Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-21Vägval för resurseffektiv effektivisering 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-21Vägval för resurseffektiv effektivisering 1."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-21Vägval för resurseffektiv effektivisering 1

2 Fjärrvärme ● Hett vatten levereras i rörsystem under alla svenska tätorter ● Värmer ca 4 miljoner svenskar med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan uppfattas som bekvämt och prisvärt ● Tar vara på resurser som annars går till spillo ● Görs med främst förnybar och återvunnen värme: från avfall, industriell restvärme, kraftvärmeproduktion ● Tack vare fjärrvärme har Sverige nått klimatmålen ● Andra uppvärmningsformer, t.ex. värmepumpar, är effektiva komplement dit fjärrvärmenät inte når Men detta kan snart vara historia… 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 2

3 Ett vägval för framtiden ● Vi står inför ett vägval i arbetet med att effektivisera energianvändning för bostäder och lokaler ● Ändrad kurs kan ge drastiska konsekvenser för energisystemet 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 3

4 Valet står mellan två sätt att beräkna energieffektivisering för uppvärmning 1.Mäta effektivisering utifrån mängden köpt energi. Antalet köpta kilowattimmar ska minska, oavsett hur de producerats 2.Mäta effektivisering utifrån hur vi hushållar med prima energiresurser 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 4

5 Vad är en kilowattimme värme? Den kan komma från: ● El -förnybar, kärnkraft, fossil ● Fjärrvärme - förnybar, återvunnen, fossil ● Olje- eller gaspanna ● Pelletspanna ● Solpaneler, osv… Vilken ska minska? 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 5

6 Flera regelverk i förändring riskerar att leda till ökad resursanvändning ● Nu gällande nybyggnadsregler diskriminerar kollektiva uppvärmningsformer ● Kommunala byggregler med samma eller högre krav, som utgår från köpt energi ● Regeringsförslag om framtida byggregler från 2020 utgår från samma princip ● Miljömål om 50 procent minskning av köpt energi i bebyggelsen omöjliggör fjärrvärme även i befintliga byggnader 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 6

7 Hur kunde det bli så här? Regeringens politiska mål har en annan inriktning 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 7

8 Regeringens övergripande mål för energieffektivisering ● ”Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling” ● ”Att effektivisera användningen av energi är ett medel för att minska utsläppen av växthusgaser. Det bidrar även till ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv och en tryggare energiförsörjning.” Budgetpropositionen för 2012, Prop.2011/12:1 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 8

9 Energieffektiviseringsmål ● Sektorsövergripande mål om 20 procent minskad energiintensitet (tillförd energi/BNP) 2008-2020 ● Sektorsmål om att energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med - 20 procent till år 2020 och - 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen år 1995 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 9

10 Politisk inriktning ● ”Energicertifikatet bör också ge information om uppvärmningens och kylningens faktiska inverkan på byggnadens energibehov, om byggnadens förbrukning av primärenergi och om dess koldioxidutsläpp.” Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda ● ”Fjärrvärme och kraftvärme ger möjlighet att ta till vara energi som annars går förlorad och att utnyttja samhällets energiresurser så effektivt som möjligt” prop 2008/09:162 ”En sammanhållen klimat- och energipolitik” 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 10

11 Det politiska målet är effektiv användning av resurser ● Politiskt har man allt mer betonat systemtänkande för att nå ett antal mål ● Att utnyttja tillgängliga resurser, som råvaror och energi, på ett effektivt sätt är en förutsättning för konkurrenskraft ● Bygger på analysen att minskad användning av energiresurser leder till målen 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 11

12 Att reglera mängden ”köpt energi” leder inte till att de politiska målen nås ● Låter byggreglerna styra energiförsörjningen i nya byggnader ● På sikt även vid ombyggnad? ● Tar inte hänsyn till vilken mängd eller sorts energiresurs som använts för en köpt kWh ● Kan ge ökad total energiresursanvändning ● Ger inte mer energieffektiva byggnader 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 12

13 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 13 A - minskar mängden köpt energi A - solpanel på fastighetenB - delar solpanel med grannen B – minskar inte mängden köpt energi Köpt energi mäts vid husväggen Diskriminerar gemensamma lösningar

14 RÄKNEEXEMPEL 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 14

15 Utgångspunkter för räkneexempel – befintlig bebyggelse ● Utgår från genomsnittliga värden ● Utgångspunkt 60 procent minskad energi- användning för uppvärmning och varmvatten ● Nils Holgersson-hus, använder 193.000 kWh/år ● Primärenergifaktor för fjärrvärme 0,29, för el 1,9 ● Pris för fjärrvärme 0,77kr/kWh, el 1,50 kr/kWh 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 15

16 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 16 Energiresurser El Värmepump i hus Köpt energi mäts vid husväggen Fjärrvärme Exempel: Mäta energianvändning som ”köpt energi”

17 Energieffektivisering med värmepump i ett fjärrvärmehus, kriteriet ”köpt energi ” 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 17 FöreEfterFörändring Köpt energi190 MWh77 MWh- 60 % - varav el049 MWh - varav fjv190 MWh29 MWh Avskrivning VP060 tkr Total energikostnad 146 tkr98 tkr- 33 % Totala energi- resurser 55 MWh101 MWh+ 85 %

18 Exempel: Mäta energianvändning som användning av energiresurser 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 18 Återvunna energiresurser Kraftvärmeverk Restvärme från industri El Värmepump Total användning av energiresurser i systemet mäts

19 Energieffektivisering med fjärrvärme, mätning energiresurser 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 19 FöreEfterFörändring Köpt energi190 MWh77 MWh- 60 % - varav el00 - varav fjv19077 Avskrivning investering 0600 tkr Total energikostnad 146 tkr60 tkr- 60 % Totala energi- resurser 55 MWh22 MWh- 60 %

20 Hur man mäter får konsekvenser ● Är effektivisering minskat köp av energi till fastigheten eller samhällets minskade konsumtion av energiresurser? ● Mätning av köpt energi = - högre konsumtion av energiresurser - inga åtgärder för att minska faktiskt värmebehov i fastigheten ● Ökat elbehov leder till högre priser då nät och produktion måste byggas ut 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 20

21 Konsekvenser för samhället om fjärrvärmen slås ut ● Minskat tillvaratagande av restvärme från industri ● Kommunernas omhändertagande av avfall försvåras ● Minskad förnybar elproduktion med kraftvärme ● Fjärrvärmen riskerar att slås ut när kundunderlaget försvinner ● Hot mot kommunal ekonomi och gjorda investeringar 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 21

22 Konsekvenser för samhället om fjärrvärmen slås ut ● Kraftigt ökat el- och effektbehov ● Högre total konsumtion av energiresurser ● Inte mer energieffektiva byggnader ● Försämrad försörjningstrygghet ● Minskat utnyttjande av lokala energiresurser ● Nedgång i bioenergibranschen? 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 22

23 Fjärrvärmen har minskat den totala användningen av energiresurser 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 23

24 Det krävs bättre analyser ● Konsekvenserna är inte tillräckligt analyserade men leder inte mot beslutade mål ● Andra pågående processer bör beaktas, som EUs kommande energieffektiviseringsdirektiv, pågående SOU om kommunala byggregler, kontrollstation 2015 ● Skrivningarna om halverad energi- användning i byggnader bör tas bort i kommande proposition om Nära nollenergi-byggnader 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 24

25 Krav på byggregler i Sverige ● Byggregler ska inte styra mot ett visst energislag utan vara teknikneutrala och ge fastighetsägare möjlighet att välja ● Utgångspunkt bör istället vara byggnadens nettoenergianvändning ● Byggreglerna bör stimulera till bättre klimatskal ● Effektiviseringsmål ska minska, inte öka, användningen av energiresurser ● Tills nuvarande byggregler har ändrats bör en faktor 2,5 för el användas för nya byggnader ● Det krävs enhetliga, nationella regler som ger långsiktighet 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 25

26 Regeringen bör ● I enlighet med beslutad politik se minskad total resursanvändning som målet för energieffektivisering ● Snarast se över nuvarande byggregler ● Likt de andra nordiska länderna åtgärda nuvarande diskriminering av kollektiva uppvärmningsformer ● Vid revidering av byggregler följa EU:s nuvarande och kommande energieffektiviseringsdirektiv 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 26

27 Vi vill att ● Restvärme och resurser som annars går till spillo används för en energieffektiv marknad ● Politiken stimulerar en helhetssyn som utgår från att effektivisera användningen av energiresurser ● Mål om nära-noll-energibyggnader ska nås genom åtgärder i byggnaden som också blir varaktiga, oavsett teknik om 70-100 år 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 27

28 Viktigare att tänka rätt än att tänka nytt ● ”Besparing av en kilowattimme el från kolkondenskraft måste värderas högre än besparing av en kilowattimme fjärrvärme från industriell spillvärme eller från en solfångare.” Sveriges andra nationella handlingsplan för energieffektivisering, 2011 2014-06-21 Vägval för resurseffektiv effektivisering 28


Ladda ner ppt "2014-06-21Vägval för resurseffektiv effektivisering 1."

Liknande presentationer


Google-annonser