Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Länet Jämtlands län - snabba siffror •8 kommuner med Östersund som residensstad •1,4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Länet Jämtlands län - snabba siffror •8 kommuner med Östersund som residensstad •1,4."— Presentationens avskrift:

1 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Länet Jämtlands län - snabba siffror •8 kommuner med Östersund som residensstad •1,4 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets yta •1 796 meter över havet – länets högsta topp: Helagsfjället •54 100 kvadratkilometer inklusive länets största sjö: Storsjön som är ca 4 700 kvadratkilometer

2 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting Landstingets vision … ”God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län.” … och värdegrund ”Landstingets medarbetare ska i dagliga möten och samtal handla med respekt för alla människors lika värde, visa förtroende för andra och utgå från en helhetssyn på landstinget och dem landstinget är till för.”

3 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting Verksamhetsidé Hälso- och sjukvård ”Jämtlands läns landsting ska tillhandahålla en tillgänglig och god vård som tillfredställer medborgarnas behov av en trygg tillvaro med god livskvalitet genom att ha kvalitet och effektivitet som ledningsstrategi.” Regional utveckling ”Jämtlands läns landsting ska, genom att samverka optimalt med andra aktörer, aktivt bidra till att de resurser som finns och kan utverkas används effektivt till en hållbar utveckling av regionen.”

4 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting Organisation

5 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Hälso- och sjukvård Hälsoval Jämtlands län År 2010 infördes enligt lag ett valfrihetssystem inom primärvården i hela landet. Lagen stärker medborgarnas rätt att välja hälsocentral. Valfrihetssystemet kallas för Hälsoval Jämtlands län. Medborgaren kan välja mellan landstingsdrivna och privata hälsocentraler. För att ingå i hälsovalet måste hälsocentralen vara godkänd av landstinget. Alla som är godkända har en speciell symbol.

6 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Hälso- och sjukvård Hälsocentralernas placering i länet

7 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Hälso- och sjukvård Specialistvård Den specialiserade vården bedrivs till allra största delen vid Östersunds sjukhus – det enda i länet. Specialistvården är organiserad i nio områden: •Akutvård •Barn/kvinna •Hud/infektion/ögon/ öron (HIÖÖ) •Kirurgi •Medicin •Medicinsk Diagnostik och Teknik •Ortopedi •Psykiatri •Rehabilitering/ hjälpmedel/ reumatologi (RHR)

8 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Hälso- och sjukvård Avstånd som krymper Länet är vidsträckt – över 50 mil från norr till söder. Som hjälp att hantera de stora avstånden finns: •Telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. •Ambulanshelikoptern gör 2 utryckningar per dygn, cirka 700 uppdrag per år. •Digital röntgen vid samtliga landstingsdrivna hälsocentraler som bedriver röntgenverksamhet samt inom tandvården. •Webbplatsen www.jll.se där samtliga hälsocentraler erbjuder interaktiva tjänster

9 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Hälso- och sjukvård Regionsjukvård Högspecialiserad vård, som till exempel hjärtoperationer och transplantationer, genomförs till största delen vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå – vårt regionsjukhus. Ambuss är en buss, som är utrustad med ambulansinredning med möjlighet till övervakning och läkemedelsbehandling. Det finns plats för fyra patienter med vårdbehov och ytterligare sju patienter utan vårdbehov. Ambuss kör mellan Östersund och Umeå varje vardag. Resan går via Örnsköldsvik och Sollefteå.

10 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Hälso- och sjukvård Folktandvård Folktandvårdens kliniker inom allmän- och specialisttandvård ger länsinvånarna tand- och munhälsovård av hög kvalitet. Det finns fyra huvudverksamheter: •Barn- och ungdomstandvård •Specialisttandvård •Uppsökande tandvård •Vuxentandvård Behandlingen för barn och ungdomar är kostnadsfri till och med det år de fyller 19 år.

11 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Hälso- och sjukvård Folktandvården i länet

12 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Regional utveckling Landstinget har en ledande roll i arbetet med att samordna privata och offentliga resurser för att utveckla regionen – det ska bidra till den positiva livsmiljön för alla i länet. Utbildning och utveckling: •Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU) •Folkhögskolorna Birka och Bäckedal Kultur: •Bildkonsten •Estrad Norr -musik, teater och musikteater •Designcentrum •Filmpool Jämtland •Hemslöjdskonsulterna

13 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Regional utveckling Bolag inom landstingskoncernen Landstinget äger: •50 procent av Länstrafiken i Jämtlands län AB •100 procent av Landstingsbostäder AB •24,5 procent av aktierna i Almi Företagspartner Mitt AB

14 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Ekonomi Landstingets ekonomi Jämtlands läns landsting omsätter ungefär 3,5 miljarder kronor per år. Pengarna kommer från: •Landstingsskatt – 61 procent •Statsbidrag – 24 procent •Verksamheternas intäkter – 14 procent •Finansiella intäkter – 1 procent Källa: Landstingets årsredovisning 2009

15 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Regional utveckling Miljöcertifiering Jämtlands läns landsting miljö- certifierades 2004, som det första landstinget i Sverige. Landstinget ska i den egna verksamheten sträva efter att välja rätt teknisk, ekonomisk och hälsofrämjande lösning för största möjliga miljöhänsyn. Miljöledningssystemet är uppbyggt utifrån den internationella standarden ISO 14001 och EU-förordningen EMAS.

