Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning Regionförbundet i Kalmar län Förstudie samverkan biologiskt avfall 2011-04-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning Regionförbundet i Kalmar län Förstudie samverkan biologiskt avfall 2011-04-13."— Presentationens avskrift:

1 Redovisning Regionförbundet i Kalmar län Förstudie samverkan biologiskt avfall

2 Syfte och mål  Var ska biogas produceras om maximalt utfall av förnyelsebar energi till låg kostnad och låg miljöpåverkan eftersträvas utifrån nedanstående faktorer:  Tillgång på substrat för rötning  Transporter  Kvittblivning av restprodukter  Befintliga produktionsanläggningar och kommunernas egna planer  Mål med uppdraget:  Ta fram ett underlag för kommunerna i regionen som kan ligga till grund för bedömningen av om och hur de ska samarbeta gällande behandling av biologiskt matavfall

3 Förutsättningar  Det matavfall som kommunerna själva har rådighet över  Här förutsatts endast samtlig mängd matavfall från hushåll – ej verksamheter  Uppskattat till ca ton per år  Framförallt besvara frågan var i länet anläggning/ar ska lokaliseras  Grundläggande tekniska förutsättningar har studerats  Transportanalys har genomförts

4 Vad är biogas egentligen? Biogas = 65 % metan, CH 4 35 % koldioxid, CO o C o C o C o C o C23-25 o C10-14 o C (A) (B) (C)(D) RÖTNING

5 Övergripande system - exempel Biogas Mottagning & förbehandling Matavfall Industriellt avfall Uppgradering till fordonsbränsle; 1 Nm3 metan ~ 1 liter diesel Rötning Näringsrik rötrest till lantbruk Råvaror från jordbruket Uppvärmning Kraftproduktion

6 Från matavfall till tankstation Matavfall från kommun Förbehandling Förbrännings- anläggning Rötrest Tankstation Rötning Uppgradering av gas

7 Förbehandling av källsorterat matavfall Foto: Jeanette Hägglund

8 Hur ska man välja?  Materialhanteringen är svår  Små, enkla, ”billiga” system opålitliga => ej realistiskt för matavfall  Bygg robust!  Dimensioner  Motoreffekter  Kapacitet  Ton/h (inte bara ton/år)  En viss minimi-investering krävs för ett bra resultat!  Framför allt avskiljningen av rejektmaterial avgör investeringen  SUBSTRAT  Hur ser substratet ut?  Förpackat? Hur?  Plast, papper, biopåse?  Renhet? Kan detta garanteras?  Mängder? Anläggningens kapacitet?  RÖTREST  Vad ska rötresten användas till?  Krav på renhet?  SYFTE  Maximal biogasproduktion?  Boost för existerande system?  Uppfylla miljömålen avseende avfallsbehandling?

9 Dispergering

10 Uppsala Biogas Foto: Jeanette Hägglund

11 Uppsala Mottagning i tippfickor Skruvtransportör Utsorterat oönskat material

12 Rötkammare Foto: Jeanette Hägglund

13 Uppsala Rötkammare Uppgradering Luftrening

14 Investeringsuppskattning  Helt ny komplett anläggning  Mottagning, förbehandling, rötning, uppgradering och flakning till 4 tankstationer, markarbeten och markinköp ej inkuderat  Investeringsuppskattning ca Mkr  Endast förbehandlingsanläggning  Investeringsuppskattning ca 50 Mkr

15 Förutsättningar i utredningen  Varje kommun samlar in och omlastar sitt matavfall själva – matavfallet transporteras sedan på lastbil till förbehandling  Med Avfall Sveriges nyckeltal 70 kg/person blir mängden matavfall i regionen ca ton/år  Dispergeringsteknik väljs som förbehandlingsteknik  Endast en förbehandlingsanläggning byggs

16 Transportanalys av olika scenarier  Scenario 1 – Samlokalisering av en ny anläggning för förbehandling och en (befintlig eller ny) anläggning för rötning och uppgradering  Scenario 2 – en ny anläggning för förbehandling, rötning vid flera rötkammare och uppgraderingsanläggningar 6 steg för varje studie studeras: 1.Transport av matavfall till förbehandlingsanläggning 2.Transport av rejekt till förbränningsanläggning 3.Transport av slurry till rötkammare 4.Transport av rötrest till satellitlager 5.Transport av uppgraderad gas till tankstationer

17 Scenario 1 – samlokalisering av en ny anläggning för förbehandling och en ny anläggning för rötning och uppgradering Matavfall från kommun Förbehandling Kalmar/Västervik Förbrännings- anläggning i Västervik Rötrest Tankstation Kalmar Tankstation Oskarshamn Tankstation Västervik Tankstation Vimmerby Rötning Kalmar/Västervik Uppgradering av gas Kalmar/Västervik Satellitlager

