Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. Dagordning 1.Mötet öppnas (Katarina Wijk) 2.Val av mötesordförande och sekreterare 3.Presentation av deltagare 4.Dagordningens godkännande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. Dagordning 1.Mötet öppnas (Katarina Wijk) 2.Val av mötesordförande och sekreterare 3.Presentation av deltagare 4.Dagordningens godkännande."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Dagordning 1.Mötet öppnas (Katarina Wijk) 2.Val av mötesordförande och sekreterare 3.Presentation av deltagare 4.Dagordningens godkännande 5.Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, tillika presidium 6.Kort genomgång av NSFG:s uppdrag 7.Presentation av sekretariat och dess uppdrag 8.Utse arbetsgrupp för att ta fram förslag till arbetsordning för NSFG 9.Förslag: Uppdrag till Presidium att identifiera och föreslå fokusområden och konkret handlingsplan för 2013-2014 10.Politikerutbildning 2013 11.Mötesschema 12.Övriga frågor

3 Folkhälsans 11 målområden 1.Delaktighet och inflytande i samhället 2.Ekonomiska och sociala förutsättningar 3.Barns och ungas uppväxtvillkor 4.Hälsa i arbetslivet 5.Miljöer och produkter 6.Hälsofrämjande hälso-och sjukvård 7.Skydd mot smittspridning 8.Sexualitet och reproduktiv hälsa 9.Fysisk aktivitet 10.Matvanor och livsmedel 11.Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel Ojämlik hälsa i Gävleborg, exempel: Utgångspunkt 1 - Vägledande principer -

4 HUR DÅ?  Uppdra till länsaktör att göra en litteraturgenomgång kring mekanismer bakom ohälsa/hälsa i länet  kompletterad med en kartläggning av förekomsten av dessa mekanismer i länet och i de enskilda kommunerna.

5 Utgångspunkt 2 - Samverkan, samarbete och samordning – HUR DÅ? 1.Nätverk för strategiskt folkhälsoarbetet Gävleborg 2.Knytas till Region Gävleborgs politiska organisation ”…förutsätter att de enskilda kommunerna, landstinget, länsstyrelsen har full beslutanderätt över hur det egna arbetet organiseras, inriktas och effektiviseras. Vid sidan av detta behövs en sektorsövergripande samordning mellan dessa aktörer.”

6 HUR DÅ? Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete •Ledamöter: –1 ordinarie samt 1 suppleant från respektive kommunstyrelse –3 ordinarie samt 3 suppleanter från landstingsstyrelsen •Presidium: –Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt en tjänsteman från sekretariatet •Sekretariat: –5 tjänstemän med anställning vid –Region Gävleborg –Landstinget –Länsstyrelsen –Kommunrepresentant Utgångspunkt 2 - Samverkan, samarbete och samordning - `Ska arbeta enligt de principer som fastställs i GU och rapporterar kontinuerligt till Region Gävleborgs styrelse´

7 Utgångspunkt 3: - Ledning och styrning - HUR DÅ? 1.Förbättrad ledning och styrning (mål, medel, beslut och arbetssätt) 2.Bygga upp sammanhållen folkhälsorapportering i länet för att garantera god kvalitet och kostnadseffektivt framtagande av beslutsunderlag 3.Utreda vilka stödresurser (ekonomiskt, personellt, nätverk) som behövs för ledning och styrning lokalt och länsövergripande

8 ”Internt i kommuner, landstinget och länsstyrelse bör arbetet med att förbättra hälsan i befolkningen följas upp och utvärderas inom det egna systemet.” HUR DÅ? 1. Uppdrag bör ges till lämplig aktör att regelbundet analysera hälsoläget i länet 2. Bygga upp länsövergripande system för uppföljning.” Utgångspunkt 4 - Uppföljning och utvärdering –

9 Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) • Sektorsövergripande samordning mellan Region Gävleborg, Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna • Hantering av länsgemensamma frågor för en förbättrad folkhälsa i befolkningen • 13 ordinarie ledamöter, 13 ersättare, presidium • Rapportering till Region Gävleborgs styrelse

