Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagrevision med ett internationellt perspektiv Gunnel Klingberg - Notisum.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagrevision med ett internationellt perspektiv Gunnel Klingberg - Notisum.se."— Presentationens avskrift:

1 Lagrevision med ett internationellt perspektiv Gunnel Klingberg - Notisum.se

2 Notisum.se Slide 2  Uppföljning av miljömål  Uppföljning av betydande miljöaspekter  Följa upp andra delar av miljöledningssystemet  Regelbundet gå igenom laglistan som utarbetades i miljöutredningen  Säkerställa att alla lagar efterlevs  Etablera laglista - lagkrav  Uppdatera laglista - ändring av lagkrav  Säkerställa efterlevnad (lagrevision) Lagefterlevnad

3 Notisum.se Slide 3  Uppföljning av miljömål  Uppföljning av betydande miljöaspekter  Följa upp andra delar av miljöledningssystemet  Regelbundet gå igenom laglistan som utarbetades i miljöutredningen  Säkerställa att alla lagar efterlevs  Etablera laglista - lagkrav  Uppdatera laglista - ändring av lagkrav  Säkerställa efterlevnad (lagrevision) Motiven för lagrevision

4 Notisum.se Slide 4  Kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med verksamheten och upprättade rutiner.  Resultat:  Sammanfattning av vilka regelverk man inte anser sig följa.  Lista med åtgärder för att de ska följas. Mål för lagrevisionen

5 Notisum.se Slide 5  Enkät till delar av verksamheten (berörda delar)  Stickprov  Miljörevision (intern/extern) med platsbesök  Risk: dokumentgranskning  Genomgång av laglistan –  Är lagar/krav kopplade till rutiner-verifikat- avdelningar-ansvariga?  Är kraven uppfyllda (ja/nej/uppgifter saknas/inte tillämpbar) Metoder för lagrevision

6 Notisum.se Slide 6  Kontrollera: pratisk efterlevnad av rutiner  Slutsatser: Utvärdera lagefterlevnaden  Mål: säkerställa att lagarna följs  Säkerställa att verksamheten anpassas till lagstadgade förändringar och utvecklingar.  Dokumentera genomgång och resultat av varje lag, förordning och föreskrift enligt laglistan och analysera hur de följs på arbetsstället. Lagefterlevnad

7 Notisum.se Slide 7  En optimal laglista för enkel och korrekt utvärdering med ett komplett underlag för utvärdering och analys behöver följande information till revisorn:  Komplett laglista (all verksamhet har fullständiga lagkrav utvärderade)  Korrekt laglista (alla lagkrav är uppdaterade och utvärderade)  Alla lagkrav är identifierade (enskilda paragrafer)  Alla krav har ansvarig uppföljare/genomförare/analytiker  Alla verksamheter har identifierade enskilda krav För enkel genomgång av laglistan behövs:

8 Notisum.se Slide 8  Lag, förordning, föreskrift  Kommunala föreskrifter  Lokala myndighetskrav  Nationella eller regionala föreskrifter som gäller specifikt området (verksamhet eller påverkansområdet)  EU förordningar  Inte direktiv, miljömål, kundkrav, produktspecifikationer Optimalt innehåll i laglistan

9 Notisum.se Slide 9  Vad gäller? Inte mycket för de flesta, massor för andra  De gäller direkt i svenska verksamheter  De publiceras inte i svensk lagstiftning  Förordningar beslutas och publiceras av EU:s organ - Kommission, Parlament, Råd  Domstol - praxis EU förordningar

10 Notisum company confidential Slide 10  Europa 2020 Klimat (ETS, CO2 + ozonnedbryande ämnen)  Förnybar energi, effektivitet, biobränsle  Transporter, dokument, tillstånd (ADR, RID, WID 2013)  Produktionsmetoder, förbränning, användning av bi- produkter o/e farligt avfall, uppvärmning, tillståndskrav. IED (IPPC)  Radioaktivitet, isotoper, IAEA  Mätmetoder, utsläppsrätter, verifikat,  Kemikalier o/e ämnen, REACH, CLP Miljö Naturskydd, begränsningar för industri/transport, klimat, utsläpp, energi

11 Notisum company confidential Slide 11  Företagets H&S organisation, dokumenterat ansvar, verifiering,  Arbetsplatsutformning, buller, luft, ljus, ergonomi  Hälsoundersökningar. Rökning.  Nödutgångar, utrymningsvägar, brandskydd  Elektricitet  Förare av transporter, körkort, arbetstider, färdskrivare  Truck, stege, tryckkärl, PPE (CE + standard)  REACH Hälsa Arbetsskydd, skyddsutrustning, maskiner, kemikalier, livsmedelsskydd

12 Notisum company confidential Slide 12  Produktutformning och märkning: CE standarder, uppfylla tekniska krav på annat sätt samt tekniska förordningar med direkt verkan i MS  Energiklassificering, ekodesign  Förpackningar (CLP): märkningar (sprayflaskor)  Kemikalier (ämnen och beredningar): REACH (förbjudna ämnen)  ABP, kosmetiska produkter, biocider, växtskyddsmedel, livsmedel  Frivilliga miljömärken, bi-produkt, återvinningsmetoder (avfall) Säkerhet Produktskydd, CE-märkning,

13 Notisum company confidential Slide 13  Kemikalier : REACH (EC) 1907/2006  Produktsäkerhet/producentansvar Dir 2001/95/EC  Erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EC  Arbetsmiljö Dir 89/391/EEG + 23 särdirektiv  Färdskrivare 3821/85 (transportsektorn) – NY 2014!  Avfall (biprodukter) Dir 2008/98/EG + Beslut 2000/532/EG + Transporter EG/2013/2006  Skydd av personuppgifter Dir 95/46/EG; Utstationering av arbetstagare 96/71/EC, Offentlig upphandling 2004/18/EC, Bemanningsföretag Dir 2008/104/EG, Moms Dir 2006/112/EG, TOP TEN for SME EU regler med störst problem för små och medelstora företag

14 Notisum company confidential Slide 14 http://poetsandquantsforexecs.com/2011/03/01/meet-peter-an-emba-student-at-virginias-darden-school/peterv2/


Ladda ner ppt "Lagrevision med ett internationellt perspektiv Gunnel Klingberg - Notisum.se."

Liknande presentationer


Google-annonser