Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OM ASPERGER SYNDROM/AUTISM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OM ASPERGER SYNDROM/AUTISM"— Presentationens avskrift:

1 OM ASPERGER SYNDROM/AUTISM
Autismkonsult Magnusson Lind AB ett dotterbolag i Solhagagrupen Tingvallagtan 5 C 65224 Karlstad 054/150590 Lena Westerberg Lind Kerstin Magnusson

2 NP spektrum ADHD Asperger syndrom Autism Mental retardation Tourette
OCD= obsessive compulsive personality disorder Autism Mental retardation Tourette Lena Westerberg Lind

3 Grundstörning=central coherence
Försvagat vid autismspektrumtillstånd: En central funktion i hjärnan som strävar efter att hålla samman information dvs bearbeta och förstå information för att få helhet, mening o sammanhang

4 Autismspektrumtillstånd
Autism spectrum disorder. Ersätter de gamla diagnoserna autistiskt syndrom, Aspergers syndrom Brister i social interaktion och kommunikation Begränsade repetitiva intressen, beteenden och aktiviteter Under eller överkänslighet för sinnesintryck eller ovanligt intresse för sensoriska stimuli i omgivningen

5 Autismspektrumtillstånd
Den verbala och intellektuella förmåga ska specificeras och andra tillstånd som hänger samman med autismdiagnosen tex. ep, mental retardation Symtomen ska finnas i tidig barndom men kan ha varit mindre synlig om omgivningens krav inte överstiger personens förmåga. Finns alltså ingen fast åldersgräns. Symtomen måste begränsa o störa personens fungerande i vardagen.

6 Brister i social interaktion o kommunikation
Ej primärt kontakten utan det sociala samspelet. Grundläggande svårighet att ta andras perspektiv, läsa av andra, tolka kroppsspråk, Ibland begränsat kroppsspråk Tydligast i gruppsituation med jämnåriga Lättare tillsammans med vuxna, speciellt en till en situation Svårt att hålla kvar vänner/förbrukar Variationer; isolering - många social kontakter

7 Oftast ett välutvecklat talspråk
Ibland något högtravande formuleringar Ibland entonigt, brist på melodi i språket Tolkar orden konkret, lyssnar ej på sammanhanget Tystlåten – pratsam (ej i paritet med begåvning) Vanligt med missförstånd (pga konkret tänkande, svårt läsa av)

8 Theory of mind Teori om hur andra människor är, känner, tänker och vad de har för avsikt med sina handlingar Detta leder bl a till svårigheter med - socialt småprat - outtalade regler - att lägga ihop alla intryck till en helhet t ex kroppspråk, talspråk - att spontant ta andras perspektiv

9 Milstolpar för utveckling av ”Theory of mind
”Joint Attention” (8-12 mån.) Symbollek ( ca. 1½ år ) Rollek (ca. 2 år ) Grunder för ”Theory of mind” ( 3-4 år ) Förmåga att ta andras perspektiv i vidare bemärkelse

10 Begränsade upprepande beteenden, intressen/aktiviteter
Fastnar i tankemönster-svårt byta spår Få eller snäva intressen/aktiviteter, upphakande, dominerande Tvångsmässighet, kontroll, fixering Upprepande beteende-ritualer Svårigheter att komma igång/avsluta Blir ofta duktig på detaljer

11 Begränsande beteenden/fixeringar – Vad göra?
Erbjud annat attraktivt – intressen, styrkor Tom tid behöver fyllas, otydligheter förtydligas Ta tillvara intressen Tillåt där det är ok – svårt att ta bort helt o hållet Delaktighet Var ihärdig

12 Fyll tiden – meningsfullt - drömmar

13 Påfrestningar Förstå omvärlden kräver mycket energi o koncentration – risk för överbelastning Vid extra yttre krav – stress obegripliga reaktioner, utbrott, isolering, själv- skadebeteende Målet - Lära sig själv hantera sin vardag/få balans med röd/grön tid

14 Hur känner vi igen flickor med AS?
Psykiska sammanbrott, passivitet o skolk kan vara ett tecken Tysta flickor kan vara en grupp som döljer sina svårigheter Utsätter sig för svåra sociala situationer Har svårt att uppfatta oskrivna sociala regler trots viss social kompetens Fångas inte upp i bedömningsformulär

15 Är det skillnad? (vår studie)
Flickorna får diagnos något senare än pojkarna Flickorna ligger lägre begåvningsmässigt (särskilt v.g. verbal förmåga) Flickorna har större förmåga att använda talspråket i sociala situationer. Flickorna har större svårigheter i relationen till kamrater pga. att de är mer socialt aktiva Flickor är mindre utagerande utanför hemmet men mer utagerande hemma Flickorna hade barnsligare intressen. Pojkarna var mer uppslukade av sina intressen

16 Differentialdiagnostik
Bipolär sjukdom Depression ADHD Asperger syndrom Ätstörning OCD= obsessive compulsive personality disorder Autism Mental retardation OCD Tourette

17 Syfte med förtydligandepedagogik
Förtydliga våra olika världar för varandra genom visualisering (bilder, text, föremål) Ge sammanhang, tiden, andras perspektiv/ tankar Fokusera på det viktigaste - minimera detaljer Ge mening/motivation Bygger på starka sidorna, intressen, drömmar

18

19 Förtydligande Av tiden - grundstruktur som ger en dygnsrytm med skola/sysselsättning, ADL, meningsfull fritid och sömn. Visualiseras genom planering. Motivation är A och O (bygg på intressen) Förtydliganden ska svara på frågan när, hur, var, hur länge, hur mycket, vad kommer sen.

20 Motivation

21 Metoder som förtydligar
Planeringar Checklists Rit/prat Repulse Strukturerade samtal Rollspel Video Påminnelse

22 Vanligt hjälpmedel

23 Förhållningssätt Visualisera (skriv, rita, visa bilder, föremål)
Var nyfiken, fråga hur han/hon tänkte Var konkret ”lägg ej ut texten” Undvik ironi, underförstådda meningar Beskriv sammanhanget Begränsa antalet val Använd kontrollfrågorna - tillsammans

24 Var medveten om att du kan tolka signaler fel
Alla tolkar inte världen som du Utgå från starka sidor o intressen Sträva mot självständighet Förstärka positivt beteende, ge uppmärksamhet, släcka ut negativt beteende genom att negligera Avled, kompromissa, vänta ut Lågaffektivt bemötande

25 PU-utbildning Varje ungdom genomgår en utbildning i personlig utveckling som ger: Medvetenhet om starka o svaga sidor Förståelse för sina egna reaktioner Redskap för att hantera händelser o människor på ett bättre sätt än tidigare Lära sig eliminera energitjuvar, spara på sin energi o lära sig fylla på

26 Förutsättningar för en positiv utveckling
Tidig diagnos Anpassad skolsituation Förståelse o kunskap från omgivningen Få möjlighet att utveckla intressen- motivation Balans mellan vila-aktivitet Meningsfull fritid Särskilt stöd under tonårstiden Hitta sin nisch inför vuxenlivet

27 Flygfärdig?

28

29 Tips (ladda hem för använda tiden på ett för personen bra sätt. Innehåller tex påminnelser, schema, planering, timstock) (Autism o Aspergers förbundets hemsida) finns kurser, material, hänvisningar m.m. (ledande org. syfte att vara opinionsbildare vetenskaplig förankrad. Ger tips på forskning, behandling, filmer. Autism Apps (Google förslag på massor med Appar som är lämpliga till personer med Autism/AS)

30 Utbildningsmaterialet finns på www. solhagagruppen
Utbildningsmaterialet finns på Utbildning-Aktuella föreläsningar.


Ladda ner ppt "OM ASPERGER SYNDROM/AUTISM"

Liknande presentationer


Google-annonser