Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUROPEISKA UNIONEN •EKSG1951 •Euratom, EEG (RomF)1957 •Enhetsakten (SEA)1987 •MaastrichtF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUROPEISKA UNIONEN •EKSG1951 •Euratom, EEG (RomF)1957 •Enhetsakten (SEA)1987 •MaastrichtF."— Presentationens avskrift:

1 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUROPEISKA UNIONEN •EKSG1951 •Euratom, EEG (RomF)1957 •Enhetsakten (SEA)1987 •MaastrichtF (EG)1993 •AmsterdamF1997 EU = samarbetet mellan MS i hela dess vidd EG = Överstatligt sam­ar­bete inom första pelaren, bl.a. miljöskydd

2 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs TRE PELARE •Första: Gemensam politik för jord­bruk, transporter, miljö och de ”fyra friheterna” •Andra: Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik •Tredje: Samarbete inom inrikes och rättsliga (narkotikabekämpning, internationell brottslighet, asyl- och invandringspolitik)

3 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt DE ”FYRA FRIHETERNA” •Fri rörlighet för varor – tullunion •Fri rörlighet för arbetstagare •Fri rörlighet för tjänster och etableringsfrihet •Fri rörlighet för kapital

4 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt NATIONELL RÄTT OCH GEMENSKAPSRÄTT •Varken internationell eller nationell rätt = egen rättsordning •EG-rätten har företräde •Exklusiv kompetens/delad kompetens •Varierande möjligheter att införa/behålla nationell särreglering

5 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs INSTITUTIONER •Ministerrådet: Representanter från MS, 15 ledamöter (ministrar), EUs viktigaste lagstiftare, kvalificerad majoritet (67 %) eller enhällighet (viktade röster) •Kommissionen (EK): Den verkliga EU-insti­tu­tionen, bevaka gemenskapsin­tres­sena, initierar lagstiftning, 20 självständiga medlemmar, 26 direktorat (DG 11) •Parlamentet (EP): 626 folkvalda på fem år, viss lagstiftning, viss kontroll av EK och Rådet, budgetfrågor, anmoda till lagstiftning

6 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs INSTITUTIONER EG-domstolen: 15 domare (Hans Ragnemalm), 9 generaladvokater •säkerställa enhetlig tolkning (förhands- besked), •lagråd över EUs rättsakter, •MS kan stämmas av EK och andra MS, •även fysiska och juridiska personer får föra talan, •ekonomiska sanktioner

7 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EU-RÄTTENS FORMER Primär EU-rätt: Fördragen Sekundär EU-rätt: •Förordningar; bindande, internatio­nella ö-k •Beslut; enskilda fall, sällsynt •Direktiv;

8 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt Direktiv •Bindande map resultatet •Kräver MS-lagstiftning •Direkt (vertikal effekt) effekt = rättigheter för enskilda (klar och precis, ovillkorlig, tidsfristen gått ut) •Art. 10 Lojalitetsplikten Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åt­gär­der, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder som vidtagits av gemenskapens institutioner. Med­lemsstaterna skall underlätta att gemenskapens uppgifter fullgörs. De skall avstå från varje åtgärd som kan äventyra att fördragets mål uppnås.

9 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EG-DOMSTOLEN (European Court of Justice, ECJ) •Omfattande rättspraxis, aktivism, policyskapande •Konkurrens •Avfall (Van der Walle) •Bristande implementering (Natura 2000) •ECR (http://europa.eu.int)http://europa.eu.int

10 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs miljörätt Art. 6 RomF Miljöskyddskraven skall integreras i ut­form­ ningen och genomförandet av gem­en­ skapens politik och verksamhet enligt artikel 3, särskilt i syfte att främja en håll­bar utveckling.

11 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs MILJÖPOLITIK (Art. 174) •försiktighetsprincipen •förebyggande åtgärder •närhetsprincipen, miljöförstöring hejdas vid källan •förorenaren betalar (PPP) •integrera miljöfrågorna i gemen­ skapens övriga politik (art. 6)

12 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt Rättsgrunder •Art. 95 (100 a): Marknadsdirektiv, främja den inre marknaden gn enhetlighet (miljön ska dock beaktas vid lagstiftningen) = handeln med varor (bl.a. kemikalier) och tjänster •Art. 175 (130 s): Syftet är att skydda miljön, minimidirektiv •Före 1987: art. 100 och /eller 235: I allmänhet minimidirektiv…

13 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt MÖJLIGHETEN TILL NATIONELL LAGSTIFTNING EU-lagstiftning saknas: Art. 28; förbud mot kvantitativa importrestriktioner, undantag i 30 •för att tillgodose ett uppräknat allmänt intresse, däribland miljöskydd •inte utgöra godtycklig diskrimi­nering eller förtäckt begränsning av handeln mellan MS

14 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt Rättsfall •Casis de Dijon-principen (120/78): Tvingande behov, nödvändig åtgärd, proportionalitet •Danska flask-målet (302/86): •Pant- och retursystem, försäljning gn icke godkända system begränsades till mängd och tid. EK; åtgärderna strider mot art. 28 EGD; allmänt intresse, retur- och pantsystemet nödvändigt och proportionerligt, inte begränsningarna Dvs. att MS har visst utrymme att själv bestäm­ma miljöskyddsnivån när inte EK gjort det, viss grad av diskriminering accepteras när åtgär­der­na syftar till miljöskydd, oprop om annan – mindre handelsbegränsande åtgärd – metod leder till samma resultat

15 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt MÖJLIGHETEN TILL NATIONELL LAGSTIFTNING EU-lagstiftning finns eller införs: •Art. 95 (100 a): HR är att MS inte kan skärpa sina regler, t.ex. för att ställa högre krav på miljöskydd. Om strängare krav fanns innan EU-lagstiftningen infördes, kan dessa behållas – efter anmälan till EK – under de förutsättningar som anges i art. 30 •Art. 175 (130 s): Minimidirektiv, möj­lig­heten att ge strängare MS-lagstift­ning regleras i art. 176, dock anmälas till EK OCH vara förenliga med fördraget (dvs. inte är diskrimi­ne­rande eller utgör förtäckta handels­hinder) •Bemyndiganden i EU-direktiv: Att anta strängare åtgärder på MS-nivå…

16 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs miljörätt 1972 på ett toppmöte i Paris togs beslut att upprätta ett s.k. miljöhandlingsprogram Mellan 1973 –2001 antogs sex hand­lings­program, nu gäller det sjätte (2001-2010) Rättslig status: ej bindande rättsligt, riktlinjer (soft law), men styrande verkan och en av EG-rättens sekundära källor. De sjätte programmen behandlar främst •Klimat (Koytoprotokollet) •Biologisk mångfald •Miljö och hälsa •Naturresurser och avfall

17 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs miljörätt Generell tillämpbarhet •MKB-dirminimidir •Miljöinformation minimidir •Miljömärkningfriv förordning •EMASfriv förordning

18 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs miljörätt Särskilda sektorer •Vatten: Ramdirektivet på vattenpolitikens område (175) •Luft och atmosfär: 175 (130s ) - Förebyggande av luftföroreningar utsläppsstandarder - Kvalitetsmål för vissa ämnen tex bly

19 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs miljörätt •IPPC-direktivet: 130 s (175) Integrated Pollution Prevention and Control, direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. •Kemikalier: 95 (100a) - Främja handeln

20 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs miljörätt •GMO: 175 (130s), 95 (100a) •Avfall: 130 s (175) - Närhetsprincipen •Skydd av flora och fauna: 130 s (175) - Områdesskydd - Listning av arter •Jordbruket: frivillig förordning om ekologisk jordbruksproduktion

21 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUs miljörätt •Regleringstekniken Absoluta krav - avvägningsregler

22 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt Mänskliga rättigheter ART.8 EKMR •Europadomstolens dom i målet Lopez Ostra mot Spanien m.fl. AARHUSKONVENTIONEN •Fem metoder: informera, tidigt deltagande, lämna kommentarer (samråd), beaktande av synpunkter •samt rätten till domstolsprövning av varje beslut, handling eller underlåtenhet •Även regeringsbeslut

23 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt Mänskliga rättigheter Europakonventionen (EKMR) •Ne bis in idem •Oskuldspresumtionen •Förbudet mot självangivelse

24 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se Vägledande avgöranden från MÖD 2004- (fulltext + MD). www.jandarpo.se Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD 1999-2003


Ladda ner ppt "2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till EU:s miljörätt EUROPEISKA UNIONEN •EKSG1951 •Euratom, EEG (RomF)1957 •Enhetsakten (SEA)1987 •MaastrichtF."

Liknande presentationer


Google-annonser