Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HMK-Geodesi Workshop 18 oktober 2013 09:30 – 15:30 2:026 GAMLA BIBLIOTEKET (Samling vid receptionen) Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 112 26 Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HMK-Geodesi Workshop 18 oktober 2013 09:30 – 15:30 2:026 GAMLA BIBLIOTEKET (Samling vid receptionen) Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 112 26 Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 HMK-Geodesi Workshop 18 oktober 2013 09:30 – 15:30 2:026 GAMLA BIBLIOTEKET (Samling vid receptionen) Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 112 26 Stockholm

2 Lotta Hammarlund, 120920 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor HMK-Geodesi, 2013-10-18 Stockholm Agenda •09:30 – 10:20 Introduktion och presentationer –Inledande om arbetet med HMK Geodesi så långt. (Anders) –HMK-Introduktion (Clas-Göran) •10:20 – 10:30 RTK-kapitlet och ”Tabeller för metodval” (Johan S) •10:30 – 11:00 Diskussionspunkt 1 •11:00 – 11:20 Statisk GNSS-mätning (Johan V) •11:20 – 11:50 Diskussionspunkt 2 •11:50 – 12:00 Kort summering •12:00 – 13:00 Lunch •13:00 – 13:20 Beräkningsstrategier för statisk mätning (Martin L) •13:20 – 13:50 Diskussionspunkt 3 •13:50 – 14:15 RUFRIS i praktiken (Maria U/Krister H) •14:15 – 15:00 Diskussionspunkt 4 •15:00 – 15:30 Sammanfattning

3 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor HMK-Geodesi Dagens workshop Anders Alfredsson Lantmäteriet HMK-Geodesi, 2013-10-18, Stockholm

4 Dagens syfte  Materialet är just nu i ett tidigt skede, syftet med dagen är att:  Känna av om vi är på rätt väg.  Få in synpunkter och kommentarer kring arbetet i stort.  Fokus ligger på utformning av fortsatt arbete snarare än detaljer.  Titta på framtida delar av HMK-Geodesi. De siffror som nu finns i materialet ska i de flesta fall bekräftas.

5 Dagens upplägg  Presentationer av arbetet så långt knyts ihop med diskussioner.  Fyra diskussionspunkter  RTK-kapitlet  Statisk mätning  Beräkningsstrategier  RUFRIS i praktiken Kommentarer och synpunkter som inte hinns med under diskussionerna kan ni gärna skicka till mig senare på: anders.alfredsson@lm.se anders.alfredsson@lm.se

6 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor HMK-Geodesi Vad har hänt sedan sist? Anders Alfredsson Lantmäteriet HMK-Geodesi, 2013-10-18, Stockholm

7 Översikt  Tittat på kommentarer och synpunkter från workshopen den 17 juni.  Börjat skriva kapitel.  Omprioritering av resurser  Dan Norin upptagen med utlandsjobb  Johan Sunna mer tid på HMK  Christina Lilje jobbar med beräkningstester

8 Resultat från workshop 2013-06-17  Toleransdokumentet går nu under arbetsnamnet ”Tabeller för metodval”  Samlade checklistor  Avsnitt om planering finns nu med i dispositionen

9 Det vi arbetat med…  Begränsat skrivandet till GNSS-modulen  RTK  Statisk GNSS-mätning  Viss omstrukturering av disposition  Påbörjat tester av olika beräkningsstrategier  Litteraturstudier kring beräkningsstrategier och statisk mätning  Skissat på ”Tabeller för metodval” Presenteras i detalj senare idag…

10 Kärndokument GNSS -RTK -Statisk mätning -Dynamisk mätning -DGNSS -PPP Tabeller för metodval -Olika mätmetoder -Hänvisningar Konventionell mätteknik Handbok Upphandlingsunderlag Strukturen

11 Tidsplan 2013  Få klart ”ett spår” genom dokumentationen – GNSS-modulen  Kärndokument  Kapitel inom GNSS-modul  Tabeller för metodval  Riktad granskning under november/december 2014  Bygga på i djup- och sidled  Avstämning i form av workshop  Börja sprida budskapet

12 Nästa workshop?  Separat workshop under våren?  I samband med Kartdagarna, 18-20 mars? Fundera under dagen, frågan tas upp på nytt under sammanfattningen i eftermiddag.

