Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till EU:s miljörätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till EU:s miljörätt"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till EU:s miljörätt
EUROPEISKA UNIONEN EKSG Euratom, EEG (RomF) Enhetsakten (SEA) MaastrichtF (EG) AmsterdamF EU = samarbetet mellan MS i hela dess vidd EG = Överstatligt sam­ar­bete inom första pelaren, bl.a. miljöskydd /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

2 Introduktion till EU:s miljörätt
EUs TRE PELARE Första: Gemensam politik för jord­bruk, transporter, miljö och de ”fyra friheterna” Andra: Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Tredje: Samarbete inom inrikes och rättsliga (narkotikabekämpning, internationell brottslighet, asyl- och invandringspolitik) /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

3 Introduktion till EU:s miljörätt
DE ”FYRA FRIHETERNA” Fri rörlighet för varor – tullunion Fri rörlighet för arbetstagare Fri rörlighet för tjänster och etableringsfrihet Fri rörlighet för kapital /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

4 NATIONELL RÄTT OCH GEMENSKAPSRÄTT
Varken internationell eller nationell rätt = egen rättsordning EG-rätten har företräde Exklusiv kompetens/delad kompetens Varierande möjligheter att införa/behålla nationell särreglering /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

5 Introduktion till EU:s miljörätt
EUs INSTITUTIONER Ministerrådet: Representanter från MS, 15 ledamöter (ministrar), EUs viktigaste lagstiftare, kvalificerad majoritet (67 %) eller enhällighet (viktade röster) Kommissionen (EK): Den verkliga EU-insti­tu­tionen, bevaka gemenskapsin­tres­sena, initierar lagstiftning, 20 självständiga medlemmar, 26 direktorat (DG 11) Parlamentet (EP): 626 folkvalda på fem år, viss lagstiftning, viss kontroll av EK och Rådet, budgetfrågor, anmoda till lagstiftning /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

6 Introduktion till EU:s miljörätt
EUs INSTITUTIONER EG-domstolen: 15 domare (Hans Ragnemalm), 9 generaladvokater säkerställa enhetlig tolkning (förhands-besked), lagråd över EUs rättsakter, MS kan stämmas av EK och andra MS, även fysiska och juridiska personer får föra talan, ekonomiska sanktioner /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

7 Introduktion till EU:s miljörätt
EU-RÄTTENS FORMER Primär EU-rätt: Fördragen Sekundär EU-rätt: Förordningar; bindande, internatio­nella ö-k Beslut; enskilda fall, sällsynt Direktiv; /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

8 Introduktion till EU:s miljörätt
Direktiv Bindande map resultatet Kräver MS-lagstiftning Direkt (vertikal effekt) effekt = rättigheter för enskilda (klar och precis, ovillkorlig, tidsfristen gått ut) Art. 10 Lojalitetsplikten Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åt­gär­der, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder som vidtagits av gemenskapens institutioner. Med­lemsstaterna skall underlätta att gemenskapens uppgifter fullgörs. De skall avstå från varje åtgärd som kan äventyra att fördragets mål uppnås. /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

9 EG-DOMSTOLEN (European Court of Justice, ECJ)
Omfattande rättspraxis, aktivism, policyskapande Konkurrens Avfall (Van der Walle) Bristande implementering (Natura 2000) ECR (http://europa.eu.int) /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

10 Introduktion till EU:s miljörätt
Art. 6 RomF Miljöskyddskraven skall integreras i ut­form­ningen och genomförandet av gem­en­skapens politik och verksamhet enligt artikel 3, särskilt i syfte att främja en håll­bar utveckling. /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

11 EUs MILJÖPOLITIK (Art. 174)
försiktighetsprincipen förebyggande åtgärder närhetsprincipen, miljöförstöring hejdas vid källan förorenaren betalar (PPP) integrera miljöfrågorna i gemen­skapens övriga politik (art. 6) /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

12 Introduktion till EU:s miljörätt
Rättsgrunder Art. 95 (100 a): Marknadsdirektiv, främja den inre marknaden gn enhetlighet (miljön ska dock beaktas vid lagstiftningen) = handeln med varor (bl.a. kemikalier) och tjänster Art. 175 (130 s): Syftet är att skydda miljön, minimidirektiv Före 1987: art. 100 och /eller 235: I allmänhet minimidirektiv… /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

13 MÖJLIGHETEN TILL NATIONELL LAGSTIFTNING
EU-lagstiftning saknas: Art. 28; förbud mot kvantitativa importrestriktioner, undantag i 30 för att tillgodose ett uppräknat allmänt intresse, däribland miljöskydd inte utgöra godtycklig diskrimi­nering eller förtäckt begränsning av handeln mellan MS /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

14 Introduktion till EU:s miljörätt
Rättsfall Casis de Dijon-principen (120/78): Tvingande behov, nödvändig åtgärd, proportionalitet Danska flask-målet (302/86): Pant- och retursystem, försäljning gn icke godkända system begränsades till mängd och tid. EK; åtgärderna strider mot art. 28 EGD; allmänt intresse, retur- och pantsystemet nödvändigt och proportionerligt, inte begränsningarna Dvs. att MS har visst utrymme att själv bestäm­ma miljöskyddsnivån när inte EK gjort det, viss grad av diskriminering accepteras när åtgär­der­na syftar till miljöskydd, oprop om annan – mindre handelsbegränsande åtgärd – metod leder till samma resultat /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

15 MÖJLIGHETEN TILL NATIONELL LAGSTIFTNING
EU-lagstiftning finns eller införs: Art. 95 (100 a): HR är att MS inte kan skärpa sina regler, t.ex. för att ställa högre krav på miljöskydd. Om strängare krav fanns innan EU-lagstiftningen infördes, kan dessa behållas – efter anmälan till EK – under de förutsättningar som anges i art. 30 Art. 175 (130 s): Minimidirektiv, möj­lig­heten att ge strängare MS-lagstift­ning regleras i art. 176, dock anmälas till EK OCH vara förenliga med fördraget (dvs. inte är diskrimi­ne­rande eller utgör förtäckta handels­hinder) Bemyndiganden i EU-direktiv: Att anta strängare åtgärder på MS-nivå… /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

16 Introduktion till EU:s miljörätt
1972 på ett toppmöte i Paris togs beslut att upprätta ett s.k. miljöhandlingsprogram Mellan 1973 –2001 antogs sex hand­lings­program, nu gäller det sjätte ( ) Rättslig status: ej bindande rättsligt, riktlinjer (soft law), men styrande verkan och en av EG-rättens sekundära källor. De sjätte programmen behandlar främst Klimat (Koytoprotokollet) Biologisk mångfald Miljö och hälsa Naturresurser och avfall /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

17 Introduktion till EU:s miljörätt
Generell tillämpbarhet MKB-dir minimidir Miljöinformation minimidir Miljömärkning friv förordning EMAS friv förordning /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

18 Introduktion till EU:s miljörätt
Särskilda sektorer Vatten: Ramdirektivet på vattenpolitikens område (175) Luft och atmosfär: 175 (130s ) - Förebyggande av luftföroreningar utsläppsstandarder - Kvalitetsmål för vissa ämnen tex bly /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

19 Introduktion till EU:s miljörätt
IPPC-direktivet: 130 s (175) Integrated Pollution Prevention and Control, direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Kemikalier: 95 (100a) - Främja handeln /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

20 Introduktion till EU:s miljörätt
GMO: 175 (130s), 95 (100a) Avfall: 130 s (175) - Närhetsprincipen Skydd av flora och fauna: 130 s (175) - Områdesskydd - Listning av arter Jordbruket: frivillig förordning om ekologisk jordbruksproduktion /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

21 Introduktion till EU:s miljörätt
Regleringstekniken Absoluta krav - avvägningsregler /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

22 Mänskliga rättigheter
ART.8 EKMR Europadomstolens dom i målet Lopez Ostra mot Spanien m.fl. AARHUSKONVENTIONEN Fem metoder: informera, tidigt deltagande, lämna kommentarer (samråd), beaktande av synpunkter samt rätten till domstolsprövning av varje beslut, handling eller underlåtenhet Även regeringsbeslut /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

23 Mänskliga rättigheter
Europakonventionen (EKMR) Ne bis in idem Oskuldspresumtionen Förbudet mot självangivelse /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt

24 Introduktion till EU:s miljörätt
Mer om rättspraxis Vägledande avgöranden från MÖD (fulltext + MD). Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt


Ladda ner ppt "Introduktion till EU:s miljörätt"

Liknande presentationer


Google-annonser