Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014 1.Två föredrag hålls 19 mars kl. 15.45-16.45. • Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje kommun, om Nyttan med SWEREF/RH2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014 1.Två föredrag hålls 19 mars kl. 15.45-16.45. • Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje kommun, om Nyttan med SWEREF/RH2000."— Presentationens avskrift:

1 Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014 1.Två föredrag hålls 19 mars kl. 15.45-16.45. • Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje kommun, om Nyttan med SWEREF/RH2000 • Anders Alfredsson, IG/Lantmäteriet, om Kravförstudie på WMS-tjänst med stompunktsinformation 2.Informationsmöte för marknadsaktörer hålls den 19 mars kl. 13-15. Ansvariga för mötet är Allan Almqvist, Malmö stad, och Peter Lundin samt Jan Zakariasson (Agima). Viktigt att dessa informeras och successivt involveras i projektet. 3.Minifolder om Svensk geoprocess med i deltagarkassarna. 4.Frågor om Svensk geoprocess besvaras och diskuteras i Lantmäteriets monter! Bildstöd & hemsida som stöd! 

2 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet

3 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Visionen Svensk geoprocess ska möjliggöra leveranser av enhetliga grundläggande geodata för effektivare myndighetsutövning i samhällsbyggnadsprocessen. Detta sker genom fördjupat samarbete och effektivare arbetsprocesser mellan i första hand kommunerna och Lantmäteriet.

4 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Enhetliga geodata • med rätt kvalitet möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning • över kommungränser ger ökade möjligheter att samverka och utbyta information mellan kommuner, myndigheter och medborgare • möjliggör ännu mer lättanvända kartprodukter och tjänster för slutanvändarna.

5 Regeringsbeslut 131003 OM Svensk geoprocess http://www.regeringen.se/sb/d/16817/a/225690 1.Enhetliga geodataspecifikationer överenskomna/fastställda (klart 1 juli 2016) • Prioriterade teman är Flygbild/Ortofoto, Hydrografi, Markanvändning, Höjdmodell, Markdetaljer, Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad och Adress • Kunna kombineras med varandra och med Fastighet, Rättighet, Bestämmelse och Planer till lämpliga/efterfrågade kartsammanställningar – samt harmoniera med övriga nationella geodata 2.Stödja & påskynda kommunernas införande av enhetliga referenssystem SWEREF 99 & RH 2000 (klart 1 juli 2016)

6 Svensk geoprocess 2013 Enhetliga geodataspecifikationer 1.Pilotuppdraget 2013 har gett oss ökad kunskap om användarnas krav på geodata och om aktuella geodatastandarder samt arbetsformerna för att i samverkan åstadkomma samsyn kring enhetliga geodataspecifikationer. SLUTRAPPORT 131213. 2.Omvärldsanalys I tagit reda på vad man gjort/gör/utvecklar avseende nationella geodataspecifikationer i Norge, Danmark, Finland & Sverige. SLUTRAPPORT 131213. 3.Dataproduktspecifikation & Samverkansprocess för Flygbild och Ortofoto, version 0.5 är klar 140331. 4.Kravförstudie WMS-tjänst med kvalitet på fastighetsinformation. Informationsblad framställt. Tjänsten driftsattes i september 2013. Enhetliga referenssystem 5.Uppdraget ERS 2013 (enhetliga referenssystem) resulterade i att ytterligare 16 kommuner införde SWEREF 99 och 53 kommuner införde RH 2000. 6.Kravförstudie WMS-tjänst med stompunktsinformation avslutades 140205. Fullföljs 2015 i temauppdraget Stompunkter. Slutrapporter & status på projektets hemsida! Bra grund lagd för fortsatta GENOMFÖRANDET 2014 – juni 2016! 

7

8 Svensk geoprocess Projektplan 2014 – juni 2016 Fortsatta arbetet med att utarbeta enhetliga geodataspecifikationer och att påskynda/stötta kommunerna med att införa enhetliga referenssystem ska bedrivas i enlighet med samverkansprojektets Projektplan 2014 – juni 2016 (godkändes 140312).  Projektdirektiv version B 140312  Projektplan version B 140312 Bilagor till projektplanen » Aktivitets- och tidsplan 140312 » Organisationsschema 140312 På samverkansprojektets hemsida finns projektdokumentationen publicerad 140318På samverkansprojektets hemsida finns projektdokumentationen publicerad 140318.

9 Projektmål 2014 – juni 2016 1a. Ta fram dataproduktspecifikationer, enligt uppdragsbeställning och handledning för följande teman: » Flygbild och Ortofoto » Hydrografi, Markanvändning » Markdetaljer, Laserdata och Höjdmodell » Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad, Adress, Stompunkter 1b. Ta fram samverkansprocesser, enligt uppdragsbeställning och handledning, kring insamling, lagring och tillhandahållande för temana ovan 1c. Ta fram krav på ekonomiska villkor för inblandade parter i samverkansprocesserna – och säkerställa att dessa beaktas och ingår i utvecklad datadelningsmodell 2. Aktivt stötta och påskynda kommuner och myndigheter att införa de enhetliga referenssystemen enligt fastställda mål och aktivitetsplaner (i årsvisa ERS-uppdrag)

10 Krisberedskap InsamlingLagringlla Ny baskarta ”Samhälls- byggnads- kartan” ? 1a. Överenskomna dataproduktspecifikationer 1b. Sammanhållen effektiv samverkan I/L/T 1c. Ändamålsenliga ekonomiska villkor Enhetliga geodata bidrar till enklare myndighetsutövning Svensk geoprocess - Enhetliga geodataspecifikationer och sammanhållen samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande InsamlingLagringTillhandahålla Bygglovshantering FastighetsbildningÖversiktlig planering Detaljplanering m.m.

11 2 & 3. Startar 1 april 2014 1. Halvtid nu & klar 140930 4 & 5. Startar 1 juli 2014 Temauppdragen 6-9: Startar 2015

12 Pågår just NU  Godkänna … 1.Specifikation & Samverkansprocess Flygbild/Ortofoto v0.5 (140331) 2.Projektplanen 2014 – juni 2016, version B (140312) 3.Temauppdragens uppdragsbeställningar & Handledningen (140331) Dessutom … 4.Bemanna temauppdragen & nya ”ansvarig-roller” 5.Motivera personer från kommunerna att medverka mera 6.Starta temauppdragen 2 Hydrografi & 3 Markanvändning 1 april 7.Säkra finansieringen för hela projekttiden 8.Engagera förvaltningsansvariga & leverantörer redan nu! & 9.Genomföra planerade aktiviteter i ERS-uppdraget 2014

13

14 Demomiljöer & Testdata Demomiljöer är samlingsnamnet för projektets s.k. geodatademos • Pilotkarttjänsten har bytt namn till Malmö geodatademo • Projektets geodatademos ska vara tillgängliga publikt på hemsidan • Förenkla för slutanvändarna att engagera sig i kravarbeten och remisser • Innehålla befintliga geodata över olika geografiska områden och ska bl.a. visa på temauppdragens ”knäckfrågor” & visa idéen till ”Samhällsbyggnadskartan” • Att sätta upp en Testmiljö för att testa uppdatering och utbyte av geodata enl. specifikationerna blir dessvärre alltför dyrt för oss ~2-3 mkr • Vi prioriterar i stället att ta fram Testdata – bearbetade i enlighet med specifikationerna – över lämpligt geografiskt område • För att engagera leverantörer/konsulter/producenter i att testa våra specifikationer på hemmaplan planerar vi också att ta fram ”Testpaket” med Testdata & specifikationer/utbytesmodeller

15

16 Minska gapet mellan projekt- & effektmålen Vad kan vi göra för att korta tiden mellan det att projektets resultat är framme och att nyttorna uppstår? 1.Motivera och engagera intressenterna tidigt/redan nu – visa på nyttorna för var och en 2.Förenkla för slutanvändarna att medverka och bl.a. beskriva sina verksamheters krav på geodata 3.Förenkla för producenter/konsulter att medverka och bl.a. testa delresultaten på hemmaplan 4.Ta i samarbete med förvaltningsansvariga fram kraven på förvaltningsverksamheterna (uppgifter & kompetenskrav mm) 5.Säkerställa att uppdrag för att stötta och påskynda införandena av geodataspecifikationerna dras i gång (typ ES 2016 (Enhetliga Specifikationer)) Mind the gap!

17 Svensk geoprocess bidrar till … att vidareutveckla den nationella infrastrukturen för geodata med bl.a. standardiserade geodata och ökad samverkan kring hela geodataförsörjningen Metadata Regelverk TjänsterGeodata Portal Kompetens Standarder Samverkan

18

19 Roller i temauppdragen - Uppdragsledare, Uppdragspersoner, Referenspersoner & Förankringspersoner 1.Temauppdrag (verkstad) del 1+2 • Uppdragsledare specifikation 150-200 tim. – Uppdragspersoner specifikation á 100 tim. » Referenspersoner specifikation á 40 tim. • Uppdragsledare process 150-200 tim. – Uppdragspersoner process á 100 tim. » Referenspersoner process á 40 tim. 2.Förankringspersoner utses per temauppdrag och engageras i första hand i uppdragets del 2 • Särskilda tillfällen – via mail, videomöte och/eller fysiskt möte uppdateras på delresultat, diskutera och lämna synpunkter på versioner mellan 0.5 & 1.0 • Kompetenskrav/intresse för geodataområdet i sig – som specialist, producent och/eller användare • Beräknad tidsåtgång ca 10-20 timmar per person 3.Därutöver förankring och kommunikation i enlighet med kommunikationsplanen • Dialoger/möten/intervjuer för att förankra med berörda projekt, slutanvändare, samverkansparter, leverantörer, producenter och förvaltningsansvariga mottagare

20 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Hemsida http://www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess/ e-postadress Svenskgeoprocess@lm.se http://www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess/ Svenskgeoprocess@lm.se Är DU intresserad av att medverka i Svensk geoprocess? Skicka ett mail! Vi hör av oss!

21 Samverkansprojektet Svensk geoprocess TACK!


Ladda ner ppt "Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014 1.Två föredrag hålls 19 mars kl. 15.45-16.45. • Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje kommun, om Nyttan med SWEREF/RH2000."

Liknande presentationer


Google-annonser