning och omsättningsutveckling Antal anställda och förändring Tillgångar och förändring Ev. inflationsjustering KAPITALBINDNING Kapitalflödesanalysens användningsområde Detaljanalys av rörelsekapitalutvecklingen KAPITALANSKAFFNING Kapitalflödesanalysens källor Detaljanalys av finansiell hävstångseffekt LIKVIDITET Kassalikviditet Balanslikviditet Likvida medel i procent av omsättningen SOLIDITET Soliditet Andel eget kapital EFFEKTIVITET I balansräkningsutnyttjande, kapitalutnyttjande I utnyttjande av arbetsresurser I uppbyggnad av kostnads/intäktsstruktur LÖNSAMHET Räntabilitet på totalt kapital = RT Räntabilitet på eget kapital = RE I relation till omsättning FLEXIBILITET Planeringsförmåga Reservtillgång Omvärldskunskap Idérikedom Förberedda alternativ Kapitalersättningsmarginalen KOM * Tillgångarnas omsättningshastighet = RT RE = [RT + (RT - RS) * S/E]


Ladda ner ppt "2012-05-09 723g09 Yinghong.chen@liu.se Företagsekonomi, LIU Nyckeltal 2012-05-09 723g09 Yinghong.chen@liu.se Företagsekonomi, LIU."

Liknande presentationer


Google-annonser