Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rom = människa. Romsk inkludering Strategi för romsk inkludering 2012-2032 Mål Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rom = människa. Romsk inkludering Strategi för romsk inkludering 2012-2032 Mål Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som."— Presentationens avskrift:

1 Rom = människa

2 Romsk inkludering Strategi för romsk inkludering 2012-2032 Mål Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom

3 Minoritetspolitk Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) Nationella minoriteter: judar, romer, samer (urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska Skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

4 Fokus Kvinnor och barn Icke-diskriminering Delaktighet och inflytande

5 Rättighetsbaserat Utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna Rätten till • Arbete • Utbildning • Bostad • Hälsa, social omsorg och trygghet • Kultur och språk • Civila samhällets organisering

6 Rätten till utbildning Lika rättigheter och möjligheter oavsett..etnisk tillhörighet… I överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna En rättighet i sig och en förutsättning för att andra rättigheter ska kunna genomföras. Obligatorisk, kostnadsfri, tillgänglig för alla, utan diskriminering. Innehållet ska vara relevant och anpassad till dem som utbildar sig i fråga om exempelvis kultur och kvalitet (läroplan och pedagogiska metoder)

7 Rätten till utbildning FN´s allmänna förklaring för mänskliga rättigheter FN´s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter FN´s barnkonvention UNESCO´s konvention om förbud mot diskriminering i utbildning FN´s deklaration om minoriteters rättigheter Europarådets ramkonvention Skollagen Språklagen

8 Rättighetsbaserad utbildning? Likvärdig Förutsättningar Hänsyn Stöd Behov Stimulans Anpassning

9 Historisk bakgrund På 1500-talet var det belagt med dödsstraff för manliga romer att uppehålla sig i landet. På riksdagen i Örebro 1617 beslutades att landets alla "tattare och zigenare” skulle utvisas. Mellan 1914 och 1953 var romsk invandring till Sverige förbjuden Rasbiologisk forskning 1930-1940-tal Fattigvårdslagstiftning 1923 (stanna max 3 veckor) FörintelseAndra världskriget 500 000-1 500 000

10 Fem grupper Svensk indelning Svenska romer slutet av 1800-talet Finska romer 1500-talet Utomnordiska romer 1960-talet och framåt Nyanlända romer Resande/resandefolket1500-talet

11 Antiziganism Bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot romer som kollektiv, vilka på det individuella planet manifesteras som attityder och i kulturen som myter, ideologi, folkliga traditioner och bildspråk, och i handlingar – social eller legal diskriminering, politisk mobilisering mot romerna, och kollektivt eller statligt våld – vilket resulterar i och/eller syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra romer just för att de är romer.

12 8 rättsprocesser Tre fall där romer nekats att hyra lägenhet eller bli medlem i en bostadsrättsförening Tre fall om romer som inte fått handla i butiker Ett fall om trakasserier av medarbetare Ett fall där en romsk kvinna flera gånger fick frågan om hon var gäst på hotellet. Hon var konferensdeltagare.

13 Uppdrag Skolverket Statens folkhälsoinstitut Arbetsförmedlingen Boverket Socialstyrelsen 5 pilotkommuner (Luleå, Linköping, Göteborg, Helsingborg och Malmö) Nationellt kommunalt nätverk Sveriges kommuner och landsting Vitbok Länsstyrelsen i Stockholms län

14 Läs mer www.regeringen.se/romastrategin www.regeringen.se/minoritetslag www.manskligarattigheter.se www.minoritet.se www.lansstyrelsen.se/stockholm/romskinkludering www.do.se


Ladda ner ppt "Rom = människa. Romsk inkludering Strategi för romsk inkludering 2012-2032 Mål Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som."

Liknande presentationer


Google-annonser