Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationell och svensk miljörätt – systemet i stort EU:s primära rätt EU-förordningar Miljöbalken, PBL, SkogsvårdsL, m.fl. Internat. rätt Bindande?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationell och svensk miljörätt – systemet i stort EU:s primära rätt EU-förordningar Miljöbalken, PBL, SkogsvårdsL, m.fl. Internat. rätt Bindande?"— Presentationens avskrift:

1 Internationell och svensk miljörätt – systemet i stort EU:s primära rätt EU-förordningar Miljöbalken, PBL, SkogsvårdsL, m.fl. Internat. rätt Bindande? EU-dir Bindande?

2 Miljöpolitisk utveckling EKSG 1951 (upphävd) EURATOM 1957Enhetsakten EEG 19571986 MaastrichtFAmsterdamF 19931999 NiceFLissabonF 20012009

3 Institutionerna MinisterrådetKommissionen Representanter för MSBevakar gemenskapsintressen - företräder regeringarna27 medlemmar - självständiga LagstiftareGD och kommittéer Initiera lagstiftning Övervaka att MS följer gemenskapens rättsakter

4 Institutionerna fors. ParlamentetDomstolen Representerar MS:s folk27 domare Bevakar gemenskapsintressen8 generaladvokater Stärkt sin ställningGe förhandsbesked -medbeslutande med Döma i mål mellan MS Ministerrådet och EU:s institutioner Ekonomiska sanktioner

5 Lagstiftningens former Primära källor: EU-fördraget (syfte, mål, institutioner, förhållande till omvärlden), EUF- fördraget (övergripande bestämmelser för miljöpolitiken och miljölagstiftningen) Sekundära källor: Förordningar, direktiv, beslut, råd, rekommendationer, EU-domstolens domar

6 Bundenhet till EU-lagstiftning Direktiven måste implementeras inom tidsfrist Om inte: principen om direkt effekt, förutsättningar: - föreskriften klar och precis - ovillkorlighet - tidsfristen har gått ut eller lojalitetsprincipen

7 Rättsgrunderna Marknadsdirektiv (eller totalharmoniseringsdirektiv) - artikel 114 (tidigare artikel 95) Minimidirektiv - artikel 192 (tidigare artikel 175)

8 Översikt EU:s miljölagstiftning Rättsakter med stort tillämpningsområde, exempel: direktiv om MKB, strategiska MKB, miljöinformation, miljömärkning, EMAS, Seveso II, IPPC, ramvattendirektivet, miljöansvar, REACH Rättsakter för särskilda sektorer, exempel: luft och atmosfär, bekämpningsmedel, GMO, avfall, flora och fauna, jordbruk och fiske

9 MB ############################################## PBL, SkogsvårdsL, VägL, Lagstiftning om mineraler, jakt, fiske, m.fl. NaturvårdsL NaturresursL MiljöskyddsL Lagen om kemiska produkter HälsoskyddsL VattenL m.fl.

10 Miljöbalkens struktur Övergripande bestämmelser: Kap 1: Mål- och tillämpningsområde Kap 2: Hänsynsreglerna Kap 3-4: Hushållningsbestämmelserna Kap 5: Miljökvalitetsnormer Kap 6: Miljökonsekvensbeskrivningar Sektorer: Kap 7-8: Naturvård och artskydd Kap 9: Miljöfarlig verksamhet Kap 10: Ansvarsregler Kap 11: Vattenverksamhet Kap 14: Kemikalier Kap 15: Avfall

11 Miljöbalkens syfte Preciseras i 1kap 1§ MB Två centrala etiska utgångspunkter Tolkningsimperativ 16 miljökvalitetsmål – var och en med flera delmål – Hur uppfylls dom? Naturvårdsverket rapporterar


Ladda ner ppt "Internationell och svensk miljörätt – systemet i stort EU:s primära rätt EU-förordningar Miljöbalken, PBL, SkogsvårdsL, m.fl. Internat. rätt Bindande?"

Liknande presentationer


Google-annonser