Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämtlands län - snabba siffror

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämtlands län - snabba siffror"— Presentationens avskrift:

1 Jämtlands län - snabba siffror
Länet Jämtlands län - snabba siffror 8 kommuner med Östersund som residensstad 1,4 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets yta 1 796 meter över havet – länets högsta topp: Helagsfjället kvadratkilometer inklusive länets största sjö: Storsjön som är ca kvadratkilometer Av landstingets resurser går 93 procent till hälso- och sjukvården, som består av specialistvård, primärvård och folktandvård. Några kännetecken: Avstånden är stora i länet och med turismen ökar befolkningen periodvis dramatiskt. Det ställer krav på självständighet och ansvarstagande bland personalen. Sjukhuset är komplett och välutrustat. Vid sidan av de medicinska specialiteterna är det kanske närheten som bäst beskriver verksamheten. Närhet mellan specialiteter och över gränser – mellan kollegor.

2 Landstingets vision … … och värdegrund
Jämtlands läns landsting Landstingets vision … ”God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län.” … och värdegrund ”Landstingets medarbetare ska i dagliga möten och samtal handla med respekt för alla människors lika värde, visa förtroende för andra och utgå från en helhetssyn på landstinget och dem landstinget är till för.” God hälsa: landstingets ska vårda människor som är sjuka, men också arbeta med förebyggande insatser för att hjälpa människor att hålla sig friska. Positiv livsmiljö: landstingets ansvarsområde sträcker sig också utanför hälso- och sjukvårdsområdet. Genom aktivt arbete inom kultur, utbildning och näringsliv bidrar landstinget till att skapa ett län som invånarna kan trivas och må bra i.

3 Jämtlands läns landsting
Verksamhetsidé Hälso- och sjukvård ”Jämtlands läns landsting ska tillhandahålla en tillgänglig och god vård som tillfredställer medborgarnas behov av en trygg tillvaro med god livskvalitet genom att ha kvalitet och effektivitet som ledningsstrategi.” Regional utveckling ”Jämtlands läns landsting ska, genom att samverka optimalt med andra aktörer, aktivt bidra till att de resurser som finns och kan utverkas används effektivt till en hållbar utveckling av regionen.”

4 Organisation Jämtlands läns landsting
Landstinget har cirka 4000 medarbetare som jobbar med att genomföra de politiska besluten och samtidigt ser till att följa den lagstiftning som reglerar hälso- och sjukvården.

5 Hälsoval Jämtlands län
Hälso- och sjukvård Hälsoval Jämtlands län År 2010 infördes enligt lag ett valfrihetssystem inom primärvården i hela landet. Lagen stärker medborgarnas rätt att välja hälsocentral. Valfrihetssystemet kallas för Hälsoval Jämtlands län. Medborgaren kan välja mellan landstingsdrivna och privata hälsocentraler. För att ingå i hälsovalet måste hälsocentralen vara godkänd av landstinget. Alla som är godkända har en speciell symbol.

6 Hälsocentralernas placering i länet
Hälso- och sjukvård Hälsocentralernas placering i länet Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och en viktig del i ett glest befolkat län. Hit kan invånarna vända sig med alla typer av hälsoproblem. Patienter som behöver specialistvård remitteras till länssjukhuset i Östersund. Primärvård bedrivs både i landstingets egen regi och genom avtal med privata vårdgivare inom valfrihetssystemet Hälsoval Jämtlands län.

7 Hälso- och sjukvård Specialistvård Den specialiserade vården bedrivs till allra största delen vid Östersunds sjukhus – det enda i länet. Specialistvården är organiserad i nio områden: Akutvård Barn/kvinna Hud/infektion/ögon/öron (HIÖÖ) Kirurgi Medicin Medicinsk Diagnostik och Teknik Ortopedi Psykiatri Rehabilitering/ hjälpmedel/ reumatologi (RHR) Landstinget botar inte bara sjuka. Ett viktigt uppdrag är att på olika sätt bidra till fler friska – att förbättra folkhälsan i länet. Några exempel: Tobaksprevention. Att förebygga bruk av tobak räddar liv. Fysisk aktivitet på recept, där motion fungerar som medicin. Ett komplement till den traditionella sjukvården. Rådgivning kring alkoholkonsumtion och sex & samlevnad.

8 Avstånd som krymper Länet är vidsträckt – över 50 mil från
Hälso- och sjukvård Avstånd som krymper Länet är vidsträckt – över 50 mil från norr till söder. Som hjälp att hantera de stora avstånden finns: Telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Ambulanshelikoptern gör 2 utryckningar per dygn, cirka 700 uppdrag per år. Digital röntgen vid samtliga landstingsdrivna hälsocentraler som bedriver röntgenverksamhet samt inom tandvården. Webbplatsen där samtliga hälsocentraler erbjuder interaktiva tjänster

9 Hälso- och sjukvård Regionsjukvård Högspecialiserad vård, som till exempel hjärtoperationer och transplantationer, genomförs till största delen vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå – vårt regionsjukhus. Ambuss är en buss, som är utrustad med ambulansinredning med möjlighet till övervakning och läkemedelsbehandling. Det finns plats för fyra patienter med vårdbehov och ytterligare sju patienter utan vårdbehov. Ambuss kör mellan Östersund och Umeå varje vardag. Resan går via Örnsköldsvik och Sollefteå.

10 Folktandvård Folktandvårdens kliniker inom allmän- och
Hälso- och sjukvård Folktandvård Folktandvårdens kliniker inom allmän- och specialisttandvård ger länsinvånarna tand- och munhälsovård av hög kvalitet. Det finns fyra huvudverksamheter: Barn- och ungdomstandvård Specialisttandvård Uppsökande tandvård Vuxentandvård Behandlingen för barn och ungdomar är kostnadsfri till och med det år de fyller 19 år.

11 Folktandvården i länet
Hälso- och sjukvård Folktandvården i länet

12 Regional utveckling Regional utveckling Landstinget har en ledande roll i arbetet med att samordna privata och offentliga resurser för att utveckla regionen – det ska bidra till den positiva livsmiljön för alla i länet. Utbildning och utveckling: Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU) Folkhögskolorna Birka och Bäckedal Kultur: Bildkonsten Estrad Norr -musik, teater och musikteater Designcentrum Filmpool Jämtland Hemslöjdskonsulterna

13 Bolag inom landstingskoncernen
Regional utveckling Bolag inom landstingskoncernen Landstinget äger: 50 procent av Länstrafiken i Jämtlands län AB 100 procent av Landstingsbostäder AB 24,5 procent av aktierna i Almi Företagspartner Mitt AB

14 Ekonomi Landstingets ekonomi Jämtlands läns landsting omsätter ungefär 3,5 miljarder kronor per år. Pengarna kommer från: Landstingsskatt – 61 procent Statsbidrag – 24 procent Verksamheternas intäkter – 14 procent Finansiella intäkter – 1 procent Källa: Landstingets årsredovisning 2009

15 Regional utveckling Miljöcertifiering Jämtlands läns landsting miljö-certifierades 2004, som det första landstinget i Sverige. Landstinget ska i den egna verksamheten sträva efter att välja rätt teknisk, ekonomisk och hälsofrämjande lösning för största möjliga miljöhänsyn. Miljöledningssystemet är uppbyggt utifrån den internationella standarden ISO och EU-förordningen EMAS.

16 Organisation På demokratisk grund Landstinget är en demokratiskt styrd organisation. Genom de politiska valen bestämmer länsinvånarna vilka partier och politiker som ska styra den. Den politiska organisationen består av: 55 ledamöter i landstingsfullmäktige – det högsta beslutande organet. Tre beredningar som arbetar långsiktigt med folkhälsa, livsmiljö och kultur, vård och rehabilitering samt demokrati och länsutveckling Landstingsstyrelsen – landstingets ”regering”. Fyra utskott i landstingsstyrelsen som arbetar speciellt med ekonomi, etik, skolfrågor och personalpolitik. Landstingets revisorer och patientnämnden arbetar på direkt uppdrag av fullmäktige.

