Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin"— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin
i Västra Götaland

2 Samhällets fyra sektorer
Social ekonomi Privat sfär Näringsliv Offentlig verksamhet Överenskommelsen

3 Nationell och Regional Politik för Social Ekonomi
2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället: Uppmuntra till en större mångfald av utförare av tjänster inom det sociala området och integrationsområdet. Ta tillvara människors engagemang och förmåga Att kunna tillgodose behov av valfrihet och kvalitet inom välfärden Regionen har antagit Handlingsprogram för Social Ekonomi som tagits fram i samverkan med den sociala ekonomin Handlingsplan för jämlik hälsa finns i regionen

4 Vad är den nationella Överenskommelsen?
Målet är: - Att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare, samt att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvården och omsorgen

5 Vad är den nationella Överenskommelsen?
De sex principerna: - Självständighet och oberoende - Dialog - Kvalitet - Långsiktighet - Öppenhet och insyn - Mångfald

6 Vad är den nationella Överenskommelsen?
För att lyckas krävs: - Politisk bredd och dialog - Gemensam vision och parternas utgångspunkter - Åtagande och åtgärder - Gemensamt ansvar för uppföljning och kunskapsspridning

7 Nationell överenskommelse finns inom:
Sociala området 2008 Integrationsområdet 2010 ( Kultur) Överenskommelse Västra Götaland

8 Nationella uppföljningen
Staten SKL Ideburna org Gemensam arbetsgrupp Gemensamt Kansli Info material Hemsida Rapport Årlig konferens Överenskommelsen Västra Götaland

9 Social ekonomi – kort definition
Organiserade verksamheter som primärt: har samhälleliga ändamål har demokratiska värderingar är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn De bedrivs huvudsakligen i form av: Föreningar, kooperativ, stiftelser sociala företag och liknande sammanslutningar Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. (definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999)

10 Gemensam avsiktsförklaring
Nationella Överenskommelsen Inte projekt Inte utredning Inte Lag

11 Regionala Utvecklingsnämnden
2013 GRSE Göteborgsregionen Social Ekonomi SER Rådet för social ekonom i Västra Götaland Mötesplats för samverkan mellan regionpolitikerna och den sociala ekonomin i Västra Götaland SEF Social Ekonomin Fyrbodal Regionala Utvecklingsnämnden SENS Social Ekonomi Skaraborg SES Social ekonomi Sjuhärad Ordförande Ulrika Frick Ledamöter 7 politiker samt 16 representanter från den sociala ekonomin Alla är invalda utefter ett delregionalt perspektiv 2 politiker och 4 SE representanter för varje delregion Överenskommelsen Västra Götaland

12 Respekt för Värdegrunden – Mångfald av utförare
Tidig påverkan Uppdrag Kvalitet Långsiktighet Utveckla Underlätta Kunskap o Mångfald Metoder o Dialog Uppföljning och utvärdering Självständighet och oberoende Öppenhet och insyn Strukturer förutsägbarhet lika villkor i sektorn Tidig påverkan involveras Uppdrag till organisationer Kvalitet Långsiktighet Utveckla samverkan Underlätta för idéburna att konkurrera med sina värden Kunskapsuppbyggnad och forskning Mångfald Metodutveckling för att visa särart och mervärde Dialog Uppföljning och utvärdering Lokalt arbete med Ö Självständighet och oberoende Öppenhet och insyn Överenskommelse Västra Götaland

13 Lokala och regionala Överenskommelser
Påskrivna Uppsala Botkyrka Tomelilla Örebro Norrköping Linköping Stockholm Göteborg Trelleborg På gång Lidköping Uppsala Östersund Haninge Sollentuna Härryda Ekerö Borås Regionala Skåne 2010 Örebro Läns Landsting VGR Västernorrland Gotland Lokala och regionala Överenskommelser Överenskommelsen Västra Götaland

14 Innehåll Skåne och Örebro
Strategiskt partnerskap Uppdragsverksamhet Investeringsfond Regional Utvecklingsplan Socialt hänsynstagande i upphandling Treåriga bidragsregler Ideella utvecklingscenter/ plattformar Ideburet Offentligt partnerskap Strategiskt partnerskap Arbetsgrupp för uppdragsverksamhet Investeringsfond Regional Utvecklingsplan gemensam process Socialt hänsynstagande i upphandling Treåriga bidragsregler Ideella utvecklingscenter/ plattformar Regionen inbjöd alla kommunstyrelseordförande till samtal Ideburet Offentligt partnerskap Europeiska koden Överenskommelsen Västra Götaland

15 Överenskommelse Västra Götaland 2013 -2014
Processa och inhämta information Förankra och skapa delaktighet Genomföra möten och konferens för dialog Arbetet ska delrapporteras Förslag och remiss Slutligt förslag Överenskommelse Västra Götalandsregionen

16 Syfte Överenskommelsen ska stärka demokratin och förutsättningarna för invånarnas välfärd.  Genom en ömsesidig överenskommelse, skapar vi social och kulturell hållbarhet. Vi gör detta genom att skapa en bestående stödfunktion för den sociala ekonomin och offentlig sektor. Detta underlättar för föreningslivet och enskilda att ta del av, och vara en del i samhället, oavsett förutsättningar. Inom Västra Götalands Regionen, spelar det civila samhällets organisationer stor roll både som röstbärare och producent, föreningslivet tillför både kompetens och brukarperspektiv. Offentlig sektor som samhällsstruktur är beroende av all den utveckling som sker inom Social ekonomi. Vi vill och skall utveckla samhället tillsammans. Vi behöver se varandras roll för att kunna lösa samhällsfrågor gemensamt och för medborgarnas bästa. Överenskommelse Västra Götalandsregionen

17 De fyra Tillvägagångssätten
Information Samråd Dialog Partnerskap

18 Områden att diskutera Dialog Öppenhet och insyn Långsiktighet Kvalitet
Mångfald Självständighet och oberoende Nytta, syfte och mål Förankring Framtid Mångfalds-perspektivet Överenskommelsen Västra Götalandsregionen

19 Frågor att diskutera Vad ser vi för nytta med en Överenskommelse i framtiden? Vad ska Överenskommelsen handla om? Hur kan Social Ekonomi vara en samarbetspart? Hur kan Västra Götalandsregionen samarbeta med Social Ekonomi? Bred - ska genomsyra alla verksamhetsområden Social innovation Socialt entreprenörskap Opinionsbildningsarbete, kunskap, kompetens Social ekonomins förutsättningar Forskning och Utveckling Nätverk och samverkan Lokalt , Nationellt och internationellt samarbete Det frivilliga arbetets roll i sjukvården Mer??????? Överenskommelsen Västra Götalands Regionen

20 Vad betyder vi för samhällsutvecklingen?
Vilket värde har din organisation för regionen och dess invånare? Hur kan ni påverka ? På vilka sätt kan samverkan och dialog ske med Regionen? Vilken kunskap behöver ni om överenskommelsen? Skriv ner era tankar på post-it lappar och sätt sedan upp dem under respektive rubrik på blädderblock!

21 Arbetsgruppen Processledare Birgitta Adler Camilla Olsson Västra Götalandsregionen Regionens sjukhus Regionens övriga sjuk och hälsovård Tillväxt och utveckling Rättighetsfrågor och Folkhälsa Regionservice Habilitering och hälsa Social ekonomi De fyra delregionala råden för social ekonomi Folkbildningen Coompanion Västsvenska Idrottsförbundet Pensionärsrådet Rådet för funktionshinder Camilla Olsson

22 I slutet av 2013 har vi ett förslag på Överenskommelse för remiss
Tidsram I slutet av 2013 har vi ett förslag på Överenskommelse för remiss Inventering jan- april Analysera mars- maj Implementera maj –sept Konferens Skrivargrupp pågående Dialogmöte v 43 Remiss november - januari Sammanställning februari Möte med politiken och förankring SE Dokumentet skickas ut mars Politisk process maj Överenskommelse skrivs under augusti 2014 Skara Camilla Olsson

23 Länkar för mer information samt filmer
Twitter: VGRÖSE Filmer från konferens


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin"

Liknande presentationer


Google-annonser