Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kommunal pilotverksamhet för romsk inkludering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kommunal pilotverksamhet för romsk inkludering"— Presentationens avskrift:

1 En kommunal pilotverksamhet för romsk inkludering
Inkludera: inberäkna, inbegripa (innefatta), medräkna (SAOL) Integrera: fullständiga genom införlivning, sammanföra, förena, samordna Assimilering: Göra likadan, sammansmälta, införliva (olagligt i Sverige)

2 Romsk inkludering, vad är det och behövs det?
Andra grupper då….? Klarar vi romer blir vi bättre på allmän inkludering!

3 Så här ser verkligheten ut, och då särskilt för finska kaaleromer.

4 Kort bakgrund Betänkandet ”Romers rätt (SOU 2010:55)”
Kritik från Europarådet och FN Brottsförebyggande rådet (Hatbrott 2010) Forum för levande historias undersökning från 2010 DO:s rapport ”Romers rättigheter” ”Romers rätt” är resultatet av Delegationen för romska frågors arbete som pågick från 2006 till 2010 och leddes av Maria Leissner. Kritiken från Europarådet och EU är återkommande. 2010 identifierades ca 150 anmälningar av Brottsförebyggande rådet (Hatbrott 2010). Undersökningen heter ”Den mångtydiga intoleransen – en studie av gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/10” som visade att gymnasielever har en mer negativ hållning mot romer än de andra grupperna i undersökningen, dvs judar, muslimer, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella. Romers rättigheter sett i ljuset av polisregistreringarna.

5 Plattform Regeringens skrivelse 2011/12:56:
”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering ” Resultatet av betänkandet ”Romers rätt (SOU 2010:55)” Fokuserar de första åren på områdena utbildning, arbete, hälsa, social omsorg och trygghet.

6 Huvudmål: ”… den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen.” Ett av målen med vårt arbete i projektet blir alltså att få bort oss själva som projekt och in i ordinarie strukturer. Det är regeringens avsikt. Fokus på kvinnor och barn i ekonomiskt och socialt utsatt situation.

7 Fem pilotkommuner Göteborg Helsingborg Linköping Luleå Malmö
Väldigt olika förutsättningar både vad gäller kommunernas storlek och antalet romer bosatta i kommunen. Vi är både den minsta och också den nordligaste kommunen.

8 Värdegrund Det allmännas ansvar enl. grundlagen
Minoritetslagstiftningen Romers maktunderläge Skolverket Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, kapitel 1. ”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. /…/ Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 § /…/ Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.”

9 Kapitel 1 §2 i regeringsformen
Romer ? Kopplingen mellan mänskliga rättigheter, minoritetslagstiftningen och strategin. Behöver förklaras muntligt!

10 Extern utvärdering av samtliga pilotkommuner
Lokal organisation Styrgrupp med förvaltningschefer Projektgrupp Brobyggare Samarbete med Arbetsförmedlingen Samordning Länsstyrelsen i Stockholm Extern utvärdering av samtliga pilotkommuner Raoul Wallenberg Institute i samarbete med Emerga AB Arbetet ska utgå från perspektiven: Romsk delaktighet Långsiktighet Mänskliga rättigheter

11 Stärka romers tillit till offentlig sektor
En etablerad dialog med romer upp till 30 år bosatta i Luleå kommun med särskilt fokus på kvinnor och barn.

12 Utbildning Förbättrade förutsättningar för barn och ungdomar upp till 30 år med romskt ursprung att fullfölja sina studier samt ökad kunskap hos utbildningsanordnare om romsk kultur och historia. Delmål: Stärkta möjligheter för pedagogisk personal i Luleå att i samarbete med vårdnadshavare kunna stödja romska barn/elever i sina studier. Stärkta möjligheter för pedagogisk personal i förskola och skola att kunna uppfylla kravet i läroplanen om undervisning i romsk kultur och historia samt ökad kunskap hos dessa om dels romsk kultur och historia och dels den förstärkta minoritetsspråkslagens grundskydd med särskilt fokus på delen om romer. En etablerad modell för samarbete mellan såväl kommunens egna och andra relevanta aktörer kring både romska familjer med barn i skolåldern och romska ungdomar för att nå huvudmålet.

13 Förbättrade förutsättningar för romer att komma in på arbetsmarknaden.
Arbete Förbättrade förutsättningar för romer att komma in på arbetsmarknaden. Delmål: Vid medfinansiering av subventionerade anställningar inom kommunen prioritera personer med romsk bakgrund. En etablerad modell för samarbete med och för romer mellan kommunen och andra relevanta aktörer för att nå huvudmålet, samt ökad kunskap om romsk kultur och historia hos dessa aktörer.

14 Ökade förutsättningar för romer till god hälsa genom riktade insatser.
Delmål: En etablerad verksamhet med romsk inriktning i samarbete med Landstinget på två hälsocentraler i Luleå kommun. Riktad verksamhet till romska ungdomar upp till 30 år för ökad kunskap om och ökat intresse för hälsofrågor.

15 Intranätet: Arbetsmarknadsförvaltningen/projekt/Romano Tšiviba
Intranätet: Arbetsmarknadsförvaltningen/projekt/Romano Tšiviba Lulea.se: Kommun och politik/projekt och samverkan/Romano Tšiviba För ytterligare information. Första länken är en webutbildning framtagen av Af. Andra länken är Länsstyrelsen i Stockholms sida.

16 Romsk inkludering, behövs det?

17


Ladda ner ppt "En kommunal pilotverksamhet för romsk inkludering"

Liknande presentationer


Google-annonser