Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kompetens- och valideringscentrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kompetens- och valideringscentrum"— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kompetens- och valideringscentrum
Uddevalla

2 Aurora AURORA är ett kompetensutvecklingsprojekt med både individernas och företagens behov som utgångspunkter. Fokus ligger dels på att utveckla medarbetare så att de kan vara kvar i verksamheten dels på att bidra till att de medarbetare som riskerar uppsägning får förnyad kompetens. Kompetenskartläggning, kommer att vara en av aktiviteterna som AURORA ska jobba med i samverkan med bl.a. MERITEA.

3 Meritea AB individer företag organisationer kommuner Regioner, VGR
1998- ff validering, strategisk kompetensförsörjning, kvalitetssäkring, vägledning, metodutveckling, utbildning individer företag organisationer kommuner Regioner, VGR Nationella uppdrag, projekt EU projekt

4 Validering ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

5 Validering kan vara aktuell för den som exempelvis
Är eller riskerar att bli arbetslös. Har haft arbete och är arbetssökande. Är anställd och behöver stärka sin ställning på arbetsplatsen. Har behov av rehabilitering för att kunna återgå till arbete. Har utländsk utbildning. Är sökande till utbildning. Har genomfört utbildning utanför det offentliga utbildningssystemet.

6 Syftet med validering ur den enskildes perspektiv kan vara att
Få formella bevis på sin kompetens. Kunna påbörja studier på rätt nivå. Få möjlighet att korta utbildningstiden. Öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Öka möjligheten att få ett arbete inom sitt kompetensområde.

7 ”Validering i ett brett perspektiv”
Ett generellt begrepp som tolkas olika: ”Valideringsdelegationen menar att det är svårt att erhålla legitimitet för begreppet validering om det inte utvecklas en gemensam terminologi och att det som avses med de olika insatserna går att beskriva” ”Delegationen vill framhålla att en korrekt beskrivning av vilken valideringsinsats (delprocess) som avses eller genomförs är nödvändig, hur valideringen bör dokumenteras (vad som validerats, hur valideringen genomförts och vilket mandat utfärdaren av dokumentet innehar)”

8 När lärandet identifieras ock kunskaper bedöms
kan kompetensen värderas och få ett erkännande. Dokumentationen kan innebära att den reella kompetensen också blir formell. (Astrid Tursell, Malmö Högskola)

9 Delprocesser inom Validering

10 Kartläggning/Bedömning
”Valideringsdelegationen vill med detta förslag ytterligare skilja mellan kartläggning och bedömning. Förutsättningarna för en legitim och likvärdig beskrivning av vilka valideringsinsatser som genomförts ökar om det blir tydligare huruvida det skett en kartläggning eller en bedömning. Det ska åligga huvudmannen att beakta att individ får tillgång till kartläggning samt att kartläggningen dokumenteras”

11 Översiktlig kompetenskartläggning AURORA
Första urval av validander – vem gör, hur görs det? Vad finns för kartläggnings/urvalsmaterial?

12 Hela yrkesrollen - de flesta arbeten har ett flöde
Förberedande arbetsuppgifter Kärnarbetsuppgifter Kompletterande arbetsuppgifter Utvecklande arbetsuppgifter Interna och externa kontakter Arbetsorganisation Samarbete

13 I en valideringsprocess kartläggs och bedöms den enskildes kunskaper och kompetenser som kan
Vara erfarenhetsbaserade (validerar inte erfarenheter) Ha tillägnats genom utbildning eller verksamhet (validerar inte utbildning elle verksamhet) (Astrid Tursell, Malmö Högskola)

14 10. Generella kompetenser
Mål: att får människor att inse att man har generella kompetenser Att göra individen medveten om vilken kompetens han/hon faktiskt har, Att identifiera de starka likaväl som utvecklingsbara kompetenserna att använda sig av vid planering av arbete och utbildning Syfte: Det sker ett lärande, som oftast inte blir synliggjort och värderat i andra sammanhang än i yrkesliv och studier. Inte minst gäller det de generella kompetenserna. Vetskapen om, insikten i, hur dessa kan användas i olika sammanhang som att söka arbete, byta arbetsuppgifter och/eller planera för studier kan stärka självkänslan och öka självförtroendet samt vara underlag för vägledning.

15 Kompetens ”även om kompetens handlar om att kunna utföra något, att kunna lösa en uppgift, är kunskap alltid avgörande om jag ska visa mig kompetent att lösa uppgiften” Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter: Handlingsförmåga i relation till en uppgift Kunna omsätta kunskap i handling Individens förmåga att framgångsrikt kunna utföra ett arbete Yrkeskunnande hos en individ = kompetens Yrkeskunnande som krav för att lösa en uppgift= kvalifikation

16 Kunskap Kunskap, 4 F, är ett begrepp som kan syfta på inlärda teoretiska förmågor, alla fakta inom ett ämnesområde eller vad någon känner till om ett sakförhållande eller en situation, förtrogenhet. Kunskap kontrasteras ibland mot praktiska färdigheter, men oftare mot låg grad av tillgång till fakta. Ibland åsyftas också förståelse av ett ämne så att man kan använda det för ett specifikt syfte när det passar. Praktiska kunskapsformer: Färdighet; Förtrogenhet; Teoretiska kunskapsformer: 3. Fakta ; 4. Förståelse;

17 Experimental learning – Kolb ”Reflektion är en viktig del av lärandet, lägger grund för nytt lärande och ny kunskap” Erfarenhetsbaserat lärande lärandet= process; förståelse – förändring - förändrat handlande - ny förståelse - förändring osv. Lärande: formellt icke-formellt informellt

18 Euroval Riktlinjer för kvalitetskriterier
Individens rättigheter Aktörernas förpliktelse Tillit och förtroende Trovärdighet och legitimitet

19 Utgångspunkter för kvalitet
VEM kartlägger/bedömer? VAD ska bedömas? VARFÖR ska det göras? HUR ska det gå till? VART skulle det kunna leda? VILKET MANDAT att bedöma?

20 Exempel på Valideringsverksamheter i VGR
Fyrbodal Undersköterska i Lysekil, Färgelanda, Munkedal, Strömstad, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Åmål Personal för funktionshindrade i Trollhättan Barnskötare i Trollhättan Svetsare i Lysekil och Bengtsfors Utbildning av valideringsutförare inom bygg-yrken och inom restaurang. Sjuhärad Undersköterska Personal för funktionshindrade Barnskötare Kock/kokerska MP Göteborg Anläggningsarbetare Betongarbetare Plattsättare Målare Ställningsbyggare Bilmekaniker Lastbilsmekaniker Bilskadereparatör Produktionstekniker/beredare Svetsare Yrkeschaufför Installationselektriker Kock/kokerska Undersköterska Personal för funktionshindrade Barnskötare Skaraborg Anläggningsarbetare Betongarbetare Plattsättare Målare Ställningsbyggare Undersköterska Personal för funktionshindrade Barnskötare

21 Här når du oss… www.meritea.se
Ethel Andersson-Leijon Telefon: Mobil: Anna Danielsson Telefon: Mobil: Kerstin Odén Telefon: Mobil


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kompetens- och valideringscentrum"

Liknande presentationer


Google-annonser