Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
Kvalitén inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Ledningen för hälso- och sjukvård ska vara organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården (28 § HSL) Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt vör alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (2 § HSL)

2 Ansvar för ledning och styrning
Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal

3 Vad är ett ledningssystem? (God Vård, SOSFS 2005:12)
Ett system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten sätta upp mål i enl. med kvalitetskraven följa upp och utvärdera dessa mål

4 Vad är ett ledningssystem?
Organisatorisk struktur Ansvarsfördelning på alla nivåer Klara regler och rutiner Identifierade processer Rutiner för uppföljning -> leda och styra mot God Vård

5 Ansvaret 1 § Vårdgivaren skall fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser som säkerställer kvaliteten ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande.

6 Förslag på mål för vårdgivare
sjukskrivningsarbetet är en patient och rättssäker sjukskrivningsprocess Kunskapsbaserad och ändamålsenlig säker (enligt riktlinjer) Säker – kontraindikationer för sjukskrivning ska iakttas (jfr vårdskada) Patientfokuserad med respekt för individen Jämlik Ges i rimlig tid Rättssäker korrekt att tillämpa socialförsäkringen med tillhörande regelverk

7 Ansvaret 2 § Verksamhetschefen skall inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra vården.

8 Förslag på verksamhetsmål
X patienter ska ha fått en fördjupad bedömning av andra kompetenser/team när läkaren bedömer att sjukskrivningen kan bli långvarig X patienter ska med en diagnos ska ha fått sin sjukskrivning enligt rekommenderad tid i beslutsstödet X medicinska underlag ska ha bättre kvalité jämfört med 2009 X gånger/ år ska xx gruppen gå igenom sjukfrånvarostatistik och analysera underlaget Sjukskrivningsrutinerna ska presenteras för stafettläkare när de börjar på enheten Xx personal ska ha följande kompetens inom försäkringsmedicin

9 Områden som omfattas 1 § Bemötande av patienter
2 § Metoder för diagnostik, vård och behandling 3 § Kompetens 4 § Samverkan och samarbete 5 § Riskhantering 6 § Avvikelsehantering 7 § Försörjning av tjänster, produkter och teknik 8 § Spårbarhet

10 1 § Bemötande av patienter
Personligt bemötande (rutiner) Informationsmaterial ex på olika språk Information vart patienten kan vända sig för att framföra synpunkter Information under läkarbesöket om hur sjukskrivningen kommer att följas upp

11 2 § Metoder för diagnostik, vård och behandling
Beskrivning om hur sjukskrivningsprocessen ser ut på enheten och vilka aktörer som är involverade Försäkringsmedicinska beslutstödet Beskrivning hur rehabiliteringskedjan fungerar Beskrivning hur rehabiliteringsgarantin är organiserad Ev. lathund om sjukskrivning

12 3 § Kompetens Personalen ska ha kunskap om följande
Försäkringsmedicin, (lagar rehabiliteringskedjan) Sos intygsföreskrift Försäkringsmedicinskt beslutstöd Landstingets riktlinjer för sjukskrivningsprocessen Rehabiliteringsgarantin

13 4 § Samverkan och samarbete
Samverkan ska ske utifrån vad som är bäst för patienten Utredning och bedömning i de fall sjukskrivning riskerar att bli långvarig sker i team/eller av följande kompetenser En plan utarbetas för hur samverkan sker med ortopedkliniken, psykiatrin, rehabiliteringsenheten Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Socialen, Arbetsgivare, Företagshälsovård

14 5 § Riskhantering 1. Rutiner finns kring sjukskrivningsprocessen för att minska risken för att sjukskrivning inte är en del av vård och behandling.( stafettläkare, At läkare) 2. Hur hanteras konflikter med patienter

15 6 § Avvikelsehantering När sjukskrivning inte är en del av behandlingen? När sjukskrivning är längre en rekommenderad tid i det Försäkringsmedicinska beslutstödet? 3. Bristande information i journalsystemet? 4. När ett medicinskt underlag sänds tillbaka från Försäkringskassan till vården?

16 7 § Försörjning av tjänster, produkter och teknik
Att medicinska underlag och andra intyg kan hanteras effektivt i journalsystemen Fungerande system för att få tillgång till Försäkringsmedicinskt beslutstöd och andra metodstöd Att försörja verksamhetschefer med statistik på sjukskrivningar

17 8 § Spårbarhet Rutiner för sjukskrivning ska dokumenteras i journalen för att sjukskrivning ska kunna identifieras och spåras Anledning till sjukskrivning och omfattning Längd, syfte och förväntad effekt Utvärdering av sjukskrivningen och vidtagna och planerade åtgärder

18 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring
Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för regelbunden uppföljning och redovisning av verksamhetens resultat regelbunden granskning av metodernas, rutinernas och vårdprocessernas ändamålsenlighet och effektivitet för att uppnå målen hur resultatet av granskningar skall dokumenteras och återföras till berörda dokumentera genomförda förbättringsåtgärder.

19 Styrdokument - Sjukskrivningsprocessen
God Vård (SOSFS:12)– Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- o sjukvården Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Övergripande principer Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10) Intygsföreskrift (SOSFS 2005:29) Nationella riktlinjer

20 Styrdokument - Sjukskrivningsprocessen
God Vård (SOSFS:12)– Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- o sjukvården Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Övergripande principer Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10) Intygsföreskrift (SOSFS 2005:29) Nationella riktlinjer

21 Hur tar man fram rutiner för sjukskrivningsprocessen?
Använd God Vård dokumentet, sid SKLs förslag på frågor utifrån sjukskrivning (grupparbetsfrågor) Använd intygsföreskriften Använd andra relevanta styrdokument för sjukskrivning Använd avvikelsehanteringen Finns andra ”strul”-rapporter eller klagomål från Fk eller patienter? Framkommer behov av kompetensutveckling? Finns förslag på förbättringar bland personalen?


Ladda ner ppt "Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser