Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning Regionförbundet i Kalmar län Förstudie samverkan biologiskt avfall 2011-04-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning Regionförbundet i Kalmar län Förstudie samverkan biologiskt avfall 2011-04-13."— Presentationens avskrift:

1 Redovisning Regionförbundet i Kalmar län Förstudie samverkan biologiskt avfall 2011-04-13

2 Syfte och mål  Var ska biogas produceras om maximalt utfall av förnyelsebar energi till låg kostnad och låg miljöpåverkan eftersträvas utifrån nedanstående faktorer:  Tillgång på substrat för rötning  Transporter  Kvittblivning av restprodukter  Befintliga produktionsanläggningar och kommunernas egna planer  Mål med uppdraget:  Ta fram ett underlag för kommunerna i regionen som kan ligga till grund för bedömningen av om och hur de ska samarbeta gällande behandling av biologiskt matavfall

3 Förutsättningar  Det matavfall som kommunerna själva har rådighet över  Här förutsatts endast samtlig mängd matavfall från hushåll – ej verksamheter  Uppskattat till ca 16 000 ton per år  Framförallt besvara frågan var i länet anläggning/ar ska lokaliseras  Grundläggande tekniska förutsättningar har studerats  Transportanalys har genomförts

4 Vad är biogas egentligen? Biogas = 65 % metan, CH 4 35 % koldioxid, CO 2 10-12 o C 23-25 o C 35-37 o C 52-57 o C 35-37 o C23-25 o C10-14 o C (A) (B) (C)(D) RÖTNING

5 Övergripande system - exempel Biogas Mottagning & förbehandling Matavfall Industriellt avfall Uppgradering till fordonsbränsle; 1 Nm3 metan ~ 1 liter diesel Rötning Näringsrik rötrest till lantbruk Råvaror från jordbruket Uppvärmning Kraftproduktion

6 Från matavfall till tankstation Matavfall från kommun Förbehandling Förbrännings- anläggning Rötrest Tankstation Rötning Uppgradering av gas

7 Förbehandling av källsorterat matavfall Foto: Jeanette Hägglund

8 Hur ska man välja?  Materialhanteringen är svår  Små, enkla, ”billiga” system opålitliga => ej realistiskt för matavfall  Bygg robust!  Dimensioner  Motoreffekter  Kapacitet  Ton/h (inte bara ton/år)  En viss minimi-investering krävs för ett bra resultat!  Framför allt avskiljningen av rejektmaterial avgör investeringen  SUBSTRAT  Hur ser substratet ut?  Förpackat? Hur?  Plast, papper, biopåse?  Renhet? Kan detta garanteras?  Mängder? Anläggningens kapacitet?  RÖTREST  Vad ska rötresten användas till?  Krav på renhet?  SYFTE  Maximal biogasproduktion?  Boost för existerande system?  Uppfylla miljömålen avseende avfallsbehandling?

9 Dispergering

10 Uppsala Biogas Foto: Jeanette Hägglund

11 Uppsala Mottagning i tippfickor Skruvtransportör Utsorterat oönskat material

12 Rötkammare Foto: Jeanette Hägglund

13 Uppsala Rötkammare Uppgradering Luftrening

14 Investeringsuppskattning  Helt ny komplett anläggning  Mottagning, förbehandling, rötning, uppgradering och flakning till 4 tankstationer, markarbeten och markinköp ej inkuderat  Investeringsuppskattning ca 90-100 Mkr  Endast förbehandlingsanläggning  Investeringsuppskattning ca 50 Mkr

15 Förutsättningar i utredningen  Varje kommun samlar in och omlastar sitt matavfall själva – matavfallet transporteras sedan på lastbil till förbehandling  Med Avfall Sveriges nyckeltal 70 kg/person blir mängden matavfall i regionen ca 16 000 ton/år  Dispergeringsteknik väljs som förbehandlingsteknik  Endast en förbehandlingsanläggning byggs

16 Transportanalys av olika scenarier  Scenario 1 – Samlokalisering av en ny anläggning för förbehandling och en (befintlig eller ny) anläggning för rötning och uppgradering  Scenario 2 – en ny anläggning för förbehandling, rötning vid flera rötkammare och uppgraderingsanläggningar 6 steg för varje studie studeras: 1.Transport av matavfall till förbehandlingsanläggning 2.Transport av rejekt till förbränningsanläggning 3.Transport av slurry till rötkammare 4.Transport av rötrest till satellitlager 5.Transport av uppgraderad gas till tankstationer

17 Scenario 1 – samlokalisering av en ny anläggning för förbehandling och en ny anläggning för rötning och uppgradering Matavfall från kommun Förbehandling Kalmar/Västervik Förbrännings- anläggning i Västervik Rötrest Tankstation Kalmar Tankstation Oskarshamn Tankstation Västervik Tankstation Vimmerby Rötning Kalmar/Västervik Uppgradering av gas Kalmar/Västervik Satellitlager

18 Sammanställning transporter i scenario 1 - tonkilometer Typ av transportNy anläggning i Kalmar Ny anläggning i Västervik Matavfall till förbehandlingsanläggning 902 6011 738 363 Rejekt till förbränningsanläggning 80 0800 Slurry till rötkammare 00 Rötrest till satellitlager 1 517 880338 052 Rågas till uppgraderingsanläggning -- Uppgraderad gas till tankställen 149 214113 066 Summa transporter inklusive rötrest 2 649 7752 189 481 Summa transporter exklusive rötrest 1 131 8951 851 429

19 Scenario 2 – en förbehandlingsanläggning och rötning på flera platser

20 Sammanställning transporter scenario 2 - tonkilometer Typ av transportFörbehandling Kalmar Förbehandlin g Mönsterås Förbehandling Oskarshamn Matavfall till förbehandlingsanläggning 902 601979 0391 084 145 Rejekt till förbränningsanläggning 80 08054 88039 200 Slurry till rötkammare 3 863 2003 256 0002 920 000 Rötrest till satellitlager 1 164 899 Rågas till uppgraderingsanläggning --- Uppgraderad gas till tankställen 54 231 Summa transporter inklusive rötrest 5 984 9315 454 1695 223 275 Summa transporter exklusive rötrest 4 820 0324 289 2704 058 376

21 Sammanställning transporter i respektive scenario – tonkilometer Typ av transport Scenario 1 – Hela anl. i Kalmar Scenario 1 - Hela anl. i Västervik Scenario 2 – Förbehandl. i Kalmar Scenario 2 - Förbehandl. i Mönsterås Scenario 2 - Förbehandl. i Oskarshamn Matavfall till förbehandlingsanlä ggning 902 6011 738 363902 601979 0391 084 145 Rejekt till förbränningsanlägg ning 80 0800 54 88039 200 Slurry till rötkammare 003 863 2003 256 0002 920 000 (Rötrest till satellitlager) 1 517 880338 0521 164 899 Uppgraderad gas till tankställen 149 214113 06654 231 Summa transporter (inklusive rötrest) 1 131 895 (2 649 775) 1 851 429 (2 189 481) 4 820 032 (5 984 931) 4 289 270 (5 454 169) 4 058 376 (5 223 275)

22 Slutsatser transportanalys Ett samlokaliseringsalternativ är att föredra ur ett transportperspektiv  skillnaden är relativt stor  skillnaden i transportkostnader också blir relativt stor Men..  Samlokalisering kräver större kapacitet i anläggningar för rötning och uppgradering -> ofta lägre kostnader för att bygga ut än att bygga nytt  Om rötning sker på ett ställe kan det vara svårare att få avsättning för rötresten -> kan leda till längre transporter av denna  Gas från reningsverk utan egen gasuppgradering kan ej uppgraderas  All verksamhet förläggs till en kommun

23 Transport av slurry  Exempel;  Förbehandling i Oskarshamn  Rötning av hälften av slurryn i Västervik och hälften i Kalmar  Total förbrukning av diesel för slurrytransporter  Ca 80 000 – 100 000 liter per år  Energiförbrukning diesel ca 800 -1 000 MWh/år  Utgör ca 4-5 % av energiinnehållet i den biogas som kan produceras årligen  För ett 5-årskontrakt med en åkare i regionen anges en kostnad på ca 7 Mkr per år för att hantera dessa slurrytransporter

24 Slutsatser  Tillgång på substrat  Hur mycket kan realistiskt samlas in?  Finns annat tillgängligt substrat?  Gödselrötning – utbyte med lantbruket?  Förbehandlingsteknik – svåraste steget i produktionskedjan  Dispergeringstekniken ger bäst utnyttjande av substrat  Robust och driftsäker teknik  Samlokalisering förbehandling och rötning  Minst transporter  Kalmar: »tillstånd för biogasanläggningen för ytterligare 20 000 ton finns »uppgraderingen behöver då byggas ut i Kalmar  Västervik: »har kapacitet i uppgraderingsanläggningen »Tillstånd på avfallsanläggning finns »Närmare till möjliga åkerarealer utanför länet »Planer på ny RK som kan ta emot allt substrat

25 Slutsatser  Ej samlokalisering – rötning på flera platser  Mer transporter  Minst transporter ger i sådant fall den lokalisering med kortast avstånd till de olika rötkamrarna (av de studerade är Oskarshamn bäst)  Befintliga rötkammarvolymer kan nyttjas  Andra samordningsvinster med befintliga verksamheter (personal, lokaler)  Delvis kan befintliga tillstånd nyttjas  Bättre möjligheter för spridning av rötrest då rötning sker på fler ställen, dock kan det vara svårt att hitta åkerarealer i länet  Samarbete med lantbruket

26 Rekommendationer för vidare arbete  Ytterligare inventering av substrat  Finns andra tillgängliga substrat?  Handel, storkök, industri  Eventuellt samarbete med lantbrukare, rötning av lantbrukssubstrat  Studiebesök vid befintliga anläggningar  Rötrestfrågan  Djupare studie  Samordning med lantbruket?  Köpa egen mark?  Efter strategiska beslut om lokalisering bör en mer detaljerad förstudie där ett fåtal preciserade alternativ studeras vidare


Ladda ner ppt "Redovisning Regionförbundet i Kalmar län Förstudie samverkan biologiskt avfall 2011-04-13."

Liknande presentationer


Google-annonser