Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blomma: Mistel Djur:Rådjur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blomma: Mistel Djur:Rådjur"— Presentationens avskrift:

1 Blomma: Mistel Djur:Rådjur
Landskapssymboler Blomma: Mistel Djur:Rådjur Fisk:Gös Svamp:Trattkantarell Fågel: Tofsmes Sten: Kvartsbandad blodstensmalm

2 Hjälmaren: 483 km2 (varav en tredjedel inom länet
Sjöar och vattendrag Mälaren: km2 (varav en tredjedel inom länet) Här finns Sveriges största insjöhamn Hjälmaren: 483 km2 (varav en tredjedel inom länet

3 Yta Västmanlands läns areal är 5 690 km2 - varav 5 145 km2 är land
Yta Västmanlands läns areal är km2 - varav km2 är land. Länet har 10 kommuner, Västerås kommun har flest invånare och Sala kommun har störst areal.

4 Några kända Västmanlänningar

5 En presentation av Landstinget Västmanland
En presentation av Landstinget Västmanland Inledning Materialet är uppbyggt så att Landstinget presenteras utifrån dess uppgift att tillgodose länets invånare med sådan verksamhet och på ett sådant sätt att det bidrar till ökad livskvalitet. Fråga gärna lyssnaren vad som är livskvalitet för honom/henne. Landstinget bidrar till länsinvånarnas livskvalitet genom att erbjuda hälso- och sjukvård, tandvård, kultur och utbildning, regional utveckling och kommunikationer. Detta sker genom tjänster som kännetecknas av kompetens, omtanke, serviceanda, trygghet och förtroende.

6 Vi finns nära dig 10 kommuner Centralort Västerås 251 353* invånare
Ägare Vi finns nära dig 10 kommuner Centralort Västerås * invånare Vi finns nära dig Sverige- och länskarta: För oss västmanlänningar. Västmanlands län består av 10 kommuner med totalt invånare ( ). Invånarantalet per kommun är: Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Till ytan är Västmanland ett av Sveriges mindre, och befolkningsmässigt ligger det på 15:e plats bland landets 19 län. Centralort är Västerås. Regionala frågor i riksperspektiv Landsting, län, regioner? Vad händer? I Skåne, Västsverige, Kalmar och Gotland bedrivs försöksverksamhet med regionala församlingar som övertagit uppgifter från staten och landstingen. . Sjukhus Privata familjeläkarmottagningar Landstingsdrivna familjeläkarmottagningar * Källa: SCB per

7 Yrkesgrupper i landstinget
Ägare Yrkesgrupper i landstinget Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor: 2 206 Skötare, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, barnskötare, ambulanssjukvårdare: 1 283 Administrativ personal, kontorspersonal, assistenter m fl: 898 Läkare: 657 Psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder m fl: 560 Övrig personal t ex köks-, städ-, och utbildningspersonal : 518 Alla vi som arbetar och verkar inom organisationen bidrar till västmanlänningarnas livskvalitet! Yrkesgrupper i landstinget I Administrativ personal ingår bl a handläggare, läkarsekreterare, administrativa assistenter, IT-tekniker, ekonomer, personalsekreterare, telefonister, expeditions-föreståndare, teamsekreterare, löneförrättare och inköpare. Totalt antal anställda: 6 122 Siffrorna anger tillsvidareanställda, visstidsförordnande och vikarier, vissa kan vara deltidsanställda. Timavlönade ingår inte.

8 Våra inriktningsmål En god och jämlik hälsa En livskraftig region
Ägare Våra inriktningsmål En god och jämlik hälsa En livskraftig region Stolta engagerade medarbetare och uppdragstagare Nöjda och trygga medborgare En stark och uthållig ekonomi Inriktningsmål För all verksamhet i Landstinget Västmanland gäller de inriktningsmål som beslutades i Landstingsplan Trygghet (hälso- och sjukvården ska vara trygg och tillgänglig när befolkningen behöver den) Kostnadseffektiv verksamhet (god hushållning och effektivitet med personella och finansiella resurser) Värna svaga/prioriterade grupper (vården ska även vara tillgänglig för utsatta grupper som av olika skäl har svårt att göra sina röster hörda) Förbättrad folkhälsa (Landstinget ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande) Ökad tillväxt (En förutsättning för mer resurser till landstinget och dess verksamheter) Personal med rätt kompetens för verksamhetens behov (Hälsofrämjande arbetsplatser, säkrad personal- och kompetensförsörjning och långsiktig löneprocess) Sunda finanser (uppnå och behålla en styrka i landstingets ekonomi som leder till långsiktig ekonomisk uthållighet. Utöver ovanstående ska Landstinget Västmanland sträva efter att i alla beslut följa FNs konvention om barnets rättigheter. Varje inriktningsmål är giltigt för en eller flera verksamheter inom landstinget. Kostnadseffektiv verksamhet måste alla verka för. De övriga inrikningsmålen gäller i olika hög grad. Förbättrad folkhälsa är ett inrikningsmål som flera vårdande verksamheter kan arbeta för, antingen var och en för sig eller tillsammans i olika organisationsöverskridande former. En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet

9 Politisk organisation
Politisk organisation Landstingets revisorer Landstingsfullmäktige (LF) Gemensamma nämnder Hjälpmedel och samverkan med kommunerna i Västmanland DU-nämnden med Landstinget Sörmland om länssjukvården Varuförsörjningsnämnden (fem landsting) Kostnämnden med Landstinget i Uppsala län Patientnämnd Sjukvårdsutskott Folkhälsoutskott Kommunalförbund Teater Västmanland Västmanlandsmusiken Västmanlands Samtrafikförbund Regionalpolitiskt utskott Demokratiberedning Samordningsförbund Norra Västmanland Västra Mälardalen ( ) Västerås ( ) Arbetsutskott Landstingsstyrelse (LS) Landstingsrådsberedning Förtroendevalda Fullmäktige består av 77 ledamöter och är landstingets motsvarighet till rikets riksdag. Fullmäktige samlas sex gånger per år. Här fattas övergripande beslut. Det löpande arbetet pågår sedan i de olika utskotten, nämnderna och styrelsen. Landstingsstyrelsen är landstingets motsvarighet till rikets regering. Landstingsstyrelsen består av 15 ledamöter; 3 från m, 1 från fp, 1 från c, 1 från kd, 1 från mp, 1 från sjvU, 6 från s och slutligen 1 från v. Det finns tre utskott i fullmäktige med ansvar för olika frågor. Utskotten består av fullmäktigeledamöter och har som ansvar att bevaka och driva frågor. Utskotten kan till exempel bjuda in ett landstingsråd för att få en förklaring eller en beskrivning av en aktuell fråga. Utskotten har också möjlighet att föra upp frågor till landstingsfullmäktige som helhet. Besluten fattas slutligen i landstingsfullmäktige. Utskotten har inte beslutanderätt. Tanken med organisationen är att få en skarpare ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige, och att landstingsfullmäktiges status som det högsta beslutande organet blir tydligare. Utskottens arbetsuppgifter är fördelade efter olika ansvarsområden. Sjukvårdsutskottet, med femton ledamöter, följer att befolkningens behov och rättigheter inom sjukvård och tandvård tillgodoses. Prioriteringsfrågorna är en viktig arbetsuppgift för utskottet. Folkhälsoutskottet, med tretton ledamöter, följer att befolkningens behov av förebyggande insatser tillgodoses när det gäller folkhälso- och miljöfrågor. En uppgift är följa upp landstingets hälsopolitiska program. Regionalpolitiska utskottet, tretton ledamöter, har hand om områdena utbildning, kultur, kommunikationer, näringsliv, arbetsmarknad och regionala samt miljö ur ett regionalt perspektiv. Arbetet handlar om stödja länets utveckling Utskottet har också till uppgift att bevaka internationella frågor och EU-frågor. Sedan den 1 november 2006 finns också en demokratiberedning med en ledamot från varje parti som är representant i fullmäktige. Demokratiberedningen har främst till uppgift att följa demokrati-, inflytande- och informationsfrågor för fullmäktiges ledamöter i rollen som befolkningsföreträdare, samt att vidareutveckla fullmäktiges arbetsformer. Tjänstemän Landstingets högsta tjänsteman är landstingsdirektören. Ledningsstaben har till uppgift att stötta landstingsstyrelsen i dess arbete. I verksamheten finns f n ett antal divisioner. Hel- och delägda bolag Folktandvården Västmanland AB Västmanlands Lokaltrafik AB Almi Företagspartner AB Sjukvårdsrådgivningen SVR AB

10 Centrum för klinisk forskning Kompetenscenter för hälsa
Tjänstemannaorganisation Kärnverksamhet Stödfunktion Landstingsdirektör Smittskyddsenhet Ledningsstab Centrum för klinisk forskning Hälso- sjuk- och tandvårdsutveckling Ekonomi och planering Arbetsgivar- och personalpolitik Regionutveckling Information/kommunikation Landstingsstyrelsens sekretariat Läkemedelskommitté Läkemedelsenhet Vårdval Västmanland Kompetenscenter för hälsa Närsjukvård Närsjukhus Familjeläkarmott HSU Handikappcentrum Asyl- och integrationshälsan Enhet för psykosomatisk medicin Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Rättspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Medicin Medicinklinik 1 Medicinklinik 2 Medicinklinik 3 Infektionskliniken Hudkliniken Barn- och ungdomskliniken Kirurgi Kirurgkliniken Kvinnokliniken Ortopedkliniken Urologkliniken Ögonkliniken ÖNH-kliniken Kärlkirurgkliniken Onkologkliniken Operationskliniken Diagnostik Akutkliniken Bild- och funktionsmedicin Hjälpmedelscentrum Laboratoriemedicin Medicinsk Teknik och Fysik Resursenheten Konsult och Service Administration Fastighet/Teknik Försörjning IT-centrum Landstingshälsan Lärcentrum Kultur Patientnämndens kansli Kostverksamhet Patientmat Försäljning Folktandvården AB Barntandvård Vuxentandvård Specialisttandvård Aktiebolaget Folktandvården ägs till 100% av landstinget Styrs av gemensamma kost-nämnden för Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala län.

11 Aktuellt Ny vårdbyggnad – klar hösten 2010
Ägare Aktuellt Ny vårdbyggnad – klar hösten 2010 Färdigställande av Rättspsykiatrisk klinik Sala Färdigställande av Landstingshuset - sista etappen Om-tillbyggn av Akutmottagning klar hösten 2012 Ombyggnad Barnkliniken klart jan 2013 IT i vården, bl.a. elektronisk journal Ekonomi i balans Fokus på ökad patientsäkerhet Förbättrade vårdprocesser med Lean Mina Vårdkontakter gör det lättare att komma i kontakt med vården. Ny vårdbyggnad Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat om en ny vårdutbyggnad på Centrallasarettet. Detta arbete pågår nu i ett intensivt skede med projektering. Entreprenaden är ett partnerskap mellan NCC och Landstinget Västmanland. Byggstart skedde under 2008 och skall pågå under en tvåårsperiod, klar hösten 2010. Folktandvården blir landstingsägt bolag Den 1 april 2009 blir folktandvården ett heltägt bolag. Fördelarna är att tydliggöra ansvaret mellan landstingets beställarroll och folktandvårdens utförarroll. Dessutom blir det tydligare att vuxentandvården bekostas av staten och patienten, inte av landstinget. Sjukvårdsupplysning dygnet runt Under 2009 inför landstinget sjukvårdsrådgivning dygnet runt inom konceptet 1177, som också är det telefonnummer som patienterna ska ringa. Ordinerad fysisk aktivitet Ordinerad fysisk aktivitet har provats inom vissa delar av länet. Utvärderingen var positiv och nu införs konceptet motion på recept i hela länet. Mina vårdkontakter Mina vårdkontakter och namnet på landstingets e-tjänster, där patienten via internet kan förnya recept och boka om besök.

12 Sjukvård en vanlig dag ca 980 besöker familjeläkare
Finansiär Sjukvård en vanlig dag ca 980 besöker familjeläkare ca 220 besöker specialistläkare ca 970 besöker sjukgymnast ca 152 besöker akutmottagning ca 110 läggs in på sjukhus ca 375 röntgas ca 7-8 barn föds Inom landstinget pågår varje dag, året runt en mängd möten, behandlingar och aktiviteter. Ovanstående är inte en heltäckande beskrivning utan exempel på allt som händer inom sjukvården en vanlig dag. Siffrorna är ungefärliga.

13 Vad kostar vården? Så mycket betalar du Vårdens verkliga kostnad
Finansiär Vad kostar vården? Så mycket betalar du Exempel på vanliga patientavgifter Vårdens verkliga kostnad Antal vårddagar inom parentes Besök hos familjeläkare 120 kr Läkarbesök på sjukhus 1 700 kr Besök hos distriktssköterska 50 kr Akutbesök på sjukhus 3 100 kr Besök hos specialistläkare 300 kr Inneliggande vårdavdelning (1) 3 700 kr Läkarbesök akutmottagning Blindtarmsoperation för barn (3) kr Sjukvårdande behandling 100 kr Operation höft/knäledsprotes (10) kr Mammografisk hälsokontroll 200 kr Okomplicerad förlossning (4) kr Vårddygnsavgift sjukhus 80 kr Magsjuka/influensa för barn (2) kr Vad kostar vården? En patient som besöker en specialistläkare får betala 300 kr. Dyrt tycker många. Men patientavgiften täcker ändå bara en liten del av den verkliga kostnaden. Patientavgifterna motsvarar bara 1,5 procent av landstingets intäkter. Merparten av pengarna till verksamheten kommer via landstingsskatten (74 procent) och statsbidrag (17 procent). Tanken bakom den modell vi har i Sverige för att finansiera vården är att alla som blir sjuka ska få den vård de behöver. Ingen ska behöva avstå från en dyr operation eller annan behandling för att personen inte har råd. Varför har vi då patientavgifter när det ändå står för så liten del av landstingets intäkter? Svaret är att avgifterna ska motverka att vi söker vård i onödan – på samma sätt som att vi betalar en avgift när vi åker buss, även om avgiften inte alltid täcker hela kostnaden för resan. Dessutom är patientavgifterna en liten men viktig inkomst för landstinget. Hur står sig svensk sjukvård internationellt, är den dyr eller billig? I olika internationella jämförelser rankas den svenska sjukvården högt, både vad gäller resultat, tillgång och kostnader. I exempelvis Norge kostar sjukvården 35 procent mer per invånare än här, i Tyskland 12 procent mer, i Frankrike 9 procent mer och i USA mer än dubbelt så mycket. (Källa: rapporten svensk sjukvård i internationell jämförelse, Sveriges Kommuner och Landsting). > Behandling av brännskada på Akademiska sjukhuset i Uppsala kostar kr (beräknat utifrån 15 vårddagar och 16 besök). Patientavgiften är 900 kr.

14 Finansiär Visste du att…. Västmanlänningarna konsumerar vård för ca miljoner kr per dygn*. Hälso- och sjukvården kostar ca kronor per invånare och år.^ Om landstingsskatten förändras med 1 krona, påverkas landstingets inkomster med cirka 430 miljoner kronor. Om lönerna till landstingets anställda ökar med 1 % så ökar landstingets kostnader med 26 miljoner kronor. * exkl tandvård och läkemedel i öppenvård, men inkl tandvård och läkemedel blir beloppet 13,1 mkr, budget 2008 ^ exkl tandvård kr per invånare och år, inkl tandvård och läkemedel kr per invånare och år, budget 2008

15 Vårdval Västmanland Ökad valfrihet och enklare att få kontakt
Patient och brukare Vårdval Västmanland Ökad valfrihet och enklare att få kontakt Du väljer familjeläkarmottagning Remissfrihet till sjukgymnast, naprapat och kiropraktor Hälso- och sjukvårds-upplysningen öppet dygnet runt Vårdval Västmanland Den 1 januari 2008 införde Landstinget Västmanland ett nytt närsjukvårdsprogram - Vårdval Västmanland. Det nya programmet stärker din ställning som patient genom ökad valfrihet och fokus på vårdens kvalitet och service. Egen familjeläkarmottagning Som västmanlänning har du en egen familjeläkarmottagning dit i första hand du vänder dig när du behöver hälso- och sjukvård. Mottagningen kan vara landstingsdriven eller privat. Du väljer i första hand en mottagning med alla dess resurser, inte en namngiven läkare. Det ökar mottagningens möjlighet till flexibla och individuella lösningar. Mottagningen måste dock anvisa en namngiven läkare för dem som så önskar. Enklare att byta Du kan välja vilken familjeläkarmottagning du ska vända dig till. En aktuell lista över mottagningar, liksom bytesblankett hittar du alltid på landstingets webbplats: Du kan också hämta blankett på närmaste familjeläkarmottagning eller beställa från Vårdvalservice, Den mottagning du valt är skyldig att ta emot dig inom tre månader. I särskilda fall kan en mottagning som fått väldigt många patienter ges dispens från tremånadersregeln. Du ställs då i kö. Vill du byta familjeläkare inom mottagningen – ta kontakt direkt med din mottagning. Samma avgifter Din patientavgift är densamma oavsett vilken mottagning du väljer och högkostnadsskyddet gäller, precis som tidigare. Remissfrihet Du behöver inte längre remiss till sjukgymnast, naprapat och kiropraktor. En aktuell lista över vårdgivare hittar du på landstingets webbplats: eller kan beställas från Vårdvalservice, Kvalitet Alla mottagningar du kan välja mellan är granskade och godkända av Landstinget Västmanland. De följer lagar och föreskrifter, har hög kompetens och ger god vård. För att garantera att mottagningar motsvarar kvalitetskraven sätter landstinget upp mål som varje mottagning ska uppfylla. Målen gäller bland annat tillgänglighet, medicinska resultat samt kvalitet och följs regelbundet upp.

16 Närsjukhus Närsjukhus finns i Fagersta, Sala, Köping och Västerås
Patient och brukare Närsjukhus Närsjukhus finns i Fagersta, Sala, Köping och Västerås Inriktade på patienter med flera medicinska problem Främst äldre och andra patienter som behöver omfattande rehabilitering. Närsjukhusen innehåller Medicinmottagning Vårdavdelning Rehabiliteringsresurser Avancerad hemsjukvård. Två olika typer av närsjukhus I Landstinget Västmanland finns 4 närsjukhus, dessa är Bergslagssjukhuset i Fagersta, Köpings lasarett, Sala Närsjukhus och Västerås närsjukhus beläget inom Centrallasarettet. Närsjukhusen har två olika profiler vilka benämns som närsjukhus typ 1 och typ 2. Typ 1 sjukhuset som finns i alla fyra sjukhusen och består av intermedicinsk/geriatrisk mottagning, vårdplatser, paramedicinsk verksamhet och avancerad hemsjukvård. Vårdplatsernas antal varierar. I alla sjukhusen finns också ett varierat antal länssjukvårdsmottagningar som ej är beskrivna i denna bild. Dessa organiseras av andra divisioner än division närsjukvård. Det finns också röntgen och lab dagtid vardagar som organiseras inom division diagnostik. Typ 2 sjukhuset som finns i Köpings lasarett och Centrallasarettet i Västerås består av internmedicinsk akutmottagning, akut intermedicinsk vård och hjärtintensivvård. I typ 2 sjukhuset finns också servicefunktioner som är nödvändiga för att bedriva akutsjukvård dygnet runt och som organiseras inom division diagnostik. Vårdplatserna beläggs av patienter som kommer direkt från hemsjukvården eller skrivs ut från länssjukvården. Närsjukhuset i Västerås är en del av Centrallasarettet. Närsjukhuset i Köping har dessutom akutmottagning och akut internmedicinsk verksamhet.

17 Länssjukvården Kvalificerad akutsjukvård dygnet runt
Patient och brukare Länssjukvården Kvalificerad akutsjukvård dygnet runt Specialiserad planerad vård Ambulanssjukvård Länssjukvården Länssjukvården svarar för den vård som kräver särskild kompetens, bemanning och/eller utrustning. En förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande och hög vårdkvalitet är en funktionell samverkan mellan olika specialiteter och geografisk koncentration.

18 Centrallasarettet i Västerås
Patient och brukare Länssjukhus Centrallasarettet i Västerås Mottagningar, vårdavdelningar och rehabilitering inom de flesta specialiteter Akutsjukvård inom samtliga kirurgiska specialiteter Diagnostik, kemlab/blodcentral, mikrobiologi, patologi, röntgen och fysiologi Förlossningsavdelning/BB Operationsklinik för akuta och planerade operationer Smärtmottagning Länssjukhus Centrallasarettet har specialistmottagningar inom de flesta specialiteter liksom vårdavdelningar. Centrallasarettet har akutmottagning för medicinska och kirurgiska fall dygnet runt och även länets enda förlossningsavdelning. Tillgång till samlad diagnostik.

