Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsområde Social utveckling Samverkan mellan social ekonomi och Göteborgs stad Anneli Assmundson, Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsområde Social utveckling Samverkan mellan social ekonomi och Göteborgs stad Anneli Assmundson, Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsområde Social utveckling Samverkan mellan social ekonomi och Göteborgs stad Anneli Assmundson, Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning 2013-08-19

2 Verksamhetsområde Social utveckling Social ekonomi – kort definition Organiserade verksamheter som primärt: har samhälleliga ändamål har demokratiska värderingar är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn De bedrivs huvudsakligen i form av: föreningar kooperativ stiftelser sociala företag och liknande sammanslutningar Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. (definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999)

3 Verksamhetsområde Social utveckling Göteborgs stads politiska vilja Det finns behov av att utveckla den sociala ekonomin, framförallt stadens gemensamma arbete med idéburna organisationer Den civila sektorn är helt nödvändig för offentlig verksamhet. Föreningslivet i Göteborg är mycket viktigt som ett socialt kitt i staden Driften av daglig verksamhet ska utvecklas, exempelvis genom att anlita kooperativ verksamhet Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt från arbetsmarknaden ska öka och det finns ett värde i att fler sociala företag växer fram.

4 Verksamhetsområde Social utveckling Fördelning av stöd till föreningar i Gbg 2012

5 Verksamhetsområde Social utveckling Överenskommelser

6 Verksamhetsområde Social utveckling Nationella Överenskommelser Oktober 2008 Regeringen antar Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Det viktigaste målet med Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. April 2010 Överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting antas

7 Verksamhetsområde Social utveckling Idékom- ett lokalt samverkansråd Januari 2010 Efter beslut i kommunfullmäktige beslutade Social resursnämnd om inrättande av gemensamt ett råd för samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi. Mars 2010 Idékom bildas Ledamöterna i rådet består av politiker, tjänstemän och representanter från olika organisationer verksamma i Göteborg Idékoms första uppgift blev att arbeta fram en lokal överenskommelse för Göteborg. www.idekom.org

8 Verksamhetsområde Social utveckling Process och dialog Under processen kring uppstarten av Idékom och överenskommelsen anordnas sammanlagt 5 dialogträffar Viktigt att överenskommelsen blev ett gemensamt dokument – inte en kommunal produkt Överenskommelsen togs fram i dialog mellan Idékom och ett 60-tal organisationer Organisationerna har haft en bred representation i intressefrågor samt omfattat såväl stora som små organisationer liksom paraplyorganisationer.

9 Verksamhetsområde Social utveckling Undertecknandet av överenskommelsen Maj 2012 Kommunfullmäktige fattar beslut om lokal överenskommelse September 2012 Undertecknandet skedde vid en ceremoni på Börsen. 50 organisationer skrev under på plats. Inte enbart en överenskommelse inom det sociala området som den nationella överenskommelsen utan med samtliga organisationer som vill.

10 Verksamhetsområde Social utveckling Överenskommelsens vision ”Göteborg är en stad där medborgarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara.”

11 Verksamhetsområde Social utveckling Överenskommelsens mål att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna att synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta grupper att utveckla möjligheter för den sociala ekonomin att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.

12 Verksamhetsområde Social utveckling Överenskommelsens principer Överenskommelsen bygger på 6 gemensamma principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt ● Integritet och oberoende● Dialog ● Kvalitet● Långsiktighet ● Öppenhet och insyn● Mångfald

13 Verksamhetsområde Social utveckling Överenskommelsens åtgärdsplaner Kunskapsökning i Göteborgs stad om den sociala ekonomins organisationer Kunskapsökning i social ekonomi Förstärkt samspel och tidigt samråd Stärka sociala ekonomins förutsättningar Dialogforum och dialogformer Samhällsutveckling och utvecklingsfrågor Finansieringsformer för den sociala ekonomin Mångfald av utförare Samverkan inom den sociala ekonomin Delaktighet Jämställdhet och mångfald Spridning av överenskommelsen Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen

14 Verksamhetsområde Social utveckling Grupper Grupp 1- Kunskapsökning och spridning Grupp 2 - Förstärkt samspel, dialog och utveckling Grupp 3- Finansieringsformer och mångfald av utförare

15 Verksamhetsområde Social utveckling Mall för handlingsplan Vad? Vilka mål kan vi sätta upp? Hur? Aktivitetsplan för att nå målen När? När ska det vara klart? Vem? Vem är ansvarig? Hur mäter vi att vi har lyckats?

16 Verksamhetsområde Social utveckling Mer att läsa finns på: www.idekom.org www.overenskommelsen.se www.framtidskommissionen.se www.esh.se


Ladda ner ppt "Verksamhetsområde Social utveckling Samverkan mellan social ekonomi och Göteborgs stad Anneli Assmundson, Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser