Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION TILL PRODUKTIONSEKONOMI TU-22.1102 Paul Lillrank Version 2.4. 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION TILL PRODUKTIONSEKONOMI TU-22.1102 Paul Lillrank Version 2.4. 2013."— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION TILL PRODUKTIONSEKONOMI TU-22.1102 Paul Lillrank Version 2.4. 2013

2 INTRODUKTION TILL PRODUKTIONSEKONOMI Grundbegreppen • Vad är produktion, vad är ekonomi • Produktionsekonomi som vetenskap och praxis Historisk överblick - hur västerlandet blev rikt Det producerande företaget • Organisation: koordination med hierarki eller marknad • Transaktionsekonomi • Skalfördelar • Hierarkier och samordning Produktionsbegrepp • Produktivitet och effektivitet • Standardisering • Process • Kvalitet

3 INDUSTRIAL MANAGEMENT IN CONTEXT Natural science Product technology Process technology Operations Management Industrial Management Sociology Economics Psychology Sciences of the mind: Mathematics Philosophy Business Administration Sciences of the natural world Sciences of the artificial world MarketingFinance

4 PRODUKTIONSFAKTORER “Manufacturing is the application of controlled energy to matter in order to fulfill an idea.” Varnecke: The Fractal Company, 1990 Service is the intentional arrangement of resourceful agents to co- create value. Produktionsfaktorerna: mark, kapital, arbete, kunskap. Produktionsfunktion P = f(M,K,A,K) Input Output feedback Process Begränsningar

5 PRODUKTION OCH PRODUKTIVITET Input • konsumerbart material, komponenter, energi, etc. • beställningar, signaler Organisationsarkitektur • flöde, processer, kädjor, nätverk • policy, flaskhalsar Resurser (icke konsumerbara), kapitalvaror • utrustning, byggnader, medarbetare, kompetens, Externa begränsningar • transaktional omgivning (marknad) • kontextuell omgivning (regelverk, kultur) Input Output feedback Process Begränsningar Utfall Värde Output • Producerade enheter, Utfall •Produkter solda (throughput) •Producerat värde för kunden Feedback • single-loop, justeringar • double-loop, lärande Produktivitet • Input – output: effektivitet (efficiency ) • Input – utfall: (effectiveness) ProduktivitetVärdeskapande

6 PRODUKTIVITETSFRONTEN

7

8 VAD ÄR EKONOMI ? Oikonomie - allokering av begränsade resurser Aktörers beteende i förhållande till nytta (utility) Ackumulering & flöde av värde i ett system Hur pengar kommer och går Pris Uppoffring Nytta Värde VAD DU FÅR VAD DU GER Transaktion

9 VAD KRÄVS FÖR EKONOMISK UTVECKLING? 1.Privat äganderätt •lagens skydd för egendom och investeringar 2.Vetenskapligt / tekniskt tänkande •Empirism: observationer och experiment •Teoretisk rationalitet 3.Fungerande kapitalmarknader •skapa en koppling mellan sparare och investerare; •sprida risker 4. Logistik •Transporter •Kommunikation

10 UPPLYSNINGEN OCH DEN PRODUKTIONSEKONOMISKA REVOLUTIONEN Standardisering Organisation Arbetsfördelning Kontrol Koordination Planering Incentiv Acckumulering Effektivitet Utilitarism Instrumentalism Taylor, Ford, Sloan Galilei Newton Encyclopedisterna, Diderot Adam Smith Francis Bacon Förnuft Observationer Experiment Predestination av människans öde Uppenbarelse som kunskaps- källa Muntlig tradition Cirkulär, subjektiv tid Noll-summe- spel i ekonomin Människan skapar sitt eget liv, social circulation Den protestantiska etiken Dokumentation,ackumulering av kunskap Plus-summespel, specialisering, komparativa fördelar, den osynliga handen Ricardo Fysiokraterna Lineär klocktid Durant, Chrysler, Morgan, Rockefeller, Vanderbilt, de Laval, Nobel DE STORA TÄNKARNA DE STORA ENTREPRENÖRENA DE STORA ORGANISA- TÖRERNA