19 Specialistkliniker Akutklinik Barn- och ungdomsklinik Fysiologklinik
Patient och brukare Specialistkliniker Akutklinik Barn- och ungdomsklinik Fysiologklinik Hudklinik Infektionsklinik Kemlab/Blodcentral Kirurgklinik Kvinnoklinik Kärlkirurgisk klinik Mikrobiologi/vårdhygien Medicinkliniker (3) Onkologiklinik Operationsklinik Ortopedklinik Patologklinik Röntgenklinik Urologklinik Ögonklinik Öron-, näs- och halsklinik Specialistkliniker Det finns 20 specialistkliniker, en forskningsenhet samt medicinska bibliotek inom länssjukvården. De flesta specialistklinikerna har sin bas vid Centrallasarettet i Västerås, men är länsövergripande och har verksamhet vid närsjukhusen.

20 Operationsverksamhet
Patient och brukare Operationsverksamhet Dagkirurgi Planerade operationer inom alla kirurgiska specialiteter Akuta operationer Intensivvård Smärtmottagning KÖPING VÄSTERÅS Dagkirurgi Planerade operationer Operationer Alla akuta operationer samt intensivvård sker på Centrallasarettet i Västerås. Planerade slutenvårdsoperationer - operationer som kräver övernattning - görs i Västerås och Köping. Dagkirurgi - där patienten kan gå hem samma dag - sker i Västerås och Köping.

21 Exempel på vård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Patient och brukare Regionsjukvård Exempel på vård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala Hjärtkirurgi Neurologi, neurokirurgi Plastikkirurgi Transplantationer Brännskadevård Regionvårdsavtal Landstinget i Västmanland har ett gemensamt avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro om högspecialiserad regionvård. Det gäller sådan vård som inte finns i Västmanland, t ex hjärnkirurgi, neurokirurgi och neurologi, transplantationer, plastikkirurgi och brännskadevård. Patienter remitteras även till andra sjukhus i Sverige. Vissa transplantationer utförs vid Sahlgrenska sjukhuset. Barn remitteras för vissa diagnoser till Huddinge sjukhus, Karolinska sjukhuset eller Sahlgrenska sjukhuset. För barn med medfödda hjärtfel finns ett avtal om vård vid Sahlgrenska sjukhusets barnsjukhus.

22 Vårdplatser Kirurgi 200 Medicin 209 Närsjukhus 152 Psykiatri 127
Patient och brukare Vårdplatser Kirurgi 200 Medicin 209 Närsjukhus 152 (Köping 92, Västerås 24, Fagersta 16, Sala 20) Psykiatri 127 Totalt 688 Siffrorna är ungefärliga och avser ????? . Vårdplatser Sedan 1980-talet har antalet vårdplatser successivt minskat. Främsta förklaringen är den medicinska utvecklingen som leder till allt kortare vårdtider. I många fall behöver du inte ens läggas in på sjukhus. I Västmanland finns flest vårdplatser i Västerås och Köping

23 Folktandvården Västmanland AB
Patient och brukare Folktandvården Västmanland AB ALLMÄN-TANDVÅRD SPECIALIST- TANDVÅRD Barn- och ungdomstandvård Vuxentandvård Sjukhustandvård Barn och ungdom Bettfysiologi Dentala material Endodonti Käkkirurgi Oral medicin Parodontologi Protetik Tandreglering Folktandvården Folktandvården finns i hela länet och erbjuder i första hand tandvård till barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Behovet är utgångspunkt för den tandvård vi erbjuder. Målet är att skapa en god tandhälsa för alla. Folktandvården arbetar med allt från förebyggande tandvård till att ta hand om de som har speciella behov av tandvård. Allmäntandvården har behandlingsansvaret för 95% länets ca barn och ungdomar samt ca vuxna länsbor. Alla erhåller individuell behandling, vilket kan innebära flera återbesök vid tandklinik årligen eller förlängda återbesök - allt efter personens individuella tandsituation. Behandlingen inom allmäntandvården sker vid 19 tandkliniker fördelade över hela länet. Det ger god tillgänglighet - det är aldrig långt till en folktandvårdsklinik. Specialistverksamhet bedrivs med specialinriktningarna Käkkirurgi, Oralmedicin, Dentala material och smärta, Smittskyddsvård, Bettfysiologi, Endodonti, Parodontologi, Oral protetik, Barntandvård och Tandreglering. För att behandlas inom specialisttandvården krävs remiss från läkare eller allmäntandläkare. Specialistvården är främst lokaliserad till Västerås, inom Centrallasarettets område Adelsö. Tandregleringsspecialiteten har kliniker även i Sala och Köping. Specialisttandvårdens uppgift är främst att svara för behandling av svåra fall och därmed tillgodose alla de tandvårdsbehov som allmäntandvården inte har resurser att lösa. Specialisttandvården svarar dessutom för utbildning och konsultationer i allmäntandvården och utgör spjutspetsar för forskning och utveckling inom sina respektive områden. Den 1 april 2009 blir folktandvården ett heltägt bolag. Fördelarna är att tydliggöra ansvaret mellan landstingets beställarroll och folktandvårdens utförarroll. Dessutom blir det tydligare att vuxentandvården bekostas av staten och patienten, inte av landstinget.

24 Patientnämnd Informerar och svarar på frågor
Patient och brukare Patientnämnd Informerar och svarar på frågor Verkar för goda kontakter mellan patienter och personal Återför patienternas samlade synpunkter till vården Patientnämnden Patientnämndens uppgift är att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården genom att: hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter Dessutom utser patientnämnden stödpersoner till patienter inom den psykiatriska tvångsvården och ger stödpersonerna möjlighet till kunskapsuppbyggnad och tillfällen till erfarenhetsutbyte. Patientnämnden är en fristående opartisk instans för problemlösning. Patientnämnden är inget övervakande organ och har inga disciplinära befogenheter, men försöker lösa problem genom att utreda omständigheterna, diskutera och föreslå lösningar. De har tystnadsplikt. Patientnämnden verkar inom följande verksamheter: landstingets hälso- och sjukvård, folktandvården, kommunernas hälso- och sjukvård i särskild boendeformer, privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun. Telefon till patientnämndens kansli är , eller

25 Kultur och utbildning Västmanlands läns museum Länsbibliotek
Patient och brukare Kultur och utbildning Västmanlands läns museum Länsbibliotek Film i Västmanland Kraftcentrum Ung kultur Västmanlandsmusiken Teater Västmanland Tärna Folkhögskola Kultur och utbildning Strategiska frågor inom kultur och folkbildning i samarbete med länets kommuner. Särskild satsning på barn- och ungdomskultur Ekonomiskt stöd till folkbildningsarbete, distriktsorganisationer och föreningar, som t ex ungdomsorganisationer, handikapporganisationer, idrottsföreningar m.fl. Projektbidrag Landstingets interna konstfrågor Kulturstipendier till främjande av kulturaktiviteter inom länet. Det finns stipendier av två slag: arbetsstipendium och hedersstipendium. Länsbiblioteket stödjer länets folkbibliotek, skolbibliotek och gymnasiebibliotek. Läns-bibliotekets verksamhet inriktas dels mot kompletterande medieförsörjning, dels mot fortbildning och metodutveckling av olika slag exempelvis kurser, konferenser och studiedagar för biblioteks-anställda i länet samt för vissa förmedlargrupper. Film i Västmanland arbetar med att nå barn och ungdomar med kvalitetsfilm genom samarbete med länets skolor. Film i Västmanland erbjuder lärare och elever möjlighet att skapa film i skolan och stödjer länets biografiägare genom riktade marknadsföringsprogram. Film i Västmanland skapar förutsättningar för länets filmare att utvecklas i sitt filmskapande. Västmanlandsmusiken: Tillgång till musik av hög kvalitet för alla i Västmanland, bedriva regional verksamhet omfattande konsulentverksamhet, utbildning och konsertproduktion. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund. Bidraget från medlemmarna i kommunalförbundet fördelas med 90 % på Västerås stad och med 10 % på landstinget. Teater Västmanland: Vitalt teaterliv i hela länet, samverkan mellan institutioner och lokala amatörer, mångfald, stimulera barns och ungdomars eget utövande och skapande. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund. Bidraget från medlemmarna i kommunalförbundet fördelas med 40 % på Västerås stad och med 60 % på landstinget. Västmanlands läns museum: Länsmuseets uppgifter är bl.a. att bedriva och befrämja kulturmiljövård och museal verksamhet, forska och dokumentera, väcka debatt och opinion, stimulera invånarna till att själva söka kunskaper om Västmanlands kulturhistoria samt hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten. Verksamheten ska vara spridd över hela länet och utformad så att så många människor som möjligt känner till och kan utnyttja den. Tärna Folkhögskola: Samhällets stöd till folkhögskolan syftar till att främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen, stärka och utveckla demokratin, bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelsen och eget skapande. Program som ges på skolan är bl a allmän linje, svenska för invandrare, friskvård, skrivarlinje, IT-pedagoglinje.