13 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor HMK generellt - med viss tonvikt på HMK-Introduktion Vad händer? Clas-Göran Persson Lantmäteriet/KTH HMK-Geodesi, 2013-10-18, Stockholm

14 Bakgrund HMK  HMK – Handbok till Mätningskungörelsen – gavs ut 1993-1995  Teknikbeskrivningar samt stöd för kvalitetskontroll och upp- handling av mättjänster 9 delar HMK-Geodesi, Stommätning HMK-Geodesi, Detaljmätning HMK-Geodesi, Markering HMK-Geodesi, GPS HMK-Fotogrammetri HMK-Digitalisering HMK-Databaser HMK-Kartografi HMK-Juridik • Teknikutveckling m.m. har gjort handböckerna delvis eller helt inaktuella • Mätningskungörelsen är upphävd Ny vägledning behövs!

15 Vi vill att HMK ska vara  en handbok för en ny tid  där nya människor i nya roller  ska använda nya metoder och ny teknik  i nya tillämpningar och nya branscher  vilket innebär nya möjligheter men ställer nya krav Vad ska HMK vara?

16 Vi vill att HMK ska  underlätta upphandling och kommunikation mellan beställare och utförare  bidra till samordning, enhetlighet och kostnadseffektivitet En större produktstandardisering åstadkoms genom ”Standardnivåer” HMK:s främsta syfte?

17 Fyra standardnivåer 0. Global kartläggning 1. Nationell/regional kartläggning för översiktlig planering av miljö, risker, infrastruktur m.m. 2. Kommunal kartläggning av tätort för detaljplanering och dokumentation 3. Projektinriktad kartläggning för projektering och byggande av infrastruktur, bebyggelse m.m.

18 ”Blå kravrutor”  Blå rutor av typ Rekommendation och Krav; placeras i regel först, före förklaringen  Krav = Ska; Rekommendation = Bör  Princip: ”Man behöver inte följa HMK, men om man gör det så ska man göra si eller så”; ska-formen enklare att hantera i upp- handlingsunderlag  Rutornas ID är numret på det avsnitt de ingår i  Kraven formuleras i löptexten (blå rutor) men kan hänvisa till checklistor (utförande) och/eller toleranser (kontroll) i bilagor

19 Exempel: Kravrutor

20 Tre projekt som kan följas på www.lantmateriet.se/HMKwww.lantmateriet.se/HMK  HMK-Geodatainsamling 2013: - Först ett ”pilotkapitel” om Bilddata utifrån arbets- dokumenten 2012 - Sedan Laserdata enligt samma koncept - Ortofoto, Höjddata och Fotogrammetrisk detalj- mätning 2014  Uppstart av HMK-Geodesi  Uppstart av HMK-Introduktion HMK-arbetet 2013-

21 HMK - Introduktion  Innehåller de generella HMK-gemensamma delarna  En första rapportversion finns från 2012. Den be- höver dock uppdateras i samband med att HMK- Bilddata lanseras, under (nov/dec?) 2013  Arbetet med en HMK-ordlista ingår – även där finns ett embryo från 2012  Är för tillfället ett enmansuppdrag (= CGP), men Thomas Lithén (TLi) ansluter vid årsskiftet  Beräknas vara slutfört sommaren 2014

22 Hänt på sistone  En ny ”HMK-general” har rekryterats: Anders Grönlund, Geodatasamordnare i Lantmäteriet  Hemsidan www.lantmateriet.se/HMK har upp- daterats. Framför allt har de dokument som hittills har producerats lyfts fram i förgrunden – för lättare åtkomst (Aktuella HMK-dokument)www.lantmateriet.se/HMK  En ny rapportserie med ”Tekniska rapporter” har startats upp inom ramen för HMK.  Ett exjobb om mätosäkerheten vid fotogrammterisk detaljmätning har beställts och genomförts och ska nu analyseras  En studieresa till Norge och analys av deras standard ”Kontroll av geodata” har genomförts (Teknisk rapport 2013:1)

23 Kontroll av geodata  Har funnits i Norge i ett 5-tal år och ska nu ses över  Innehåller toleranser för mätosäkerhet samt syste- matiska och grova fel – men även för kontroll av fullständighet (för många eller för få objekt) och felklassificering (fel objekttyp)  Ger anvisningar för hur stora stickprov som bör tas  Harmonierar väl med HMKs synsätt; de tillägg som behöver göras är välkomna  Ett gemensamt synsätt på dessa frågor inom Norden vore välkommet; enda problemet är terminologin – framför allt användningen av termen ”tolerans”

24 Specified Quality (theoretical quality measures) Derived Quality (empirical quality measures) Quality Control (tolerances) Quality Control is the process where we check if Derived Quality is in accordance with Specified Quality, as defined in the Data Product Specification This is the case if the differences between empirical quality measures and theoretical quality measures do not exceed the tolerances

25 Specificerad kvalitet (teoretiska kvalitetsmått) Erhållen kvalitet (empiriska kvalitetsmått) Kvalitetskontroll (toleranser) Kvalitetskontroll är processen att kolla om erhållen kvalitet överensstämmer med specificerad kvalitet enligt dataproduktspecifikationen Så är fallet om skillnaderna mellan de empiriska kvalitetsmåtten och de teoretiska kvalitetsmåtten inte överskrider toleranserna

26 •Vi vill gärna – genom samarbete – åstadkomma ett gemensamt koncept för datakvalitet och kvalitetskontroll i Norden/Skandi- navien •Vi vill också försöka sprida detta koncept globalt genom vår medverkan i internationellt standardiseringsarbete, t.ex. inom ISO •Vi bedömer att detta främst kräver språkliga/terminologiska anpassningar Vad vi vill åstadkomma tillsammans

27 HMKs traditionella kontrollfilosofi  Toleranser kopplas till metod – inte direkt till användar-/beställarkraven; krav ger metod, metod ger toleranser  Varje steg i mätprocessen kontrolleras – inte bara slutresultatet; Utförarens egenkontroll respektive Beställarens kontroll av leverans Filosofin håller på att ses över – det finns i dag en glidning mot slutkontroll av produkten och ett ökat kontrollansvar för utföraren av processen fram dit

28 Modifierad kontrollfilosofi - ur ett beställarperspektiv Typ av kontroll Beställar- engagemang Slutkontroll Kontinuerlig kontroll StortLitet Trend

29  HMK arbetar för enhetlig och standardiserad in- samling och kontroll av geodata i form av hand- böcker på internet HMK  Svensk geoprocess arbetar för enhetliga geodata genom att ta fram gemensamma, nationella data- produktspecifikationer (ISO 19131) för datautbyte och beskriva hur samverkan avseende insamling, lagring och tillhandahållande ska gå till Svensk geoprocess  Geodata.se arbetar för att göra det enkelt att hitta, förstå och använda geodata, bl.a. genom att utveckla infrastrukturen och driva geodataportalen Geodata.se Några relaterade initiativ

30 ” Har du frågor eller idéer runt det aktuella HMK-arbetet är du välkommen att Kontakta oss via-post hmk@lm.se i samarbete med Trafikverket och kommuner www.lantmäteriet.se/hmk Tack för att ni lyssnat!!!

31 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor RTK-kapitlet Tabeller för metodval Johan Sunna Lantmäteriet HMK-Geodesi, 2013-10-18, Stockholm

32 Modul: GNSS – RTK (arbetsdokument) • Förberedelser – Satellitförhållandet – Inställningar i mottagaren • Genomförande – Yttre parametrar att beakta under mätning – Kvalitetsindikatorer att beakta – Mätning • Tabell för olika tillämpningar – detaljmätning, stommätning, utgångspunkt för vidare mätning etc. • Förväntad mätosäkerhet • Kontroll av mätningar – Kontrollmetoder (kontrollpunkt, återbesök, ”känd” punkt) – Korrelationstider • Checklista

33 Innehåll/upplägg… • Upplägget följer liknade struktur som befintliga LM-rapporter - Checklista för nätverks-RTK och kortmanualen. • Tanken är att hela kedjan (förberedelser/genomförande/kontroller ) ska förstärkas vid svåra mätförhållanden (väder, jonosfär, mätmiljö). Fortsatt arbete… • Tabeller för olika tillämpningar (detalj,stommätning etc.) med rekommenderade mättider, antal initialiseringar etc. • Anpassa kapitlet till att täcka flera tillämpningar (generalisera). • Testa och analysera olika parametrar för att kunna ge än mer konkreta råd.

