Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationell och svensk miljörätt – systemet i stort

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationell och svensk miljörätt – systemet i stort"— Presentationens avskrift:

1 Internationell och svensk miljörätt – systemet i stort
EU:s primära rätt EU-förordningar Miljöbalken, PBL, SkogsvårdsL, m.fl. EU-dir Internat. rätt Bindande? Bindande?

2 Miljöpolitisk utveckling
EKSG 1951 (upphävd) EURATOM Enhetsakten EEG MaastrichtF AmsterdamF NiceF LissabonF

3 Institutionerna Ministerrådet Kommissionen
Representanter för MS Bevakar gemenskapsintressen - företräder regeringarna 27 medlemmar - självständiga Lagstiftare GD och kommittéer Initiera lagstiftning Övervaka att MS följer gemenskapens rättsakter

4 Institutionerna fors. Parlamentet Domstolen
Representerar MS:s folk 27 domare Bevakar gemenskapsintressen 8 generaladvokater Stärkt sin ställning Ge förhandsbesked -medbeslutande med Döma i mål mellan MS Ministerrådet och EU:s institutioner Ekonomiska sanktioner

5 Lagstiftningens former
Primära källor: EU-fördraget (syfte, mål, institutioner, förhållande till omvärlden), EUF-fördraget (övergripande bestämmelser för miljöpolitiken och miljölagstiftningen) Sekundära källor: Förordningar, direktiv, beslut, råd, rekommendationer, EU-domstolens domar

6 Bundenhet till EU-lagstiftning
Direktiven måste implementeras inom tidsfrist Om inte: principen om direkt effekt, förutsättningar: - föreskriften klar och precis - ovillkorlighet - tidsfristen har gått ut eller lojalitetsprincipen

7 Rättsgrunderna Marknadsdirektiv (eller totalharmoniseringsdirektiv)
- artikel 114 (tidigare artikel 95) Minimidirektiv - artikel 192 (tidigare artikel 175)

8 Översikt EU:s miljölagstiftning
Rättsakter med stort tillämpningsområde, exempel: direktiv om MKB, strategiska MKB, miljöinformation, miljömärkning, EMAS, Seveso II, IPPC, ramvattendirektivet, miljöansvar, REACH Rättsakter för särskilda sektorer, exempel: luft och atmosfär, bekämpningsmedel, GMO, avfall, flora och fauna, jordbruk och fiske

9 ##############################################
NaturresursL NaturvårdsL Lagen om kemiska produkter MiljöskyddsL MB HälsoskyddsL VattenL m.fl. ############################################## PBL, SkogsvårdsL, VägL, Lagstiftning om mineraler, jakt, fiske, m.fl.

10 Miljöbalkens struktur
Övergripande bestämmelser: Kap 1: Mål- och tillämpningsområde Kap 2: Hänsynsreglerna Kap 3-4: Hushållningsbestämmelserna Kap 5: Miljökvalitetsnormer Kap 6: Miljökonsekvensbeskrivningar Sektorer: Kap 7-8: Naturvård och artskydd Kap 9: Miljöfarlig verksamhet Kap 10: Ansvarsregler Kap 11: Vattenverksamhet Kap 14: Kemikalier Kap 15: Avfall

11 Miljöbalkens syfte Preciseras i 1kap 1§ MB
Två centrala etiska utgångspunkter Tolkningsimperativ 16 miljökvalitetsmål – var och en med flera delmål – Hur uppfylls dom? Naturvårdsverket rapporterar


Ladda ner ppt "Internationell och svensk miljörätt – systemet i stort"

Liknande presentationer


Google-annonser