18 Sammanställning transporter i scenario 1 - tonkilometer Typ av transportNy anläggning i Kalmar Ny anläggning i Västervik Matavfall till förbehandlingsanläggning Rejekt till förbränningsanläggning Slurry till rötkammare 00 Rötrest till satellitlager Rågas till uppgraderingsanläggning -- Uppgraderad gas till tankställen Summa transporter inklusive rötrest Summa transporter exklusive rötrest

19 Scenario 2 – en förbehandlingsanläggning och rötning på flera platser

20 Sammanställning transporter scenario 2 - tonkilometer Typ av transportFörbehandling Kalmar Förbehandlin g Mönsterås Förbehandling Oskarshamn Matavfall till förbehandlingsanläggning Rejekt till förbränningsanläggning Slurry till rötkammare Rötrest till satellitlager Rågas till uppgraderingsanläggning --- Uppgraderad gas till tankställen Summa transporter inklusive rötrest Summa transporter exklusive rötrest

21 Sammanställning transporter i respektive scenario – tonkilometer Typ av transport Scenario 1 – Hela anl. i Kalmar Scenario 1 - Hela anl. i Västervik Scenario 2 – Förbehandl. i Kalmar Scenario 2 - Förbehandl. i Mönsterås Scenario 2 - Förbehandl. i Oskarshamn Matavfall till förbehandlingsanlä ggning Rejekt till förbränningsanlägg ning Slurry till rötkammare (Rötrest till satellitlager) Uppgraderad gas till tankställen Summa transporter (inklusive rötrest) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

22 Slutsatser transportanalys Ett samlokaliseringsalternativ är att föredra ur ett transportperspektiv  skillnaden är relativt stor  skillnaden i transportkostnader också blir relativt stor Men..  Samlokalisering kräver större kapacitet i anläggningar för rötning och uppgradering -> ofta lägre kostnader för att bygga ut än att bygga nytt  Om rötning sker på ett ställe kan det vara svårare att få avsättning för rötresten -> kan leda till längre transporter av denna  Gas från reningsverk utan egen gasuppgradering kan ej uppgraderas  All verksamhet förläggs till en kommun

23 Transport av slurry  Exempel;  Förbehandling i Oskarshamn  Rötning av hälften av slurryn i Västervik och hälften i Kalmar  Total förbrukning av diesel för slurrytransporter  Ca – liter per år  Energiförbrukning diesel ca MWh/år  Utgör ca 4-5 % av energiinnehållet i den biogas som kan produceras årligen  För ett 5-årskontrakt med en åkare i regionen anges en kostnad på ca 7 Mkr per år för att hantera dessa slurrytransporter

24 Slutsatser  Tillgång på substrat  Hur mycket kan realistiskt samlas in?  Finns annat tillgängligt substrat?  Gödselrötning – utbyte med lantbruket?  Förbehandlingsteknik – svåraste steget i produktionskedjan  Dispergeringstekniken ger bäst utnyttjande av substrat  Robust och driftsäker teknik  Samlokalisering förbehandling och rötning  Minst transporter  Kalmar: »tillstånd för biogasanläggningen för ytterligare ton finns »uppgraderingen behöver då byggas ut i Kalmar  Västervik: »har kapacitet i uppgraderingsanläggningen »Tillstånd på avfallsanläggning finns »Närmare till möjliga åkerarealer utanför länet »Planer på ny RK som kan ta emot allt substrat

25 Slutsatser  Ej samlokalisering – rötning på flera platser  Mer transporter  Minst transporter ger i sådant fall den lokalisering med kortast avstånd till de olika rötkamrarna (av de studerade är Oskarshamn bäst)  Befintliga rötkammarvolymer kan nyttjas  Andra samordningsvinster med befintliga verksamheter (personal, lokaler)  Delvis kan befintliga tillstånd nyttjas  Bättre möjligheter för spridning av rötrest då rötning sker på fler ställen, dock kan det vara svårt att hitta åkerarealer i länet  Samarbete med lantbruket

26 Rekommendationer för vidare arbete  Ytterligare inventering av substrat  Finns andra tillgängliga substrat?  Handel, storkök, industri  Eventuellt samarbete med lantbrukare, rötning av lantbrukssubstrat  Studiebesök vid befintliga anläggningar  Rötrestfrågan  Djupare studie  Samordning med lantbruket?  Köpa egen mark?  Efter strategiska beslut om lokalisering bör en mer detaljerad förstudie där ett fåtal preciserade alternativ studeras vidare


Ladda ner ppt "Redovisning Regionförbundet i Kalmar län Förstudie samverkan biologiskt avfall 2011-04-13."

Liknande presentationer


Google-annonser