Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult EPBD 2 Mål för energieffektivisering i bebyggelsen Sammanfattning av ”Nearly Zero Energy Buildings” Arbetet med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult EPBD 2 Mål för energieffektivisering i bebyggelsen Sammanfattning av ”Nearly Zero Energy Buildings” Arbetet med."— Presentationens avskrift:

1

2 2 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult EPBD 2 Mål för energieffektivisering i bebyggelsen Sammanfattning av ”Nearly Zero Energy Buildings” Arbetet med EPBD2 2

3 3 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult 3 Politiska mål Energieffektiviseringsdirektivet, primärenergi (EU) ./. 20 % till 2020 ./. 50 % till 2050 Jämfört med 1995  Nollenergihus från 31 december 2020

4 EPDB 2

5 5 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult EPBD 2  Senast den 31 december 2020 ska nya byggnader vara näranollenergibyggnader (NNE-byggnader)  När byggnader renoveras ska de i görligaste mån omvandlas till NNE-byggnader. 5

6 6 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Definition ”NNE” 6 “nearly zero energy building" means a building that has a very high energy performance, determined in accordance with Annex I. The nearly zero or very low amount of energy required should to a very significant extent be covered by energy from renewable sources, including renewable energy produced on-site or nearby”

7 7 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Krav på NNE-byggnader  Mycket energieffektivt klimatskal  Mycket energieffektiva installationer  En stor andel av den energi som behövs ska vara förnybar 7

8 8 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Nyheter i EPBD 2 1(2)  KOM - jämförelsemetod för kostnadsoptimala kravnivåer på energiprestanda.(Art. 3-5).  Krav på analys av alternativa energiförsörjnings-system för nya byggnader (Art. 6)  Krav på att byggnaders energiprestanda uppgraderas vid ombyggnad (Art. 7)

9 9 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Nyheter i EPBD 2 2(2) Krav på  Nya installationer i befintliga byggnader.(Art 8)  Efter 31 december 2020 ska alla nya byggnader vara lågenergibyggnader (Art 9)  Efter 31 december 2018 ska nya offentliga vara lågenergibyggnader (Art 9)  Utveckling/förtydliganden av energideklarationer (art 10 – 12)  Utvidgning av krav på inspektion/rådgivning värmesystem och luftkonditioneringssystem (art 14-15).  Krav på kompetens även på regional och lokal nivå (art 19)

10 10 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Uppdrag till Energimyndigheten  Ta fram en strategi för att främja ett ökat byggande av lågenergibyggnader i Sverige.  Strategin ska bygga på  Propositionen "En sammanhållen klimat- och energipolitik (prop. 2008/09:163)  EPBD 2  Ska redovisas till Näringsdepartementet senast 30 september2010. – 18 oktober 2010.

11 11 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Fortsatt process  Regeringsuppdrag till BOV + STEM + SWEDAC  Rev. EPBD beslutat / i kraft februari/ mars 2010  Regeringsuppdrag rapporteras sommaren 2010 (1 juli). DS- rapport tas fram och går på remiss till nov/dec 2010  Proposition om ändringar i lagen om energideklarationer m.m. lämnas till riksdagen före sommaruppehållet 2011  Ändringar i förordningar och föreskrifter m.fl. initiativ som inte i sig är kopplade till lagändringar eller behöver bindas med riksdagen kan vid behov ske tidigare.

12 12 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Energimyndighetens förslag  Förslaget till nationell strategi för främjande av lågenergibyggnader kan sammanfattas enligt följande:  Målnivåer för år 2020 och etappmål för år 2015 föreslås  Alla tekniska egenskapskrav ska uppnås  Förslag till styrmedel lämnas  Samverkan med samtliga involverade marknadsaktörer erfordras  God uppföljning samt kunskaps- och kompetens- uppbyggnad måste säkerställas 12

13 13 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Nybyggnad, ej elvärmda ZonIIIIII Bostäder756555 Lokaler, grund706050 Lokaler, tillägg353025 KWh/m 2, år

14 14 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Nybyggnad, elvärmda ZonIIIIII Bostäder504030 Lokaler, grund504030 Lokaler, tillägg252015 KWh/m 2, år

15 15 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Ombyggnad, ej elvärmda ZonIIIIII Bostäder1059075 Lokaler, grund1008570 Lokaler, tillägg504030 KWh/m 2, år

16 16 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Ombyggnad, elvärmda ZonIIIIII Bostäder705540 Lokaler, grund705540 Lokaler, tillägg302520 KWh/m 2, år

17

18 18 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult En bra byggnad?  Ett hus som klarar BBR-kraven?  Ett hus med litet värmebehov (ev. på grund av hög internvärme eller ”fel bokförd” energi)?  Ett hus med bra klimatskärm?  Ett hus försedd med kraftvärmeförsörjning?  Ett hus med stora förluster som täcks med solenergi?  Ett hus med hög COP-värmepump?  Ett FTX-hus med hög verkningsgrad?  Ett bra driftsatt hus?  Ett hus med enkla eller komplicerade system? 18

19 19 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Stora eller små system? 19 Källa: Stockholms stad

20 20 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Kyotopyramiden 20

21 21 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Systemkrav 21  Låg användning av primärenergiresurser  Lågt effektuttag (höglasttid)  Energieffektivt  Robust/hög redundans  Ekonomi  ”Driftbart” – enkelt att sköta

22 22 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Energisystemet 22 Energi- källa Energi- produk- tion Energi- distribu- tion ByggnadDrift- organisa- tion Brukande

23 23 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Varaktighetsdiagrammet 23

24 24 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult En utmaning 24 ”Tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat…” Att bygga miljöklokt är inte en teknisk utan en ekonomisk utmaning

25 25 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult Energieffektiva byggnader En studie som genomförs av Kretsloppsrådet Utgångspunkter:  Välbyggda hus med goda driftegenskaper  Först låg energianvändning för värme, kyla och fastighetsel  Därefter väljs energiförsörjningen.

26 Energianvändning bostadshus i jämförelse med goda exempel från Bebo-rapport, kWh/m 2 A temp

27 Husens energiflöden redovisade efter användningsområde och energislag i kWh/m 2 Objektsnamn Ort våningar/ lgh Elvär me och drift el Fjärr- värme Förnybar energi Hushållsel Uppm. EP BBR Beräknad EP BBR Energi tillskott köpt Anm. Seglet Karlstad 12/44 1637-2353-76A temp schablon Kommendörkaptenen Malmö 4/111 672-307866108 Hamnhuset Göteborg 5/115 2552?287758105 Concordia Malmö 7/129 2458-2682 108A temp schablon Oxtorget Värnamo 2/40 28-Sol 12,342,8282571 Ej normalårs- korrigerad Sandgrind Kungsängen 2/15 40- COP BVP 5,0 38404778 Uppmätta värden från endast 3 hus. Braskamin Garnsviken Sigtuna 3/68 46- COP BVP 3,2 30466676 Hushållsel saknas (uppskattad). Järinge Stockholm 2/16 57- Sol 1,0 /COP BVP 36578593 Orrholmen Karlstad 7/630 1274-2486-110A temp schablon Locus Borlänge 3/101 889-5397-150Studentbostäder

28 Tekniska egenskaper för bostadshusens klimatskärmar. Objektsnamn Byggår /ombygg -nadsår Klimatskärm U (W/m 2 K) U m (W/m 2 K) Luftläckning vid 50 Pa Köld- bryggor Ort våningar/lghFönsterVäggarTak Seglet Karlstad 12/44 20071,00,110,060,2290,385W/K Kommendörkaptenen Malmö 4/111 20081,00,180,10,280,4Finns ej? Hamnhuset Göteborg 5/115 20081,10,170,09?0,2 -0,6? Concordia Malmö 7/129 20061,00,150,10,2250,3 0,055 W/m 2 K Oxtorget Värnamo 2/40 20060,90,10,07?0,2? Sandgrind Kungsängen 2/15 20081,20,180,12?0,6? Garnsviken Sigtuna 3/68 20051,00,130,1?0,4? Järinge Stockholm 2/16 20071,00,160,08?0,6? Orrholmen Karlstad 7/630 2004- 2009 1,20,20,11?-? Locus Borlänge 3/101 20051,30,20,11?-?

29 Installationer och energiförsörjning i bostadshusen Objektsnamn Ventilation Värme-distributionVerknings-grad/COP Energiförsörjnings- system Ort våningar/ lgh Seglet Karlstad 12/44 FTX lägenhets- aggregat Golvvärme?/?Fjärrvärmeretur och el Kommendörkaptenen Malmö 4/111 FTX centralt aggregat Luftvärme med värmetillskott, vätskekopplat ?/-Fjärrvärme Hamnhuset Göteborg 5/115 FTX centralt aggregat Luftvärme med värmetillskott genom el 81,5 /-Sol och fjärrvärme Concordia Malmö 7/129 FTX centralt aggregat Radiatorer Golvvärme i badrum ?/-Fjärrvärme Oxtorget Värnamo 2/40 FTX lägenhets- aggregat Luftvärme med värmetillskott genom el 87 /-Sol och el Sandgrind Kungsängen 2/15 FrånluftRadiatorer-/ 5,0 Bergvärmepump i varje hus och el. Braskamin Garnsviken Sigtuna 3/68 FTX centralt aggregatRadiatorer?/ 3,2 Bergvärmepump och el, centralt Järinge Stockholm 2/16 FTX lägenhets- aggregat Radiatorer och luft?/? Frånluftsvärmepump i varje lgh Orrholmen Karlstad 7/630 FrånluftRadiatorer-/-Fjärrvärme Locus Borlänge 3/101 FTX centralt aggregatRadiatorer?/-Fjärrvärme

30 Energianvändning för nya och ombyggda lokalbyggnader, kWh/m 2 A temp

31 Energianvändningen för GreenBuildinglokaler är antingen uppmätt eller beräknat Energianvändningen Energianvändning nya och ombyggda lokalbyggnader i jämförelse med nya och ombyggda GreenBuilding lokaler, kWh/m 2 A temp

32 Objektsnamn Ort LOA Elvärme och driftel Fjärr- värme Fjärr- kyla Förny- bar energi Verksam- hetsel Uppm. EP BBR Beräknat EP BBR Energi tillskott köpt Hagaporten Solna 28 000 174815-478085127 Kaggen Malmö 8 500 203515-?70100/120- Västerport Stockholm 20 000 404516-7910190180 Vargbroskolan Storfors 4 000 4*354193950-6058 Gällivare simhall Gällivare 173**289462 Efter åtg. Husens uppmätta energiflöden och energiprestanda (EP) redovisade efter användningsområde och energislag i kWh/m 2 (A temp ).

33 Objektsnamn Byggår /ombyggnad sår Klimatskärm U (W/m 2 K) Um (W/m 2 K) Luftläck- ning vid 50 Pa Köld- bryggor Ort LOA m 2 FönsterVäggarTak Hagaporten Solna 28 000 20081,40,32 0,13- 0,15 ?0,28/m 2 BTA? Kaggen Malmö 8 500 20081,30,31???? Västerport Stockholm 20 000 20081,20,230,18??? Vargbroskolan Storfors 4 000 20081,10,110,080,2250,24? Gällivare simhall Gällivare 1961/ 2008 ?????? Tekniska egenskaper för lokalbyggnadernas klimatskärmar

34 Objektsnamn Ventilation Värme- distribution Verknings-grad/COPEnergi-försörjnings system Ort LOA Hagaporten Solna 28 000 FTXRadiatorer?/-Fjärrvärme fjärrkyla Kaggen Malmö 8 500 FTXRadiatorer85/-Fjärrvärme fjärrkyla Västerport Stockholm 20 000 FTXLuftvärme80/-Fjärrvärme fjärrkyla Vargbroskolan Storfors 4 000 Självdrag hybridRadiatorer-/-Fjärrvärme el Gällivare simhall Gällivare FTXTa bort? Installationssystem och energiförsörjning för lokalbyggnaderna.


Ladda ner ppt "2 101028_NNE, Malmö Lilliehorn konsult EPBD 2 Mål för energieffektivisering i bebyggelsen Sammanfattning av ”Nearly Zero Energy Buildings” Arbetet med."

Liknande presentationer


Google-annonser