Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Stenafastigheter Prefabricerade system för energieffektivisering av flerbostadshus Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Institutionen för Arkitektur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Stenafastigheter Prefabricerade system för energieffektivisering av flerbostadshus Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Institutionen för Arkitektur."— Presentationens avskrift:

1 1 Stenafastigheter Prefabricerade system för energieffektivisering av flerbostadshus Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö Lunds Tekniska Högskola 2012-04-25

2 2 Stenafastigheter Syfte - IEA Annex 50 – Prefabricerade system för energieffektivisering av bostadshus  Studera, analysera och utveckla metoder för energieffektiva om- och tillbyggnader av befintliga flerbostadshus, vilket inkluderar – prefabricerade komponenter och systemlösningar – tillbyggnad på tak och komplettering/tilläggsisolering av fasader – integrering av förnybar energi – demonstrationsprojekt – framtagande av projekteringsriktlinjer Finansiärer: CERBOF, SBUF, Stenafastigheter, Malmö

3 3 Stenafastigheter Innehåll •Internationella exempel •Marknadsöversikt •10 steg för prefabricering vid fasadrenovering •Demonstrationsprojekt •Designmanual för projektering av påbyggnad •Slutsatser

4 4 Stenafastigheter Åke Blomsterberg, 2010-12-06 Bostadsområde Dieselweg 3-19 / Graz, Österrike Tekniska nyckellösningar •Passivsolfasad “klimatväggskoncept” •Pre-fabricering av alla fasadkomponenter •Värmetillförsel med hög soltäckningsgrad •Värme- och varmvattendistribution mellan fasad och befintlig vägg •Decentraliserat ventilationssystem med värmeåtervinning •Styrning och övervakning via Internet

5 5 Stenafastigheter Bakgrund Status före renovering: • Ytterväggar, golv och tak saknar värmeisolering • Fönster behöver renoveras • Värmetillförsel: 13% fast bränsle, 33% olja, 54% el • Decentraliserad varmvattenberedning med el • Låg termisk och brukarkomfort • Höga driftkostnader Beräknade projektdata för byggnaden före renovering Plats Dieselweg 3 - 19, Graz Höjd 345 m Graddagar (12/20)3 500 Kd Byggnadsår 1952 Antal lägenheter126 Bruksarea 7 722 m² Energianvändning (värme) 142 kWh/(m²a)

6 6 Stenafastigheter Mål: • 91% reduktion av värmebehovet • 89% reduktion av CO 2 - emissionen • Ökat fastighetsvärde • Förbättring av innemiljön Designdata för renoverad byggnad Renoveringsår2008-2010 Antal lägenheter134 Bruksarea7 889 m² Energianvändning (värme) 14 kWh/(m²a) Renoveringskoncept

7 7 Stenafastigheter Renoveringsdetaljer Fasadlösningar Värme och ventilation Konstruktion av ytterväggar: • Befintlig vägg Invändig puts 300 mmYttervägg Utvändig puts • Kompenserings- och utjämningsplan 100 mmRockwool mellan regelkonstruktion • Pre-fabricerade fasadmoduler 18 mmOSB-board 120 mmRegelkonstruktion med rockwool 15 mmMDF- board 30 mmSolvägg 29 mmVentilationsspalt 6 mmHärdat glas 618 mm Medel U-värde: 0,02? – 0,12 W/m²K Befintlig vägg Kompenserings- och utjämningsplan Pre-fabricerad modul • Decentraliserat ventilationssystem med värmeåtervinning (verkningsgrad = 73%) • Ventilationskanalerna integrerade i fasadmodulerna • Elektrisk eftervärme av tilluften om så behövs

8 8 Stenafastigheter Fördelar med renoverings- konceptet Pre-fabricerade moduler: • Energiprestanda = passivhusstandard • Smart och snabb konstruktion på byggplatsen • De boende störs mindre under byggproduktionsfasen • Det befintliga bärande systemet påverkas inte • Köldbryggor elimineras • Hög kvalitet tack vare pre-fabricering i fabriksbyggnad • Väderoberoende tillverkning • Smart och snabb byggplats

9 9 Stenafastigheter Byggproduktion Tillvägagångssätt från prototyp till serieproduktion av moduler: • 3D – mätning på platsen av byggnadsfasaden • Projektering av varje modul och alla detaljritningar (fönsteranslutningar m.m.) • Montering av en prototyp till fasadmodul • De enskilda modulerna tillverkas efter mätningarna på platsen, detaljritningarna och prototypen Förberedelse på platsen innan montering av fasadmodulerna: • Installation av hisschakt • Borrning – hål för for ventilation – rör • Installation av utjämningsplan • Montering av mellanregelkonstruktionen • Montering av ångspärr Montering av enskilda fasadmoduler: • De prefabricerade modulerna transporteras på lastbil till byggplatsen. • Efteråt lyfts de av en lastbilsmonterade kran på plats på byggnadens fasad.

10 10 Stenafastigheter • Kostnad  88 millioner kr exkl. moms (utan markarbete)  8000 kr per m² (bruksarea efter renovering)  8500 kr per m² (bruksarea före renovering) Renoveringskostnad

11 11 Stenafastigheter Åke Blomsterberg, 2010-12-06 Från 50-talet till nollenergi. Flerbostadshus, Zürich, Schweiz. Tekniska nyckellösningar •Stora prefabricerade träfasadelement •Balanserad ventilation med värmeåtervinning •Markvärmepump - 260m djup •Vacuumsolfångare 12.5 m² •Solcellssystem 15 kWp

12 12 Stenafastigheter Bakgrund -Endast mindre renoveringar. -Originalstatus. -Söderfasade renoverad och värmepannan bytt en gång. -Klimatskärmen i bra skick. -Balkonger och räcken något rostiga. -De flesta fönstren från 1954, några hade bytts för några år sedan; standard tvåglasfönster. -Kök och badrum i originalskick. -Oljepannan från 1983 värms med el. Projektdata för byggnaden före renovering PlatsZürich Höjd506 m Graddagar (12/20) 3735 Kd Byggnadsår1954 Antal lägenheter5 Uppvärmd golvarea 477m² Spec. energi- användning 228 kWh/(m²·a) Hyra (netto) 650 000 kr/år

13 13 Stenafastigheter Åke Blomsterberg, 2010-12-06 Renoveringskoncept Sammanfattning av renoveringen -Öka bostadsytan – ny våning på taket och utbyggnad markplan. -Renovering av klimatskärmen till Minergie-P, bevarande av den arkitektoniska kvaliteten. -Nytt värmesystem, gamla radiatorer, nytt ventilationssystem, nytt tappvarmvattensystem och nytt elsystem. -Markvärmepump, solfångare och horisontellt solcellssystem på taket. -Nya kök och badrum.. Projekterade data för renoverad byggnad Renoveringsår 2009-10 Antal lägenheter: 6 Spec. energianvändning38 kWh/(m²·a) Energibesparing (per m²)81% Hyreshöjning per m² 39 %

14 14 Stenafastigheter -Exakt lasermätning av de befintliga fasaderna. -Cellulosaisolering för att fylla spalter och öppningar. -Uppmätt lufttäthet 0,5 oms./h, ovanvåningen oms/h. Väggkonstruktion U-värde: 0.18 W/(m²∙K) (insida till utsida) Inre puts 10 mm Tegelvägg320 mm Yttre puts20 mm + Prefabricerat element Tolerans / Värmeisolering (cellulosa) 20 mm Isolering (cellulosa Isocell/reglar) 180 mm Trä softboard40 mm Yttre puts10 mm Totalt600 mm

15 15 Stenafastigheter

16 16 Stenafastigheter Åke Blomsterberg, 2010-12-06

17 17 Stenafastigheter U-värden W/(m²·K) FöreEfterReduktion Väggar1,070,1883 % Källarbjälklag1,600,1889 % Tak1,190,1191 % Fönster2,50,868 % Energiprestanda kW/m²år FöreEfterReduktion Värme+varmvatten (primär energi) 15430 (Minergie-P standard) 81 % Renovering (m²)FöreEfterÖkning Uthyrbar area38051736 % Total renoveringskostnad: 13 000 000 SEK 20 000 SEK/m² uppvärmd golvarea 25 000 SEK/m² uthyrbar golvarea Slutsatser: Tilläggsvärden måste täcka större delen av renoveringskostnaderna. Byggnaden blev en ny byggnad. Framtiden: optimering av byggprocessen, distributionssystemet för ventilation och konstruktionen av de prefabricerade elementen.

18 18 Stenafastigheter Påbyggnad av befintliga flerbostadshus - prefabricering Fördelar med prefabricerade volymelement och byggdelar: •Snabbt montage •Liten störning under byggtiden •Förkortad byggtid •Högre kvalité och erfarenhetsåterföring •Enklare säkerställa god kvalité •Låg vikt möjlig med lättbyggnadssystem

19 19 Stenafastigheter Påbyggnad, tak, av befintliga flerbostadshus - prefabricering Svårigheter med prefabricerade volymelement och byggnadsdelar: •Komplicerat med anslutning till befintliga installationer •Ökade laster på befintlig byggnad •Transport av volymelement •Planlösning och utformning begränsas av byggsystem

20 20 Stenafastigheter Påbyggnad, tak, av befintliga flerbostadshus - prefabricering Utvecklingsvägar prefabricerade volymelement och byggnadsdelar: •Förbättrad energieffektivitet •Effektivare värmeisolering •Rationellare platsmontering

21 21 Stenafastigheter Tilläggsisolering fasader – prefabricering •Småhustillverkare har erfarenhet från småhus •Prefabricerade fasadelement kan kräva omfattande byggplats-anpassning •Intresse finns

22 22 Stenafastigheter Tio steg för prefabricering vid fasadrenovering – IEA Annex 50 •Förutsättningar •Befintlig byggnad •Ny klimatskärm •Brandskydd •Ljudisolering •Byggnadsfysik •Basmodul •Skarvnings- och fastsättningsteknik •Installationsmodul •Aktiv modul

23 23 Stenafastigheter

24 24 Stenafastigheter

25 25 Stenafastigheter

26 26 Stenafastigheter

27 27 Stenafastigheter

28 28 Stenafastigheter

29 29 Stenafastigheter Aktuell status i byggnaderna - Bra underhållna, men inga omfattande energisparåtgärder genomförda. - PCB fogar runt fönster måste ersättas. - Fönstren behöver bytas av ålderskäl. - Det finns inga uteluftventiler. - Energianvändningen (fjärrvärme) är hög pga. dåliga U-värden och mekanisk frånluft utan värmeåtervinning.

30 30 Stenafastigheter Syfte med renoveringen  Minst 50 % reduktion av energianvändningen för värme  Renovera det som behöver renoveras  Hyresgästerna får inte störas under genomförandet  Inga större ändringar av den befintliga byggnaden  Ingen hyreshöjning i den befintliga byggnaden  Två nya våningsplan med högre hyra och lägre energianvändning

31 31 Stenafastigheter Kombination av åtgärder •Tilläggsisolering av tak dvs. påbyggnad •Fönsterbyte, inkl en grad sänkning av inomhustemperatur •Tilläggsisolering (20 cm) av fasader •Fördelningsmätning av varmvatten, per lägenhet •FTX-aggregat •Solfångare •Värmeeffektbehovet reduceras med 70 % och värmeenergibehovet med 80 % •Uppskattad investering inkl. påbyggnad exkl. moms, solvärme, fördelningsmätning = 17 000 kr/(m² exkl. påbyggnad) eller 10 500 kr/(m² inkl. påbyggnad)

32 32 Stenafastigheter Befintlig byggnad inkl. källare A temp = 3 332 m² Befintlig byggnad exkl. källare A temp = 2 502 m² Påbyggnad A temp = 1 540 m²

33 33 Stenafastigheter

34 34 Stenafastigheter

35 35 Stenafastigheter

36 36 Stenafastigheter

37 37 Stenafastigheter

38 38 Stenafastigheter Åke Blomsterberg, 2012-04-25 Designmanual för projektering av påbyggnad •Hyresgästernas önskemål •Kvarboende i området? •Lönsamhetskalkyl •Befintlig byggnadskonstruktion? •Befintliga installationer? •Analys av befintligt renoveringsbehov •Etc.

39 39 Stenafastigheter Åke Blomsterberg, 2012-04-25 Prefabricering för renovering •Volymelement för påbyggnad finns i princip •Ventilationsaggregat finns •Fasadelement finns i princip •Snabbt montage – förkortad byggtid •Enklare säkerställa god kvalité •Liten störning under byggtiden - kvarboende •Viss anpassning på platsen krävs •Lägre kostnad? •Bättre lönsamhet för energieffektivisering i samband med omfattande underhållsrenovering •Intresse finns bland leverantörer •Marknaden ännu för liten – låg efterfrågan


Ladda ner ppt "1 Stenafastigheter Prefabricerade system för energieffektivisering av flerbostadshus Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Institutionen för Arkitektur."

Liknande presentationer


Google-annonser