Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige 2010+ Svenskens önskade värderingar Medskapande samtal World Values Day, Stockholm - September 18, 2011 Gunnel Eneroth Martin Sande Tor Eneroth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige 2010+ Svenskens önskade värderingar Medskapande samtal World Values Day, Stockholm - September 18, 2011 Gunnel Eneroth Martin Sande Tor Eneroth."— Presentationens avskrift:

1 Sverige 2010+ Svenskens önskade värderingar Medskapande samtal World Values Day, Stockholm - September 18, Gunnel Eneroth Martin Sande Tor Eneroth Syftet med workshopen är att dela med oss av Sverigestudiens resultat och fortsätta dialogen i ett fördjupande samtal om svenskens värderingar.

2 Tänk om det var möjligt att sätta….
… ord på det som sitter i väggarna? 1. Tänk om vi kunde samtala om vad orden betyder för oss! 2. Tänk om vi kunde: Arbeta aktivt för att bevara det vi är riktigt stolta över Aktivt och engagerat lägga till det som fattas Medvetet välja bort det som inte hjälper oss längre För att kunna prestera optimalt tillsammans och skapa ett välfungerande samhälle!

3 2009, 2010, 2011… Vi vill vara en positiv kraft i utvecklingen av demokrati och värdegrund för ett mer uthålligt och medvetet Sverige – för Världen GENOM ATT: synliggöra Sveriges värdegrund och skapa medvetenhet initiera och stimulera DIALOG för att skapa förflyttning. Notera att detta är våra tolkningar av Sverigestudien som vi presenterar idag och i rapporten! Välkommen att göra din!

4 VI STÅR BAKOM SVERIGESTUDIEN!
Martin Sande, Emilie Widarsson, Philip Bergendahl & Pontus Persson, PREERA Maria Ivarson, FORTOS MANAGEMENT CONSULTING Tor Eneroth, VOLVO IT och BARRETT VALUES CENTRE Gunnel Eneroth, FRISTÅENDE Andrea Jowell Svensson och Alexandra Margoulis, VIDUNDERLIG Martin inleder Alla

5

6

7

8

9

10 Låt oss börja med en kort incheckning…….
Skriv ner tre värderingar som du tycker det behövs mer av i det svenska sammhället ? OBS! en per post-it lapp.

11 VI STÄLLDE FEM FRÅGOR TILL 1030 PERSONER
Välj ut tio värdeord som bäst beskriver vem du är! Välj ut tio värdeord som bäst beskriver hur du upplever att samhället fungerar idag! Välj ut tio värdeord som bäst beskriver hur du önskar samhället skall fungera Välj ut tio värdeord som bäst beskriver hur din arbetsplats fungerar idag Välj ut tio värdeord som bäst beskriver den arbetsplats där ni presterar optimalt tillsammans

12 Ansvar Byråkrati (L) Miljömedvetenhet Arbetstillfällen
Osäkra anställningar(L) Engagemang Kortsiktighet (L) Osäkerhet om framtiden (L) Familj Tar ansvar Miljömedvetenhet Yttrandefrihet Ärlighet Lagarbete Anställdas hälsa Byråkrati (L) Resursslöseri (L) Fred Öppen kommunikation Arbetslöshet (L) Humor/glädje Medkänsla Demokratiska processer Balans hem/arbete Ansvar Erkännande av anställda Hierarki (L) Rättvisa Arbetstillfällen Anpassningsbarhet Omsorg om de utsatta Skylla på varandra (L) Hållbar utveckling Resultatinriktat Materialistiskt (L) Lagarbete Tor Omsorg om de äldre Ekonomisk stabilitet Positiv attityd Förvirring (L) Bevarande av naturen Ansvar för kommande generationer Välfungerande sjukvård

13 FEM TEMAN I SVERIGESTUDIEN 2011….
ÄRLIGHETEN VARAR INTE LÄNGST TOPPSTYRDA ARBETSPLATSER DEN FÖRSVUNNA KUNDEN MYTEN OM DEN INNOVATIVA SVENSKEN LÄNGTAN EFTER ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE Martin Läs mer på

14 ÄRLIGHETEN VARAR INTE LÄNGST
Ärlighet har gått från en given första plats, till FEMTE plats bland personliga värderingarna, och FÖRSVUNNIT HELT ifrån den önskade kulturen för organisation och nation! VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? Håller ärligheten på att vittra sönder? Är våra ledares egenintresse orsaken? Såsom av girighet drivna i bonusar, fallskärmar, mutor och rent fusk! Är vi medvetna om att Ledarskap smittar! >> Ökad egen vinning söndrar det gemensamt goda. Det vill vi ändra på! PERSONLIGA VÄRDERINGAR 2009 2010 2011 1. ärlighet 1. familj 2.humor/glädje 2. familj 2. humor/glädje 3. familj 3.humor/glädje 3. ansvar 4. ansvar 4. tar ansvar 5. tar ansvar 5. medkänsla 5. ärlighet 6. medkänsla 6. tar ansvar 6. positiv attityd 7. positiv inställning 7.självständig 7. medkänsla 8. vänskap 8. positiv inställning 8. rättvisa 9. självständig 9. rättvisa 9. anpassningsbarhet 10.rättvisa 10.respekt 10. omtanke Tor Placering av ärlighet inom personliga värderingar

15 TOPPSTYRDA ARBETSPLATSER
: Ansvar, lagarbete och humor/glädje. Två potentiellt begränsande värdeord 2011: Kostnadsjakt, resultatinriktat och hierarki. Sex av tio värdeord är nu potentiellt begränsade! VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? Arbetsplatser som toppstyrt springer fortare, med siktet på resultat utan delaktighet, skapar osäkerhet, stress men brist på verklig effektivitet Brist på risktagande och öppenhet, minskar kreativiteten Egodrivna värden vinner mark >> Vår fulla potential krävs för att vi skall vara framgångsrika i den globala konkurrensen! RÅDANDE KULTUR ÖNSKAD KULTUR 1. kostnadsjakt(L) 1. anställdas hälsa 2. resultatinriktat 2. erkännande av anställda 3.hierarki (L) 3. humor/glädje 4. lagarbete 5. förvirring (L) 5. ansvar 6. ansvar 6. engagemang 7. humor/glädje 7. anpassningsbarhet 8 kortsiktighet (L) 8. balans hem/arbete 9. osäkra anställningar (L) 9. ekonomisk stabilitet 10. byråkrati (L) 10. öppen kommunikation Tor Rådande och önskad kultur på Sveriges arbetsplatser

16 översättning) på arbetsplatser i världen
DEN FÖRSVUNNA KUNDEN VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? Det är skillnad på kundfokus (kundnöjdhet) och kundens fokus (kundsamarbete och kunddialog). Saknar vi båda! Hållbar utveckling bygger på fantasi och förmåga att se andras perspektiv. Saknar vi förmågan! Prioriteringar i framtiden. Vem kan bättre berätta, vad som verkligen är kärnan i den service som erbjuds bättre än kunderna? >> Vi behöver mer utifrån-in fokus för att skapa framgång! Kundfokuserande värdeord lyser alldeles tydligt med sin FRÅNVARO även i år! Den självgoda arbetsplatsen med fokus ett rikt inre liv lever och frodas även 2011! Vi är helt annorlunda än resten av världen! LAND/REGION RÅDANDE KULTUR ÖNSKAD KULTUR UK Northwest 1 USA 2 Kanada Australien 3 Danmark 9 10 Island 13 Sverige 46 (54) 38 (44) ()=2010 Martin Placering av värdeordet kundtillfredsställelse (eller motsvarande översättning) på arbetsplatser i världen

17 MYTEN OM DEN INNOVATIVA SVENSKEN
VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? Vi har inte innovativa arbetsplatser, men väl intraprenörer Tål våra arbetsplatser innovation och nytänkande, som stör ”ordningen”? Är endast några få utvalda innovativa och kreativa? Nej, förmågan finns, men den behöver komma fram på arbetsplatsen! >> Vi behöver bli mer INTERAKTIVA och PROAKTIVA för att skapa värde för våra kunder och oss själva! Anpassningsbarhet på 10-i-topp listan. Ständigt lärande (13) och kreativitet (19) alldeles under ytan på personliga värderingar. På arbetsplatsen inte ett spår, men vi anpassar oss reaktivt på yttre förändringar. PRIVAT SEKTOR OFFENTLIG SEKTOR 1. resultatinriktat 1. hierarki (L) 2. kostnadsjakt(L) 2. byråkrati (L) 3.vinst 3. kostnadsjakt(L) 4. humor/glädje 4. lagarbete 5. lagarbete 5. förvirring (L) 6. ansvar 6. kortsiktighet (L) 7. hierarki (L) 7. ansvar 8 förvirring (L) 8. resultatinriktat 9. osäkra anställningar (L) 9. samarbete 10. produktivitet 10. ständigt lärande Martin Rådande kultur, privat och offentlig verksamhet

18 LÄNGTAN EFTER ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE
VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? ”Nånannismen” råder i vårt land. Vare sig arbetsplatsen eller individen tänker bidra! Vi har utmaningar avseende förtroende för välfärds-produktion och kommande prioriteringar gör det svårt att leva upp till våra högt ställda ambitioner. >> Vi behöver vara medskapande för att skapa välfärd! Det finns ingen ”nånannan”…. Ett ambitiöst och välfungerande samhälle önskas även i år. Hållbarhet, omsorg om utsatta & äldre står sig stark Oro för att framidens välfärd fungerande sjukvård och fattigdoms-bekämpning är helt nya värdeord. NULÄGE ÖNSKAD FRAMTID 1. arbetslöshet (L) 1. arbetstillfällen 2. byråkrati (L) 2. ekonomisk stabilitet 3. yttrandefrihet 3. ansvar för kommande generationer 4. osäkerhet om framtiden (L) 4. välfungerande sjukvård 5. matrialistiskt (L) 5. demokratiska processer 6. skylla på varandra (L) 6. bevarande av naturen 7. resursslöseri (L) 7. omsorg om de äldre 8 . fred 8. miljömedvetenhet 9. ekonomisk stabilitet 9. hållbar utveckling 10. miljömedvetenhet 10. omsorg om de utsatta Martin Rådande och önskad samhällskultur

19 Så här kan det också beskrivas
Source: Richard Barrett

20 Utvecklingsnivåer av organisatorisk medvetenhet
Postiva värdeord/ Potentiellt begränsande värdeord SERVICE TILL MÄNSKLIGHETEN Långsiktighet, etik, socialt ansvar, framtida generationer, empati, SERVICE TILL ANDRA STRATEGISKA ALLIANSER OCH PARTNERSKAP Miljömedvetenhet, brukar/kunddialog, partnerskap, medarbetarutveckling, coachning/mentorskap ATT GÖRA SKILLNAD UTVECKLING AV EN STARK SAMHÖRIGHETSKULTUR Engagemang, entusiasm, gemensam vision, mission och värderingar, öppenhet, transparens INTERN SAMSTÄMMIGHET STÄNDIG FÖRNYELSE OCH LÄRANDE Ansvar, ständigt lärande, kreativitet, anpassningsförmåga, innovation, teamwork. TRANSFORMATION HÖG PRESTERANDE SYSTEM OCH PROCESSER Produktivitet, effektivitet, kvalitet, professionell tillväxt. Byråkrati, förvirring, hierarki SJÄLVKÄNSLA RELATIONER SOM STÖTTAR ORGANISATIONEN Öppen kommunikation, brukar/kundnöjdhet, öppenhet Manipulation, skylla på varandra, håller på information RELATIONER FINANSIELL STABILITET Finansiell stabilitet, medarbetares hälsa och säkerhet. Kontroll, osäker anställning, kortsiktighet ÖVERLEVNAD

21 Samhällets rådande värderingar 2009-2011
SAMHÄLLETS NUVARANDE VÄRDERINGAR 2011 2010 2009 1. arbetslöshet (L) 1. yttrandefrihet 2. byråkrati (L) 2. fred 3. yttrandefrihet 3. arbetslöshet (L) 3. byråkrati (L) 4. osäkerhet om framtiden (L) 4. fred 4. arbetslöshet (L) 5. materialistiskt (L) 5. resursslöseri 5. mänskliga rättigheter 6. skylla på varandra (L) 6. miljömedvetenhet 6. demokratiska processer 7. resursslöseri (L) 7. demokratiska processer 7. miljömedvetenhet 8 . fred 8. skyller på varandra 8.ovisshet om framtiden (L) 9. ekonomisk stabilitet 9. mänskliga rättigheter 9. resursslöseri (L) 10. miljömedvetenhet 10. ovisshet om framtiden (L) 10.bevara naturen

22 Önskade samhällsvärderingar 2009-2011
ÖNSKADE VÄRDERINGAR FÖR SAMHÄLLET 2011 2010 2009 1. arbetstillfällen 2. ekonomisk stabilitet 3. ansvar för kommande generationer 4. välfungerande sjukvård 4. ärlighet 4. bevara naturen 5. demokratiska processer 5. bevara naturen 5. ärlighet 6. bevarande av naturen 6. omsorg om de äldre 6. fred 7. omsorg om de äldre 7. omsorg om de utsatta 8. miljömedvetenhet 8. livskvalitet 9. hållbar utveckling 9. rättvisa 9. yttrandefrihet 10. omsorg om de utsatta 10. fred 10. rättvisa

23 Kort om hur tabeller och modeller utläses
Orden på listan är de som valts av flest respondenter, det totala antalet respondenter återfinns i parentesen i de översta blå fältet Varje prick motsvaras av ett ord i listan, blå prick = positivt ord, vit prick = potentiellt begränsande ord Siffrorna efter orden visar hur många som valt ordet samt vilken nivå i ”timglaset” motsvarande prick finns på En person, organisation eller samhälle i balans har prickar på alla nivåer

24 Övergripande rapporter sverigestudien

25 National Assessment Sweden: Samhälle (1030)
Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 IRS (P)= | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= | IROS (L)= IROS (P)= | IROS (L)= Värderin-gar som matchar PV - CC 0 CC - DC 2 PV - DC 0 Hälsoindex (Möjligtvis begränsande) PV: 10-0 CC: 4-6 DC: 10-0 1. familj 472 2(R) 2. humor/ glädje 467 5(I) 3. ansvar 388 4(I) 4. tar ansvar 371 4(R) 5. ärlighet 340 6. positiv attityd 305 7. medkänsla 300 7(R) 8. rättvisa 262 5(R) 9. anpassningsbarhet 251 10. omtanke 239 1. arbetslöshet (L) 535 1(O) 2. byråkrati (L) 483 3(O) 3. yttrandefrihet 408 4(O) 4. osäkerhet om framtiden (L) 369 1(I) 5. materialistiskt (L) 338 6. skylla på varandra (L) 331 2(R) 7. resursslöseri (L) 326 8. fred 298 7(S) 9. ekonomisk stabilitet 288 10. miljömedvetenhet 286 6(S) 1. arbetstillfällen 629 1(O) 2. ekonomisk stabilitet 500 1(I) 3. ansvar för kommande generationer 423 7(S) 4. välfungerande sjukvård 369 5. demokratiska processer 300 4(R) 6. bevarande av naturen 284 6(S) 7. omsorg om de äldre 267 4(S) 8. miljömedvetenhet 253 9. hållbar utveckling 248 10. omsorg om de utsatta 239 Black Underline = PV & CC Orange = CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organizational Orange = PV, CC & DC Blue = PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal Values Plot Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

26 National Assessment Sweden: Arbetsplats (1030)
Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 IRS (P)= | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= | IROS (L)= IROS (P)= | IROS (L)= Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 3 PV - DC 3 Hälsoindex (Möjligtvis begränsande) PV: 10-0 CC: 4-6 DC: 10-0 1. familj 472 2(R) 2. humor/ glädje 467 5(I) 3. ansvar 388 4(I) 4. tar ansvar 371 4(R) 5. ärlighet 340 6. positiv attityd 305 7. medkänsla 300 7(R) 8. rättvisa 262 5(R) 9. anpassningsbarhet 251 10. omtanke 239 1. kostnadsjakt (L) 292 1(O) 2. resultatinriktat 285 3(O) 3. hierarki (L) 282 4. lagarbete 275 4(R) 5. förvirring (L) 262 6. ansvar 252 4(I) 7. humor/ glädje 240 5(O) 8. kortsiktighet (L) 230 9. osäkra anställningar (L) 228 10. byråkrati (L) 224 1. anställdas hälsa 560 1(O) 2. erkännande av anställda 407 2(R) 3. humor/ glädje 384 5(O) 4. lagarbete 316 4(R) 5. ansvar 312 4(I) 6. engagemang 307 5(I) 7. anpassningsbarhet 306 8. balans hem/arbete 301 4(O) 9. ekonomisk stabilitet 282 10. öppen kommunikation 272 Black Underline = PV & CC Orange = CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organizational Orange = PV, CC & DC Blue = PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal Values Plot Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

27 Nationell studie Sverige (1030)
Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 IRS (P)= | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= | IROS (L)= IROS (P)= | IROS (L)= Värderin-gar som matchar PV - CC 0 CC - DC 2 PV - DC 0 Hälsoindex (Möjligtvis begränsande) PV: 10-0 CC: 4-6 DC: 10-0 1. familj 472 2(R) 2. humor/ glädje 467 5(I) 3. ansvar 388 4(I) 4. tar ansvar 371 4(R) 5. ärlighet 340 6. positiv attityd 305 7. medkänsla 300 7(R) 8. rättvisa 262 5(R) 9. anpassningsbarhet 251 10. omtanke 239 1. arbetslöshet (L) 535 1(O) 2. byråkrati (L) 483 3(O) 3. yttrandefrihet 408 4(O) 4. osäkerhet om framtiden (L) 369 1(I) 5. materialistiskt (L) 338 6. skylla på varandra (L) 331 2(R) 7. resursslöseri (L) 326 8. fred 298 7(S) 9. ekonomisk stabilitet 288 10. miljömedvetenhet 286 6(S) 1. arbetstillfällen 629 1(O) 2. ekonomisk stabilitet 500 1(I) 3. ansvar för kommande generationer 423 7(S) 4. välfungerande sjukvård 369 5. demokratiska processer 300 4(R) 6. bevarande av naturen 284 6(S) 7. omsorg om de äldre 267 4(S) 8. miljömedvetenhet 253 9. hållbar utveckling 248 10. omsorg om de utsatta 239 Black Underline = PV & CC Orange = CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organizational Orange = PV, CC & DC Blue = PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal Values Plot Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

28

29 Slutord! Vi behöver sluta tro och utgå från att förändring är ett projekt som övergår till en ny ordning. Förändring är en ständigt närvarande och nödvändig förmåga i alla organisationer. Förändring är det mest naturliga som finns, stabilitet är en illusion och konstruktion som vi människor håller alltför hårt i, det behöver vi prata om….

30 World Values Day Stockholm 2011: Group
Prepared by: Barrett Values Centre September, 2011

31 Copyright 2011 Barrett Values Centre
World Values Day Stockholm 2011: Group (14) Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur – Värderingar som matchar: 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur – Värderingar som matchar: 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. Begränsande värderingar: 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds. 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. Entropi: Mindre än 10%. Hälsosam funktion. 10% -19%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 20% -29%. Betydande problem som måste åtgärdas. 30% -39%. Krissituation som kräver omedelbara ändringar. Över 40%. Hög risk för implosion, konkurs eller bankrutt. 5% 2 þ þ 4 þ NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse. þ Summary Copyright 2011 Barrett Values Centre September 2011

32 World Values Day Stockholm 2011: Group (14)
Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Nivå 7 Nivå 6 Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 IRS (P)= | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= | IROS (L)= IROS (P)= | IROS (L)= Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 4 PV - DC 4 Hälsoindex (PL) PV: 13-0 CC: 9-0 DC: 10-0 1. ambition 6 3(I) 2. personlig utveckling 4(I) 3. självständig 4. integritet 5 5(I) 5. kreativitet 6. positiv attityd 7. ständigt lärande 8. välbefinnande (fysiskt/ emotionellt/mentalt/andligt) 6(I) 9. öppenhet 5(R) 10. engagemang 4 11. göra skillnad/något betydelsefullt 6(S) 12. lyhördhet 2(R) 13. vänskap 1. gemensam vision 5 5(O) 2. positiv attityd 5(I) 3. samhällsengagemang 6(S) 4. anpassningsförmåga 4 4(I) 5. ansvar 6. coaching/ mentorskap 6(R) 7. entreprenör 4(O) 8. göra skillnad/något betydelsefullt 9. prestation 3(I) 1. gemensam vision 6 5(O) 2. långsiktighet 7(O) 3. samarbete 5(R) 4. engagemang 5 5(I) 5. göra skillnad/något betydelsefullt 6(S) 6. lagarbete 4(R) 7. anpassningsförmåga 4 4(I) 8. gemensamma värderingar 9. personlig utveckling 10. positiv attityd Understruket med svart = PV & CC Orange = CC & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande I = Individuell O = Organisations Orange = PV, CC & DC Blå = PV & DC (vit cirkel) R = Relations S = Samhälls Values Plot Copyright 2011 Barrett Values Centre September 2011

33 C T S World Values Day Stockholm 2011: Group (14)
Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S CTS = Entropi = 2% CTS = Entropi = 5% CTS = Entropi = 0% C = Common Good (För gruppens bästa) T = Transformation (Förändring) S = Self-Interest (Egenintresse) Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Values Distribution Copyright 2011 Barrett Values Centre September 2011

34 Copyright 2011 Barrett Values Centre
World Values Day Stockholm 2011: Group (14) Personlig Nuvarande kultur Önskad kultur Positive Values Distribution Copyright 2011 Barrett Values Centre September 2011

35 World Values Day Stockholm 2011: Group (14)
Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C - För gruppens bästa T - Förändring S - Egenintresse Kulturentropi CTS Copyright 2011 Barrett Values Centre September 2011

36 Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar
World Values Day Stockholm 2011: Group (14) Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Nuvarande kultur Önskad kultur Finans Fitness prestation Kundrelationer Evolution anpassningsförm åga entreprenör långsiktighet anpassningsförmå ga Kultur gemensam vision coaching/ mentorskap samarbete lagarbete gemensamma värderingar personlig utveckling Samhällsinsatser samhällsengagem ang göra skillnad/något betydelsefullt Finans Finans Kundrelationer Fitness Evolution Kultur Samhällsinsatser Samhällsinsatser Business Needs Copyright 2011 Barrett Values Centre September 2011

37 World Values Day Stockholm 2011: Group (14)
Entropirapport Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (2) förvirring (2) långa arbetstider (1) 5 out of 18: 4% of total votes 2 0 out of 10: 0% of total votes 1 anställnings osäkerhet (1) 1 out of 4: 1% of total votes Totalt 6 out of 140 5% of total votes Detta är en låg och hälsosam nivå av entropi. Entropy Table Copyright 2011 Barrett Values Centre September 2011

38 Röster: Nuvarande kultur
World Values Day Stockholm 2011: Group (14) Värderingshopp Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Värdering Röster: Nuvarande kultur Röster: Önskad kultur Hopp långsiktighet 6 samarbete 2 4 engagemang 3 5 lagarbete personlig utveckling passion 1 välbefinnande (fysiskt/ emotionellt/ mentalt/ andligt) ekonomisk stabilitet informationsspridning konfliktlösning medkänsla produktivitet Values Jumps Table Copyright 2011 Barrett Values Centre September 2011

39 National Assessment Sweden: Group
Prepared by: Barrett Values Centre March, 2011

40 Copyright 2011 Barrett Values Centre
National Assessment Sweden: Group (1030) Personal & Current Culture Alignment – Values Matches: 3 or more. People are able to bring themselves to work. 1-2. People are somewhat able to bring themselves to work. 0. People are not able to bring themselves to work. Look to blue values in Desired Culture for guidance, if any. Current & Desired Culture Alignment – Values Matches: 6 or more. Excellent, strong, healthy culture 4-5, good. Group is on the right track. 2-3, fair. Group is somewhat on the right track. More work needs to be done. 0-1, poor. Group is unhappy or frustrated, wants to see changes or take a new direction. Limiting Values: 0. This group does not operate from the basis of fear. 1-2. May be some element of fear behind how decisions are made or how people are managed. 3+. Fear is a factor in how this group operates or is managed. Entropy: Less than 10%. Healthy functioning. 10%-19%. Some problems requiring careful monitoring. 20%-29%. Significant problems requiring attention. 30%-39%. Crisis situation requiring immediate change Above 40%. High risk of implosion, bankruptcy, or failure. 26% 2 þ þ 3 þ NEW VALUES TO FOCUS ON Any values shown in blue, in this case anpassningsbarhet are values that are important to the individuals who work for the organization and are requested in the Desired Culture but are not showing in the top values of the Current Culture. How can you support your staff to bring these values and strengths to work so that they and the organization would derive further benefit from them? Desired Culture values shown in black, in this case anställdas hälsa, erkännande av anställda, engagemang, balans hem/arbete, ekonomisk stabilitet and öppen kommunikation are entirely new requests. They do not show in the Personal or Current Culture. To what extent are these values positive new requests, or maybe a reaction to something that is not happening or is unhealthy in the Current Culture? What themes do you notice with these new values? Open a dialogue with these people to gain a deeper understanding. 6 - kostnadsjakt, hierarki, förvirring, kortsiktighet, osäkra anställningar and byråkrati þ Summary Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

41 National Assessment Sweden: Group (1030)
Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 IRS (P)= | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= | IROS (L)= IROS (P)= | IROS (L)= Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 3 PV - DC 3 Hälsoindex (Möjligtvis begränsande) PV: 10-0 CC: 4-6 DC: 10-0 1. familj 472 2(R) 2. humor/ glädje 467 5(I) 3. ansvar 388 4(I) 4. tar ansvar 371 4(R) 5. ärlighet 340 6. positiv attityd 305 7. medkänsla 300 7(R) 8. rättvisa 262 5(R) 9. anpassningsbarhet 251 10. omtanke 239 1. kostnadsjakt (L) 292 1(O) 2. resultatinriktat 285 3(O) 3. hierarki (L) 282 4. lagarbete 275 4(R) 5. förvirring (L) 262 6. ansvar 252 4(I) 7. humor/ glädje 240 5(O) 8. kortsiktighet (L) 230 9. osäkra anställningar (L) 228 10. byråkrati (L) 224 1. anställdas hälsa 560 1(O) 2. erkännande av anställda 407 2(R) 3. humor/ glädje 384 5(O) 4. lagarbete 316 4(R) 5. ansvar 312 4(I) 6. engagemang 307 5(I) 7. anpassningsbarhet 306 8. balans hem/arbete 301 4(O) 9. ekonomisk stabilitet 282 10. öppen kommunikation 272 Black Underline = PV & CC Orange = CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organizational Orange = PV, CC & DC Blue = PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal Values Plot Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

42 Current Culture Values Desired Culture Values
National Assessment Sweden: Group (1030) Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values C T S CTS = Entropi = 5% CTS = Entropi = 26% CTS = Entropi = 1% C = Common Good T = Transformation S = Self-Interest Positive Values Potentially Limiting Values Values Distribution Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

43 Copyright 2011 Barrett Values Centre
National Assessment Sweden: Group (1030) Personal Current Culture Desired Culture Positive Values Distribution Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

44 Current Culture Values Desired Culture Values
National Assessment Sweden: Group (1030) Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values Common Good Transformation Self-Interest Cultural Entropy CTS Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

45 Current Culture Values Desired Culture Values
National Assessment Sweden: Group (1030) Current Culture Values Desired Culture Values Current Culture Desired Culture Ekonomi och finans kostnadsjakt (L) ekonomisk stabilitet Hälsotillstånd resultatinriktat hierarki (L) förvirring (L) byråkrati (L) Client Relations Utveckling kortsiktighet (L) anpassnings- barhet Kultur lagarbete humor/ glädje erkännande av anställda balans hem/arbete öppen kommunikation Bidrag till samhället Ekonomi och finans Ekonomi och finans Client Relations Hälsotillstånd Utveckling Kultur Bidrag till samhället Bidrag till samhället Business Needs Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

46 National Assessment Sweden: Group (1030)
Entropy Report This depicts the number of potentially limiting values per level in the Current Culture that were chosen by the survey participants. These represent all the potentially limiting values that were chosen and so may not be included in the top ten values on the Values Plot. Potentially limiting values are found only at levels 1, 2 and 3. This is a reflection of the degree of disorder within a system. Level Potentially Limiting Values (votes) Percentage Entropy 3 hierarki (282) förvirring (262) byråkrati (224) långa arbetstider (168) håller på information (146) makt (100) silomentalitet (15) 1197 out of 2596: 12% of total votes 2 intern konkurrens (159) skyller på varandra (152) manipulation (102) imperiebyggande (58) 471 out of 1097: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (292) kortsiktighet (230) osäkra anställningar (228) kontroll (141) utnyttjande (121) försiktighet (70) 1082 out of 1661: 10% of total votes Total 2750 out of 10300 26% of total votes This is a moderate level of entropy indicating potential unease among the population and/or potential conflict situations that need to be addressed. Entropy Table Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

47 Copyright 2011 Barrett Values Centre
National Assessment Sweden: Group (1030) Values Jumps A value jump occurs when there are more votes for a value in the Desired Culture than in the Current Culture. Listed below are the values with the largest increase in votes. The values in bold are represented in the Desired Culture. Value Current Culture Votes Desired Culture Votes Jump anställdas hälsa 196 560 364 erkännande av anställda 135 407 272 balans hem/arbete 123 301 178 öppen kommunikation 120 152 medarbetartillfredsställelse 37 187 150 humor/ glädje 240 384 144 långsiktighet 174 137 personlig utveckling 105 229 124 ekonomisk stabilitet 168 282 114 anpassningsbarhet 193 306 113 Values Jumps Table Copyright 2011 Barrett Values Centre March 2011

48 Dialog…

49 ÄRLIGHETEN VARAR INTE LÄNGST
Ärlighet har gått från en given första plats, till FEMTE plats bland personliga värderingarna, och FÖRSVUNNIT HELT ifrån den önskade kulturen för organisation och nation! VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? Håller ärligheten på att vittra sönder? Är våra ledares egenintresse orsaken? Såsom av girighet drivna i bonusar, fallskärmar, mutor och rent fusk! Är vi medvetna om att Ledarskap smittar! >> Ökad egen vinning söndrar det gemensamt goda. Det vill vi ändra på! PERSONLIGA VÄRDERINGAR 2009 2010 2011 1. ärlighet 1. familj 2.humor/glädje 2. familj 2. humor/glädje 3. familj 3.humor/glädje 3. ansvar 4. ansvar 4. tar ansvar 5. tar ansvar 5. medkänsla 5. ärlighet 6. medkänsla 6. tar ansvar 6. positiv attityd 7. positiv inställning 7.självständig 7. medkänsla 8. vänskap 8. positiv inställning 8. rättvisa 9. självständig 9. rättvisa 9. anpassningsbarhet 10.rättvisa 10.respekt 10. omtanke Tor Placering av ärlighet inom personliga värderingar

50 DIALOG Vad betyder ärlighet för dig? Hur ser ärlighet ut när det är som allra bäst? Vad kan du/vi göra för att utveckla ärligheten i Sverige?

51 DIALOG Vad betyder ärlighet för dig? Hur ser ärlighet ut när det är som allra bäst? Vad kan du/vi göra för att utveckla ärligheten i Sverige?

52 Uppsamlande reflektion..…

53


Ladda ner ppt "Sverige 2010+ Svenskens önskade värderingar Medskapande samtal World Values Day, Stockholm - September 18, 2011 Gunnel Eneroth Martin Sande Tor Eneroth."

Liknande presentationer


Google-annonser