Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetslag 2010:657 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetslag 2010:657 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetslag 2010:657 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

2 Egenkontroll 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.1982:763 2 § Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas. 3 kap. PSL (2010:657)

3 Händelseanalys 3 § Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att 1. så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det, samt 2. ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. 3 kap. PSL (2010:657)

4 Ständiga förbättringar Egenkontroll Mätserier Dokumentation Analyser Förbättringsåtgärder Handlingsplaner Avvikelsehantering Klagomålshantering Rutiner, Instruktioner Checklistor Riskanalys Tydliga uppdrag med tydligt ansvar och befogenheter Visioner och Mål PlaneraGenomföra UtvärderaFörbättra

5 Systematiskt förbättringsarbete Fokus på att förtydliga hantering av risker, egenkontroll, och avvikelsehantering, d.v.s. ta emot klagomål- och synpunkter på kvaliteten inklusive rapporter från personal Erfarenheterna från dessa moment ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemet och därigenom verksamheten

6 Ansvarsnivån Ansvaret ligger på vårdgivare eller verksamhets- utövare att 1. ta fram ett ledningssystem (processer, aktiviteter och rutiner) samt 2. planera och leda verksamheten utifrån det samma Av ledningssystemet ska det framgå hur ansvaret med att fullgöra uppgifterna med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten är fördelat. jfr 3 kap 9 § PSL Krav på att säkerställa att personalen arbetar i enlighet med ledningssystemets processer och rutiner

7 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen 2 e § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges

8 Hälso- och sjukv.lag 1982:763 Dessa tre är viktiga i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetslag 2010:657 Ledningsföreskriften 2005:12

9 Patientsäkerhetslag 2010:657 Fr.o.m. 1 januari 2011 Förtydligat ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete. Kräver resurser

10 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet SOSFS 2005:12 God Vård – handbok med exempel. Föreskriften innehåller mer. Krav på samverkan i vårdprocesser, avvikelse- och riskhantering. Uppföljning och egenkontroll (äv. PSL 3 kap. 1 §)

11 Bärande idé – Ständiga förbättringar Planera (Plan) Genomföra (Do) Utvärdera (Check) Förbättra (Act)

12 Ständiga förbättringar Följa upp och utvärdera resultatet Lära och förbättra arbetsproce sserna Genomföra arbetet med kvalitet Sätta upp mål och planera arbetet PlaneraGenomföra UtvärderaFörbättra

13 Faserna hör alltså samman Följa upp och utvärdera resultatet - egenkontroll Ständigt utveckla och förbättra processer mm – förbättrad verksamhet Ta emot synpunkter och klagomål, utred och sammanställ riskanalyser PlaneraGenomföra UtvärderaFörbättra

14 Anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen 5 § Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 3 kap. PSL (2010:657)

15 Anmälan hälso- och sjukvårdspersonal 7 § En vårdgivare ska snarast anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten. 3 kap. PSL (2010:657)

16 Socialstyrelsen Maria Carlund och Kajus Pajaujis

17 Dokumentationsskyldighet 9 § Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten 10 § Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som har uppnåtts. 3 kap. PSL (2010:657)

18 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. 4 § Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 3 kap. PSL (2010:657)


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetslag 2010:657 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser