Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndighetens instruktion ”Verka för””Bidra till” Hänsyn: Trygga tillgång Kostnadseffektiv energiförsörjning Konkurrenskraft Hälsa, miljö och klimat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndighetens instruktion ”Verka för””Bidra till” Hänsyn: Trygga tillgång Kostnadseffektiv energiförsörjning Konkurrenskraft Hälsa, miljö och klimat."— Presentationens avskrift:

1 Energimyndighetens instruktion ”Verka för””Bidra till” Hänsyn: Trygga tillgång Kostnadseffektiv energiförsörjning Konkurrenskraft Hälsa, miljö och klimat Effektiv och hållbar energianvändning Uppfylla miljökvalitetsmål Omställning till ekologiskt uthålligt Säkerhet hälsa och miljö

2 Omfattning •Hela energisystemet –användning –tillförsel •Alla målgrupper –Bebyggelse –Industri –Transporter

3 Pengarna •Inga rena investeringsbidrag •Ofta krav, enligt förordning, på samfinansiering från marknaden (25, 40, 50 % stöd) •Forskning ofta 100% stöd men allt vanligare att marknaden går in även där

4 Forskning – Utveckling – Demo - Kommersialisering - Utbildning CERBOF BeBo BELOK Passivhusprogrammet U.F.O.S Energi ByggaBoDialogen Uthållig kommun Sustainable Innovation AB Program Energisystem Kulturhistoriska byggnader ELAN Energi, IT & Design AES Belysnings- programmet

5 Medlemmar i

6 Beställargruppen bostäder, BEBO, är ett samarbete mellan flera av Sveriges största flerbostadshus fastighetsägare och Energimyndigheten VISION BEBO visar vägen till en avsevärt minskad energianvändning i flerbostadshus i Sverige. MISSION Att stödja lovande energieffektiva produkter, system och metoder, och att skapa nödvändiga förutsättningar för implementering GENOMFÖRANDE Främst genom att, bland BEBOs medlemsföretag, prova, produkter, system och metoder i samband med att nya byggnader uppförs eller i samband med att befintliga byggs om.

7

8 Mål för energieffektivisering i bebyggelsen •”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050 i förhållande till användningen 1995. Till 2020 skall beroendet av fossila bränslen vara brutet samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.”

9

10 Organisation Energimyndigheten Byggherrarna Beslut Avtal BEBO styrelse 6-8 ledamöter.BEBO medlemsföretag 15 företag. Representerar ca 70 % av totala flerbostadshus arean i Sverige. BEBO Projektledare

11 Start av nya projekt BEBO medlemsföretag Förslag till nya projekt diskuteras och föreslås BEBO Projektledare Skriver beslutsunderlag och föredrar för styrelsen ByggherreForum Tecknar avtal med utförare BEBO styrelse Fattar beslut om projekt Hålls ca 3 -4 veckor efter medlemsföretagens möten

12 BeBo under perioden 2009-2011 •Forsatt arbete enligt beprövad modell Nya produkter, system och metoder utvecklas och testas i praktisk drift i verkliga byggnader hos Bebos medlemmar. •Gemensamma upphandlingsunderlag Fortsatt arbete med att utforma gemensamma kravspecifikationer och upphandlingsunderlag för att driva system- och produktutveckling i energieffektiviserande riktning. •Teknikupphandlingar Teknikupphandling pågår av värmeåtervinning i ventilation (FTX) för Flerbostadshus. Förstudier pågår för att undersöka möjligheter att genomföra teknikupphandlingar inom belysning. •Informationsinsatser Kommunikations- och informationsinsatser kommer att ytterligare utvecklas och intensifieras. Samordning kommer att ske med andra program och initiativ.

13 BeBo under perioden 2009-2011 •Projektet ”Rekordåren byggnader -”Ny kostym (klimatskal) och respirator (ventilation)” ska visar på om det är möjligt att minst halvera energianvändningen genom ombyggnad av flerbostadshus. Många nya ombyggnader planeras att påbörjas under 2009 av medlemmarna i Bebo. De två projekt som har kommit längst är Brogården i Alingsås och Orrholmen i Karlstad där stora ombyggnader pågår. De första resultaten pekar på att det är möjligt att minst halverad energianvändningen i flerbostadshusen och att det samtidigt bedöms som lönsamt av fastighetsägaren. Under perioden avser BeBo att arbeta med implementering av konceptet i större skala för att påskynda spridning. Dels kommer det att ske hos medlemmarna, dels kommer möjligheterna att genomföra det på nationell nivå att studeras. Hos medlemmarna kommer det att ske genom att utvidga konceptet till fler typbyggnader och områden. Möjligheterna till att teckna någon form av frivilligt avtal med fastighetsägare kommer att undersökas, där fastighetsägarna frivilligt förbinder sig att arbeta efter konceptet, metoden och investera i "paket" av åtgärder.

14

15 Brogården Alingsåshem, after renovation 50 cm insulation in the attic U-value ca 0,12 W/m2,K 25 cm insulation in walls U = 0,15 New cheramic fasade ”Passive-windows” U = 0,85 Cellar – insulation: 10 cm U = 0,3 Individual Heat exchanger for ventilation, ŋ = 0,85 0,5 ach Added 10 cm insulation on And below balcony floor Airtightness: 0,5 ach at 50 Pa Entrance doors: U = 0,8 Energy Performance : (kWh/ m2, year) Space Heating: 27 (115) Domestic hot water: 25 (42) Electricity, household and common: 40 (69) Summary: 92 (216) After renovation

16 Orrholmen från 255 till 110 kWh/m2

17 Totaleffektivisering av Lokaler. Hur energieffektiva kan kontor bli?

18

19 r =4% r =6% r =20% r =15% r =10%r =25% r =8%r =12% 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kostnadsminskning Mkr/år Investering Mkr Glaven 8 200 100 0 kWh/(m 2 år) El Värme Före Efter Glaven 8 beräknade energivinster och kostnader

20 CERBOF – Centrum för energi- och resurseffektivitet i byggande och förvaltning •Kansli: Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC) •Hemsida: www.cerbof.sewww.cerbof.se

21 BeBo – Beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus •Kansli: Byggherrarna •Hemsida: www.bebostad.sewww.bebostad.se

22 BELOK – Beställargrupp för effektiv energi i lokaler •Kansli: Byggherrarna •Hemsida: www.belok.sewww.belok.se

23 Passivhusprogrammet •Kansli: IVL Svenska Miljöinstitutet •Hemsida: http://www3.ivl.se/AnsokningarPassivhuspr ojekt.htm www.energieffektivabyggnader.se http://www3.ivl.se/AnsokningarPassivhuspr ojekt.htm www.energieffektivabyggnader.se

24 Sustainable Innovation AB •Kansli: Amiralitetshuset, Skeppsholmen, Stockholm •Hemsida: www.sust.sewww.sust.se

25 ByggaBoDialogen •Kansli: Boverket •Hemsida: www.byggabodialogen.sewww.byggabodialogen.se

26 Uthållig kommun •Kansli: Energimyndigheten •Hemsida: www.energimyndigheten.se/sv/Om- oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/ www.energimyndigheten.se/sv/Om- oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/

27 U.F.O.S Energi •Kansli: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) •Hemsida: www.offentligafastigheter.sewww.offentligafastigheter.se


Ladda ner ppt "Energimyndighetens instruktion ”Verka för””Bidra till” Hänsyn: Trygga tillgång Kostnadseffektiv energiförsörjning Konkurrenskraft Hälsa, miljö och klimat."

Liknande presentationer


Google-annonser