Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalmar Energi, tankar och idéer från en el- och värmeleverantörs perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalmar Energi, tankar och idéer från en el- och värmeleverantörs perspektiv"— Presentationens avskrift:

1

2 Kalmar Energi, tankar och idéer från en el- och värmeleverantörs perspektiv
Oskarshamn 10 mars 2010 Urban Bergsell

3 Skyhögt elpris under eftermiddagen
Den 17 december 2009 3.6 miljarder i vinst när kärnkraften står stilla "Olika prisområden ger dyrare el" Vår vardag och media bild vintern 2010. 22 febr dyraste dagen sedan avregleringen kr/kWh i Sverige. Enskilda timmar på 14 kr/kWh.

4 Nya satsningar i Sverige
I energipropositionen för de kommande 5 åren, våren > energieffektivisering I budgetpropositionen på hösten 2009 fördubblades anslagen till energieffektivisering Nytt program för energieffektivisering mellan år 2010 – 2014 kr/år utöver nuvarande kr/år Två delar ca kr/år vardera: Regionalt och lokalt arbete för energieffektivisering Insatser inom näringslivet samt främjande av ny teknik och tjänster Så kom energipropositionen i våras. Den beskriver Sveriges energipolitik 5 år framöver och den innehöll 2/3 energieffektivisering! Det har aldrig hänt förut. Sedan var det inte nog med det när budgetpropositionen kom på hösten så hade man mer än fördubblat de ekonomiska satsningarna på energieffektivisering.

5 EU direktiv sätter ramarna för nationell energipolitik
Ekodesigndirektivet (2005/32/EG) Märkningsdirektivet (92/75/EEC) (reviderat) Byggnaders energiprestanda (2002/91/EG) (reviderat) Alla hus efter 2020 nära noll tillförd energi, förnybar, producerad ”på plats” eller ”nära” Definition Lågenergibyggnader - strategi Hög energiprestanda Förnybar tillförsel Närhet energiproduktion Minimikrav även för mindre ombyggnad – delar, system Energieffektiviseringsdirektivet (2006/32/EG) Men om man ska prata om svensk energipolitik så måste man faktiskt numera börja med EU politiken. Det är faktiskt till stor del EU direktiven som driver fram den svenska inrikespolitiken inom energieffektiviseringsområdet. Det har kommit många nya direktiv de senaste åren. När det gäller produkter så finns två direktiv som kompletterar varandra. Rita pilen : Om detta är energieffektiviteten hos produkterna så är det ekodesigndirektivet som lägger bottenribban – sämre än så här får det inte vara. Sämre produkter förbjuds t ex glödlampor. Märkningsdirektivet däremot visar vägen mot det bästa med märkning A till G. Detta direktiv har reviderats och det beslutades i förra veckan. Bland annat har en ny etikett tagits fram. Samtidigt togs beslut om ett reviderat direktiv för byggnaders energiprestanda (energideklarationer). Alla hus Nyheterna är att MS ska ta fram minimikrav även för mindre ombyggnad, enstaka delar eller system. MS sa också ta fram en strategi för lågenergibyggnader. Den ska innehålla definitioner av vad som menas med ög energiprestanda, förnybar tillförsel och närhet till energiproduktion

6 Energismart = Klimatsmart = Ekonomisk
Energieffektiviseringsdirektivet eller energitjänstedirektivet som det också kallas ibland är ett annorlunda direktiv sammansatt av flera olika komponeneter Man har pekat ut några aktörer som får eget ansvar för genomförandet Två metoder för att åstadkomma energieffektivisering har pekats ut En målgrupp pekas ut som föregångare Och man har satt ett minimimål för medlemsataterna När det gäller målet för energieffektivisering såg det ut så här i direktivet men den svenska regeringen har valt att formulera det som 20% mellan 2008 och Målet ska följas upp tillsammans med den handlingsplan som varje land har tagit fram för att nå målet.

7 Utpekade aktörer Energidistributörer och -leverantörer ska göra något av följande (Eller frivilliga avtal som motsvarar nedanstående): i) indirekt eller direkt tillhandahålla konkurrenskraftiga energitjänster ii) konkurrenskraftigt prissatta energibesiktningar iii) bidra till fonder och finansieringsmekanismer Fakturering av energi ska vara tydlig, grundad på faktisk förbrukning samt fullständigt redovisa aktuella energikostnader

8 Utpekade metoder Energitjänster
Främja marknaden för energitjänster och undanröja eventuella legala hinder för utövandet av energitjänster Individuell mätning Individuell mätning av media (el, värme, gas, kyla, vatten) Energimyndigheten har arbetat med dessa frågor tidigare och får fortsatt ansvar för dem, lite tydligare utpekat

9 Utpekad målgrupp Den offentliga sektorn som föredöme! - Minst 2 av följande punkter skall följas - Ev. frivilliga avtal med besparingsmål A. Tillämpa upphandlingsmodeller med garanterade energibesparingar B. Upphandla den energieffektivaste utrustningen och fordonen baserat på listor med specifikationer om energieffektivitet C. Tillämpa energikrav vid upphandling, även på viloläge (stand by) D. Ställa krav på utbyte/modifiering av befintlig utrustning och fordon för att uppfylla energieffektivitetskrav enl. punkt B och C E. Kräva genomförande av energibesiktningar samt att kostnadseffektiva rekommendationer i besiktningen genomförs F. Ställa krav på att byggnader som hyrs eller ägs av det offentliga ska modifieras så att de blir energieffektiva När det gäller offentlig sektor som föregångare så har det redan dragits igång två nya förordningar på området en för statliga myndigheter som trädde i kraft 1/ och en för kommuner och landsting som planerar att träda ikraft 1/1 2010

10 Offentlig upphandling
Statliga myndigheter Förordning 2009:893 som gäller från 1 september 09 Bygger på bilaga 6 i energitjänstedirektivet Genomföra 2 av de 6 åtgärder som specificeras i bilagan Rapportering till Energimyndigheten Statliga myndigheter

11 Energieffektiviseringsavtal
Avtal mellan kommun/ landsting och Energimyndigheten Ta fram mål och handlingsplan för energieffektivisering inom fastighetssektorn och inom transport- området för åren – 2014 Alla kommuner omfattas

12 Informations- och rådgivningsportal
Myndighetsgemensam Öka genomförandet av åtgärderna i energideklarationerna Viktigt verktyg för många målgrupper Undanröja kunskaps- och informationsbrister Ta vara på utvecklingen av myndighetens webbplats och vidareutveckla den Bra redskap för energieffektiviserare Portalen kommer förmodligen också energimyndigheten att få ansvar för att utveckla. Det arbetet är inte påbörjat ännu.

13 Energikartläggningscheckar
Små och medelstora företag ska kunna söka bidrag för att göra energikartläggning av verksamheten Betydande energianvändning Förordning under framtagning Informationsspridning via nätverk, energi- och klimatrådgivarna Någon form av uppföljning ska göras En annan förordning som är under framtagande handlar om energikartläggningscheckar till SMF. Den förväntas också träda i kraft 1/1 2010

14 Hur mycket vill ni ha? Klimatpåverkan.
Kund hos oss som valt redan nu Fjärrvärme för uppvärmning, vindkraftsel och kompensera övrigt till klimatneutral.

15 Kalmar Energi, Ett axplock av tjänster idag
Kommunikation Effektmätning Reservkraft Energirådgivning Klimatneutrala företag Dokumentation Vi finns kvar !!! El kvalitet Energideklaration Projektering Ett axplock från idag. Hur trovärdiga är vi som energirådgivning? Däremot över 100 år som energileverantör och mätning. Energimätning Skötsel energianläggningar Mätvärdesrapportering Energiutredningar Belysning

16 Kalmar Energi, Tjänster imorgon
Tillhandahålla mer avancerade energitjänster med klimatperspektiv Energijournalen Energiledare Fastighetskompetens Anpassade prislistor Vi tänker så här, tänker alla? Vilka roller skall och vill vi ha?


Ladda ner ppt "Kalmar Energi, tankar och idéer från en el- och värmeleverantörs perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser