Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynens syfte Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynens syfte Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna."— Presentationens avskrift:

1

2 Tillsynens syfte Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna. ​

3 Tillsynens fokus Tillsynen görs ur ett brukar- och patientperspektiv och inriktas på sådant som är angeläget för enskilda och för grupper av människor. Om inte annat framgår av lag eller förordning ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt för att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet. Tillsynen ska bedrivas effektivt.​

4 Metoder och verktyg IVO använder olika metoder och verktyg i tillsynen, både kontrollerande och främjande. Val av verktyg görs utifrån vilken förväntad effekt det har på tillsynsobjekten samt utifrån vilka möjligheter lagstiftningen ger.

5 Exempel på olika verktyg i tillsynen Föreläggande och förbud Krav på åtgärder Kritik Dialog Råd och vägledning Information

6 Nationell riskanalys Arbetet med riskanalys innebär att utveckla och pröva en modell för att identifiera, dokumentera och prioritera övergripande riskområden inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. IVO:s egeninitierade tillsyn ska riktas mot verksamheter som är mest angelägna att granska.

7

8 Tidigare genomförd tillsyn av skolhälsovården (numera elevhälsan) Ny skollag och vägledning ”Med tillsynen avsåg IVO att få en bild av elevhälsans arbete för att bedöma kvalitet och patientsäkerhet” Vad anser elevhälsan? Finns det riskområden? Hur fungerar ny vägledning? Vilka förbättringsområden finns vad gäller samverkan, hälso- och sjukvårdsinsatser och förebyggande arbete? Hur är elevhälsan organiserad? Hur fungerar remiss- avvikelse- och läkemedelshantering?

9 Tillsyn 2014 Ny vägledning Organisation (inkl. ansvars- fördelning) Intern och extern samverkan Personal och kompetens Dokumentation /-journalföring Avvikelse- läkemededel- och remisshantering Förebyggande arbete

10 Arbetssätt och organisation Ny vägledning Vaccinationer, kontroller och hälsobesök Intern samverkan Organisation och ansvars- fördelning Nyanlända Läkemedel s-hantering

11 Mer tid för generellt hälsofrämjande arbete Rutiner för tidig upptäckt av barn som behöver extra stöd Informationsspridning om olika typer av hälsorisker Samverkan med andra aktörer behöver utvecklas Samverkan med socialtjänsten Samverkan med psykiatrin

12 Elevhälsan BUPPrimärvården Barn- och ungdoms- habiliteringen Socialtjänsten Barn- och ungdomsmedicins ka kliniken Specialpedagogi skt centrum Asyl- och integrationshälsan Optiker

13 Utredningskrav i samband med en remiss Svårt att bedöma omfattning av utredningar till BUP Otydligheter när en utredning är nödvändig Otydliga remisskrav Väntetider hos BUP Barn och unga får vänta lång tid för att få hjälp av BUP Utredningar riskerar att bli gamla och måste göras om Vad händer med barn och ungdomar under tiden? Återföring i samband med läkemedels- behandling Brister i BUP:s information angående läkemedelsbehandling och kontroller Brister i BUP:s tillgänglighet när elevhälsan ska rapportera resultat Ansvaret för elever som fyllt 18 år Otydligt vilken verksamhet som har huvudansvaret för ungdomarna Elevhälsan får ibland tillbaka remisser när de remitterar elever till vuxenpsykiatrin

14

15 Uppfylla lagstiftarens intentioner när det gäller mera generellt förebyggande insatser. Ge barn och ungdomar med särskilda behov av stöd och hjälp de insatser de behöver inom rimlig tid. Säkerställa att elevhälsan har förutsättningar som behövs för att: Tydliggöra vem som ansvarar för olika utredningsinsatser och dess innehåll. Tydliggöra förutsättningarna för återföring av uppgifter från socialtjänsten. Se över att samverkan med andra aktörer för att skapa en stark och tydlig vårdkedja genom att:

16 IVO har ett fortsatt projekt där man granskar BUP och elevhälsan Deltar i konferenser där vi berättar om rapportens resultat och IVO:s tillsyn överlag Presentation på IVO-dagen

17 Något om de(n) nya föreskriften om Lex Maria

18 SOSFS 2015:12 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utredning av vårdskador Träder ikraft 1 jan 2016 Förtydligar de praktiska konsekvenserna av ändringar i patientsäkerhetslagen Innehåller inte något om HUR anmälningar ska ske.

19 HSLF-FS 2015:XX Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (Lex Maria) Ny föreskrift från IVO angående hur anmälningar ska ske. Träder ikraft 1 jan 2016 Information från IVO i mitten av december Ny blankett Inga övergångsregler

20 Tack! Karin.dahlberg@ivo.se Herman.pettersson@ivo.se www.ivo.se


Ladda ner ppt "Tillsynens syfte Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna."

Liknande presentationer


Google-annonser