Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.fai.a.se Global samverkan för lokal utveckling - Ett samarbetsprojekt mellan A-Nätet och FAI www.a-natet.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.fai.a.se Global samverkan för lokal utveckling - Ett samarbetsprojekt mellan A-Nätet och FAI www.a-natet.se."— Presentationens avskrift:

1 www.fai.a.se Global samverkan för lokal utveckling - Ett samarbetsprojekt mellan A-Nätet och FAI www.a-natet.se

2 Bona Viskadalen AFiG Örenäs Malmö Kvarnby Sunderby Framnäs Medlefors Västerås Runö Långholmen Marieborg Ädelfors Malmfälten Brunnsvik www.a-natet.se A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

3 www.a-natet.se A-Nätet •A-Nätet bildades under 2004 - 16 folkhögskolor med arbetarrörelseförankring. •Verksamhetsidé som bygger på arbetarrörelseskolor med snarlika idéuppfattningar. •Profilerad verksamhet. •A-Nätets samlade resurser utgör dess potential och förmåga.

4 Organisation/Sambandssystem Strategisk ledning -skolornas rektorer Operativ ledning Operativ ledning ledningsgrupp •rektor, AFiG •rektor, Västerås •rektor, Marieborg •coordinator, Runö Operativa kontakter -skolornas operativa kontaktpersoner Kansli •coordinator •assistent FirstClass-konferenser Maillistor E-post Telefon Videokonferenser ChatKonferenser /möten Portalen A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

5 Externa kontakter förbundet avdelningen folkhögskolan LO-sektionen LO-distriket samverkansparten klubben folkhögskoleeleven allmänheten partiorganisationen A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

6 Folkhögskolan som lokal/regional resurs avdelningen folkhögskolan LO- sektionen/distriktet fackklubben folkhögskoleeleven allmänheten A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

7 RunoNet -FirstClass •Bussförare (kommunal) i stockholms län • Ständigt tillgängligt IT- stöd Exempel på verksamhetsstöd A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

8 RunoNet -FirstClass ”Forum” •Diskussionsforum för aktuella politiska och fackliga frågor Exempel på verksamhetsstöd A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

9 www.a-natet.se

10 A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring www.fai.a.se FAI •FAI (Fackligt Aktiva Invandrare). •grundades 1997 av medlemmar i LO, TCO och SACO. •Organiserat lokalt och regionalt i lokala och regionala nätverk •Riksstyrelse för samordning av de lokala och regionala nätverken. •Stöds av de fackliga centralorganisationerna. •Representationen av invandrade medlemmar i fackets beslutande organ måste öka. Global samverkan för lokal utveckling - Ett samarbetsprojekt mellan A-Nätet och FAI

11 A-Nätet och FAIs lokala och regionala nätverk FAI, Stockholm FAI, Kronoborg folkhögskolan FAI, Dalarna FAI, Västra Götaland FAI, Västmanland FAI, Öresundsregionen A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring FAI, Östergötland

12 Bona Viskadalen AFiG Örenäs Malmö Kvarnby Sunderby Framnäs Medlefors Västerås Runö Långholmen Marieborg Ädelfors Malmfälten Brunnsvik www.a-natet.se A-Nätet och FAI Pilotprojekt med FAI inom vissa regioner

13 Synopsis •Samarbete med extern rikstäckande organisation •Stärka FAI som organisation •Flexibelt vardagslärande •Öka andelen förtroendevalda med invandrarbakgrund •Öka integrationen i arbetslivet A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

14 www.fai.a.se Lära, växa, förändra Folkbildningspropositionen 2005/06:192 5.2 Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att dess organisationer medverkar till att människor med olika bakgrund möts, får ökad förståelse för varandra och utbyter erfarenheter sinsemellan så att utanförskap, segregering, konflikter och diskriminering motverkas Global samverkan för lokal utveckling - Ett samarbetsprojekt mellan A-Nätet och FAI

15 A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring www.a-natet.se Global samverkan för lokal utveckling -Ett samarbetsprojekt mellan A-Nätet och FAI Huvuddragen i projektet Att utveckla metoder och vinna erfarenheter för hur flera skolor kan uppträda som en gemensam skola i samspel med extern riksorganisation och dess lokala enheter. Tre delar i projektet 1.Samla skolorna i A-Nätet kring en gemensam fråga. 2.Pröva situationsanpassat flexibelt vardagslärande i större skala. 3.Tillsammans med extern riksorganisation förankra folkbildningens syn på flexibelt lärande och verksamhetsstöd.

16 FAI-intranet -FirstClass •Rikstäckande kommunikations system • Internkommunik ation, men även extern täckning. •Anslagstavlor och informations- hämtning Exempel på verksamhetsstöd A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

17 FAI-intranet -FirstClass •FAI Västmanland • Regionalt sambandssyste m med rikstäckning Exempel på verksamhetsstöd A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

18 RunoNet -FirstClass ”FAIs helpdesk” •Diskussionsforum för aktuella politiska och fackliga frågor med tyngdpunkt på integrationsfrågor i arbetslivet Exempel på situationsanpassat flexibelt vardagslärande A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring

19 Projektsammankomster och arbetsplan” Ideförankring och medinflytande Operativ projektupptakt Rådslag 21-22 september Folkhögskolornas kontaktpersoner FAIs regionala nätverkare Projektledning A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring Kursutveckling ”Flexibelt situationsanpassat vardagslärande” oktober-november 2006 projektledare, FAI, fhsklärare Metodutbildning för handledare och lärare 21-22 november 6-10 fhsklärare 7 regionala nätverkare (FAI) projektledare Flexibelt situationsanpassat vardagslärande (jan-mars 2007, upptakt regionalt) 7 FAI-regioner 7-10 folkhögskolor

20 A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring www.a-natet.se Global samverkan för lokal utveckling -Ett samarbetsprojekt mellan A-Nätet och FAI Projektet syfte: - att samordna A-Nätet i rikstäckande frågor - att stärka FAI organisatoriskt - att involvera FAI i flexibel folkbildning. Grund för samarbete A-Nätet och FAI: - tydliga gemensamma idéuppfattningar - praktiskt folkbildande verksamhetsstöd. - situationsanpassat flexibelt vardagslärande.

21 A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring www.a-natet.se Nätverksaspekt •A-Nätet förstärker enskild regional skola •A-Nätet som helhet och folkbildningen i stort ökat utrymme. •Folkbildningens syn på flexibelt lärande utvecklas genom samordning av A-Nätet och dess huvudmän. •Erfarenheter för kommande samverkan i riksomfattande utbildningsinsatser. •A-Nätet verkar som resurseffektiv virtuell folkhögskola. Folkbildningsaspekt •Öka andelen förtroendevalda med invandrarbakgrund i beslutande organ. •Underlätta integrationen för grupper med svagt inflytande i arbetslivsfrågor. •Viktig folkbildningsinsats med konkreta mål. •Övergång till reguljär verksamhet vid projektavveckling

22 A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring www.a-natet.se Förväntade bieffekter Hög andel med invandrarbakgrund på folkhögskolorna. Skolinformatörer från FAI. Engagemang i arbetslivsfrågor ger ökad studiestimulans. Folkbildande och engagerad medborgare

23 A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring www.a-natet.se Arbets-och tidsplan Maj 2006 – juni 2007 FAS 1 Kvartal 2 2006 •Riggning av projektgrupp •Kontakter med FAI, centralt och lokalt, A-Nätets skolor •Utveckling och konkretisering av projekt/verksamhetsidé •Rekrytering av deltagare

24 A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring www.a-natet.se Arbets-och tidsplan Maj 2006 – juni 2007 FAS 2 Kvartal 3 2006 Idéförankring, medinflytande och kunskapsspridning Utveckling av ” Flexibelt situationsanpassat vardagslärande” Utveckling av ”Metodutbildning för handledare och lärare” Kvartal 4 2006 Genomförande av ”Metodutbildning för handledare och lärare”

25 A-Nätet -Nätverk för folkhögskolor med arbetarrörelseförankring www.a-natet.se Arbets-och tidsplan Maj 2006 – juni 2007 FAS 3 Kvartal 1 2007 •Försöksverksamhet för ”Flexibelt situationsanpassat vardagslärande” Kvartal 2 2007 •Utvärdering, slutrapport, produktion


Ladda ner ppt "Www.fai.a.se Global samverkan för lokal utveckling - Ett samarbetsprojekt mellan A-Nätet och FAI www.a-natet.se."

Liknande presentationer


Google-annonser