26 Stöd till viktig organisations- och föreningsverksamhet
Patient och brukare Stöd till viktig organisations- och föreningsverksamhet Folkbildning Idrottsrörelser Handikapporganisationer Nykterhetsorganisationer Ungdomsorganisationer Kulturföreningar Övriga ideella föreningar Projektverksamhet Stöd till viktig organisations- och föreningsverksamhet Stöd i form av pengar. Mottagare av pengarna är organisationer med länet som bas, för att pengarna ska komma alla länsinvånare tillgodo. Landstinget stödjer även: Västmanlands ABF-distrikt för invandrarverksamhet Pensionärsorganisationer Västmanlands läns hemslöjdsförening

27 Regional utveckling och internationella frågor
Patient och brukare Regional utveckling och internationella frågor Näringspolitik och EU-projekt Kollektivtrafik Regionala organisationer Turism Regional utveckling och internationella frågor Näringspolitik och EU-projekt: ALMI Företagspartner Västmanland AB och Westmannaturism ska ses som operativa organ till stöd för generella och branschmässiga insatser för näringslivet. Almi hjälper småföretagen i samband med nyföretagande och produktutveckling och ger service i samband med finansiering med mera. Westmannaturism stödjer kommunerna och företag inom turistbranschen med att marknadsföra Västmanland. Projektmedel som medfinansiering av regionala insatser - ofta med EU-stöd - finns för att främja näringslivets tillväxt och sysselsättningen. Kollektivtrafik: Västmanlands Lokaltrafik (VL) är trafikhuvudman enligt gällande lag. VL samarbetar administrativt med länstrafiken i Örebro och Södermanlands län. En satsning på järnvägarna som stomlinjer i det regionala trafiksystemet har genomförts. Landstinget och kommunerna delar på kostnaderna (85%-15% för regionaltrafik och 20%-80% för lokaltrafik). Nya ägaravtalet mellan landstinget och kommunerna i anslutning till lagstiftningen gäller fr o m år Nästa steg är att få en bättre samordning av trafiken och taxesystemen i hela Mälarregionen. Regionala organisationer: Landstinget samarbetar på olika sätt med Länsstyrelsen och kommunerna för att samordna olika samhällsinsatser som bidrar till sysselsättning, service och bättre miljö. För samarbete över gränserna är vi med i Mälardalsrådet, föreningen Bergslaget och den europeiska regionorganisationen AER. Forskning och utveckling, FoU: Landstinget stödjer på olika sätt högre utbildning och forskning. Ansvaret för sjuksköterskeutbildningen inom Mälardalens högskola, där landstinget haft ett ekonomiskt ansvar, övergick fr o m år 2002 till staten.

28 Väljare Mandatfördelning Landstingsvalet innebar att en ny majoritet bestående av socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet den kommande mandatperioden styr Landstinget Västmanland. Landstingsråd (med ansvarsområden) Denise Norström (S) Västerås Finanser Rigmor Åkesson (S) Kungsör Sjukhusvård, riks- och regionvård Kenneth Östberg (S) Norberg Personal, primärvård, ambulanssjukvård Lars Eriksson (S) Västerås Trafik, tandvård Juha Rundgren (V) Norberg Psykiatri, kultur, IT Hans Jansson (V) Västerås Forskning, utveckling, regionalpolitik Barbara Conte (MP) Västerås Folkhälsa, miljö Lars Flodin (MP) Hallstahammar Fastigheter, energi Oppositionsråd Tomas Högström (M) Västerås Maria Dellham (M) Västerås Hans Strandlund (M) Hallstahammar Torsten Källberg (FP) Västerås Birgitta Andersson (C) Köping Ingvar Nordén (KD) Västerås Landstingsfullmäktiges presidium Glenn Andersson (S) Sala Ordförande Linnéa Landerstedt (S) Norberg 1:e vice ordförande Stefan Johanson (M) Västerås 2:e vice ordförande Mandatfördelningen Mandatfördelningen är följande: v 5, s 30, mp 3, c 6, fp 7, kd 5, m 17, sjukvårdspartiet 4 mandat. Totalt fördelas 77 mandat. Mandaten fördelas utifrån valresultat. Varje mandatperiod är på 4 år.


Ladda ner ppt "Blomma: Mistel Djur:Rådjur"

Liknande presentationer


Google-annonser