11 VAD ÄR VETENSKAP Data Kodifierad beskrivining av tilstånd och förändringar Information Aggregerad data i ett sammanhang med mening Kunskap hur världen fungerar Kunskap om: NaturenArtefakter • Konst • Språk • Historia • Samhälle • Organisation • Politik • Ekonomi • … NaturvetenskapBeteendevetenskaper Lagbunden Regelbunden

12 VETENSKAPLIG METOD Data - empiriska observationer (empirism) och / eller Logiska resonemang (rationalism ) Experiment, tester, (verifikation - falsifikation) av • kausalitet • sannolikhet • möjlighet Beskrivning med hjälp av koncept, konstruktioner, modeller, mekanism Kritisk prövning Invarianser - allmängiltiga förklaringar Occams rakkniv: välj den enklaste förklaringen (parsimonious)

13 PRODUKTIONSBASERAD TILLVÄXT ÖKAD KAPACITET ARBETETS OCH KAPITALETS PRODUKTIVITET INNOVATIONER RESURSSERNAS PRODUKTIVITET Själv- hushållning Primär- fattigdom Malthus’ fälla BILLIG ARBETSKRAFT Utländska investeringar Industri- politik Kapitalbildning Infant industry protection Institutionella förutsättningar Marknads- konkurrens Ständiga förbättringar Utanför globaliseringen Planekonomi Överkonsumtion Skuldsättning Stagnation Emerging markets Minska statlig styrning Global marknad, Open innovation Produktions- funktionen måste öppnas för utveckling Värdefunktionen måste öppnas för innovationer

14 HANDELSBASERAD TILLVÄXT OMFATTNINGEN AV HANDELN Stad Landskap Nationalstat Globalisering Region ”The history of human prosperity lies in the repeated discovery of non-zero-sum bargains that benefit both sides.” - Robert Wright: Nonzero: History, evolution and human cooperation. OBJEKTIFIERING: Etiska normer Kvalitetssystem Varumärken Produktstandard Bytesvärde, pris Rykte, anseende Själv- hushållning Närmarknad PRODUKTION Arbetsfördelning Specialiserings- grad Styrbarhet Multipel produktion, Enkel konsumtion Förenklad produktion, Diversifierad konsumtion ”Exchange is to cultural evolution as sex is to biological evolution.” - Matt Ridley: The Rational Optimist

15 PRODUKTIONSEKONOMISKA MILSTOLPAR Tidiga koncept 1776 – 1880 • Division of labor and specialization (Smith, Babbage) • Interchangeable parts, standardization (Whitney) Scientific management 1880 – 1910 • Time & Motion studies (Gilbreth) • One best way (Taylor) • Queuing theory (Erlang) Masproduktion 1910-1980 • Moving assembly line (Ford) • Statistical process control (Shewhart) • Economic order quantity (Harris) • Linear programming PERT (DuPont) • MRP Lean production 1980  • JIT, TQM, Six Sigma • CAD/CAM, EDI • Cross-functional processes Mass Customization 1995  • Globalization & Internet • Demand-supply chain management • ERP Service Engineering and Management 2004  • Servitization • KIBS, PSTS • SOA, SaS • Outcome –based business models VOLYM KOSTNAD KVALITET SORTIMENT, TID ANPASSNING HYBRIDLÖSNINGAR Världskrig Oljekris Dot.com ??

16 VARFÖR BEHÖVS EKONOMISKA ORGANISATIONER? Självhushåll Arbetsfördelning  Specialisering  Standardisering € HIERARKI MARKNAD Allokation av resurser, Koordinaation, integration, kontrol transaktionskostnader vs. specialiseringsfördelar Produktivitet

17 KOSTNAD SPECIALISERINGSGRAD  HierarkiMarknad Hög Låg TRANSAKTIONSKOSTNADERNA BESTÄMMER FÖRETAGETS GRÄNSER Kärn- kompetens Transaktions- Kostnad Kostnad per producerad enhet

18 STYRKA I STANDARDISERING Standardisering = bestämning och utförande av normaltyp av • produkter • gränssnitt, • process & protokoll, • förutsättningar • resurser Fördelar: • förutsägbarhet • kontrol • effektivitet Nackdelar • inflexibilitet • likformighet “The advantages of standards are so vital in connection with material things, and are so well recognized by manufacturers that we wonder that so little standardization has crept into the mechanism of business. We believe that in this field, at least, business can learn from the engineering profession.” - American Machinist, editorial 22.8.1908

19 STANDARDISERING ÖKAR FÖRUTSÄGBARHETEN Ej standard Standard PROCESS PRODUKT Unika, individuella produkter Massproducerade standardvaror för massmarknad Mass- customization Målstyrd verksamhet Lean Anarki Byråkrati Autonomi Flexibilitet

20 KONTOROLL AV VARIATION VAR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR MASSPRODUKTION Hantverk Låg produktivitet, Låga löner, Höga priser Komponent- tillverkning  montering Skalfördelar Specialisering Arbetsfördelning Stigande produktivitet och löner, fallande priser Klasskamp, revolution Välfärdssamhälle Repetitiva jobb Kontrollerad variation Identiska / utbytbara komponenter Kontroll & koordination

21 PRODUKT- OCH PRODUKTIONSTYPER

22

23 KOSTNAD OCH VOLYM Enhets- kostnad Volym fast rörlig VOLYMSYNERGI Gemensam infrastruktur Enhets- kostnad Kumulativ volym (log) LÄRANDE Skalfördelar: Economies of scale • repetition med samma upplägg • specialiserad utrustning, kompetens, processer Economies of scope • olika processer utnyttjar samma resurser The learning curve • enhetskostnaderna sjunker förutsägbart vid dublering av den kumulativa volymen

24 KOSTNAD PER PRODUCERAD ENHET OCH KAPACITETSUTNYTTJANDE Exempel: • fast kostnad (lokaler, personal...) = 1 000 000 • variabel kostnad / patient = 10 • enhetskostnad med -En patient = 1 000 010 -Två patienter = 500 010 -Fem patienter = 200 010 -Hundra patienter = 10 010 -Tusen patienter = 1 010 -Tiotusen patienter = 110 TEORETISK KAPACITET Användbar kapacitet Använd kapacitet Produktiv kapacitet Operativ kapacitet CUR Effektivitet

25 DET ORTODOXA FÖRETAGET Ekonomisk aktör • Internt homogen aktör med ett enda mål: profit • Perfekt information on priser och tillgångar • Fri rörlighet, inga kostnader för byte, exit, entry • Maximerande beteende - profitmaximering • The Economic Man - Homo Economicus Maskinbyrokrati • Funktionell arbetsdelning - specialisering • Hierarkisk kontrol & beslutsfattande • Opartiska tjänstemän • Dokumentation • Ekonomiska incentiv • Meritokrati • The Organization Man - Homo Byrocraticus

26 FÖRETAG ÄR KOALITIONER OCH KONTRAKT Hur fattar företaget ekonomiska beslut ? Herbert Simon, James March, Richard Cyert : The Behavioral Theory of the Firm Företaget är en koalition av deltagare / intressegrupper med egna mål: stakeholders Ägare Anställda Chefer Fack Kunder Leverantörer Kreditgivare Distributör Skatte- myndigheten Lokal- samhällen NGO

27 LAGOM OFULSTÄNDING INFORMATION Företagets mål bestäms i en förhandlingsprocess Kontributioner (produktionsfaktorer) - belöningar (incentiv) Ofulständing information om möjligheter – subjektiv aspirationsnivå Bounded rationality - människor försöker maximera, men är oförmögna att göra det • Ofulständing kunskap • Probabilitet • Komplexa beslut Satisficing - lösningar som är tillräckliga för att uppnå aspirationsnivån. Människor beter sig inte alltid rationellt: Behavioral economics. • The Ultimate Game

28 DEN SOCIALA ORGANISATIONEN FÖLJER INTE ALLTID DEN FORMELLA Human Relations Produktionen är ett socio-tekno-ekonomiskt fenomen.

29 Department of Industrial Engineering & Management Producentens risk Säljarens risk Konsumentens risk Köparens risk Kan inte producera enlig plan volym, kvalitet, tid, kostnad Kan inte sälja vad som producerats, Reserverad kapacitet Kan inte konsumera vad som köpts Konsumtion leder inte till förväntat värde EKONOMISKA RISKER PRODUKTION  OUTPUT  UTBYTE  KONSUMTION  VÄRDE

30 Department of Industrial Engineering & Management VÄRDEKEDJAN Michael Porter: Competitive Strategy. Free Press 1985. INOUT Infrastruktur Humanresurser Teknikutveckling Inköp Logistik inProduktionLogistik utMarknadsföring och försäljning Service

31 VÄRDEKEDJAN OCH PRODUCTIONSPROCESSEN PRODUKTIONS- PROCESS: En organiserad sekvens av steg och resurser VÄRDEKEDJA (Value chain): Aktiviteter som krävs för att producera Värde Input Resources Logistics Quality Assurance Hand-off Takt-time Throughput Preparation Coordination Inventory Waiting time Scheduling Staffing Blac k Box Control Accounting Standardization Set-up

32 EN PROCESS ÄR ETT PRODUKTIONSSYSTEM VAD •Sekvens •Stegens biddrag till resultat •Arbetsfördelning, specialisering •Repetition  samma process, samma resultat Output IN Steg Takt tid Ställning Handover Kontroll Mellanlager Genomlopstid Kvalitet Proscesansvarig VARFÖR •Snabbare genomlopp •Sammarbete, roller •Identifiera onödiga steg •Ansvarsfördelning •Uppföljning och utveckling

33 Sekvens Flöde Mellanlager Tid Resultat, kvalitet Kostnad $ Integration D E A C B VAD STYR MAN I EN PROCESS

34 RESURSER OCH FLÖDE Flöde Genomloppstid, inventarier, KUNDPERSPEKTIV Resurs- effektivitet Kapacitets- utnyttjande Enhetskostnad PRODUCENT- PERSPEKTIV Låg Hög Inte här ! IdealBillig men dyr Snabb men dyr

35 POCESSER ÄR UTSATTA FÖR VARIATION Operatörer Metoder Maskiner Miljö Material Verktyg Mätinstrument Inspektöreer Output

36 PRODUKTIONSSYSTEM ÄR SLUTNA Output

37 VAD AVGÖR OM EN TRANSAKTION BLIR TILL Price Sacrifice Utility Benefit VAD DU FÅR VAD DU GER En transaktion Nytta: -funktionalitet -kvalitet Behov  Önskemål  Efterfråga need want demand specifika sätt för tilfredställelse köpkraft Pengar Besvär Tid, Risk

38 PRODUKTER MED EGENSKAPER PRODUCT FUNKTIONALITET GRAD Vad kan den göra / kan man göra med den? Användbarhet Nytta Grad av funktionalitet för särskilt användningsområde, kundtyp, och prisklass. KVALITET Producerat enligt förutbestämda krav, spesifikationer och utfästelser. TILLFÖRLITLIGHET Presterar den enligt plan under en bestämd tid? VARIANTER (Variety) Skillnader mellan produkter av samma funktionalitet och grad, alternativa sätt att nå samma resultat. Kvalitetsteknik Tekniska innovationer Marknadsföring Design

39 KVALITET ÄR RELATIONER PRODUKT KONCEPT, KRAV FÖRVÄNTNINGAR Marknads- information Teknologi Innovationer SPECIFIKATIONER, MÅLVÄRDEN, RITNIGAR PROTOTYPER RESULTAT Output KONSUMTION, UTFALL Outcome KUNDER, MARKNADER Kvalitet som konformitet med specifikationer: teknisk kvalitet Requirement capture Erfarenheter Design Utfallet PRODUKTION MYNDIGHETER REGELVERK Tekniska krav Kvalitet som uppfyllelse av kundernas krav Proces kvalitet

40 METODER FÖR ATT FÖRBÄTTRA KVALITET SPECIFIKATIONER, MÅLVÄRDEN, RITNIGAR PROTOTYPER RESULTAT Output Definiera kraven exakt Slut systemet från externa störningar, Minska speciella orsaker Inspektera, förbättra Standardisera, Minska allmänna orsaker PRODUKTION RESURSER Målvärde Tolerans (mål +/-x) Avvikelse

41 VARIATION HAR ALLMÄNNA OCH SPECIELLA ORSAKER Kasseringar beror på variation som går utanför accepterade gränser. Germ-teorin: variation finns överallt, men all variation är inte skadlig. Allmänna orsaker: slumpmässig variation som beror på “systemet” orsakar 85 till 95% av problemen •Alla processparametrar varierar lite •En process är i statistisk kontroll (=förutsägbar) när variationen enbart beror på allmänna orsaker  Förbättring kräver ändringar i systemet Speciella orsaker: ej slumpmässiga, fastslagbara orsaker •Oförutsägbara händelser från systemets omgivning • Inte från en del av processen  Speciellt, lokalt korrigerande. SPC hjälper att identifiera allmänna och speciella orsaker.

42 METODER FÖR ATT REDUCERA VARIATION OSTABIL PROCESS SPECIELA ORSAKER STABIL PROCESS ALLMÄNNA ORSAKER • Samla data effektivt så att speciella orsaker kan urskiljas snabbt • Åtgärda problemet genast • Leta efter orsaken - vad var annorlunda när felet uppstod, fråga 5 gånger VARFÖR • Kvalitetssäkring, förebygg felorsaker, slut systemet från variationskällor • Dela upp: indela i kategorier, leta efter mönster • Experimentera - Gör planerade ändringar och lär dig från effekterna (DOE) • Demontera: dela in processen i komponenter och styr delarna skilt.

43 STYRDIAGRAM

44 FRÅGORNA I KVALITETSSTYRNING Gör vi rätt jobb ? •finns det onödiga steg i processen ? Har vi gjort jobbet rätt ? •upptäcka fel, rätta till • reaktiv kontroll Kriterier Godkänd Icke- godkänd Resultat Kan vi göra det rätt ? •är processes inom toleranserna ? •do we have the capability / resources to do what is required ? Processens duglighet Gör vi det rätt fortlöpande ? •Hålls processen inom Accepterade gränser UCL LCL Styrdiagram: identifiera speciella orsaker Ändring av processen (reenginering) Kunde vi göra det bättre ? •förbättra processen och förlusten (loss function) Förbättring av systemet: arbete på allmänna orsaker

45 FRÅN KVALITET TILL LÖNSAMHET Pris Om- sättning Låga kvalitets- bristkostnader PROFITPROFIT PROFITPROFIT Kostnad Upplevd kund- kvalitet Strategi ORGANISATIONORGANISATION ORGANISATIONORGANISATION Innovation Rörelse- resultat Skala Volym Värde

46 KVALITETBRISTKOSTNADER Granskning Förebyggande Oundvikbara kostnader Oönskade, undvikbara kostnader • Krav • Planering • Kvalitetssystem uppbyggande & underhåll • Skolning • Verifikation • Revisioner • Utrustning • Försäljargranskning Interna felkostnader • Avfall • Spill • Omarbete • Nedgång • Felanalys Externa felkostnader • Reparation & service • Garanti • Reklamationer • Återlämningar • Ansvarsskyldighet Kostnader av att göra det rätt första gången Kostnader av att kontrollera att det är rätt Konstnader som uppstår före leverans Kostnader som uppstår efter leverans

47 ANALYS AV KOSTNADSDRIVARE Negativa inverkningar Ofullständiga leveranser Ökad ståtid Verktygen går sönder Hårda delar i råmaterial Felaktiga leveranser Försenade leveranser 100% 80% 90% 75% 95% Kostnadselement pga dålig kvalitet Kostnadsdrivare Grundorsaker $198 714 $158 971 $143 074 $107 306 $101 940 1.Identifiera grundorsakerna och kostnadsdrivarna 2.Bestäm aktivitetsprocenter och räkna ut kostnaderna för varje grundorsak 3. Kombinera allmänna grundorsaker för att bestämma total ekonomisk inverkan 4. Kostnad-nytta -analys

48 OPTIMERADE KOSTNADER Kostnader för inspektion, kontroll och styrning AQL Acceptable Quality Level Kostnad för bristande kvalitet KOSTNAD KVALITETSNIVÅ

49 OM PRODUKTIONSSYSTEMET MÅST VARA ÖPPET Varierande situationer Akuta behov Oförutsägbara konsekvenser Kunderna blandar sig i produktionen OUTCOME Kund- beteende Förändrade krav Korta genomloppstider PRODUKTION MÅLVÄRDEN OUTPUT Misförstånd

50 TJÄNSTEPROCESSER HAR EN INTERAKTIV VÄRDEKEDJA Värde Blac k Box Health event Service encounter Health event Service encounter Service encounter Service encounter Health event Health outcome Health Behaviour I produktion av tjänster •Kunderna deltar I produktionen (co-creation of value) •Produktionsystemen är öppna

51 Department of Industrial Engineering & Management VÄRDEKEDJAN I SJUKVÅRDEN PRODUKTION SYSTEM • processer • protokoll OUTPUT what is done to patient OUTCOME what happens to patient Förväntning Kostnad för producent Kostnad för patient • pengar • tid • besvär • alternativkostnad Teknisk kvalitet Fall-till-fall variation Osäkerhet risk VÄRDE Upplevd kvalitet Patientens hälso- beteende: co-production IN Styrning av efterfrågan Intervention Health behavior Placebo / Random Situation

52 TJÄNSTEPRODUKTION PRODUKTION SYSTEM KONSUMTION SYSTEM Konsumtion Samproduktion Utfall Värde GOODS –DOMINANT LOGIC (GDL) SERVICE –DOMINANT LOGIC (SDL) “With service processes, the customer provides significant inputs into the production process.” (Sampson and Froehle 2006). ”The customer is always a co-producer.” (Vargo and Lush 2004) Utbyte Produktion PRODUKTION SYSTEM KONSUMTION SYSTEM

53 ÖPPNA SYSTEM Gap1 Kommunikation till kunderna Gap2 Gap4 Gap5 Ledningens uppfattning av förväntningar Översättning av krav till specifikationer Leverans Uppfattning Förväntningar Gap3 PRODUCENT KONSUMENT Source: Zeithaml, Berry & Parasuraman: Conceptual model of service quality.Journal of Marketing, 1988,p.36

54 KUND –BASERAD VARIABILITET Ankomst, Tid –relaterad variabilitet • rusningstider Krav • behov, önskemål efterfrågan Kapabilitet • artikulering: vet ej eller kan inte säga • kompetens Kompetens, motivation, sammarbete • följer regler och överänskommelser • rollspel Subjectiva preferenser situation ankomst krav kapabilitet preferenser Upplevd tjänst

55 SERVICE ENCOUNTERS AND SYSTEMS Customer Co-created value Producer Preparations Resources Co-created value SERVICE ENCOUNTER SERVICE PRODUCTION SYSTEM •Productivity improvement restricted by duration, scale, time, location,.. • Quality can be improved by better skills and tools • Radical technical innovations possible, e.g. surgery  medication Info System productivity improvement possible: • Smart IT • Integration & coordination • Process and outcome focus • Preparations can be standardized • Franchising

56 KVALITETSSYSTEM Skriv ner vad du gör Förklara/motivera vad du gör Gör det som är skrivet Dokumentera vad du gjorde Gå igenom vad du gjorde Gå igenom vad du tänker göra Korrigeringscirkel

57 ISO 9001:2000 KVALITETSSYSTEM Ledningens ansvar Kvalitetssystem Kontraktsgranskning Designkontroll Dokumentkontroll Inköp Produkt från underleverantör Produktidentifiering och spårbarhet Processkontroll Inspektion och testning Granskning, mätning och testutrustning Inspektion och statustest Kontroll av felaktiga produkter Korrigerande åtgärder Behandling, lagring, förpackning och leverans Kvalitetsregister Interna kvalitetsrevisioner Skolning Underhåll/service Statistiska arbetssätt ISO 9001:2000 •Ledningens ansvar •Resursstyrning •Produktframtagning •Mätning, analys och implementering

58 KVALITETSARBETES ANATOMI Economics of Quality Professional skills Quality requirements Teknisk kvalitet Managing for quality Att veta vad kunderna vill ha Funktionella alternativ, sortiment. Att förstå kvalitetens ekonomiska konsekvenser Att producera kontrollerat utan fel. Variationsteori Att organisera för kvalitet Quality engineering Interaktiv kvalité Ekonomisk kvalitet Konkurrenskraft, förnyelsekraft Ledarskap för kvalitet


Ladda ner ppt "INTRODUKTION TILL PRODUKTIONSEKONOMI TU-22.1102 Paul Lillrank Version 2.4. 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser