Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarundersökning inför placering av barn och unga Resultat och slutsatser från en nationell kartläggning september – oktober 2014 om läkarundersökning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarundersökning inför placering av barn och unga Resultat och slutsatser från en nationell kartläggning september – oktober 2014 om läkarundersökning."— Presentationens avskrift:

1 Läkarundersökning inför placering av barn och unga Resultat och slutsatser från en nationell kartläggning september – oktober 2014 om läkarundersökning inför placering av barn och unga i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) BARN- OCH UNGASATSNINGEN Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

2 Del 1. Bakgrund till kartläggningen

3 Varför läkarundersökning inför placering? Placerade barn och unga har som grupp sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Barnhälsovården, skolhälsovården och tandhälsovården når inte ut med sina insatser till barn som utreds av socialtjänsten i samma höga omfattning som till andra barn. Även efter barnen har blivit placerade har de i högre grad än andra barn försummade hälso- och sjukvårdsbehov.

4 Uppdrag i BoU-satsningen Spridning av Socialstyrelsens kunskapsstöd: ->Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar Fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra placerade barns hälsa -> Stödja kommunerna till ökad samverkan med andra aktörer

5 Del 2. Resultat

6 De viktigaste resultaten Överenskommelser en bra grund, men behöver fortsatt implementeringsstöd Läkarundersökningen sker på olika platser inom hälso- och sjukvärdens organisation Vanligare med läkarundersökning vid LVU än SoL Hälsoproblem upptäcktes hos en tredjedel av barnen Administrationen ett hinder Ensamkommande barn och unga omfattas av överenskommelsen i de flesta län

7 Kartläggningen Nationell enkätundersökning Svarsfrekvens 71 % Omfattar 1 216 barn och unga varav 413 har blivit läkarundersökta inför placering

8 Urval och begränsningar Barn och unga som: under perioden 1 januari 2014-30 juni 2014 stadigvarande och för första gången placerades i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) placerades med stöd av 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (SoL) eller 2,3 §§ i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inför placeringen blivit läkarundersökta enligt Socialstyrelsens anvis­ningar i BBIC eller motsvarande.

9 Överenskommelser behöver fortsatt implementeringsstöd Barn och unga blir undersökta i samma omfattning oberoende av överenskommelser …men det förekommer stora variatoner mellan länen Överenskommelser behöver bli kända av socialsekreterare och läkare Överenskommelser behöver följas upp

10 Lokala förutsättningar avgör var läkarundersökningarna sker Samtliga på barnklinik/barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (n=5) Samtliga på vårdcentral (n=3) 0-5 år på barnklinik, 6 år och uppåt på vårdcentral (n=7) Risk att sprida uppdraget på många enheter Personalomsättning försvårar implementering Rätt kompetens, känt uppdrag och bra rutiner ger bra förutsättningar Tendens att låta färre vårdcentraler eller barnklinik få uppdraget

11 Undersökning av tandhälsan I de flesta länen/regionerna undersöks tandhälsan vid läkarundersökningen och inte separat inom tandvården. I de län där tandhälsan ska undersökas inom tandhälsan beställer socialtjänsten sällan undersökningen.

12 Administrationen ett hinder Socialsekreterarna tycker att det är kräver mycket tid och möda att få fram bakgrundmaterial. Svårt att hitta fram till rätt vårdcentral för att beställa tid. Lokala försök pågår för att hitta andra lösningar på att ta fram bakgrundsmaterial.

13 Läkarundersökta barn och unga - LVU vs SoL Fler barn och unga undersöks om placeringen sker enligt LVU LVU: 60 % SoL: 20 % Lika hög grad av hälsoproblem i båda grupperna: LVU: 30 % SoL 28 %

14 Ensamkommande barn och unga Omfattas i de flesta län av överenskommelsen Uppgift att säkerställa att gruppen får sina behov av hälso- och sjukvård som andra placerade barn

15 Möjligheter i nya BBIC Det tvärprofessionella samarbetet i socialtjänstens samtliga utredningar BVC, elevhälsan och tandhälsovården – viktiga samarbetspartners för att få in medicinsk kompetens BBIC:s stöddokument om hälsa ger vägledning kring samarbetet Behöver vi se över vår överenskommelse utifrån nya BBIC?

16 Nya BBIC Handläggnings- och dokumentationssystem inom social barn- och ungdomsvård Tvärprofessionellt samarbete betonas, inom området hälsa: - Steg 1: samarbete mellan socialtjänst och BVC, elevhälsa, tandhälsovård - Steg 2: läkarundersökning mm.

17 Del 3. Hur går vi vidare? ”Målet på sikt är att garantera att alla barn som utreds i den sociala barn- och ungdomsvården får sina hälsobehov uppmärksammade och tillgodosedda, oavsett insats.” ur rapporten

18 SKL Placerade barns hälsa är en särskilt prioriterad fråga vid Sveriges kommuner och Landsting 2015- 2016. Målet är att 75 % av de barn som är placerade med stöd av socialtjänstlagen och 90 % av barn och unga som är placerade med stöd av LVU ska vara läkarundersökta. SKL samordnar och stödjer utvecklingsarbetet inom BoU-satsningen

19 SKL, forts Sprider resultaten från kartläggningen i SKL:s olika nätverk och på webben Information till socialchefsnätverket och hälso- och sjukvårdsdirektörerna, gemensam träff i november Ger stöd åt de regionala utvecklingsledarna i det fortsatta implementeringsarbetet Frågor som särskilt följs: - ensamkommande barns hälsoundersökningar - tandhälsoundersökningarna - implementeringen av nya BBIC Uppföljning av studien 2016


Ladda ner ppt "Läkarundersökning inför placering av barn och unga Resultat och slutsatser från en nationell kartläggning september – oktober 2014 om läkarundersökning."

Liknande presentationer


Google-annonser