Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglig information Seminarium 2012-05-15 FoU Sjuhärad Välfärd & HafV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglig information Seminarium 2012-05-15 FoU Sjuhärad Välfärd & HafV."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglig information Seminarium 2012-05-15 FoU Sjuhärad Välfärd & HafV

2 Kommittén för rättighetsfrågor Samhällsplanering ”Ofta bygger samhällsplaneringen på en illusion om oss människor - som om vi alla kunde se och höra bra, röra oss obehindrat, förstå och reagera snabbt och adekvat på olika signaler från omvärlden. Detta handlingsmönster är djupt rotat i människors föreställningsvärld” Bengt Lindqvist tidigare socialminister och FN:s speciella rapportör i handikappfrågor

3 Kommittén för rättighetsfrågor En illusion om människan… Eller som om vi alla: •kom från samma kulturella bakgrund •hade samma sexuella preferenser •kom från samma socio-ekonomiska bakgrund •hade ett självständigt/vuxet förhållningssätt till omvärlden •kunde hantera teknik och datorer •o s v ….

4 Kommittén för rättighetsfrågor

5 Västra Götalandsregionen Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Enheten för rättighetsfrågor (tjänstemän) Grundbegrepp •Mänskliga rättigheter •Intersektionalitet Sakområden •Jämställdhet/HBT •Etnicitet/trosuppfattning •Funktionshinder •Ålder

6 Kommittén för rättighetsfrågor Vad innebär ett rättighetsperspektiv i Västra Götalandsregionen? •Att människor ska kunna åtnjuta sina rättigheter på lika villkor (icke-diskriminering och likabehandling), speciellt i Västra Götalandsregionens verksamheter men också generellt i hela Västra Götaland •Att människor har rätt att delta i beslutsfattande och planering av olika åtgärder som berör dem och deras rättigheter •Att Västra Götalandsregionens analyser kring hållbar utveckling beaktar människors rättigheter på lika villkor

7 Kommittén för rättighetsfrågor Exempel på rättighetsområden •Bästa möjliga psykiska och fysiska hälsa för alla •Lika tillgång till informationsflöden •Lika möjligheter till tillträde till arbetsmarknaden

8 Kommittén för rättighetsfrågor Intersektionalitet •Engelskans ”to intersect” = att genomskära, att korsa •Intersektionalitet är en teori och ett analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. •Forskning som sysslar med olika kategorier/grupper som uppfattas som marginaliserade och/eller underordnade •Maktordning eller maktaxlar; överordning - underordning •Försök att fånga samspelet mellan flera olika dimensioner för att på allvar förstå situationen för dessa grupper

9 Kommittén för rättighetsfrågor Tillgänglighet •Fysisk miljö •Information •Upphandling; varor, tjänster och miljöer

10 Kommittén för rättighetsfrågor Riktlinjer för information i anpassad form, beslutade 2006 •Regionövergripande information finns alltid i anpassad form. Informationsavdelningen vid Regionkansliet ansvarar. •Den avdelning/enhet som ansvarar för information ansvarar för att den tillgängliggörs. •Annan information tas fram i anpassad form vid efterfrågan. •Västra Götalandsregionens webbplatser ska vara tillgängliga.

11 Kommittén för rättighetsfrågor Tillgänglig information •Klarspråk •Tillgänglig webb •Anpassade former punkskrift auditivt (talkassett, cd) lättläst

12 Kommittén för rättighetsfrågor Två annonskampanjer Information i anpassade former •Val av vårdcentral •Svininfluensan/Den nya influensan

13 Kommittén för rättighetsfrågor VG Primärvård – val av vårdcentral Informationskampanj med bland annat brev till invånarna, broschyr på vårdcentraler och apotek, samt information på webben. Högst upp i brevet: Information på andra språk och i anpassade former finns på webbplatsen 1177.se/vgregion I broschyren: Denna broschyr kan också beställas i anpassade former som talade inlästa ljudfiler, teckenspråk, punktskrift och elektroniska dokument. Kontakta Adress- och distributionscentrum, tel 0501-620 84 eller e-post:… En beställning av punktskrift/inläst ljudfil

14 Kommittén för rättighetsfrågor Den nya influensan •Omfattande informationskampanj med annonser, information på webben, affischer, trycksaker, informationsbrev, med mera. •Omfattande nationell information anpassades av Västra Götalandsregionen och erbjöds övriga regioner och landsting. •Information om anpassade former, fanns bland annat i de regiongemensamma annonserna: Information i anpassad form, se 1177.se/vgregion. •Ingen registrerad beställning av anpassade former

15 Kommittén för rättighetsfrågor Fokusgruppsstudie Anpassad information •I vilka situationer? •Hur ska informationen förmedlas? •Vad ska informationen innehålla? •Var ska man kunna hitta den? Särskilt fokus på hälso- och sjukvården

16 Kommittén för rättighetsfrågor Fokusgrupper Fem grupper Svårt att höra, se, bearbeta, tolka och förmedla information, röra sig samt tåla vissa ämnen Fokusgrupper •Personer som har svårt att se •Personer som har svårt att höra •Personer med afasi •Personer med intellektuella funktionsnedsättning •Intervju med en person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Två möten (generell diskussion, hälso- och sjukvård)

17 Kommittén för rättighetsfrågor Några citat •”Talad information är den bästa lösningen för mig” •”Tillgång till tolk är en trygghetsfråga för mig” •”Inne i huvudet går det så bra, men texter gör det så svårt för mig” •”Jag vill bli behandlad som en kund och inte som en diagnos” •”Jag vill bli bemött som mig själv”

18 Kommittén för rättighetsfrågor Vad kom fram i studien? Anpassad information ska ha •Enkel/tydlig svenska •Luftig layout •Bra kontraster •Rätt typsnitt och typsnittsstorlek

19 Kommittén för rättighetsfrågor Mer om vad kom fram i studien! •Stort utanförskap •Personligt möte (reception, sjukhusvärd) •Talad information •Personlig kallelse/kontakt (telefon). Telefonsvarare svårt •Teknikanvändning och ålder •Utnyttja tekniken (e-post, SMS, smartphones) bekräftelse, kallelse, påminnelse, avbokning •Korrekt information

20 Kommittén för rättighetsfrågor forts •Speciella behov (punktskrift, tolk, teckenspråksfilm, förmedlingstjänst, taltjänst, enkla ord/korta meningar) •Register där vårdtagarnas själva kan definiera vilka behov de har •Blanketter •Bra bemötande •Varje personer med funktionsnedsättning är unik och vill själv välja hur informationen ska förmedlas

21 Kommittén för rättighetsfrågor forts •Information i anpassade former bör finnas på varje verksamhets webbsida + samlat på ett ställe •Använd alternativa kanaler (handikapporganisationer, medlemstidningar, … •Mallar behövs i pappers- och digitala format samt kallelser

22 Kommittén för rättighetsfrågor Hur gå vidare? •Revidering av riktlinjer under 2012 - Från anpassad information till tillgänglig information - Övergripande riktlinjer - Handlingsplaner på förvaltningsnivå - Andra språk •Annat intressant i framtiden - Rättighetsbaserat språk i stället för intresse/behov - Språk som inte utestänger/diskriminerar

23 Kommittén för rättighetsfrågor Välkommen att besöka vår hemsida: www.vgregion.se/rattighet-kansli Se också vgregion.se/tillganglighetsguidenvgregion.se/tillganglighetsguiden som innehåller riktlinjer och konkreta verktyg om webb, tryck, språk, pdf:er och anpassade former

24 Kommittén för rättighetsfrågor Tack för mig Jan Terneby Samordnare för forskning och kunskapsutveckling samt äldrefrågor Mobil: 070 - 594 19 07 Mail: jan.terneby@vgregion.se


Ladda ner ppt "Tillgänglig information Seminarium 2012-05-15 FoU Sjuhärad Välfärd & HafV."

Liknande presentationer


Google-annonser