Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndighetens instruktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndighetens instruktion"— Presentationens avskrift:

1 Energimyndighetens instruktion
”Verka för” ”Bidra till” Uppfylla miljökvalitetsmål Effektiv och hållbar energianvändning Trygga tillgång Kostnadseffektiv energiförsörjning Omställning till ekologiskt uthålligt Hänsyn: Konkurrenskraft Säkerhet hälsa och miljö Hälsa, miljö och klimat

2 Omfattning Hela energisystemet Alla målgrupper användning tillförsel
Bebyggelse Industri Transporter

3 Pengarna Inga rena investeringsbidrag
Ofta krav, enligt förordning, på samfinansiering från marknaden (25, 40, 50 % stöd) Forskning ofta 100% stöd men allt vanligare att marknaden går in även där

4 Belysnings- programmet Passivhusprogrammet
Forskning – Utveckling – Demo - Kommersialisering - Utbildning CERBOF BeBo BELOK Belysnings- programmet Passivhusprogrammet Sustainable Innovation AB Program Energisystem Kulturhistoriska byggnader ByggaBoDialogen Uthållig kommun ELAN Energi, IT & Design AES U.F.O.S Energi

5 Medlemmar i

6 Beställargruppen bostäder, BEBO, är ett samarbete mellan flera av Sveriges största flerbostadshus fastighetsägare och Energimyndigheten VISION BEBO visar vägen till en avsevärt minskad energianvändning i flerbostadshus i Sverige. MISSION Att stödja lovande energieffektiva produkter, system och metoder, och att skapa nödvändiga förutsättningar för implementering GENOMFÖRANDE Främst genom att, bland BEBOs medlemsföretag, prova, produkter, system och metoder i samband med att nya byggnader uppförs eller i samband med att befintliga byggs om.

7

8 Mål för energieffektivisering i bebyggelsen
”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050 i förhållande till användningen Till 2020 skall beroendet av fossila bränslen vara brutet samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.”

9

10 Organisation Energimyndigheten BeslutAvtal Byggherrarna 6-8 ledamöter.
BEBO styrelse 6-8 ledamöter. BEBO Projektledare BEBO medlemsföretag 15 företag. Representerar ca 70 % av totala flerbostadshus arean i Sverige.

11 Start av nya projekt BEBO medlemsföretag
Förslag till nya projekt diskuteras och föreslås BEBO Projektledare Skriver beslutsunderlag och föredrar för styrelsen BEBO styrelse Fattar beslut om projekt Hålls ca 3 -4 veckor efter medlemsföretagens möten ByggherreForum Tecknar avtal med utförare

12 BeBo under perioden 2009-2011 Forsatt arbete enligt beprövad modell
Nya produkter, system och metoder utvecklas och testas i praktisk drift i verkliga byggnader hos Bebos medlemmar. Gemensamma upphandlingsunderlag Fortsatt arbete med att utforma gemensamma kravspecifikationer och upphandlingsunderlag för att driva system- och produktutveckling i energieffektiviserande riktning.  Teknikupphandlingar Teknikupphandling pågår av värmeåtervinning i ventilation (FTX) för Flerbostadshus. Förstudier pågår för att undersöka möjligheter att genomföra teknikupphandlingar inom belysning. Informationsinsatser Kommunikations- och informationsinsatser kommer att ytterligare utvecklas och intensifieras. Samordning kommer att ske med andra program och initiativ.

13 BeBo under perioden   Projektet ”Rekordåren byggnader -”Ny kostym (klimatskal) och respirator (ventilation)” ska visar på om det är möjligt att minst halvera energianvändningen genom ombyggnad av flerbostadshus. Många nya ombyggnader planeras att påbörjas under 2009 av medlemmarna i Bebo. De två projekt som har kommit längst är Brogården i Alingsås och Orrholmen i Karlstad där stora ombyggnader pågår. De första resultaten pekar på att det är möjligt att minst halverad energianvändningen i flerbostadshusen och att det samtidigt bedöms som lönsamt av fastighetsägaren. Under perioden avser BeBo att arbeta med implementering av konceptet i större skala för att påskynda spridning. Dels kommer det att ske hos medlemmarna, dels kommer möjligheterna att genomföra det på nationell nivå att studeras. Hos medlemmarna kommer det att ske genom att utvidga konceptet till fler typbyggnader och områden. Möjligheterna till att teckna någon form av frivilligt avtal med fastighetsägare kommer att undersökas, där fastighetsägarna frivilligt förbinder sig att arbeta efter konceptet, metoden och investera i "paket" av åtgärder.

14

15 50 cm insulation in the attic
Brogården Alingsåshem, after renovation 50 cm insulation in the attic U-value ca 0,12 W/m2,K Individual Heat exchanger for ventilation, ŋ = 0,85 0,5 ach 25 cm insulation in walls U = 0,15 New cheramic fasade ”Passive-windows” U = 0,85 Added 10 cm insulation on And below balcony floor Entrance doors: U = 0,8 Airtightness: 0,5 ach at 50 Pa Cellar – insulation: 10 cm U = 0,3 After renovation Energy Performance: (kWh/ m2, year) Space Heating: 27 (115) Domestic hot water: 25 (42) Electricity, household and common: 40 (69) Summary: 92 (216)

16 Orrholmen från 255 till 110 kWh/m2

17 Totaleffektivisering av Lokaler.
Hur energieffektiva kan kontor bli?

18

19 Glaven 8 beräknade energivinster och kostnader
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kostnadsminskning Mkr/år Investering Mkr Glaven 8 200 100 kWh/(m2år) El Värme Före Efter

20 CERBOF – Centrum för energi- och resurseffektivitet i byggande och förvaltning
Kansli: Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC) Hemsida:

21 BeBo – Beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus
Kansli: Byggherrarna Hemsida:

22 BELOK – Beställargrupp för effektiv energi i lokaler
Kansli: Byggherrarna Hemsida:

23 Passivhusprogrammet Kansli: IVL Svenska Miljöinstitutet
Hemsida:

24 Sustainable Innovation AB
Kansli: Amiralitetshuset, Skeppsholmen, Stockholm Hemsida:

25 ByggaBoDialogen Kansli: Boverket Hemsida:

26 Uthållig kommun Kansli: Energimyndigheten
Hemsida:

27 U.F.O.S Energi Kansli: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Hemsida:


Ladda ner ppt "Energimyndighetens instruktion"

Liknande presentationer


Google-annonser