Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta med energieffektivisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta med energieffektivisering"— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta med energieffektivisering
Hur stor är potentialen och vilka möjligheter finns ?

2 Områden att arbeta inom:
Energieffektivisering i offentliga byggnader Energieffektivisering i flerbostadshus Energieffektivisering i företag

3 Energieffektivisering i offentliga byggnader
beteenden och attityder kartläggning av status (nattvandring) belysning värme /kyla standby ”dolda drifter” – värme + ventilation klimatskal länsövergripande mål? energitjänster?

4 Belysningen står idag för ca 30% av elanvändningen i offentliga och kommersiella lokaler.
Med modern belysnings-teknik kan elanvändningen i många fall halveras.

5 Olika projekt idag YEP - energiundervisning för högstadiet/gymnasiet Young Energy People är projekt för minskad energiförbrukning i skolor och på arbetsplatser. Under läsåret 08/09 ska energi-team av elever coachas att underssöka sin skolas energiförbrukning. Med sina erfarenheter ska de sedan inspirera till och stödja energieffektiviseringar på företag. Läs mer. Energitjänster PU-Benefs är ett EU-projekt som i Sverige drivs av Energikontor Sydost och som ska informera och stärka offentliga institutioner, förvaltningar och fastighetsägare vid efterfrågandet och nyttjandet av energitjänster. Läs mer. Energieffektiva byggnader Vi ser stora möjligheter att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i regionen genom en gemensam satsning byggd på ”Triple Helix-modellen” med deltagande från offentliga aktörer, universitet och företag. Visionen är att Sydostregionen ska vara ett centrum för energieffektiva byggnader. Läs mer. Energi från avloppsvatten WasteWaterHeat var ett EU-projekt som skulle informera och öka möjligheterna för kommuner, bostadsbolag, konsulter mm att och använda avloppsvatten som en energiresurs. Läs mer.

6 Energieffektivisering i flerbostadshus
Projektet: Energiambassadörerna Kampanj för energieffektivisering och energibesparingar ”Energiambassadörerna” syftar till att nå ut längre med energirådgivningen än de traditionella vägarna. Programmet innehåller bla en utbildning för sk. energiambassadörer som ska höja energikunskapen hos personal som t.ex. arbetar med socialtjänst, nya invånare från andra länder och på så sätt sprida kunskap om energieffektivisering vidare ut i samhället till de grupper som normalt inte kontaktar den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Specifikt utbildningsmaterial och handböcker kommer arbetas fram. Energismarta grannar - en utmaning för klimatet I projektet Energismarta grannar utmanas grupper av hushåll att spara så mycket energi som möjligt genom smart hushållning, enkla åtgärder och nya bra vanor. Utmaningen pågår mellan 1 november 2008 och 30 april För mer information hör av dig till SFI-E Enkla energispartips på nio olika språk Share - energieffektivt boende i flerbostadshus Share riktar sig till bostadsbolag och lägenhetsboende och syftar till att energieffektivisera genom nya vanor och nya tekniska lösningar. Läs mer.

7 Energieffektivisering i företag
Fokus på energieffektivisering i små företag Projektet MEGA utvärderar de energieffektiviseringsprojekt som gjorts på små och medelstora företag där Energikontor Sydost har varit delaktiga (Sparkraft, Oskarshamnsstudien, Höglandet m fl). Projektet stöds av Energimyndigheten och pågår till slutet av nästa år. Läs mer. Effektivare energianvändning Utbildning för industri- och företagsfolk inom energieffektivisering. Samarbetspartners LiU, NOVA. Nytt case i Nybro!? Energiråd på företag Enkel energikartläggning typ Smurfit-Kappa

8 Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

9 Energiråd/ Energianalys?
Genomgång av: Byggnad och byggnadsskal Värme- och kylsystem Ventilationssystem El och belysning Tappvattensystem Tryckluftsystem Transporter Reglerstrategier Mjuka åtgärder (incitament) Synliggöra energianvändning Försörjningssytem Mätning och informationsteknik

10 Smurfit Kappa Sverige-
bolag med en gedigen historia en av Nordens ledande tillverkare av wellpappförpackningar och maskinsystem för rationell resning och inpackning.   I Nybro tillverkar man wellpapp och vidareförädlar detta till kartonger. Smurfit Kappa är miljöcertifierade och en minskad energianvändning är en del i miljöarbetet.

11 Allmänt Smurfit Kappa i Nybro har idag ca 250 anställda och producerar ca 200 ton wellpapp per dag. Största kund - Absolut Vodka med ca 20 % av tillverkningen. Lokalytan m2 varav ca: m2 kontor, m2 produktion och 6000 m2 lager. Energianvändningen 2007 = MWh, varav MWh är el och resterande andel är olja. Arbetstider: söndag fredag (cirka 5400 h/år)

12 Metod En rundvandring genomfördes vid Smurfit Kappa AB den 26/ Okulär undersökning + insamlande av data och beräkningar Ögonblicksbild av företaget, en utgångspunkt för det fortsatta energieffektiviseringsarbetet Avgränsningar Det genomförda energirådet omfattar endast utvalda delar av energisystemet vid Smurfit Kappa. Avsikt att fokusera på åtgärder som är möjliga att implementera snabbt.

13 Nulägesöversikt/åtgärdsförslag
En energikartläggning genomfördes på Smurfit Kappa Kartläggningen pekade på en del möjliga effektiviseringar men inga större förändringar har gjorts med avseende på detta. Några maskiner har flyttats eller tagits bort, men i övrigt stämmer driften förhållandevis bra jämfört med dagens förhållanden. Kartläggningen har vi i viss mån använt som underlag för inhämtande av effekter och driftdata

14 Åtgärder – Tomgångslaster
Diagram nedan visar effektuttaget under en vanlig produktionsdag samt en helgdag då det inte är någon verksamhet. Tomgångsdrifterna motsvarar omkring 20 till 25 % av totala effektuttaget. Energimässigt motsvarar det omkring 800 MWh per år under icke produktionstid.

15 Förslag: Steg 1: Är att genomföra en energikartläggning för att veta hur energianvändningen ser ut och utifrån detta sätta upp mål och handlingsplan. Upprätta någon form av övergripande mål för energianvändningen. Steg 2: Upprätta sedan en handlingsplan för arbetet med energieffektiviseringar. Detta integreras med planerade produktions- /organisationsförändringar. Sätt upp konkreta mål som kan mätas och följas upp. Steg 3: Fördela ansvar och befogenheter. Det betyder inte att denna person ska genomföra det själv, men ska däremot se till att det blir gjort av någon internt eller externt.

16 Steg 4: Se över rutinerna för inköp, drift och underhåll. Förändra och förtydliga rutinerna för att öka energieffektiviteten. Inför krav på energieffektivitet vid upphandling. Steg 5: Följ upp arbetet! För att se resultatet samt för att kunna förbättra sig måste arbetet följas upp kontinuerligt och redovisas för ledningen. Ett bra sätt att kontinuerligt utveckla och kunna följa upp sitt arbete med energifrågor är att skapa nyckeltal för energianvändning. Exempel: att man mäter energianvändningen per producerat ton färdig produkt eller att man har specifika nyckeltal för varje kartongtyp.

17 Åtgärder - Personalutbildning och premiering till personalen
En viktig metod att minska energianvändningen är att öka personalens kompetens och motivation. Utbildas personal i energi- och miljöfrågor höjs medvetandegraden inför energianvändningen och många av de små, men onödiga energislukarna kan elimineras eller minskas. Finns ambitionen i en verksamhet att minimera sina energikostnader bör personalen vara med från början och dessutom premieras för sina energibesparande åtgärder.

18 Åtgärder - Rutiner vid inköp
Räkna med LCC vid nyinvesteringar Vid nyinvesteringar är det viktigt att tänka på energianvändningen eftersom den står för en mycket stor del av en produkts livscykelkostnad. För en belysningsarmatur utgör kostnader för el till exempel 70 % av den totala livscykelkostnaden Tips: Statens energimyndighet har tillsammans med Sveriges Verkstadsindustrier tagit fram ett verktyg för att göra bättre upphandlingar med god totalekonomi och miljöhänsyn. Verktyget heter Kalkylera med LCCenergi och går att köpa av förlaget Industrilitteratur. Kostnaden ligger omkring 1200 kr exklusive moms.

19 Sammanfattning Energianvändningen per kvadratmeter är idag hög (720 kWh/m2) om man jämför med liknande industriverksamheter. Vi ser att man har möjligheter att minska energianvändningen genom att Energibesparing Besparing Förändra avfallshanteringen 240 MWh el/ 350 MWh värme 400 000 kr Effektivare belysning 400 MWh 250 000 kr Konvertera till fjärrvärme  000 kr Täta tryckluftssystem 150 MWh 90 000 kr Föreslagna åtgärder minskar energikostnaderna med nästan 1,5 miljoner kr Elbehovet minskar med 12 % och koldioxidutsläpp med nästan 2000 ton/år

20 Tack för mig! Roger Gunnarsson Tel. 0491-88066
energikontorsydost. se


Ladda ner ppt "Att arbeta med energieffektivisering"

Liknande presentationer


Google-annonser