Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbeta för att läkares fortbildning ökar Erbjuda vårdcentraler och kliniker externa fortbildningsdialoger Bevaka implementeringen av EU:s direktiv om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbeta för att läkares fortbildning ökar Erbjuda vårdcentraler och kliniker externa fortbildningsdialoger Bevaka implementeringen av EU:s direktiv om."— Presentationens avskrift:

1

2 Arbeta för att läkares fortbildning ökar Erbjuda vårdcentraler och kliniker externa fortbildningsdialoger Bevaka implementeringen av EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer Verksamhetsmål för fortbildning

3 Fortbildningsenkät Fortbildningsrankning Yrkeskvalifikationsdirektivet Fortbildningsöversyn Partsgemensamt arbete med SKL Läkarförbundets arbete med fortbildning

4 Enkätundersökning sedan år 2004 (SLF). Vartannat år sedan 2010. Ny enkät presenteras under år 2016. Var 15:e medlem under 65 år i Sjukhusläkarna, DLF, chefsföreningen Internutbildning, egen och extern fortbildning, utbildningsklimat, finansiering SLF:s målsättning är 10 dagar extern fortbildning/år samt 4 timmars intern fortbildning/vecka. Fortbildningsenkät 2012

5 Extern fortbildning

6 Hög arbetsbelastning Frånvaro tolereras inte Besparingar Privata skäl såsom t.ex. små barn som försvårar möjligheterna att resa bort Anledningar till minskade dagar extern fortbildning (allmänläkare)

7 År 2004 finansierade läkemedelsindustrin 18 % År 2012 finansierade läkemedelsindustrin 9 % Arbetsgivarens andel har stigit från 66 % till 75 % mellan 2004 och 2012 Finansiering av extern fortbildning

8 Avesta lasarett, Gällivare sjukhus och Visby lasarett i topp. Deras verksamhet kännetecknas av tydliga riktlinjer för deltagande i kurser och konferenser liksom att arbetsgivaren har goda möjligheter att finansiera extern fortbildning och att det finns utrymme i arbetet fördeltagande i externa kurser och konferenser. Resultat Fortbildningsrankning 2014

9 Överenskommelse om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, veterinärer och arkitekter Fastslår att fortbildning är nödvändigt och ska syfta till säkra och effektiva yrkesinsatser Nytt Yrkekvalifikationsdirektiv 15/11 2013

10 Medlemsstaterna ska redovisa främjande nationella åtgärder för fortbildning senast 16/1 2016 Varje medlemsstat ska utse en samordnare som ska utbyta information och diskutera bästa praxis på EU-nivå för att optimera kompetensutvecklingen (fortbildningen) i medlemsstaterna Krav på åtgärder

11 Socialstyrelsen får i uppdrag att i samråd med arbetsmarknadens parter ta fram en föreskrift för fortbildning Universitets- och Högskolerådet, UHR, får i uppdrag att vara nationell samordnare, bör höra professionernas synpunkter Lagrådsremiss i september 2015. Proposition november 2015 Utbildningsdepartementets förslag till implementering

12 Uppvaktat utredaren och informerat om den problematik som finns Skrivit gemensam skrivelse med SVLS Skrivit gemensam skrivelse med berörda Sacoförbund och Vårdförbundet Träffat hälso- och sjukvårdsministern och fört fram krav på föreskrift med reglering av skyldigheter för både arbetsgivare och professionsföreträdare Vad har Läkarförbundet gjort?

13 ”Det inte är nödvändigt, och inte heller lämpligt, med ytterligare och mer detaljerad reglering av krav på fortbildning. Det väsentliga är att den yrkesverksamme faktiskt kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, inte hur detta sker.” ”Regeringen gör […] bedömningen att […] berörd hälso- och sjukvårdspersonal […] redan idag har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att de ska kunna hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke.” Regeringens bedömning enligt lagrådsremissen om YKD

14 Gamla ledningsföreskriften Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) finns också tydliga krav på att sjukvården ska ha rutiner för att säkerställa personalens kompetensutveckling samt planer för personalens kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Sveriges Läkarförbund

15 Nya ledningsföreskriften Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningsysten för verksamheten, vilket ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Sveriges Läkarförbund

16 Enkät till kliniskt verksamma medlemmar vid sjukhus inom sex breda basspecialiteter hur de ser på sin fortbildning. Sjukhusen i studien har rankats utifrån svaren från de specialister som tydligt svarat att de anser att fortbildningen motsvarar deras krav på en önskvärd utbildning. 2000 specialister vid 71 sjukhus ingår i analysen Fortbildningsrankning 2014

17 Den fråga som får högst resultat av specialisterna i undersökningen är den som handlar om utrymme att rådgöra med kolleger. Där kände 76 procent tydligt igen sig. Även de frågor som handlade om huruvida chefen främjar och uppmuntrar extern fortbildning besvarats positivt; drygt hälften av specialisterna instämde i påståendet. De frågor som får sämst resultat handlar om tydliga riktlinjer för deltagande i kurser och konferenser och kvaliteten på innehåll och pedagogik i internutbildningen. Resultat Fortbildningsrankning 2014

18 I de årliga löneförhandlingarna 2012 och 2013 har SLF yrkat om bättre förutsättningar för fortbildning Partsgemensamt arbete om ”goda exempel på fortbildning i landstingens verksamheter Samverkan med SKL

19 Fortbildning, i form av kurs/konferens, bör omfatta minst två tillfällen per år relaterat till den individuella fortbildningsplanen och nyttan för verksamheten. Varje distriktsläkare har rätt till utbildning, extern och/eller länsgemensamma, 5 dagar per termin. Vald utbildning/kurs/konferens ska vara i linje med framtagen kompetensutvecklingsplan. Primärvården i Kalmar län, som exempel

20 Systematiskt förbättringsarbete för fortbildning – i enlighet med SPUR-modellen Fortbildningsöversyn bygger på professionens kvalitetskriterier – inga målbeskrivningar eller formella krav finns Testning av uppläggning kommer att ske under våren och hösten 2015 Syfte med Fortbildningsöversyn – Fortbildning i Dialog – Testning våren/hösten 2015

21

22 Uppläggning av översynen: Presentation av kvalitetskriterier och enkätresultat Analys av resultat och diskussion om åtgärder i mindre grupperingar Gemensam diskussion om handlingsplan, åtgärder och uppföljning Ny enkät efter ca 12 månader


Ladda ner ppt "Arbeta för att läkares fortbildning ökar Erbjuda vårdcentraler och kliniker externa fortbildningsdialoger Bevaka implementeringen av EU:s direktiv om."

Liknande presentationer


Google-annonser