Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HMK Geodatainsamling TJ J Jan Wingstedt Thomas Lithén

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HMK Geodatainsamling TJ J Jan Wingstedt Thomas Lithén"— Presentationens avskrift:

1 HMK Geodatainsamling TJ J Jan Wingstedt Thomas Lithén
- handbok i mät- och kartfrågor Geodatainsamling Ersättarna till ”HMK – Fotogrammetri” presenteras med fokus på beställning och kontroll av flygbilder i lod Jan Wingstedt Thomas Lithén Teknisk lantmätare Senior advisor Jönköpings kommun Lantmäteriet Kartdagar, Jönköping TJ J

2 HMK:s syfte? Vi vill att HMK ska
underlätta upphandling och kommunikation mellan beställare och utförare bidra till samordning, enhetlighet och kostnadseffektivitet fungerar även för egenregiverksamhet Att användas i ett beställar-/utförarperspektiv, men ska även passa för verksamhet i egen regi Lägga grunden för enhetliga beställningar enhetliga kvalitetsmärkta leveranser samverkan avseende insamling av grundläggande geodata T

3 För vem? J 0. Global kartläggning/nationell kartläggning
Nationell/regional kartläggning för översiktlig planering och dokumentation Kartläggning av tätort för kommunal detaljplanering och dokumentation Projektinriktad kartläggning för bl a projektering, byggande och förvaltning av infrastruktur, bebyggelse …. Fyra standardnivåer, baserade på olika användningsområden för geo-data, är definierade. Standardnivåerna ska hjälpa beställaren att hitta en korrekt kravbild, där slutproduktens kvalitet blir den önskade oav-sett vilken utrustning eller programvara som används J 3

4 HMKs standardnivåer HMK hanterar nivåerna 1-3, som benämns standardnivåer Standardnivå 1 2 3 Exempel på ändamål för mätning och kartläggning Global/nationell bevakning av miljö- och naturvård Nationell/ regional översiktlig planering Detaljplanering av tätort Projektering och byggande av infrastruktur och byggnader Lägesosäkerhet (standardosäkerhet) ≥1m ≤1m ≤0,1 m ≤0,05m Referenssystem WGS84 ≈ SWEREF99 SWEREF 99 TM RH2000 SWEREF 99 regional projektionszon, RH2000 Projektanpassat system (inpassat på SWEREF99 och RH2000) Exempel på geodetiska mätmetoder Absolut positionering med GNSS dGPS RTK eller Nätverks-RTK Projektanpassad Nätverks-RTK eller terrester laser-skanning Geometrisk upplösning vid mätning i bilddata ≥0,5m ≤0,5m ≤0,1m Principexempel avseende detaljeringsgrad för objektet ”byggnad” Redovisas som höjdsatt punkt Redovisas som ”låda” Redovisas med enkel takkonstruktion och fasad utan detaljer Redovisas med detaljerade takkonstruktioner, fasader och insida Standardnivåerna ska även hjälpa beställaren att definiera mätmetoder, bildupplösning m.m. T 4

5 Fotogrammetrisk detaljmätning stor bland Sveriges kommuner
41kommuner har fotogrammetrisk detaljmätning i egen regi Grön – Espa Lila Summit Evolution DAT/EM Cerise – DPS Delta Geosystem Antalet ökar snabbt Intern utbildning Bilder behövs J

6 Lantmäteriets bildförsörjningsprogram
2 year intervall 25 cm GSD 4-6 year intervall 50 cm GSD 6-10 year intervall Standardnivå definieras som ”rekommendationer för beställarens val av metod/parametrar vid geo­data­insamling för visst användningsområde”. Standardnivåerna baseras dels på kraven från beställare, användare, tillämpningar och produkter, dels på de tekniska produktionsmöjligheter som finns i dag. Standardnivåerna utgör därigenom bryggan mellan beställarens krav och utförarens teknikval. De ger också ett begränsat antal varianter, vilket effektiviserar och standardiserar produktionen och gör datakvaliteten mer homogen. Fyra standardnivåer är definie­rade. Standardnivåerna ska hjälpa beställaren att hitta en korrekt kravbild, där slut­produktens kvalitet blir den önskade, oavsett vilken utrustning eller programvara som används. Nivåerna numreras från 0 och uppåt, där 0 är den nivå som har de lägsta kvalitetskraven. Det sker enligt följande: - Global/nationell mätning och kartläggning - Nationell/regional mätning och kartläggning - Mätning och kartläggning av tätort Projektinriktad mätning och kartläggning Denna konstruktion tillåter expansion i efterhand – om högre kvalitets­­krav uppkommer eller om teknikutvecklingen innebär möjlighet till kvalitetshöjningar. Observera att kvalitet ofta avser mer än mätosäkerhet, till exempel bildupplösning, tolkbarhet, aktualitet med mera. T

7 Behöver jag upphandla bilder?
Lär mer i session 2B, föredrag: ”Vad tror du att du ser?” J

8 T

9 Vad händer 2014? Tre projekt, flera dokument:
Geodatainsamling HMK-Laserdata, HMK-Ortofoto, HMK-Höjddata, HMK-Fotogrammetrisk detaljmätning och revidering av HMK-Bilddata 2013 Generellt HMK-Geodatakvalitet, revidering av HMK-Introduktion och HMK-Ordlista och förkortningar 2013 Geodesi HMK-Referenssystem och geodetisk mätning HMK-Geodesi bedrivs nu i stor skala Aktiviteter vid möten, mässor etc. Nyhetsbrev vid nyckelhändelser Tre projekt Introduktion - Lagar, regler, principer - Kvalitetsfrågor - Standardnivåer/Användningsområden - Ordlista och förkortningar Geodatainsamling Bilddata Laserdata - Luftburen laserskanning - Fordonsburen insamling Höjddata ”Kartdata” - Fotogrammetrisk detaljmätning Geodesi Referenssystem Geodetisk mätning Mer information i session 2B, föredrag: ”HMK-Geodesi” JT 9

10 HMK vs relaterade initiativ
HMK arbetar för enhetlig och standardiserad geodatainsamling, kontroll av geodata och kartografi i form av handböcker på internet Svensk geoprocess arbetar för enhetliga geodata genom att, i samverkan med kommuner, SKL m fl - bidra till enhetliga referenssystem - ta fram nationella dataprodukt- specifikationer (DPS), bl a flygbild/orto - beskriva hur samverkan avseende insamling, lagring och tillhandahållande ska gå till Geodatasamverkan arbetar för att göra det enkelt att hitta, förstå och använda geodata, bl.a. genom att utveckla infrastrukturen och driva geodataportalen Geodata.se Det betyder att man med hjälp av HMK och gemensam dataproduktspecifikation från geoprocess kan formulera en teknisk specifikation för upphandling av t ex flygbilder(eller byggnader och/eller vägar….) där man med hjälp av HMK beskriver aktuella parametrar för tex bildupplösning, lägesosäkerhet, övertäckning, solvinkel etc samt önskad produktionsdokumentation, HMK hänvisar i sin tur till den gemensam nationell dataproduktspecifikation för flygbilder som beskriver hur själva leveransen skall paketeras av utförararen avseende bilder, orienteringsdata, metadata, filformat osv Med hjälp av gemensam nationell dataproduktspecifikationen ges förutsättningar för att beställarens datalagringssystem automatisk kan ta emot standardiserad leverans att samma dataproduktspecifikationen också kan användas för automatisk standardiserad leverans till annan part från beställarens system enklare samverkan mellan många olika parter om upphandling av en enhetligt beskriven produkt Leverans (enligt DPS) Leverans (enligt DPS) Geodata-portal Insamling (enligt HMK) T

11 Tack för att ni lyssnat!!! ” http://www.lantmateriet.se/hmk
Har du frågor eller idéer runt det aktuella HMK-arbetet är du välkommen att Kontakta oss via-post i samarbete med Trafikverket och kommuner J


Ladda ner ppt "HMK Geodatainsamling TJ J Jan Wingstedt Thomas Lithén"

Liknande presentationer


Google-annonser