Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tre neuromuskulära sjukdomar, klinik och farmakologi Amyotrofisk Lateral Skleros Myastenia gravis Akut inflammatorisk demyeliniserande neuropati (Guillain-Barré)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tre neuromuskulära sjukdomar, klinik och farmakologi Amyotrofisk Lateral Skleros Myastenia gravis Akut inflammatorisk demyeliniserande neuropati (Guillain-Barré)"— Presentationens avskrift:

1 Tre neuromuskulära sjukdomar, klinik och farmakologi Amyotrofisk Lateral Skleros Myastenia gravis Akut inflammatorisk demyeliniserande neuropati (Guillain-Barré) Filip Bergquist, Sekt för farmakologi/Neurologkliniken

2 Den motoriska enheten och pyramidbanan

3 Motoriska nervfibrer är myeliniserade v  =80-120 m/s Motorändplattan – hög transmissionssäkerhet

4 Övre motor-neuronskada Typ-exempel: Cerebral pares, stroke Pares (svaghet) med -Hyperreflexi -Spasticitet

5 Nedre motorneuronskada Atrofi Fascikulationer (akut reaktion)

6

7 Myastenia Gravis 1/100 000 insjuknar/år 10-15/100 000 prevalens

8 Klinik: Myasteni – muskeluttröttbarhet Olika grupper av muskler kan drabbas (bulbär, oculär, generaliserad)

9 Diagnos Elektrofysiologi – Repetitiv nervstim – ”single fiber EMG” – jitter Lab: Antikroppar mot post- synaptiska receptorstrukturer Klinik: Positivt edrophoniumtest (förbättring av kortverkande acetylcholinesterashämmare)

10 Patofysiologi Oftast autoimmun – AntiAChR – AntiMuSK Thymus-tumör (Lambert Eaton)

11 Farmakologi Acetylcholinesterashämmare (perifert verkande kvartär amin) Pyridostigmin (Mestinon  ) - Reducerar reversibelt elimineringen av acetylcholine och ökar sannolikheten att cholinerga receptorer aktiveras av Ach. - T½ = 2-4h

12 Farmakologi Edrophonium (Tensilon) – Kortverkande, T ½ 5-15 min. Inj lsn (LIC) Neostigmin – AChEI + nikotinerg agonist. Inj lsn Parasympatiska biverkningar kan behandlas med (-)-hyoscyamin (Egazil  )

13 Immunmodulering IVIG* Steroider Cytostatika (Azatioprin, cyklosporin) Thymectomi * Mekanism diskuteras separat

14 Viktiga patofysiologiskt baserade farmakologiska interaktioner Läkemedel som kan försämra neuromuskulär transmission (men som inte gör det på en frisk person) – Vissa antibiotika: aminoglykosider (Ca-blockerande), Tetracykliner, linkosamider, fluorokinolon (blockerar Ach-receptorer) – Hjärta: Betablockad, klass III antiarrytmika, – Psykofarmaka: Litium, Bensodiazepiner – Antiepileptika: fenytoin, karbamazepin, Gabapentin (hämmar alla katjontransport – Na, Ca++)

15 28 årig kvinna Söker för domningar i fötter och att hon sedan två dagar märker att det är svårt gå i trappor. Fötterna tar i. Tycker det blir sämre. Frisk, men hade en episod med lös avföring under några dagar för tre veckor sedan.

16 Guillain-Barré (AIDP) Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy - Immunologiskt medierad – angriper myelin (Schwannceller) - 2/3 Reaktion efter trauma eller infektion, ss tarmbakterie, Campylobacter, Salmonella, Shigella, men även influenza. - Incidens ca 2/100 000, dvs mindre risk att stöta på än att träffa på en svensk neurolog (3,4/100 000)

17 Klinik +=

18 AIDP - symptom Perifer muskelsvaghet (hur vet man?) Känselstörning/domning Autonoma reflexbortfall – Blodtryck, rytmrubbning. – Blåspares, tarmpares. Progredierande förlopp! – Men kan gå fort!

19 Behandling Understödjande Remission kan påskyndas med intravenösa immunglobuliner (IVIG) eller plasmaferes >90% blir helt återställda 10% får återfall efter månader eller flera år.

20 IVIG Poolad plasma från 3-10 000 donatorer – I vissa fall 100 000 Omfattande reningsprocess – Cohn-fraktionering (EtOH) – Jonbytar-kromatografi – Nanofiltration – Inkubation lågt pH + värmebehandling

21 IVIG Humant protein 50mg/ml ≥95% är IgG IgA ≤0,2mg/ml IgG – IgG 1 ≈60% – IgG 2 ≈ 32% – IgG 3 ≈ 7% – IgG 4 ≈ 1% Låga halter av cytokiner m.m.

22 Verkningsmekanism IVIG – Immunomodulering via Fc- receptor? Fc receptor stimulerar fagocytsvar mm – Antikroppsbindning/komplement aktivering? – Andra membranreceptorer på immunkompetenta celler?

23 Tre modeller: – IVIG binder Fc- receptorer och inaktiverar så immunkompetenta celler – Tävlar med endogena Ig om recycling och ökar nedbrytningen (av alla antikroppar) – Reglerar upp inhibitoriska receptorer höjer aktiveringströskel i immunceller

24 Doser, effekter och biverkningar Erfarenhetsbaserad dosering 0,4 g/kg/dag i 3-5 dagar. Immunmodulering tar 1-14 dagar att få full effekt. Durationen är ytterligare 14 dgr.

25 Viskositetsökning 10 ggr Frossa, huvudvärk, feber, kräkn, illamående, artralgi, bl-tr förändr Cerebral / kardiell ischemi Reversibel aseptisk meningit, resp hemolytisk anemi/hemolys Njursvikt Anafylaxi (ssk IgA brist) Trots detta säkrare alternativ än annan behandling som plasmaferes och cytostatika

26 Amyotrofisk Lateral Skleros Övre och nedre motorneuronskada Degenerativ sjukdom 3/100 000 och år?? Ökar. Överlevnad oftast 2-3 år. Egentligen en grupp av sjukdomar med varierande engagemang av nervceller. Vid ”vanlig” ALS är förlusten av motorneuronceller liten i förhållande till andra nervceller. Ger ändå dominerande symptom.

27 Patofysiologi 10% familjär variant – Exv SOD1 mutation (överaktivitet i SOD), TDP43 (RNA-hanterande protein) Excitotoxicitet delmekanism? Derangerad RNA-metabolism? – Anmärkningsvärd epidemiologi, exv italienska fotbollspelare, Guam,

28 Behandling Ventilator, PEG i rätt tid. Symptomlindrande farmaka (antikolinerga lm mot slembildning, salivutsöndring, exv glykopyrron, skopolamin) Riluzol (Rilutek  ) – oklar verkningsmekanism – Na-kanalhämmare – Minskad frisättning/ökad eliminering av glutamat – Neuroprotektivt? – Kan ge 2-3 månaders förlängd överlevnad.


Ladda ner ppt "Tre neuromuskulära sjukdomar, klinik och farmakologi Amyotrofisk Lateral Skleros Myastenia gravis Akut inflammatorisk demyeliniserande neuropati (Guillain-Barré)"

Liknande presentationer


Google-annonser