Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättighetskommitténs kansli Att ta sitt ansvar som offentlig arbetsgivare Rätt stöd till arbete, Göteborg 2014-04-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättighetskommitténs kansli Att ta sitt ansvar som offentlig arbetsgivare Rätt stöd till arbete, Göteborg 2014-04-10."— Presentationens avskrift:

1 Rättighetskommitténs kansli Att ta sitt ansvar som offentlig arbetsgivare Rätt stöd till arbete, Göteborg 2014-04-10

2 Västra Götalandsregionen Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Rättighetskommitténs kansli (tjänstepersoner) Sakområden •Mänskliga rättigheter •Rättighetsbaserat arbetssätt •Diskriminering och normer •Jämställdhet/hbtq •Etnicitet/trosuppfattning •Funktionshinder •Ålder Arbetar med •Utbildningar •Pilotverksamheter •Riktlinjer, remisser •Tillgänglighet TD •Samråd med civilsamhället •Bidrag

3 Innanför - utanför •Presentera dig som långtidssjukskriven på nästa fest och se vad som händer … •Förklara att du har HIV för dina nya arbetskamrater … •Steget mellan innanförskap och utanförskap är oerhört kort. Ofta räcker det med ett enda litet ord •Vi älskar att sortera – dela in världen i normala och icke-normala, vi och dem … •Gränserna är papperstunna. Samhället oförlåtande när de korsas Ledare i tidningen Faktum #81 2009

4

5 Fler anställda med funktionsnedsättningar - hur började det? •Praktikprojekt •Påtryckningar från Rådet för funktionshinderfrågor •Rapporten Den onödiga ohälsan •Politiskt initiativ och samverkan mellan två politiska grupperingar: handikappkommittén & personalutskottet

6 Västra Götalandsregionens ansvar •Uppfylla invånarnas rätt till bästa möjliga hälsa •Uppfylla invånarnas rätt till arbete Rättighetskommitténs kansli

7 Mänskliga rättigheters utgångspunkt Rättigheterna är odelbara och universella Alla människor är lika i värde och rättigheter Alla människor har rätt till samtliga rättigheter utan någon diskriminering

8 FN:s allmänna förklaring Artikel 22-27 handlar om sociala rättigheter:  Rätten till social trygghet  Rätt till utbildning  Rätt till arbete  Rätt till bostad  Rätt att delta i kulturlivet  Var och en har rätt till vila och fritid

9 Rättighets- och skyldighetsbärare Rättighetsbärare – alla invånare i Västra Götaland Skyldighetsbärare – alla anställda inom VGR som organisation

10 Från behov till rättigheter •Ett rättighetsbaserat arbete förtydligar vem som är rättighetsbärare respektive skyldighetsbärare. •Insatser till ”utsatta människor” riskerar att enbart åtgärda effekterna och inte strukturerna. •Finns inga ”svaga grupper” utan bara mer eller mindre starkt skydd. •Från vi (som hjälper) och dom (som behöver) till oss (alla har olika behov men samma rättigheter) •Få stöd till egenmakt för att utkräva sina mänskliga rättigheter

11 Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning •Kvinnor med funktionsnedsättning •Barn med funktionsnedsättning •Tillgänglighet •Utbildning •Arbete och sysselsättning •Yttrandefrihet och åsiktsfrihet sant tillgången till information Rättighetskommitténs kansli

12 Några av FN:s principer för ett rättighetsbaserat arbete •Inventera olika individers och gruppers tillgång till en eller flera mänskliga rättigheter. •Verksamheten/uppgiften fokuserar särskilt på områden och/eller grupper där skyddet är svagast. •Centrala rättighetsprinciper: delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet, tydligt ansvarstagande och öppenhet. Gäller såväl invånare/patienter/kunder som de interna arbetsprocesserna. •Rättighetsskyddet stärks genom ansvarigas förmåga att leva upp till sina åtaganden och rättighetsbärarnas förmåga att kräva och åtnjuta sina rättigheter.

13 Uppdraget från politiken •Definiera begreppet socialt ansvarstagande i arbetsgivarrollen •Ge konkreta exempel hur Västra Götalandsregionen kan arbeta för att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att få praktik respektive arbete i den egna organisationen

14 Förslag och beslut, dec 2008 Socialt ansvarstagande •Västra Götalandsregionen - ledande när det gäller praktik/arbete för personer med funktionsnedsättning •Chefer och handläggare - goda kunskaper om funktionshinder •Utveckla rehabiliteringsprocessen för redan anställda Samverkansavtal Västra Götalandsregionen, FK och AF Projektet Arbetsmarknadsnoder •Fyra samordningstjänster •Särskilda medel

15 Finansiering av projektet Anställningar med lönebidrag •Statsbidrag utgår för del av lönen efter individuell prövning av Arbetsförmedlingen •Västra Götalandsregionen centralt står för mellanskillnaden mellan full lön och statsbidraget under projekttiden (sammanlagt 30,5 mkr under tre år) Rehabilitering och omställning •Arbetsmiljödelegationen har avsatt 5 mkr till noderna för utveckling av arbetssätt, olika pilotprojekt, andra insatser ex för information och utbildning

16 FyrboDal Göteborg Skaraborg Sjuhärad

17 Fyra geografisk/lokala noder I varje nod (Göteborg, Borås, Uddevalla och Skövde) •Handläggare •Representanter från olika förvaltningar i Västra Götalandsregionen •Representanter från FK och AF •Regionövergripande styrgrupp Rättighetskommitténs kansli

18 Arbetsformer •Rekrytering, matchning Praktik anställning med statligt bidrag •Samverkan internt och externt med FK och AF •Utbildningsinsatser Broschyr 15 Konferenser (attityder/värderingar,om projektet) APT-material

19 Resultat •278 påbörjat praktikperiod varav 227 övergått till anställning •Ökad kunskap om personer med funktionsnedsättning •Förbättrad rehabiliteringsprocess för långtidssjukskrivna

20 Från projekt till ordinarie verksamhet •Erfarenheter och resultat från projektet arbetas in i ordinarie verksamhet •Regiongemensamma medel •Tre handläggartjänster •Måltal för varje förvaltning •Andra grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden?

21 Vad har vi lärt? •Politiska beslut – en förutsättning •Förankring •Samverkan där roller och ansvar kontinuerligt utvecklas, internt och externt •Att utvecklas genom att arbeta tillsammans •Värderingar/attitydfrågor och tillgänglighet •Särskild kompetens •Uthållighet

22 Tack för mig Jan Terneby E-post: jan.terneby@vgregion.sejan.terneby@vgregion.se Rättighetskommitténs kansli


Ladda ner ppt "Rättighetskommitténs kansli Att ta sitt ansvar som offentlig arbetsgivare Rätt stöd till arbete, Göteborg 2014-04-10."

Liknande presentationer


Google-annonser