Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014"— Presentationens avskrift:

1 Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014
Två föredrag hålls 19 mars kl Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje kommun, om Nyttan med SWEREF/RH2000 Anders Alfredsson, IG/Lantmäteriet, om Kravförstudie på WMS-tjänst med stompunktsinformation Informationsmöte för marknadsaktörer hålls den 19 mars kl Ansvariga för mötet är Allan Almqvist, Malmö stad, och Peter Lundin samt Jan Zakariasson (Agima). Viktigt att dessa informeras och successivt involveras i projektet. Minifolder om Svensk geoprocess med i deltagarkassarna. Frågor om Svensk geoprocess besvaras och diskuteras i Lantmäteriets monter! Bildstöd & hemsida som stöd! 

2 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Samverkansgruppen mellan SKL och Lantmäteriet arbetar dels med förvaltning av gällande ram- och normalavtal, dels med utveckling och fördjupning av samverkan mellan kommuner och det statliga Lantmäteriet. I syfte att skapa en effektivare försörjning av geodata, har samverkansgruppen initierat ett samverkansprojekt ”Svensk geoprocess”. ’ Som ska möjliggöra leveranser av geodata oavsett administrativa gränser och tydliggöra vem som har ansvar för vad kring insamling, lagring och tillhandahållande av geodata och tjänster.

3 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
Visionen Svensk geoprocess ska möjliggöra leveranser av enhetliga grundläggande geodata för effektivare myndighetsutövning i samhällsbyggnadsprocessen. Detta sker genom fördjupat samarbete och effektivare arbetsprocesser mellan i första hand kommunerna och Lantmäteriet. Visionen för Svensk geoprocess är att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.

4 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
Enhetliga geodata med rätt kvalitet möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning över kommungränser ger ökade möjligheter att samverka och utbyta information mellan kommuner, myndigheter och medborgare möjliggör ännu mer lättanvända kartprodukter och tjänster för slutanvändarna.

5 Regeringsbeslut 131003 OM Svensk geoprocess
Enhetliga geodataspecifikationer överenskomna/fastställda (klart 1 juli 2016) Prioriterade teman är Flygbild/Ortofoto, Hydrografi, Markanvändning, Höjdmodell, Markdetaljer, Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad och Adress Kunna kombineras med varandra och med Fastighet, Rättighet, Bestämmelse och Planer till lämpliga/efterfrågade kartsammanställningar – samt harmoniera med övriga nationella geodata Stödja & påskynda kommunernas införande av enhetliga referenssystem SWEREF 99 & RH 2000 (klart 1 juli 2016) Regeringsbeslut : Påskynda & färdigställ dataproduktspecifikationerna till senast juni 2016 & se till att ALLA kommuner har infört referenssystemen SWEREF 99 & RH 2000 senast juni 2016. Regeringsbeslutet/-uppdraget är helt i linje med redan inlett arbete med de TVÅ uppgifterna; ENHETLIGA geodataspecifikationer & ENHETLIGA referenssystem! Mycket positivt med uppmärksamheten i sig och dessutom fint med lite extramedel. En mycket bra energikick för oss i höstmörkret! 

6 Svensk geoprocess 2013 Enhetliga geodataspecifikationer
Pilotuppdraget 2013 har gett oss ökad kunskap om användarnas krav på geodata och om aktuella geodatastandarder samt arbetsformerna för att i samverkan åstadkomma samsyn kring enhetliga geodataspecifikationer. SLUTRAPPORT Omvärldsanalys I tagit reda på vad man gjort/gör/utvecklar avseende nationella geodataspecifikationer i Norge, Danmark, Finland & Sverige. SLUTRAPPORT Dataproduktspecifikation & Samverkansprocess för Flygbild och Ortofoto, version 0.5 är klar Kravförstudie WMS-tjänst med kvalitet på fastighetsinformation. Informationsblad framställt. Tjänsten driftsattes i september 2013. Enhetliga referenssystem Uppdraget ERS 2013 (enhetliga referenssystem) resulterade i att ytterligare 16 kommuner införde SWEREF 99 och 53 kommuner införde RH 2000. Kravförstudie WMS-tjänst med stompunktsinformation avslutades Fullföljs 2015 i temauppdraget Stompunkter. Slutrapporter & status på projektets hemsida! Bra grund lagd för fortsatta GENOMFÖRANDET 2014 – juni 2016!  Pilotuppdraget 2013 rapport klar , utvärderat och utgör grund för att staka ut fortsättningen Genomförandet! En första Omvärlsanalys I genomförts, rapport klar Ytterligare utredningar/omvärldsspaningar genomförs vid behov DPS Flygfoto/Ortofoto remissversion klar i mars 2014 & därefter remiss-/förankringsarbetet under våren. Målet är överenskommen & fastställd nationell Dataproduktspecifikation Flygbild/Ortofoto klar ~oktober 2014 (tillsammans med beskrivningar av samverkansprocess och kraven på ekonomiska villkor för inblandade parter) Kravförstudien resulterade i att kraven från några kommuner kom att påverka tjänstens innehåll & utformning. Dessutom togs underlag till informations-/produktblad fram. Tryckt i flera tusen ex för att bl.a. användas i div-F:s utbildningar av nyanställda. Vid utgången av 2013 har 260 kommuner infört SWEREF 99 & ca 127 kommuner har infört RH Målet är att ALLA KOMMUNER har infört nya referenssystem senast juni 2016! Årsvisa ERS-uppdrag 2014, 2015 & 2016 som ska påskynda & hjälpa kommunerna. Resulterar samlad kravbild på WMS-tjänst som visar information om stompunkter från Lantmäteriet, kommunerna & Trafikverket.

7 2013 utformade & publicerade vi också Svensk geoprocess hemsida & den s.k. pilotkarttjänsten.
Sedan december knutit ihop säcken av erfarenheter och lärdomar i en Projektplan; Samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektplan för perioden 2014 – juni 2016.

8 Svensk geoprocess Projektplan 2014 – juni 2016
Fortsatta arbetet med att utarbeta enhetliga geodataspecifikationer och att påskynda/stötta kommunerna med att införa enhetliga referenssystem ska bedrivas i enlighet med samverkansprojektets Projektplan 2014 – juni 2016 (godkändes ). Projektdirektiv version B Projektplan version B Bilagor till projektplanen Aktivitets- och tidsplan Organisationsschema På samverkansprojektets hemsida finns projektdokumentationen publicerad

9 Projektmål 2014 – juni 2016 1a. Ta fram dataproduktspecifikationer, enligt uppdragsbeställning och handledning för följande teman: Flygbild och Ortofoto Hydrografi, Markanvändning Markdetaljer, Laserdata och Höjdmodell Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad, Adress, Stompunkter 1b. Ta fram samverkansprocesser, enligt uppdragsbeställning och handledning, kring insamling, lagring och tillhandahållande för temana ovan 1c. Ta fram krav på ekonomiska villkor för inblandade parter i samverkansprocesserna – och säkerställa att dessa beaktas och ingår i utvecklad datadelningsmodell 2. Aktivt stötta och påskynda kommuner och myndigheter att införa de enhetliga referenssystemen enligt fastställda mål och aktivitetsplaner (i årsvisa ERS-uppdrag) I nio temauppdrag utarbeta enhetliga geodataspecifikationer & samverkansprocesser med krav på ekonomiska villkor för inblandade parter. Ta fram standarder!  I årsvisa s.k. ERS-uppdrag påskynda införandena av SWEREF 99 & RH 2000!

10 Översiktlig planering ”Samhälls-byggnads-kartan”
Enhetliga geodata bidrar till enklare myndighetsutövning Översiktlig planering Fastighetsbildning Bygglovshantering Detaljplanering Krisberedskap m.m. Svensk geoprocess - Enhetliga geodataspecifikationer och sammanhållen samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande 1a. Överenskomna dataproduktspecifikationer Ny baskarta Ny baskarta Insamling Lagring lla ”Samhälls-byggnads-kartan” ? Insamling Lagring Tillhandahålla Vilka är nyttorna med standardiserade geodata, som ingår i den s.k. ”Samhällsbyggnadskartan”? Enhetliga leveranser över administrativa gränser, Kvalitetsdeklarerade, Lätta att hitta, förstå och använda, Enkla att kombinera utifrån behoven & Visualiseras på lika sätt Målet är att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning (minskat dubbelarbete & minskad risk för felmätning) för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande. Vad krävs för att få till detta & få det att hålla över tiden? Svensk geoprocess uppdrag är att möjliggöra leveranser av geodata oavsett administrativa gränser och tydliggöra vem som har ansvar för vad kring insamling, lagring och tillhandahållande av geodata och tjänster. Svensk geoprocess tre uppgifter för resp. tema är att klara ut: Vilka geodata vi ska samverka kring och hur de ska utbytas? *Dataproduktspecifikationer Vilka parter ska ansvara för vad i sammanhållen effektiv samverkan kring I/L/T? Vilka är kraven på de ekonomiska villkor för inblandade parter? SPF vs. Svensk geoprocess? SPF-projektet är en viktig kravställare/intressent till samverkansprojektet Svensk geoprocess. Vilka geodata behövs för att en sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess ska löpa på bra? Vilka är de verksamheternas informationsbehov? Svensk geoprocess ansvarar för att standardisera delar av innehållet i ”Samhällsbyggnadskartan” – de nio temana 1b. Sammanhållen effektiv samverkan I/L/T 1c. Ändamålsenliga ekonomiska villkor

11 Temauppdragen 6-9: Startar 2015
1. Halvtid nu & klar 2 & 3. Startar 1 april 2014 4 & 5. Startar 1 juli 2014 Temauppdragen 6-9: Startar 2015

12 Pågår just NU  Godkänna …
Specifikation & Samverkansprocess Flygbild/Ortofoto v0.5 (140331) Projektplanen 2014 – juni 2016, version B (140312) Temauppdragens uppdragsbeställningar & Handledningen (140331) Dessutom … Bemanna temauppdragen & nya ”ansvarig-roller” Motivera personer från kommunerna att medverka mera Starta temauppdragen 2 Hydrografi & 3 Markanvändning 1 april Säkra finansieringen för hela projekttiden Engagera förvaltningsansvariga & leverantörer redan nu! & Genomföra planerade aktiviteter i ERS-uppdraget 2014 ***

13

14 Demomiljöer & Testdata
Demomiljöer är samlingsnamnet för projektets s.k. geodatademos Pilotkarttjänsten har bytt namn till Malmö geodatademo Projektets geodatademos ska vara tillgängliga publikt på hemsidan Förenkla för slutanvändarna att engagera sig i kravarbeten och remisser Innehålla befintliga geodata över olika geografiska områden och ska bl.a. visa på temauppdragens ”knäckfrågor” & visa idéen till ”Samhällsbyggnadskartan” Att sätta upp en Testmiljö för att testa uppdatering och utbyte av geodata enl. specifikationerna blir dessvärre alltför dyrt för oss ~2-3 mkr Vi prioriterar i stället att ta fram Testdata – bearbetade i enlighet med specifikationerna – över lämpligt geografiskt område För att engagera leverantörer/konsulter/producenter i att testa våra specifikationer på hemmaplan planerar vi också att ta fram ”Testpaket” med Testdata & specifikationer/utbytesmodeller Demomiljöer med befintliga geodata Testdata bearbetade i enlighet med specifikationerna Testpaketet ska locka intressenterna att testa på hemmaplan Dessvärre ingen regelrätt testmiljö!

15 Svensk geoprocess demomiljöer & testdata bedöms kunna komma till stor nytta i införandena – även efter projektet avslutats.

16 Minska gapet mellan projekt- & effektmålen
Vad kan vi göra för att korta tiden mellan det att projektets resultat är framme och att nyttorna uppstår? Motivera och engagera intressenterna tidigt/redan nu – visa på nyttorna för var och en Förenkla för slutanvändarna att medverka och bl.a. beskriva sina verksamheters krav på geodata Förenkla för producenter/konsulter att medverka och bl.a. testa delresultaten på hemmaplan Ta i samarbete med förvaltningsansvariga fram kraven på förvaltningsverksamheterna (uppgifter & kompetenskrav mm) Säkerställa att uppdrag för att stötta och påskynda införandena av geodataspecifikationerna dras i gång (typ ES 2016 (Enhetliga Specifikationer)) Mind the gap! Kommunicera. Bjud in till informationsmöten. Tydliggör vilka budskapen ska vara per målgrupp. Kommunicera! Visualisera nya möjligheter av geodatakombinationer & intentionerna i specifikationerna. Ha tät dialog. Lyssna. Berätta. Skapa relationer. Avdramatisera geodatastandarden i sig. Se upp för att bli alltför akademisk, teoretisk och krånglig. Geodatastandarden ska vara utbyggbar och användbar. Inga sofistikerade samband & beroenden i modellerna. Leverantörsmöten & Testpaket. Skapa relationer. Berätta. Be dom hjälpa oss att skapa nyttor för slutanvändarna. Engagera förvaltningsansvariga i samverkansprojektet. Betona vikten av att utforma en förvaltning i samverkan. Förbered för att dra igång uppdrag både för att stötta införandena av spec/processer och för att i samverkan ta fram nationella geodataplaner.

17 Svensk geoprocess bidrar till … att vidareutveckla den nationella infrastrukturen för geodata med bl.a. standardiserade geodata och ökad samverkan kring hela geodataförsörjningen Standarder Samverkan Metadata Kompetens Regelverk Portal Geodatasamverkan är en datadelningsmodell som i en produktkatalog erbjuder ett samlat utbud av geodata från olika aktörer. Svensk geoprocess bidrar till … att vidareutveckla den nationella infrastrukturen med bl.a. standardiserade geodata och ökad samverkan kring hela geodataförsörjningen Samt att vidareutveckla datadelningsmodellen Geodatasamverkan!  Tjänster Geodata

18

19 Roller i temauppdragen - Uppdragsledare, Uppdragspersoner, Referenspersoner & Förankringspersoner
Temauppdrag (verkstad) del 1+2 Uppdragsledare specifikation tim. Uppdragspersoner specifikation á 100 tim. Referenspersoner specifikation á 40 tim. Uppdragsledare process tim. Uppdragspersoner process á 100 tim. Referenspersoner process á 40 tim. Förankringspersoner utses per temauppdrag och engageras i första hand i uppdragets del 2 Särskilda tillfällen – via mail, videomöte och/eller fysiskt möte uppdateras på delresultat, diskutera och lämna synpunkter på versioner mellan 0.5 & 1.0 Kompetenskrav/intresse för geodataområdet i sig – som specialist, producent och/eller användare Beräknad tidsåtgång ca timmar per person Därutöver förankring och kommunikation i enlighet med kommunikationsplanen Dialoger/möten/intervjuer för att förankra med berörda projekt, slutanvändare, samverkansparter, leverantörer, producenter och förvaltningsansvariga mottagare

20 Är DU intresserad av att medverka i Svensk geoprocess?
Samverkansprojektet Svensk geoprocess Hemsida e-postadress Är DU intresserad av att medverka i Svensk geoprocess? Skicka ett mail! Vi hör av oss! På hemsidan är Svensk geoprocess uppdrag beskrivet, förväntade resultat, medverkande & Fråga/Svar-sida mm En sida om demomiljöer t.ex. Malmö geodatademo med ett antal geodatafrågor därtill. Ta del & Besvara frågorna! Skicka oss svaren! 

21 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
TACK!


Ladda ner ppt "Svensk geoprocess på Kartdagarna 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser