Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Autism spektrum Autism Aspergers syndrom. Ett spektrum!! IQ 70 asperger ”högfungerande autism” 80% av barn med autism autism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Autism spektrum Autism Aspergers syndrom. Ett spektrum!! IQ 70 asperger ”högfungerande autism” 80% av barn med autism autism."— Presentationens avskrift:

1 Autism spektrum Autism Aspergers syndrom

2 Ett spektrum!! IQ 70 asperger ”högfungerande autism” 80% av barn med autism autism

3 Autism Nedsatt förmåga att interagera socialt Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter Nedsatt förmåga att kommunicera Försening eller abnorm funktion inom: a. social interaktion b. språk som syftar till social kommunikation eller c. symboliska lekar eller fantasilekar

4 Nedsatt förmåga att interagera socialt Bristande förmåga att använda icke-verbala uttryck Oförmåga att etablera kamratrelationer Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra Brist på social eller emotionell ömsesidighet

5 Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter Fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer Stereotypa och upprepade motoriska manér Enträgen fascination inför delar av saker

6 Nedsatt förmåga att kommunicera Försenad talutveckling eller talar inte alls Nedsatt förmåga att inleda eller upprätthålla samtal med andra Stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk Brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende

7 Aspergers syndrom Nedsatt förmåga att interagera socialt Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter Nedsättning av funktionsförmågan Ingen kliniskt signifikant försening av språkutveckling Ingen signifikant försening av kognitiv utveckling eller utveckling av åldersadekvata vardagliga färdigheter

8 Svårigheter Avvikande ögonkontakt Svårt att förstå andras perspektiv Fixeringar och låsningar i beteendet Konkret tänkande; uppfattar saker bokstavligt Problem med tidsuppfattning Svårt att planera och organisera tillvaron Svårt att acceptera ändringar i livet Fokus på detaljer, tappar helhet Speciellt intresse Stereotypier – Ritualer Överkänslig för ljud, ljus, lukt, material

9 Asperger - Styrkor Starkt intresse för hur saker och ting fungerar och samverkar Bra tålamod med specialområden Insamling av information Starkt logiskt tänkande Detaljseende

10 Prevalens Autism: 3-4 upp till 16/10.000 pojkar > flickor: 3-4/1 Aspergers syndrom: 2–4 upp till 7/1.000 pojkar > flickor: 3-6/1

11 Orsak Gener eller Kromosomanomalier Prenatalt (infektioner, toxiner) Postnatalt (encephalit) Högre risk om det finns hereditet i familjen

12 Att ställa diagnos Anamnes – Psyckiatrisk/psykologisk bedömning Observation Skattningsskalor (t.ex. ASSQ, 5-15) Psykologisk utredning (begåvningsprofil, ADI-intervju mm) Somatisk undersökning

13 Differentialdiagnos Mental retardation Depression Psykosocial understimulering Dövhet Synnedsättning Specifika språkstörnigar Epilepsi Selektiv mutism

14 Samsjuklighet ADHD/ADD Tics/Tourettes syndrom Inlärningssvårigheter Motoriska svårigheter Depression, ångest, tvång, bipolär sjukdom Ätstörning Enures, enkopres Epilepsi

15 Bemötande Till barn: tydlighet, ramar och struktur Till föräldrar: föräldrarutbildning - stöd Lärare: specialkunskap Neuropedagogisk anpassning

16 Behandling Träning av social kompetens KBT Att jobba med Beteendeförändringar: att stimulera normalt beteende och bryta olämpligt beteende Kommunikationsträning, självförtroende, rollspel, observationsinlärning, beteendekontroll mm Farmakologisk behandling bara mot specifika symptom (t.e. agressivitet, ångest, depression) Arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped

17 Hur går det för barn med Autism?  Det växer inte bort  Ökad förekomst av andra psykiatriska tillstånd  Högre IQ ger bättre prognos  Adekvat språkutveckling ger bättre prognos  Asperger ger bättre prognos

18 Vuxna med autism Många är omhändertagna inom vårdformer enligt LSS Autism eller Aspergers syndrom med normal begåvning eller lindrig utvecklingsstörning. -Ibland odiagnostiserade -I senare kontakt med psykiatrin identifierade med andra diagnoser eller finnas bland dem som inte svarar på sedvanlig terapi eller som väcker förundran med sin annorlunda problembild Autism och måttlig eller grav utvecklingsstörning - En liten men särskilt vårdkrävande grupp som kräver personal med specialkunskaper på området - Svårtolkade såväl psykiska som medicinska hälsoproblem

19


Ladda ner ppt "Autism spektrum Autism Aspergers syndrom. Ett spektrum!! IQ 70 asperger ”högfungerande autism” 80% av barn med autism autism."

Liknande presentationer


Google-annonser