Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 OM ASPERGER SYNDROM/AUTISM Autismkonsult Magnusson Lind AB ett dotterbolag i Solhagagrupen Tingvallagtan 5 C 65224 Karlstad 054/150590 www.solhagagruppen.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 OM ASPERGER SYNDROM/AUTISM Autismkonsult Magnusson Lind AB ett dotterbolag i Solhagagrupen Tingvallagtan 5 C 65224 Karlstad 054/150590 www.solhagagruppen.se."— Presentationens avskrift:

1 1 OM ASPERGER SYNDROM/AUTISM Autismkonsult Magnusson Lind AB ett dotterbolag i Solhagagrupen Tingvallagtan 5 C 65224 Karlstad 054/150590 www.solhagagruppen.se Lena Westerberg Lind Kerstin Magnusson lena.westerberg-lind@solhaggruppen.se kerstin.magnusson@solhagagruppen.se

2 2 NP spektrum ADHD Asperger syndrom Autism Tourette Mental retardation Lena Westerberg Lind 140115

3 Grundstörning=central coherence Försvagat vid autismspektrumtillstånd: En central funktion i hjärnan som strävar efter att hålla samman information dvs bearbeta och förstå information för att få helhet, mening o sammanhang

4 Autismspektrumtillstånd  Autism spectrum disorder. Ersätter de gamla diagnoserna autistiskt syndrom, Aspergers syndrom  Brister i social interaktion och kommunikation  Begränsade repetitiva intressen, beteenden och aktiviteter  Under eller överkänslighet för sinnesintryck eller ovanligt intresse för sensoriska stimuli i omgivningen

5 Autismspektrumtillstånd  Den verbala och intellektuella förmåga ska specificeras och andra tillstånd som hänger samman med autismdiagnosen tex. ep, mental retardation  Symtomen ska finnas i tidig barndom men kan ha varit mindre synlig om omgivningens krav inte överstiger personens förmåga. Finns alltså ingen fast åldersgräns.  Symtomen måste begränsa o störa personens fungerande i vardagen.

6 6 Brister i social interaktion o kommunikation  Ej primärt kontakten utan det sociala samspelet.  Grundläggande svårighet att ta andras perspektiv, läsa av andra, tolka kroppsspråk,  Ibland begränsat kroppsspråk  Tydligast i gruppsituation med jämnåriga  Lättare tillsammans med vuxna, speciellt en till en situation  Svårt att hålla kvar vänner/förbrukar  Variationer; isolering - många social kontakter

7  Oftast ett välutvecklat talspråk  Ibland något högtravande formuleringar  Ibland entonigt, brist på melodi i språket  Tolkar orden konkret, lyssnar ej på sammanhanget  Tystlåten – pratsam (ej i paritet med begåvning)  Vanligt med missförstånd (pga konkret tänkande, svårt läsa av)

8 8 Theory of mind Teori om hur andra människor är, känner, tänker och vad de har för avsikt med sina handlingar Detta leder bl a till svårigheter med - socialt småprat - outtalade regler - att lägga ihop alla intryck till en helhet t ex kroppspråk, talspråk - att spontant ta andras perspektiv

9 9 Milstolpar för utveckling av ”Theory of mind  ”Joint Attention” (8-12 mån.)  Symbollek ( ca. 1½ år )  Rollek (ca. 2 år )  Grunder för ”Theory of mind” ( 3-4 år )  Förmåga att ta andras perspektiv i vidare bemärkelse

10 Begränsade upprepande beteenden, intressen/aktiviteter  Fastnar i tankemönster-svårt byta spår  Få eller snäva intressen/aktiviteter, upphakande, dominerande  Tvångsmässighet, kontroll, fixering  Upprepande beteende-ritualer  Svårigheter att komma igång/avsluta  Blir ofta duktig på detaljer

11 11 Begränsande beteenden/fixeringar – Vad göra?  Erbjud annat attraktivt – intressen, styrkor  Tom tid behöver fyllas, otydligheter förtydligas  Ta tillvara intressen  Tillåt där det är ok – svårt att ta bort helt o hållet  Delaktighet  Var ihärdig

12 Fyll tiden – meningsfullt - drömmar

13 13 Påfrestningar  Förstå omvärlden kräver mycket energi o koncentration – risk för överbelastning  Vid extra yttre krav – stress obegripliga reaktioner, utbrott, isolering, själv- skadebeteende  Målet - Lära sig själv hantera sin vardag/få balans med röd/grön tid

14 14 Hur känner vi igen flickor med AS?  Psykiska sammanbrott, passivitet o skolk kan vara ett tecken  Tysta flickor kan vara en grupp som döljer sina svårigheter  Utsätter sig för svåra sociala situationer  Har svårt att uppfatta oskrivna sociala regler trots viss social kompetens  Fångas inte upp i bedömningsformulär

15 15 Är det skillnad? (vår studie)  Flickorna får diagnos något senare än pojkarna  Flickorna ligger lägre begåvningsmässigt (särskilt v.g. verbal förmåga)  Flickorna har större förmåga att använda talspråket i sociala situationer.  Flickorna har större svårigheter i relationen till kamrater pga. att de är mer socialt aktiva  Flickor är mindre utagerande utanför hemmet men mer utagerande hemma  Flickorna hade barnsligare intressen. Pojkarna var mer uppslukade av sina intressen

16 16 Differentialdiagnostik ADHD Asperger syndrom Ätstörning OCD Autism Tourette Mental retardation Bipolär sjukdom Depression

17 17 Syfte med förtydligandepedagogik  Förtydliga våra olika världar för varandra genom visualisering (bilder, text, föremål)  Ge sammanhang, tiden, andras perspektiv/ tankar  Fokusera på det viktigaste - minimera detaljer  Ge mening/motivation  Bygger på starka sidorna, intressen, drömmar

18

19 Förtydligande  Av tiden - grundstruktur som ger en dygnsrytm med skola/sysselsättning, ADL, meningsfull fritid och sömn. Visualiseras genom planering.  Motivation är A och O (bygg på intressen)  Förtydliganden ska svara på frågan när, hur, var, hur länge, hur mycket, vad kommer sen.

20 Motivation

21 Metoder som förtydligar  Planeringar  Checklists  Rit/prat  Repulse  Strukturerade samtal  Rollspel  Video  Påminnelse

22 Vanligt hjälpmedel

23 Förhållningssätt  Visualisera (skriv, rita, visa bilder, föremål)  Var nyfiken, fråga hur han/hon tänkte  Var konkret ”lägg ej ut texten”  Undvik ironi, underförstådda meningar  Beskriv sammanhanget  Begränsa antalet val  Använd kontrollfrågorna - tillsammans 23

24  Var medveten om att du kan tolka signaler fel  Alla tolkar inte världen som du  Utgå från starka sidor o intressen  Sträva mot självständighet  Förstärka positivt beteende, ge uppmärksamhet, släcka ut negativt beteende genom att negligera  Avled, kompromissa, vänta ut  Lågaffektivt bemötande 24

25 PU-utbildning Varje ungdom genomgår en utbildning i personlig utveckling som ger:  Medvetenhet om starka o svaga sidor  Förståelse för sina egna reaktioner  Redskap för att hantera händelser o människor på ett bättre sätt än tidigare  Lära sig eliminera energitjuvar, spara på sin energi o lära sig fylla på

26 Förutsättningar för en positiv utveckling  Tidig diagnos  Anpassad skolsituation  Förståelse o kunskap från omgivningen  Få möjlighet att utveckla intressen- motivation  Balans mellan vila-aktivitet  Meningsfull fritid  Särskilt stöd under tonårstiden  Hitta sin nisch inför vuxenlivet 26

27 Flygfärdig?

28

29 Tips  www.egotimer.com (ladda hem för använda tiden på ett för personen bra sätt. Innehåller tex påminnelser, schema, planering, timstock) www.egotimer.com  www.autism.se (Autism o Aspergers förbundets hemsida) finns kurser, material, hänvisningar m.m. www.autism.se  www.autismspeaks.org (ledande org. syfte att vara opinionsbildare vetenskaplig förankrad. Ger tips på forskning, behandling, filmer. www.autismspeaks.org  Autism Apps (Google förslag på massor med Appar som är lämpliga till personer med Autism/AS )

30 Utbildningsmaterialet finns på www.solhagagruppen.se Utbildning-Aktuella föreläsningar.


Ladda ner ppt "1 OM ASPERGER SYNDROM/AUTISM Autismkonsult Magnusson Lind AB ett dotterbolag i Solhagagrupen Tingvallagtan 5 C 65224 Karlstad 054/150590 www.solhagagruppen.se."

Liknande presentationer


Google-annonser