17 Verksamheten Landstinget är indelat i 16 områden:
Organisation Verksamheten Landstinget är indelat i 16 områden: Tre geografiska områden i primärvården Nio områden i specialistvården Folktandvård Kultur Utbildning och utveckling Landstingsservice Andra verksamheter Utöver dessa 16 områden finns också två verksamheter som är direkt underställda landstingsdirektören: Enheten för vårdhygien och smittskydd – verkar för god folkhälsa och livsmiljö genom att minimera smittspridningen till människor och mellan människor Rett Center – ett nationellt svenskt center för Rett syndrom, en sällsynt men svår neurologisk störning som främst drabbar flickor i spädbarnsåldern.

18 Landstinget som arbetsgivare
Personal Landstinget som arbetsgivare Landstinget har cirka 4 000 medarbetare inom ungefär 130 olika yrken – allt från distriktsläkare, tandläkare och undersköterskor till djurskötare, forskare och skådespelare. Det finns ett stort behov av att rekrytera bland annat läkare, tandläkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Fram till år 2020 slutar drygt hälften av de nu anställda, framförallt på grund av stora pensionsavgångar.

19 Möjlighet till forskning och utveckling på deltid
Personal Möjlighet till forskning och utveckling på deltid Landstingsanställda kan söka FoU-stöd antingen som projektmedel eller i form av tjänsteutrymme. Utnyttjandet av medlen ska vara tidsmässigt kopplat till pågående egen verksamhet inom landstinget. Deltidstjänsterna är främst för personer som går forskarutbildning.

20 Patientavgifter 2009 – besök på hälsocentral
Dagtid 150 kronor Jourtid 250 kronor Hembesök på dagtid 200 kronor Hembesök jourtid 250 kronor

21 Patientavgifter 2009 – besök på Östersunds sjukhus
Planerade besök 250 kronor Akuta besök utan remiss 300 kronor Akuta besök med remiss 0 kronor Första besök med remiss 100 kronor Övriga planerade besök 200 kronor Besök vid röntgen/laboratorium 0 kronor

22 Patientavgifter 2009 – vård på Östersunds sjukhus
0-19 år – vården är kostnadsfri 20-64 år – 80 kronor dag 65 år eller mer – 70 kronor dag Förtidspensionärer år – 40 kronor under hela vårdtiden Om du besöker akutmottagningen utan remiss samma dag som du läggs in på sjukhus, betalar du både för akutbesöket och för vården på sjukhuset den dagen.

23 Patientavgifter 2009 Vaccinationer:
Utförd av läkare 200 kronor + vaccinkostnad Utförd av sjuksköterska 100 kronor + vaccinkostnad För influensavaccination gäller särskilda regler. Tandvård för patienter med rätt till nödvändig tandvård: Allmäntandläkare dagtid 140 kronor jourtid 250 kronor Specialisttandläkare dagtid 200 kronor Tandhygienist 60 kronor

24 Exempel ur landstingets vardag
4 000 personer i 130 olika yrken arbetar i snitt timmar per dygn. Sjukhuset har 794 besök i öppenvård och 370 patienter som ligger inlagda per dag. Cirka prover analyseras per dag inom laboratoriemedicin (klinisk kemi, biomedicin och transfusionsmedicin). Inom specialiserad vård och primärvård utförs 434 röntgenundersökningar per dag. Varje dag städas kvadratmeter i landstingets lokaler och städmoppar tvättas. 58 kor producerar glas mjölk per dag. Från fåren spinns 8 km finfibrigt ullgarn på en timme. Landstinget förbrukar 19 liter medel för handdesinfektion per dag. 1 700 portioner mat lagas i sjukhusköket varje dag. År 2009 genomfördes 818 kulturella arrangemang – i snitt 2,2 föreställningar per dag. Zefyrens friskvårdsanläggning, som riktar sig till personalen, har cirka 65 besök per dag. Åre hälsocentral tog under säsongen hand om skidskador och lade 672 gips.


Ladda ner ppt "Jämtlands län - snabba siffror"

Liknande presentationer


Google-annonser