10 Uppdrag NSFG • Att verka för strategiskt utvecklingsarbete kring att förbättra befolkningens hälsa inom samtliga elva målområden för den nationella folkhälsopolitiken • Att införa och förvalta GU Folkhälsa • Att ansvara för den sammanhållna och systematiska folkhälsorapporteringen i länet • Att ansvara för det länsövergripande systemet för uppföljning och samordna insatser utifrån utfallet av uppföljningen • Att verka för samordnade ansökningar och användandet av resurser som ställt till förfogande av regering och statliga myndigheter och dylikt • Att arrangera och medverka i konferenser, seminarier och utbildningar

11 Sekretariatet för NSFG • 5 tjänstemän representerande Region Gävleborg, Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna • Verkställande- och sekreterarfunktion Uppdrag • Att initiera och bereda ärenden för behandling i NSFG

12 Regionstyrelse Ordinarie Ersättare Sven-Åke ThoresenHudiksvall(s)Tommy BergerLandstinget(s) Lena RoosBollnäs(m)Roland BäckmanLjusdal(s) Stig EngNordanstig(c)Marie CenterwallBollnäs(s) Eva TjernströmLandstinget(s)Per JohanssonGävle(s) Carina BlankGävle(s)Sven-Erik LindestamSöderhamn(s) Peter KärnströmSandviken(s)Monica OlssonNordanstig(s) Magnus JonssonOckelbo(s)Jonas HolmHudiksvall(m) Marie-Louise DangardtHofors(s)Lars MolinLjusdal(m) Yoomi RenströmOvanåker(s)Hans OlssonSandviken(m) Patrik StenvardLandstinget(m)Carl-Ewert OhlssonLandstinget(c) Inger Källgren SawelaGävle(m)Caroline SchmidtHudiksvall(c) Magnus SvenssonSöderhamn(c)Annika PerssonSöderhamn(fp) Kenth LövgrenGävle(fp)Carina ÖstansjöLandstinget(fp) Ingemar KalénLandstinget(kd)Inger SchörlingGävle(mp) Alf NorbergLandstinget(v)Marita EngströmGävle(v) Regionstyrelsens ledamöter

13 Dagordning 1.Mötet öppnas (Katarina Wijk) 2.Val av mötesordförande och sekreterare 3.Presentation av deltagare 4.Dagordningens godkännande 5.Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, tillika presidium 6.Kort genomgång av NSFG:s uppdrag 7.Presentation av sekretariat och dess uppdrag 8.Utse arbetsgrupp för att ta fram förslag till arbetsordning för NSFG 9.Förslag: Uppdrag till Presidium att identifiera och föreslå fokusområden och konkret handlingsplan för 2013-2014 10.Politikerutbildning 2013? 11.Mötesschema 12.Övriga frågor

14 Politikerutbildningar Utbildningsfrågor för NSFG Behöver du mer kunskap? 2008 Folkhälsa är politik –fortbildning Studieresa till Västra Götalandsregionen 23-25 januari 2008 2012 Utbildningsdagar - endagsutbildning - Folkhälsa är politik Föreläsare Jan Linde ordf. SFFF och Samhällsmedicin 16 februari Söderhamn 17 februari Gävle Studieresa till Östersund 13-14 september 2013 ?

15 Mötesschema 2013 Kallelse (senast) Sammanträde alternativ 1 Fredagar kl. 09.00 – 12.00 Sammanträde alternativ 2 Fredagar kl. 09.00 – 12.00 1 mars15 mars- 12 april3 maj10 maj 16 augusti30 augusti6 september 13 september27 september4 oktober 25 oktober8 november15 november Hur många möten under året?

16

17

18

19

20

21 Organisationsskiss Folkhälsa Gävleborg Verksamhetsperspektiv KL NSFG Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg KS SEKRETARIAT Region Gävleborg Tillväxtenheten Landstinget Samhälsmedicin Länsstyrelsen Folkhälsa Landstingsstyrelse RegionstyrelseRegeringen Utvecklings- projekt KL KS KL KS REGIONSTYRELSE Demokratiutskottet


Ladda ner ppt "Välkomna!. Dagordning 1.Mötet öppnas (Katarina Wijk) 2.Val av mötesordförande och sekreterare 3.Presentation av deltagare 4.Dagordningens godkännande."

Liknande presentationer


Google-annonser