Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014 1.Två föredrag hålls 19 mars kl. 15.45-16.45. • Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje kommun, om Nyttan med SWEREF/RH2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014 1.Två föredrag hålls 19 mars kl. 15.45-16.45. • Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje kommun, om Nyttan med SWEREF/RH2000."— Presentationens avskrift:

1 Svensk geoprocess på Kartdagarna Två föredrag hålls 19 mars kl • Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje kommun, om Nyttan med SWEREF/RH2000 • Anders Alfredsson, IG/Lantmäteriet, om Kravförstudie på WMS-tjänst med stompunktsinformation 2.Informationsmöte för marknadsaktörer hålls den 19 mars kl Ansvariga för mötet är Allan Almqvist, Malmö stad, och Peter Lundin samt Jan Zakariasson (Agima). Viktigt att dessa informeras och successivt involveras i projektet. 3.Minifolder om Svensk geoprocess med i deltagarkassarna. 4.Frågor om Svensk geoprocess besvaras och diskuteras i Lantmäteriets monter! Bildstöd & hemsida som stöd! 

2 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet

3 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Visionen Svensk geoprocess ska möjliggöra leveranser av enhetliga grundläggande geodata för effektivare myndighetsutövning i samhällsbyggnadsprocessen. Detta sker genom fördjupat samarbete och effektivare arbetsprocesser mellan i första hand kommunerna och Lantmäteriet.

4 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Enhetliga geodata • med rätt kvalitet möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning • över kommungränser ger ökade möjligheter att samverka och utbyta information mellan kommuner, myndigheter och medborgare • möjliggör ännu mer lättanvända kartprodukter och tjänster för slutanvändarna.

5 Regeringsbeslut OM Svensk geoprocess 1.Enhetliga geodataspecifikationer överenskomna/fastställda (klart 1 juli 2016) • Prioriterade teman är Flygbild/Ortofoto, Hydrografi, Markanvändning, Höjdmodell, Markdetaljer, Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad och Adress • Kunna kombineras med varandra och med Fastighet, Rättighet, Bestämmelse och Planer till lämpliga/efterfrågade kartsammanställningar – samt harmoniera med övriga nationella geodata 2.Stödja & påskynda kommunernas införande av enhetliga referenssystem SWEREF 99 & RH 2000 (klart 1 juli 2016)

6 Svensk geoprocess 2013 Enhetliga geodataspecifikationer 1.Pilotuppdraget 2013 har gett oss ökad kunskap om användarnas krav på geodata och om aktuella geodatastandarder samt arbetsformerna för att i samverkan åstadkomma samsyn kring enhetliga geodataspecifikationer. SLUTRAPPORT Omvärldsanalys I tagit reda på vad man gjort/gör/utvecklar avseende nationella geodataspecifikationer i Norge, Danmark, Finland & Sverige. SLUTRAPPORT Dataproduktspecifikation & Samverkansprocess för Flygbild och Ortofoto, version 0.5 är klar Kravförstudie WMS-tjänst med kvalitet på fastighetsinformation. Informationsblad framställt. Tjänsten driftsattes i september Enhetliga referenssystem 5.Uppdraget ERS 2013 (enhetliga referenssystem) resulterade i att ytterligare 16 kommuner införde SWEREF 99 och 53 kommuner införde RH Kravförstudie WMS-tjänst med stompunktsinformation avslutades Fullföljs 2015 i temauppdraget Stompunkter. Slutrapporter & status på projektets hemsida! Bra grund lagd för fortsatta GENOMFÖRANDET 2014 – juni 2016! 

7

8 Svensk geoprocess Projektplan 2014 – juni 2016 Fortsatta arbetet med att utarbeta enhetliga geodataspecifikationer och att påskynda/stötta kommunerna med att införa enhetliga referenssystem ska bedrivas i enlighet med samverkansprojektets Projektplan 2014 – juni 2016 (godkändes ).  Projektdirektiv version B  Projektplan version B Bilagor till projektplanen » Aktivitets- och tidsplan » Organisationsschema På samverkansprojektets hemsida finns projektdokumentationen publicerad På samverkansprojektets hemsida finns projektdokumentationen publicerad

9 Projektmål 2014 – juni a. Ta fram dataproduktspecifikationer, enligt uppdragsbeställning och handledning för följande teman: » Flygbild och Ortofoto » Hydrografi, Markanvändning » Markdetaljer, Laserdata och Höjdmodell » Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad, Adress, Stompunkter 1b. Ta fram samverkansprocesser, enligt uppdragsbeställning och handledning, kring insamling, lagring och tillhandahållande för temana ovan 1c. Ta fram krav på ekonomiska villkor för inblandade parter i samverkansprocesserna – och säkerställa att dessa beaktas och ingår i utvecklad datadelningsmodell 2. Aktivt stötta och påskynda kommuner och myndigheter att införa de enhetliga referenssystemen enligt fastställda mål och aktivitetsplaner (i årsvisa ERS-uppdrag)

10 Krisberedskap InsamlingLagringlla Ny baskarta ”Samhälls- byggnads- kartan” ? 1a. Överenskomna dataproduktspecifikationer 1b. Sammanhållen effektiv samverkan I/L/T 1c. Ändamålsenliga ekonomiska villkor Enhetliga geodata bidrar till enklare myndighetsutövning Svensk geoprocess - Enhetliga geodataspecifikationer och sammanhållen samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande InsamlingLagringTillhandahålla Bygglovshantering FastighetsbildningÖversiktlig planering Detaljplanering m.m.

11 2 & 3. Startar 1 april Halvtid nu & klar & 5. Startar 1 juli 2014 Temauppdragen 6-9: Startar 2015

12 Pågår just NU  Godkänna … 1.Specifikation & Samverkansprocess Flygbild/Ortofoto v0.5 (140331) 2.Projektplanen 2014 – juni 2016, version B (140312) 3.Temauppdragens uppdragsbeställningar & Handledningen (140331) Dessutom … 4.Bemanna temauppdragen & nya ”ansvarig-roller” 5.Motivera personer från kommunerna att medverka mera 6.Starta temauppdragen 2 Hydrografi & 3 Markanvändning 1 april 7.Säkra finansieringen för hela projekttiden 8.Engagera förvaltningsansvariga & leverantörer redan nu! & 9.Genomföra planerade aktiviteter i ERS-uppdraget 2014

13

14 Demomiljöer & Testdata Demomiljöer är samlingsnamnet för projektets s.k. geodatademos • Pilotkarttjänsten har bytt namn till Malmö geodatademo • Projektets geodatademos ska vara tillgängliga publikt på hemsidan • Förenkla för slutanvändarna att engagera sig i kravarbeten och remisser • Innehålla befintliga geodata över olika geografiska områden och ska bl.a. visa på temauppdragens ”knäckfrågor” & visa idéen till ”Samhällsbyggnadskartan” • Att sätta upp en Testmiljö för att testa uppdatering och utbyte av geodata enl. specifikationerna blir dessvärre alltför dyrt för oss ~2-3 mkr • Vi prioriterar i stället att ta fram Testdata – bearbetade i enlighet med specifikationerna – över lämpligt geografiskt område • För att engagera leverantörer/konsulter/producenter i att testa våra specifikationer på hemmaplan planerar vi också att ta fram ”Testpaket” med Testdata & specifikationer/utbytesmodeller

15

16 Minska gapet mellan projekt- & effektmålen Vad kan vi göra för att korta tiden mellan det att projektets resultat är framme och att nyttorna uppstår? 1.Motivera och engagera intressenterna tidigt/redan nu – visa på nyttorna för var och en 2.Förenkla för slutanvändarna att medverka och bl.a. beskriva sina verksamheters krav på geodata 3.Förenkla för producenter/konsulter att medverka och bl.a. testa delresultaten på hemmaplan 4.Ta i samarbete med förvaltningsansvariga fram kraven på förvaltningsverksamheterna (uppgifter & kompetenskrav mm) 5.Säkerställa att uppdrag för att stötta och påskynda införandena av geodataspecifikationerna dras i gång (typ ES 2016 (Enhetliga Specifikationer)) Mind the gap!

17 Svensk geoprocess bidrar till … att vidareutveckla den nationella infrastrukturen för geodata med bl.a. standardiserade geodata och ökad samverkan kring hela geodataförsörjningen Metadata Regelverk TjänsterGeodata Portal Kompetens Standarder Samverkan

18

19 Roller i temauppdragen - Uppdragsledare, Uppdragspersoner, Referenspersoner & Förankringspersoner 1.Temauppdrag (verkstad) del 1+2 • Uppdragsledare specifikation tim. – Uppdragspersoner specifikation á 100 tim. » Referenspersoner specifikation á 40 tim. • Uppdragsledare process tim. – Uppdragspersoner process á 100 tim. » Referenspersoner process á 40 tim. 2.Förankringspersoner utses per temauppdrag och engageras i första hand i uppdragets del 2 • Särskilda tillfällen – via mail, videomöte och/eller fysiskt möte uppdateras på delresultat, diskutera och lämna synpunkter på versioner mellan 0.5 & 1.0 • Kompetenskrav/intresse för geodataområdet i sig – som specialist, producent och/eller användare • Beräknad tidsåtgång ca timmar per person 3.Därutöver förankring och kommunikation i enlighet med kommunikationsplanen • Dialoger/möten/intervjuer för att förankra med berörda projekt, slutanvändare, samverkansparter, leverantörer, producenter och förvaltningsansvariga mottagare

20 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Hemsida e-postadress Är DU intresserad av att medverka i Svensk geoprocess? Skicka ett mail! Vi hör av oss!

21 Samverkansprojektet Svensk geoprocess TACK!


Ladda ner ppt "Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014 1.Två föredrag hålls 19 mars kl. 15.45-16.45. • Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje kommun, om Nyttan med SWEREF/RH2000."

Liknande presentationer


Google-annonser