Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård."— Presentationens avskrift:

1 NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård

2 Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – SOSFS 2011:9 - Säker läkemedelanvändning – SOSFS 2012:9, SOSFS 2000:1

3 Typ av skador

4 Ledningssystem - Ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar i verksamheten.

5 Egenkontroll Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

6 Patientsäkerhetsberättelsen Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur för uppföljning/utvärdering Uppföljning genom egenkontroll Vilka åtgärder som genomförts Samverkan för att förebygga vårdskador Riskanalys Hälso- och sjukvårdspersonalens rapportering Klagomål och synpunkter Samverkan med patienter och närstående Sammanställning och analys Resultat

7 Integrera patientsäkerhet och arbetsmiljö ArbetsmiljöPatientsäkerhet Fördela arbetsmiljöuppgifterFördela det organisatoriska ansvaret Göra en årlig uppföljning Genomföra egenkontroll Skriva en patientsäkerhetsberättelse Genomföra riskbedömningarGenomföra riskanalyser Vidta åtgärder Vidta åtgärder Upprätta handlingsplan Utreda ohälsa, olycksfall, tillbud/avvikelser Utreda händelser/avvikelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada Anmäla allvarliga olycksfall och tillbud samt skadlig inverkan Anmäla händelser/avvikelser som har eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada

8 Läkemedelsfel i vårdens övergångar - Sköra äldre - 6-16 % av sjukhusinläggningar är läkemedelsrelaterade - Undvikbara läkemedelsrelaterade skador, 5,6 – 24,6 miljarder/år - Hälften av alla läkemedelsfel orsakas av bristande kommunikation i vårdens övergångar - Går att förebygga

9 Åtgärder för att förebygga vårdskador - På uppdrag av SKL har ett antal experter sammanställt åtgärder som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet - Konsekvent tillämpade minskar de riskerna att drabbas av vårdskador

10 Åtgärdspaket, handböcker ledning och styrning för patientsäkerhetsarbetet

11 Läkemedelsanvändning - 75 % av alla avdelningar inom slutenvård ska ha dokumenterade rutiner för utskrivningsinformation i form av en läkemedelsberättelse, inklusive en aktuell läkemedelslista, till patienten, och utifrån dessa rutiner påbörjat ett förbättringsarbete

12 Patientens Korrekta läkemedels- lista Hemma hos patienten Inskrivning sjukhus Vårdtid sjukhus Utskrivning sjukhus Korrekt läkemedelslista vid vårdövergångar SKL, SOS SKL

13 Säker läkemedelsanvändning i primärvården Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk förening för allmänmedicin, Distriktssköterskeföreningen i Sverige, Svensk Geriatrisk Förening, Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi och Apotekarsocieteten med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Patientförsäkringen LÖF. Metoden, som utvecklats i tre liknande projekt, är självvärdering åtföljd av extern granskning/peer-review samt genomförande och uppföljning av åtgärder. Självvärderingen innebär att svara på vilka metoder och rutiner man har, och hur man skapar förutsättningar för och följer upp att de verkligen efterlevs.

14 Att lära för ökad kvalitet och patientsäkerhet - Skandinavisk utbildning på avancerad nivå för förbättringsledare

15 SKLs patientsäkerhetsarbete Håll dig uppdaterad –SKL:s webbsidor om patientsäkerhet –www.skl.se/patientsakerhetwww.skl.se/patientsakerhet Beställ material – www.skl.se/publikationer www.skl.se/publikationer

16 Vården blir inte säkrare av sig självt – det krävs aktiva handlingar Vi måste på alla nivåer börja att GÖRA på ett annat, bättre och säkrare sätt! Gör varje dag till en säker dag! TACK för er uppmärksamhet! Eva Estling eva.estling@skl.se


Ladda ner ppt "NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård."

Liknande presentationer


Google-annonser