16 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Organisation På demokratisk grund Landstinget är en demokratiskt styrd organisation. Genom de politiska valen bestämmer länsinvånarna vilka partier och politiker som ska styra den. Den politiska organisationen består av: •55 ledamöter i landstingsfullmäktige – det högsta beslutande organet. •Tre beredningar som arbetar långsiktigt med folkhälsa, livsmiljö och kultur, vård och rehabilitering samt demokrati och länsutveckling •Landstingsstyrelsen – landstingets ”regering”. •Fyra utskott i landstingsstyrelsen som arbetar speciellt med ekonomi, etik, skolfrågor och personalpolitik. Landstingets revisorer och patientnämnden arbetar på direkt uppdrag av fullmäktige.

17 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Organisation Verksamheten Landstinget är indelat i 16 områden: •Tre geografiska områden i primärvården •Nio områden i specialistvården •Folktandvård •Kultur •Utbildning och utveckling •Landstingsservice

18 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Personal Landstinget som arbetsgivare Landstinget har cirka 4 000 medarbetare inom ungefär 130 olika yrken – allt från distriktsläkare, tandläkare och undersköterskor till djurskötare, forskare och skådespelare. Det finns ett stort behov av att rekrytera bland annat läkare, tandläkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Fram till år 2020 slutar drygt hälften av de nu anställda, framförallt på grund av stora pensionsavgångar.

19 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Personal Möjlighet till forskning och utveckling på deltid Landstingsanställda kan söka FoU-stöd antingen som projektmedel eller i form av tjänsteutrymme. Utnyttjandet av medlen ska vara tidsmässigt kopplat till pågående egen verksamhet inom landstinget. Deltidstjänsterna är främst för personer som går forskarutbildning.

20 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Patientavgifter Patientavgifter 2009 – besök på hälsocentral •Dagtid150 kronor •Jourtid250 kronor •Hembesök på dagtid200 kronor •Hembesök jourtid250 kronor

21 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Patientavgifter Patientavgifter 2009 – besök på Östersunds sjukhus •Planerade besök250 kronor •Akuta besök utan remiss 300 kronor •Akuta besök med remiss0 kronor •Första besök med remiss100 kronor •Övriga planerade besök200 kronor •Besök vid röntgen/laboratorium0 kronor

22 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Patientavgifter Patientavgifter 2009 – vård på Östersunds sjukhus •0-19 år – vården är kostnadsfri •20-64 år – 80 kronor dag •65 år eller mer – 70 kronor dag •Förtidspensionärer 20-40 år – 40 kronor under hela vårdtiden Om du besöker akutmottagningen utan remiss samma dag som du läggs in på sjukhus, betalar du både för akutbesöket och för vården på sjukhuset den dagen.

23 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Patientavgifter Patientavgifter 2009 Vaccinationer: •Utförd av läkare 200 kronor + vaccinkostnad •Utförd av sjuksköterska 100 kronor + vaccinkostnad För influensavaccination gäller särskilda regler. Tandvård för patienter med rätt till nödvändig tandvård: •Allmäntandläkaredagtid 140 kronor jourtid 250 kronor •Specialisttandläkare dagtid 200 kronor •Tandhygienist 60 kronor

24 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Landstingets vardag •Sjukhuset har 794 besök i öppenvård och 370 patienter som ligger inlagda per dag. •Cirka 6 000 prover analyseras per dag inom laboratoriemedicin (klinisk kemi, biomedicin och transfusionsmedicin). •Inom specialiserad vård och primärvård utförs 434 röntgenundersökningar per dag. •Varje dag städas 115 000 kvadratmeter i landstingets lokaler och 3 600 städmoppar tvättas. •58 kor producerar 8 000 glas mjölk per dag. Från fåren spinns 8 km finfibrigt ullgarn på en timme. •Landstinget förbrukar 19 liter medel för handdesinfektion per dag. •1 700 portioner mat lagas i sjukhusköket varje dag. •År 2009 genomfördes 818 kulturella arrangemang – i snitt 2,2 föreställningar per dag. •Zefyrens friskvårdsanläggning, som riktar sig till personalen, har cirka 65 besök per dag. •Åre hälsocentral tog under säsongen 2009- 2010 hand om 1 982 skidskador och lade 672 gips. Exempel ur landstingets vardag 4 000 personer i 130 olika yrken arbetar i snitt 15 418 timmar per dygn.


Ladda ner ppt "Www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Länet Jämtlands län - snabba siffror •8 kommuner med Östersund som residensstad •1,4."

Liknande presentationer


Google-annonser