34 Tabeller för metodval • Nivå 1: Övergripande som täcker in alla mätmetoder som beskrivs i de olika modulerna. Hänvisning till nivå 2 inom samma dokument. • Nivå 2: Metodspecifika tabeller med hänvisningar direkt till tabeller/kapitel i de olika modulerna. • Undvika att specificera mätningsmetodik (kontroller/medeltalsbildningar etc.) = kanske inte intressant ur ett beställarperspektiv?

35 Nivå 1 – Övergripande (förslag)

36 Nivå 2 – Metodspecifika tabeller (förslag)

37 Gruppindelning 1234 Johan SunnaChristina LiljeMartin LidbergLars Engberg John BackmanJohan Vium AnderssonLennart GimringUlf Olsson Patric JanssonRonny AnderssonLena LarsénAnders Grönlund Per IsakssonSven-G JohanssonStefan JernbergKrister Hedman Maria UgglaAnders BobergJonas Isaksson

38 Frågeställningar –RTK-kapitlet •Innehåll, saknas något? •Användbarhet? •Detaljnivå? –Tabeller för metodval •Fungerar de ur upphandlingssynpunkt? HMK-Geodesi, 2013-10-18 Stockholm RTK Kapitel och ”tabeller för metodval” Diskussionspunkt 1

39 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor Statisk GNSS-mätning Johan Vium Andersson WSP HMK-Geodesi, 2013-10-18, Stockholm

40 Statisk GNSS-mätning Johan Vium Andersson

41 Upplägg förstudie •Intervjuer -Myndigheter • TrV • Lantmäteriet • Sjöfartsverket • Försvaret -Kommuner -Konsulter -Entreprenörer -Universitet och högskolor •Litteratur och bakgrundsstudier -Hur tänkte man i gamla HMK? -Hur gör man i andra länder?

42 Var används statisk GNSS-mätning idag? •Anslutningsnät •Etablering av referensstationer -SWEPOS -Lokala referensstationer •Stödinmätning -Laserskanning -Fotogrammetri •Höjdanslutningar •Sättnings- och rörelsemätning

43 Exempel på upphandlingstext ”anslutning ska ske mot 4 riksnätspunkter…” ”de närmaste riksnätspunkterna ska ingå i nätet…” ”koppling mot befintliga punkter i nätet” •Aktiv realisering -SWEPOS • Fundamentalstationer 21st • Förtätning 10–35-70km •Passiv realisering -RIX 95 (5km) -RH 2000 (linjenät) -Befintliga nät (50 – 500m) Nätherarki

44 Förberedelser •Planera med icke-triviala baslinjer -Planering med kvadranter •Simulering •Sessionsindelning -Vad är en session? •Överbestämning vid statisk GNSS-mätning

45 Gamla tumregler Mätning och baslinjeberäkning •Avstånd påverkar resultatet L •Observationstiden påverkarT Tumregel: Statisk mätning: 30min + 3 min/km Snabb statisk mätning: 10min + 1 min/km FGI i Finland har gjort en studie för att reda ut Förhållandet L,T och val av orbits Bilden är hämtad ur http://www.fig.net/pub/fig2008/papers/ts03h/ts03h_01_hakli_etal_2994.pdf och presenterad med tillstånd från Hannu Koivula FGI (2013-10-14)http://www.fig.net/pub/fig2008/papers/ts03h/ts03h_01_hakli_etal_2994.pdf

46 Beräkning och redovisning •Baslinjebaserat -Beräkning i sessioner? • Många programvaror erbjuder automatik –Avstånd –Tid -Utjämning • Först sessioner och sen hela nätet • eller… hela klabbet? •Multistationsutjämning Beräkningstjänst? -Fundamentalstationer -PA-NRTK Nätherarki

47 Frågeställningar Hur jobbar ni med statisk mätning i er organisation? Vilket stöd behövs? Hur använder ni den äldre HMK-GPS? Hur ser framtiden ut för statisk GNSS-mätning?

48 Frågeställningar •Hur jobbar ni med statisk mätning i er organisation? •Vilket stöd behövs? •Hur använder ni den äldre HMK-GPS? •Hur ser framtiden ut för statisk GNSS-mätning? HMK-Geodesi, 2013-10-18 Stockholm Diskussionspunkt 2 Statisk GNSS-mätning

49 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor Lunch! Fazer Restaurang och Konferens Fleminggatan 18 HMK-Geodesi, 2013-10-18, Stockholm

50 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor Tester av beräkningsstrategier Martin Lidberg Lantmäteriet HMK-Geodesi, 2013-10-18, Stockholm

51 Workshop HMK, 2013-10-18, Stockholm Statisk mätning med GNSS Beräkningsstrategier? Martin Lidberg

52 Workshop HMK, 2013-10-18, Stockholm Från gamla HMK (används några andra riktlinjer idag?) • Utgår från problemställningen ”etablera ett anslutningsnät för kommunala eller infrastruktur- projekt” • Ganska mycket är relevant idag OM man ska etablera ett statiskt mätt stomnät som ansluts på kända utgångspunkter

53 Workshop HMK, 2013-10-18, Stockholm MEN: • Räkna på L1 fix-lösning? (mest L1 mottagare då) • Jonosfärsfri linjärkombination? (stabilare skala, kanske med brus?, risk för att begränsningar i antenner ger större fel i höjd) • Varianter där L1 & L2 används för ett hitta L1 fix (typ snabb-statisk mätning) • Bara GPS eller GPS+GLONASS (Galileo och Beidou kommer men vi kan inte göra tester på det idag) • Observationstider? • Baslinjelängder? • Anslutning med fast utjämning eller fri utjämning och inpassning med transformation? • Vad tycker dagens beräkningsprogramvaror? • Då bara höjden efterfrågas: Uppställning över punkten, eller excentriskt och avvägning, för bättre höjdbest, men också bättre förhållande för GNSS-mätning

54 Workshop HMK, 2013-10-18, Stockholm …den provocerande (?) bomben! KÄND PUNKT finns inte! • SWEREF 99 bärs upp av ett antal (ca 20) fasta referensstationer • Markerade punkter är hyffsade realiseringar av SWEREF 99, men de har en osäkerhet • Undantaget (finns kanske fler?): anslutning av höjdnät till RH 2000 genom GPS-mätning mot höjdfixar i Riksavvägningen.

55 Workshop HMK, 2013-10-18, Stockholm Det har hänt lite annat också de senaste 20 åren.. En internationell / global infrastruktur för GNSS • noggrann satellitbandata & klockinformation från IGS • Globala produkter med jonosfärsmodeller • Inte direkt troposfärsmodeller, men i alla fall luttryckskartor/modeller (men inte vattenånga) En nationell infrastruktur med SWEPOS • Stationer med observationsdata • Potentiellt också modeller för atmosfär mm • Kan generera ”virtuell RINEX” • SWEPOS beräkningsautomat • etc

56 Workshop HMK, 2013-10-18, Stockholm Alltså… Först: • Kolla på hur ett GNSS-stomnät, á la 1990-tal, bör analyseras idag! Potentiellt finns det förutsättningar för utveckling kring statisk mätning/GNSS-stomnät • Inom ifrastrukturprojekten (projektanpassad SWEPOS, E45, västlänken, Stockholm, Sundsvall…) är en del gjort, och metoder etablerade • En del möjligheter (?) är ännu oprövade! … men är det så klokt att basera HMK på SWEPOS? Eller är det precis detta som behövs???

57 Frågeställningar •Vilka strategier är intressanta att undersöka? •Vilka strategier är inte av intresse? •Hur ser ni på beräkningar gjorda med L1 respektive L1/L3? •Hur kommer SWEPOS in? HMK-Geodesi, 2013-10-18 Stockholm Diskussionspunkt 3 Tester av beräkningsstrategier

58 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor RUFRIS i praktiken Maria Uggla och Krister Hedman Stockholms stad HMK-Geodesi, 2013-10-18, Stockholm

59 Frågeställningar •Beräkning av fri station. –Använda både GNSS-mätta och kända punkter i bestämningen. –Använda GNSS-mätta punkter i bestämningen och kontrollera mot de kända punkterna. HMK-Geodesi, 2013-10-18 Stockholm Diskussionspunkt 4 RUFRIS i praktiken

60 HMK - en handbok i mät- och kartfrågor Sammanfattning HMK-Geodesi, 2013-10-18, Stockholm

61 Sammanfattning •Vad tycker ni om dagen? •Kommentarer att lyfta fram… •Nästa workshop? •www.lantmateriet.se/HMKwww.lantmateriet.se/HMK


Ladda ner ppt "HMK-Geodesi Workshop 18 oktober 2013 09:30 – 15:30 2:026 GAMLA BIBLIOTEKET (Samling vid receptionen) Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 112 26 Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser