Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

More intenz Leadership Mastery Ledarskapsutveckling i världsklass!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "More intenz Leadership Mastery Ledarskapsutveckling i världsklass!"— Presentationens avskrift:

1 More intenz Leadership Mastery Ledarskapsutveckling i världsklass!

2 More intenz Leadership Mastery 1. Ledaren som kulturbärare 3. Situationsanpassat ledarskap 8. Säljledning 9. Konflikthantering 7. Presentationsteknik och retorik 6. Motivation och drivkrafter 5. Balanserad målstyrning 2. Ledarens ansvar och prioriteringar 14. Mentorskap 13. Ledarskapspsykologi 10. Utvecklingssamtal Det finns 14 moduler på vardera en till två dagar Prioritera de viktigaste modulerna och bygg More intenz Leadership Mastery 4. Coachande ledarskap 12. Coaching vid sambesök och medlyssning 11. Ledarskapsprofiler – lär känna dig själv

3 More intenz Leadership Mastery 14 moduler med fokus på ett avgränsat område i ledarskapet 50% teori och 50% praktik Modulerna förbereds och följs upp med ett Webbaserat frågeformulär Modulernas längd är en halv till en dag Bygger på More intenz koncept och verktyg och skräddarsys sen till kundens verksamhet Fördel: Fokus på det som verkligen är viktigt Fördel: Stor flexibilitet i omfattning och innehåll Fördel: Säkerställer att färdigheterna kommer redan samma dag Fördel: Snabb uppstart med ett beprövat koncept Fördel: Ger en kontinuitet över tiden samt snabb återkoppling till ledare EGENSKAPFÖRDEL FÖR KUNDEN

4 1. Ledaren som kulturbärare InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Vad kännetecknar en stark kultur? •Hur uppnår vi en stark kultur? •Hur ska ledaren agera för att kulturen ska leva av sig själv? •Hur etablerar en ledare medarbetarskap? •Hur ska en ledare hantera kulturella dilemmasituationer? •Vilka åtgärder i system, struktur etc kan göra för att stötta kulturen? •Hur målstyra en kultur? • Ledarna kan sätta mål på sin kultur och sen följa upp mot den • Ledarna kan se fördelarna med att arbeta med kultur • Ledarna vet hur de ska hantera kulturella dilemman • Ledarna får färdigheter i att etablera medarbetarskap • Tydlig kultur • Koppling mellan kultur och resultat • Klarhet kring hur kultur ska användas relaterat strategi och struktur Definiera utvecklings- onråden Beskriv handlingar Implementera nytt beteende Ställ upp vision Hitta succé- historier StrategiStruktur Kultur Tänka-Känna-Görar

5 2. Ledarens ansvar och prioriteringar InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Förtydligande av rollen som ledare •Ledarens ansvarsområden •Ledarens arbetsuppgifter •Prioritering av coachtid relaterat övrig tid •Tidsstudie av arbete idag •Prioritering av arbetsuppgifter •Målstyrning av coachtid för att uppnå resultat genom andra • Ledarna får en tydlig bild av vad de lägger sin tid på och hur de ska fördela den framöver • Ökat fokus på coachande tid för att uppnå resultat • Förmåga att styra över sina arbetsuppgifer mer • Prioritera bort, delegera mer, sluta att göra • Bättre utnyttjande av tiden • Mer tid till coaching av medarbetare • Bättre vardag på grund av mer tid på rätt sak • Ökat fokus på att se medarbetarna • Nöjdare medarbetare

6 3. Situationsanpassat ledarskap InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Att arbeta situationsanpassat som ledare •Att analysera utifrån kvalitet och motivation •De fyra olika rollerna som ledare för situationsanpassat ledarskap •Rollen som instruerande •Rollen som coachande •Rollen som stödjande •Rollen som delegerande •Bättre förståelse för medarbetarnas agerande •Bättre förmåga att anpassa sitt ledarskap till medarbetarna •Ökade färdigheter i att kommunicera och ge feedback till de fyra olika rollerna • Bättre teamkänsla • Snabbare utveckling hos medarbetarna • Utnyttja potentialen bättre hos medarbetarna

7 4. Coachande ledarskap InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Coachande ledarskap jämfört med direkt ledarskap •Feedback med hjälp av frågeteknik •Utvecklande samtal •Effektiv kommunikation •Komunikatioonsmatris för att se medarbetarens behov tydligt •Struktur på feedbacksamtal •Förberedelser och uppföljning av coachande samtal •Olika typer av feedbacksituationer •Bättre på att kommunicera med medarbetarna •Ökad genomslagskraft i coachingsamtalen på grund av tydlig struktur •Bättre på att utveckla medarbetarna •Större trygghet i all typ av feedback med frågeteknik • Medarbetarna utvecklas snabbare • Större förståelse för varandras agerande i teamet • Mer öppen kultur • Effektivare arbetssätt på lång sikt

8 5. Balanserad målstyrning InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Att sätta gruppmål för projekt, kvartal etc och följa upp •Skapa en aktivitetslista för att nå mål •Ta fram en vilja och ett engagemang i organisationen för att genomföra aktiviteter •Utnyttja resurser maximalt •Presentera och kommunicera gruppmål för sitt team eller projekt •Utvärdera lyckade eller misslyckade mål och planer • Ledaren kan sätta bra mål • Ledaren kan koppla aktiviteter till målet för att sedan följa upp • Ledaren blir bättre på att motivera mot mål och aktiviteter • Ledaren får ökade färdigheter i att utvärdera och utnyttja resurser • Tydlighet i ett projekt • Trygghet i gruppen kring vad som krävs för att nå ett mål • Ökad motivation för ett mål • Ökad gemenskap

9 6. Motivation och drivkrafter InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Vad – Varför – Hur (hur bygga motivation) •Hur analysera vad som motiverar en medarbetare? •Relatera motivation till övriga faktorer i beteendet •Sätta upp konkreta planer för motivation •Kännetecken för olika typer av medarbetare och drivkrafter •Ökad förmåga i att läsa av och analysera medarbetare •Bättre på att motivera individuellt •Bättre på att kommunicera för ökad motivation • Ökad motivation • Ökad förståelse för motivationens betydelse för resultatet • Ökad förståelse för varför medarbetare agerar som de gör

10 7. Presentationsteknik och retorik IndholdFärdigheterFörväntat resultat •Retorikens grunder •Användande av kroppspråk •Användande av röst •Strukturera en presentation •Inledning och avslutning för bäst genomslag •Kommunikation med gruppen under en presentation •Förberedelser •Videofilming med återkoppling • Ökade färdighetar i att använda kropp och röst • Ökade färdigheter i att ha en trygg struktur för sin presentation • Ökade färdigheter i att använda en bakgrund för att bygga upp mot kärnan i en presentation • Ökade färdigheter i att analysera sig själv • Ökad genomslagskraft i presentationer • Trygghet i att styra kommunikation och frågor • Mer fokus på mål och nästa steg efter en presentation

11 8. Säljledning InnehållFärdigheterFörväntat resultat – Säljledningens grunder – Skillnad säljledare mot vanlig ledare – Målstyrning av resultat och insatser – Målstyra insatser uifrån kvantitet, prioritet och kvalitet – Att sätta mål på kvalitet och beteende – Att säta mål på ett kundbesök – Att undvik att säljarna pratar om externa faktorer istället för saker de själva kan påverka •Ökade färdigheter i att sätta mål på insatser •Ökade färdigheter i att se orsaker till ett bra eller dåligt säljresultat •Ökade färdighetar i vilka åtgärder som ska göras för att öka resultatet för en säljare •Ökade färdigheter i att hantera diskussioner om externa faktorer • Tydlig målstyrning • Ökat säljresultat • Bättre rapportering från säljarna • Nya rapporteringsverktyg som är enkla att använda • Ökaf förståelse för vad som skapara försäljning

12 9. Konflikthantering InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Fem olika typer av konflikter och varför de uppkommer •Olika sätta att lösa konflikter på •Konflikters upptrappning mot en verklig konflikt •Konflikters nedtrappning •Kommunikation för att löas konflikter •Hantering av konflikter i vardagen som ledare, aktuella konfilkter •Det svåra samtalet • Ökade färdigheter i att förekomma en konflikt • Ökade färsigheter i att se orasken till konfilkter • Ökade färdigheter i att hantera konfilkter • Bättre teamkänsla (om interna konfilkter) • Ökad kundnöjdhet (om externa konfilkter) • Ökad trygghet i att faktsikt ta tag i konfilkter • Mer proaktivt ledarskap i relation till konfilkter

13 10. Utvecklingssamtal InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Mallar för utvecklingssamtal •Praktisk träning av utvecklingssamtal •Uppföljning av utvecklingssamtal •Samtal – inte intervju •Miljö, omgivning, tid, plats •Ta och ge kritik under samtalet •Förberedelser •Fokus på utveckling och inget annat •Bättre samtal med bättre struktur •Bättre på att se uppföljning av ett samtal •Ökade färdigheter inom kommunikation i samtalen •Bättre lyssnande • Nöjdare medarbetare • Tryggare ledare • Snabbare utveckling av medarbetarna • Mer effektiva samtal

14 11. Ledarskapsprofiler – lär känna dig själv InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Olika typer av ledarskapsstilar •Beteende som utgånspunkt för din ledarstil •DISC – analysera din egen profil •Taktiskt användande av din ledarstil •Att anpassa sig efter andra ledare och medarbetare • Ökad förmåga i att analysera sig själv • Ökad förståelse för sitt och andras ledareskap • Ökade färdigheter i att anpassa sin ledarstil efter medarbetarnas beteende och profil • Bättre teamkänsla • Ökad självinsikt • Ökad förmåga till anpassning

15 12. Coaching vid sambesök och medlyssning InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Förberedelser innan sambesök •Uppföljning av sambesök •Roller under själva sambesöket – beroende på mål och syfte •Feedback direkt efter ett sambesök •Strukturera synpunkter och förbättringsområden •Handlingsplaner på lång sikt •Sätta mål och fokus för varje sambesök •Utnyttja tiden effektivt vid sambesök •Ökade färdigheter i att ge feedback •Ökade färdigheter i att använda en feedbackmall •Bättre färdigheter i att långsiktigt utveckla en säljare •Mer effektiva dagar med hjälp av checklistor och mål • Ökad försäljning • Snabbare utveckling för säljarna • Ökad stolthet för rollen som försäljingschef • Nöjdare medarbetare då de känner utveckling

16 13. Ledarskapspsykologi InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Psykologi som ett verktyg i ledarskapet •Joharis fönster för att analysera dig själv och andra •Kommunikatonspsykologi •Transaktionsanalys i olika situationer •Att kommunicera med olika delar av beteendet •Att läsa medarbetare och deras beteende •Bättre på att styra och anpassa kommunikation •Bättre på att läsa medarbetare •Ökade färdigheter i att se orsaker till beteenden • Trygghet i ledarskapet • Ökad förståelse för medarbetare • Bättre dialog med vissa medarbetare • Större självinsikt – utvecklande för ledarskapet

17 14. Mentorskap InnehållFärdigheterFörväntat resultat •Mentor relaterat till andra typer av roller •Mentorns uppgifter •Kommunikation mellan mentor och adept •Kontrakt mellan mentor och adept •GROW för att ha struktur på samtalen mellan mentor och adept •Planering av möten, intervall, plats, längd, agenda etc •Initiativ till möten •Bättre struktur på möten, mer målinriktat •Långsiktigt tänkande istället för kortsiktigt •Ökad förmåga att strukturera mellan möten för långsiktigt effekt •Bättre kommunikation • Bättre resultat av relationen mentor och adept • Bättre utveckling av adepten • Snabbare karriär för adepten • Ökad självkänsla för mentorn med bättre resultat

18 Graden av sense of urgency Äkta sense of urgency Succé – rätt förändringsstrategi Falsk sense of urgency Fiasko – fel förändringsstrategi Tillfredsställelse Fiasko – fel förändringsstrategi • Oenighet kring att det finns behov för förändring • Ingen lust eller motivation för att göra saker annorlunda • Lever på historiska framgångar • En äkta känsla av att vi fortfarande är framgångsrika Hög Låg • Stor förändringsvilja • Fokus på rätta insatser och mål • Agerar i linje med strategin • Ingen stress – men fokus • Walk the talk • En inre drivkraft för att göra insatser och nå mål • Säger en sak och gör en annan • Hög mötesaktivitet, många mail och memo • Många aktiviteter utan mål eller mening • "Cover my ass" – försöker att komma loss • Prata mycket om sig själv • Gör sig själv ovärderlig utåt sett men agerar fel egentligen


Ladda ner ppt "More intenz Leadership Mastery Ledarskapsutveckling i världsklass!"

Liknande presentationer


Google-annonser