Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Aspergers syndrom och kommunikation Tina Svensson maj 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Aspergers syndrom och kommunikation Tina Svensson maj 2010."— Presentationens avskrift:

1 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Aspergers syndrom och kommunikation Tina Svensson maj 2010

2 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Aspergers syndrom •Autismspektrum •Hans Asperger 1944 •Lorna Wing 1981

3 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Personer med Aspergers syndrom •Uppfattas som socialt klumpiga, naiva, rigida, moralistiska, pedantiska, udda, excentriska, egocentriska •Uppfattar språket bokstavligt •Reflekterar inte över den sociala omgivningen, eller drar udda slutsatser •Förutser inte konsekvenser •Vet inte sådant som ”alla vet” (Lena Nylander)

4 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Personer med Aspergers syndrom, forts. •Frågar inte, särskilt inte ”varför” •Har brister i ”sunt förnuft” •Kan ha svårt att förstå vissa känslor •Blir lurade och utnyttjade, inte sällan mobbade •Saknar respekt för hierarkier, behandlar alla lika •Blir missförstådda och missförstår (Lena Nylander)

5 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Symptomtriad •Begränsad förmåga till ömsesidigt socialt samspel •Begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation •Begränsningar i beteende, fantasi och intressen; ”insistence on sameness”

6 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Begränsad förmåga till socialt samspel •Blickar, ansiktsuttryck •Gester •Tonfall •Sociala koder •Svårt att förstå att andra inte känner och tänker detsamma som dom •Vilja men inte kunna

7 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Begränsad förmåga till kommunikation •Verbala, välformulerade, intelligenta •Svårt att tolka betydelsen av ord •Svårt att förstå nyanserna i talat språk •Förstår inte meningen med kommunikation •Vet inte hur man gör •Svårt att använda och förstå kroppsspråk

8 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Frågor som väcks •Hur länge måste man prata med grannarna? •Vad ska man prata med kassörskan på Ica om? •Hur hälsar man på en fest? •Hur håller man liv i ett samtal? Vad pratar man om?

9 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Frågor, forts. •Hur hanterar man att vara nära en person man inte tycker om? •Jag vet att jag pratar för länge, men hur vet jag när det är lagom länge? •Jag förstår när jag skämtar, men inte när andra gör det •Jag förstår inte mina arbetskamrater

10 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Frågor, forts. •Hur ser man att man gör fel, så att man kan stoppa innan det går åt helvete?

11 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Tal •Språk •Samspel •Personlighet •Artikulation •Röst

12 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Språk •Fonologi –Ljudsystem, ord- och satsmelodi (prosodi) •Grammatik och meningsbyggnad •Semantik –Ordens betydelse •Pragmatik –Verbalt och icke-verbalt samspel

13 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen AS och språkutveckling •Inte språkförsening? •Normal språkutveckling krävs enligt diagnoskriterierna •Beror på vem som bedömer

14 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen AS och språkutveckling, forts. •saknar ofta en period med babyspråk •många har en försenad talutveckling •andra barn har en helt normal talutveckling eller lär sig att tala tidigare än andra barn

15 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen AS och språkutveckling, forts. •språklig säkerhet både vad gäller ordförråd och meningsbyggnad •noggranna och lillgamla i sitt sätt att prata •ofta ett stort ordförråd •men svårt att förstå att ett ord kan ha flera betydelser beroende på sammanhang •bokstavlig tolkning av det som sägs •ironi, ordvitsar och metaforer kan bli obegripliga •svårt att tolka kroppsspråk

16 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Språk •(Fonologi) - prosodi •(Grammatik och meningsbyggnad) •Semantik •Pragmatik

17 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Pragmatiska problem kan yttra sig genom svårigheter med •turtagning •relevans •icke-bokstavlighet (tolka bildliga uttryck och metaforer) •sammanhängande tal och berättelser

18 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Pragmatiska svårigheter forts. •anpassning till samtalspartnern •anpassning till kontexten (situationen) •topikstruktur (introduktion, upprätthållande och byte av samtalsämnen) •lexikon (användning av sitt ordförråd)

19 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Varför pragmatiska svårigheter? •svag central koherens (Uta Frith) •bristande mentaliseringsförmåga (Simon Baron- Cohen) •brister i exekutiva funktioner (Sally Ozonoff) •kan troligtvis bäst förstås utifrån brister i samtliga nämnda kognitiva processer •dessutom brister i språkförståelse, verbalt korttidsminne och fonologiskt processande

20 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen 20 Annorlunda tänkande 1.Mentalisering/Theory of Mind 2.Exekutiva funktioner 3.Central koherens

21 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Mentalisering/Theory of mind •förstå att ens egna tankar och känslor kan skilja sig från andras •viktigt för att kunna begripa andra människors handlingar

22 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen 22 Vem vet det jag vet? •Mina tankar är inte är samma som dina tankar •beror på att jag har upplevt något annat än du har •Mina intentioner är kanske inte samma som dina •men det vet varken du eller jag om vi inte berättar för varandra

23 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Att ta den andres perspektiv Förmåga att observera och förändra •Tankar •Känslor •Intention •Tidigare given information Allt detta går oerhört snabbt! 23

24 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Mentalisering och AS •nedsatt mentaliseringsförmåga •svårt att förstå skillnaden mellan sitt eget och andra människors sätt att tänka, känna och handla •människors beteenden blir obegripliga

25 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Pragmatik och mentalisering •Svårigheter leder till pragmatiska problem med anpassning till samtalspartnern •Svårt att ta andra människors perspektiv och sätta sig in i hur de tänker - svårt att förstå andra människors intentioner •Svårt att anpassa dialog och samtalsämne efter samtalspartnern •Turtagningen försvåras – vem är det som ska prata nu?

26 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Pragmatik och mentalisering, forts. •Anpassar inte informationen i samtalet, för mycket eller för lite information •Missförstånd –Svårt att uppmärksamma att missförstånd uppstår –Vet inte hur man ska reparera dem •Svårt att förstå vita lögner och ironi

27 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Exekutiva funktioner •flera olika funktioner som styrs från den främre delen av hjärnan (frontalloben) •fungerar som samordnare av olika typer av information •ligger bakom allt målinriktat beteende

28 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Exekutiva funktioner, forts. De viktigaste exekutiva funktionerna är: •förmåga att planera •förmåga att hejda sina (oönskade) handlingar •anpassningsförmåga

29 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Exekutiva funktioner och AS •brister i de exekutiva funktionerna > svårt att använda sina kunskaper på ett nytt sätt •svårt att bryta invanda mönster •svårt att lösa konflikter

30 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Exekutiva funktioner och AS, forts. •hamnar ofta i olösliga situationer eftersom man inte har förmågan att anpassa sig •svårt att utvärdera sitt handlande och förändra sitt beteende i förhållande till situationen. •svårt att vara flexibla i sitt tänkande och att byta fokus för sin uppmärksamhet.

31 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Pragmatik och exekutiva funktioner •svårigheter med att förstå relationen till den övergripande kontexten •anpassa sig efter den •förmågan att ta initiativ är påverkad

32 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Pragmatik och exekutiva funktioner, forts. •flexibiliteten i språkanvändningen •dålig impulskontroll gör det svårt att undertrycka irrelevant information, även då personen faktiskt vet att uttalandet är socialt olämpligt

33 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Central koherens •hur vi sorterar intryck och information från omvärlden •kategorisera •skapa en meningsfull helhet •söka det centrala/viktiga budskapet eller sammanhanget

34 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Central koherens och AS •svag central koherens •fokuserar på detaljer •missar helheten •Resultat: en fragmentarisk och svårförståelig omvärld

35 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Pragmatik och central koherens •Svag central koherens leder till pragmatiska problem med anpassning till kontexten •svårt att drar nytta av ledtrådar i situationen •svårt att kunna urskilja vad det är som är viktigt för sammanhanget

36 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Pragmatik och central koherens, forts. •svårigheter med referenser •abrupta byten av samtalsämnen •svårt att återberätta •svårt att förstå sammanhängande text

37 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Vad kan man göra? •Söker sällan hjälp för problem kring kommunikationen, vilket gör att man kan tro att det inte finns några •Kan i själva verket vara det svåraste av allt

38 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Omgivningens betydelse •Vilken roll spelar omgivningens kunskap och bemötande? •Hur kan omgivningen påverka utfallet av kommunikationen?

39 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Kommunikation •Kommunikation sker i samspel mellan brukaren och omgivningen - en dynamisk process •Kommunikation kan alltid förändras/utvecklas •Omgivningen bär ansvaret •Brukaren bär ansvar beroende på förmåga

40 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Kommunikationsansvaret är gemensamt och lika stort Men om en part inte kan ta hela sitt ansvar, kan den andra parten ta ett större ansvar och på så sätt få en fungerande kommunikation ändå!

41 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Viktigt för en omgivning som har normal mentaliseringsförmåga att försöka ta AS- personens perspektiv – borde vara betydligt lättare än tvärtom

42 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Omgivningen •Information om vad AS innebär •Information om vad kommunikationssvårigheterna innebär •Medvetenhet om vad just den här personen har för svårigheter, styrkor och hjälpbehov –Alla är individer!

43 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Använda sin kunskap om AS för att anpassa Exempel: Problem med sociala koder •ta inte för givet att personen vet vad som gäller •var tydlig med vilka reglerna och förväntningar som finns •räkna inte med generalisering

44 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Använda sin kunskap, forts. Svårt att förstå kroppsspråk •var tydlig med vad du vill förmedla •benämn dig själv och dina reaktioner •var medveten om svårigheten

45 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen ”Normalitet” •undvik begreppet ”normalitet” •Vad vet vi egentligen om vad som är normalt? Har alla andra det ”normalt”? •att skapa lika förutsättningar för inflytande är en helt annan sak än ”normalitet” •utgå från individens förmågor och behov

46 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Tänka ”salutogent” •KASAM - känsla av sammanhang •Meningsfullt •Begripligt •Hanterbart

47 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Samtal – tips www.autismforum.se

48 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Brukaren •Sociala berättelser •Seriesamtal •Använda den ofta starka visuella förmågan – ge information/instruktion i skrift eller med bilder

49 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Brukaren, forts. •Vardagssamtal –Kurs, grupp –Kroppsspråk –Starta, upprätthålla, avsluta samtal –Hemuppgifter, rollspel, diskussioner •Göras mer uppmärksam på samspelet

50 Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Kontakt Tina Svensson Vuxenhabiliteringen Nordvästra Skåne Södra sjukhuset 262 81 Ängelholm tina.svensson@skane.se 0431 – 58 58 53


Ladda ner ppt "Habilitering & Hjälpmedel / Vuxenhabiliteringen Aspergers syndrom och kommunikation Tina Svensson maj 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser