Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en effektiv försörjning av framtida enhetliga geodata/ ”Samhällsbyggnadskartan”

2 ”Samhällsbyggnadskartan”/ Samverkansprojektet Svensk geoprocess

3 Regeringsbeslut 131003 OM Svensk geoprocess http://www.regeringen.se/sb/d/14865/a/225726/pressitem/225726#anc225726 http://www.regeringen.se/sb/d/16817/a/225690 1.Nationella enhetliga geodataspecifikationer överenskomna/fastställda (klart 1 juli 2016) • Prioriterade teman är Ortofoto, Höjdmodell, Kommunikation, Hydrografi, Markdetaljer, Markanvändning, Byggnad och Adress • Kunna kombineras med varandra och med Fastighet, Rättighet, Bestämmelse och Planer till lämpliga/efterfrågade kartsammanställningar – samt harmoniera med övriga nationella geodata 2.Stödja /påskynda kommunernas övergång till referenssystemen SWEREF 99 & RH 2000 (klart 1 juli 2016) Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2013-10-07, Version 0.1

4 Enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan” • Bidrar till hög kvalitet vid planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning samt till nytta för företag och medborgare • Förvaltas löpande i en sammanhållen och effektiv samverkansprocess kring insamling, lagring och tillhandahållande • En ny ändamålsenlig affärsmodell tillämpas mellan kommunerna och Lantmäteriet Mål 2016

5 Flygfoto/Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Höjdmodell Kommunikation Adress Byggnad … som enkelt kan kombineras med varandra och med Fastigheter, Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga bakgrundskartor (” Samhällsbyggnadskartor ”) – samt harmoniera med övriga nationella geodata! Prioriterade teman & slutresultat Samsyn om dataproduktspecifikationer – innehåll och kvalitet på framtida enhetliga geodata! ”Samhällsbyggnadskartan” Samverkansprojektet Svensk geoprocess är ett standardiseringsprojekt ~2016

6 InsamlingLagringlla Ny baskarta ”Samhälls- byggnads- kartan” ? Överenskomna dataproduktspecifikationer Sammanhållen effektiv samverkan I/L/T Ändamålsenliga ekonomiska villkor SPF - Sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess Svensk geoprocess - Enhetliga geodataspecifikationer och sammanhållen samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande InsamlingLagringTillhandahålla Bygglovshantering Fastighetsbildning Detaljplanering

7 Pågår i Svensk geoprocess NU  Enhetliga geodataspecifikationer 1.ATT i pilotuppdraget – med stöd av pilotkarttjänstens geodata – genomföra intervjuer med några av projektets ”VIP-intressenter”, analysera inkomna krav/synpunkter & utarbeta samverkansprocess Flygbild/Ortofoto samt ta fram krav på ekonomiska villkor & utvärdera pilotuppdraget  Genomförandeplan 2014-2016 2.ATT i uppdraget Omvärldsanalys I ta reda på vad man gjort/gör i andra länder genom att studera specifikationsarbetena i Norge, Danmark, Finland – och även i Sverige 3.ATT utarbeta dataproduktspecifikation för Flygbild och Ortofoto (remissversion klar februari 2014) Enhetliga referenssystem (Geodesi) 4.ATT fullfölja uppdraget ERS 2013 (enhetliga referenssystem) 5.ATT genomföra kravförstudie WMS stompunktsinformation

8 Svensk geoprocess pilotkarttjänst? • Används i projektet för att visa olika exempel på befintliga geodata och tjäna som stöd för användardialogerna om kraven på geodata • Innehåller geodata från Malmö stad och Lantmäteriet • En demoversion av Malmö stads karttjänst sMap • Är tillgänglig på projektets hemsida tom 15 december 2013 PS. Svensk geoprocess ska inte utveckla karttjänster, utan specificera nationella enhetliga geodata/Samhällsbyggnadskartan!

9 Svensk geoprocess hemsida, pilotkarttjänsten & Inkorg http://www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess/ Svenskgeoprocess@lm.se

10 Införandet av nya specifikationer & samverkansformer inkl. inte i Svensk geoprocess!

11 Svensk geoprocess Enhetliga referenssystem Ett införande av SWEREF 99 och RH 2000 --- en kommunal investering med många nyttor! I slutänden handlar det om kostnadseffektivare processer inom samhällsplanering och byggande I takt med att samverkan mellan kommuner och myndigheter ökar kring olika projekt (byggande, miljö, krisberedskap, mm) blir betydelsen av de nationella referenssystemen allt större Aktuellt införandeläge för landets 290 kommuner, se hemsidanse hemsidan

12 Svensk geoprocess Enhetliga referenssystem Stödja /påskynda kommunernas övergång till referenssystemen SWEREF 99 & RH 2000 (klart 1 juli 2016). För detta finns nu: • Ett team från Lantmäteriets geodesienhet, regionala Geodatasamordnare, div-fastighetsbildning och Kommundeltagare/experter – Medverka i regionala-/lokala träffar/enskild kommun – Medverka på distans som expertstöd – Vi informerar och ger tips (teknik, kommunikation, arbetsprocess, mm) • En dokumentsammanställning från Lantmäteriet och kommuner, bred information som riktar sig till de kommuner som framförallt inte infört RH 2000. Se www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocesswww.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess • SKL skickar ut skriften Samhällsmätning i förändring den 21/11Samhällsmätning i förändring

13 Medverkande från kommunsidan i Svensk geoprocess idag … • Marianne Leckström SKL • Lars Malmestål, Järfälla • Hans Lovén SKL • Allan Almqvist Malmö • Marie Malmberg Falun • Helena Ringmar Eskilstuna • Lennart Moberg Karlstad • Ulrika Ågren Avesta • Ulf Minör Malmö • Lars Norén Nynäshamn • Johan Reuterham Lidingö • Per Hammarbäck Skellefteå • Anders Lager Upplands Väsby • Ebba Löndahl Åkerman Södertälje • Henrik Nilsson Vimmerby • Jan Wikner Arvika • Lars Kvarnström konsult • Hans Sjökvist konsult • Anders Carlström, Västerås • Mathias Linell, Järfälla • Alexander Winkler, Göteborgs stad • … Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2013-11-14, Version 0.1

14 Samverkansprojektet Svensk geoprocess för att förenkla för så många som möjligt med en effektiv försörjning av framtida enhetliga geodata/ Samhällsbyggnadskartan Frågor? Tack!


Ladda ner ppt "Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en."

Liknande presentationer


Google-annonser