Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöchefsträff 2010-10-13 Henrik Spovin 08-508 28 929

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöchefsträff 2010-10-13 Henrik Spovin 08-508 28 929"— Presentationens avskrift:

1 Miljöchefsträff 2010-10-13 Henrik Spovin 08-508 28 929 miljosamverkan@stockholm.se www.miljosamverkanstockholm.se

2 Vilka driver MSL? Kommunerna i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län (miljöskyddsenheten) Kommunförbundet Stockholms län (KSL) SU 2010-10-20

3 Miljösamverkan i Sveerige SU 2010-10-20

4 Varför miljösamverkan? Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) syftar till att effektivisera framför allt tillsynen inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel i länet genom att samutnyttja medverkande aktörers kompetens och resurser. SU 2010-10-20

5 Mål med miljösamverkan Utifrån rådande lagrum säkra en likvärdig bedömningsgrund. Ökat erfarenhetsutbyte. Skapa möjligheter att gå på djupet i olika frågor. Bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet i Stockholms län. SU 2010-10-20

6 Hur sker miljösamverkan? Konkreta, avgränsade och operativt inriktade samverkansprojekt. Gemensamma informationsinsatser. Framtagning av gemensam arbetsmetodik och gemensamma policys. SU 2010-10-20

7 www.miljosamverkanstockholm.se Miljöchefsträff 2010-10-13

8 Pågående samverkan Kommunikation och bemötande i tillsynen Nyckeltal — inrapportering och redovisning Enklare lagefterlevnad Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — seminarium Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning Nationella rapportbiblioteket SU 2010-10-20

9 Genomförd samverkan Elavfall Energi i tillsynen - handledning Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms Län FAQ - för MoH-kontor och växel Farligt avfall småföretagare Hygienlokaler Hygienlokaler - checklistor mm Hygienlokaler, steg II Hälsoskydd I Kosmetiska och hygieniska produkter för barn Livsmedel / Riskklassificering / Uppföljning Minireningsverk Nyckeltal — metodutveckling Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar Små VA i omvandlingsområden (enskilda avlopp) Vedeldning - handläggningsrutiner mm Värmepumpar - handläggningsrutiner mm

10 Samverkan på fler områden SU 2010-10-20 Behovsbedömningar av detaljplaner Brukarundersökning Buller från trafik – skall vi göra en gemensam aktion? Byggbuller Cisterntillsyn Enskilt VA Fettavskiljning GIS Hur bedriva tillsyn effektivt inom kommunorganisationen? Hur miljökontoren kan använda webben mer effektivt Information om handläggningsrutiner till fastighetsägare Kartläggning från registrering till arkivering Kvalitetssystem för miljökontoren. Stödfunktioner för miljökontoren. Marksanering Export av avfall — seminarium Gemensam webbenkät i samband med ärenden Hygienlokaler — utbildning för tatuerare Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak Vägledning för tillsyn av dagvattenhantering Medverka i maskinentreprenörers diplomutbildning Mer inom SBA – gemensamma verktyg Chefsstöd inom verksamhetsområdet. Miljödiplomering - tillsyn Miljökvalitetsnormer Oljeavskiljare, kontroll Partikelhalter PCB Producentansvaret, materialåtervinning REACH Småbåtar och hamnar Taxor för miljö- och hälsoskydd Tillsyn av köldmedieanläggningar Utbildning i detaljplaneprocessen och miljön. Hur kan vi påverka planeringen? Vad kommer nya PBL att innebära? Vatten, åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammet för luft. Hur skall vi samordna oss Energi i tillsynen - utbildning Förbättrade system för kundservice Hygienlokaler — tillsyn av solarier Klimatanpassning i tillsynen Tillsyn receptfria läkemedel

11 Miljöchefsträff 2010-10-13 Kommunikation och bemötande i tillsynen Gruppsamtal Vad tänker du inför kommande tillsynsbesök Vad känner du inför kommande tillsynsbesök Tvådagars fortbildning plus uppföljning Kombinera inspektion med inspiration Kommunikationsanalys/ transaktionsanalys

12 Nyckeltal inspektionsbesök per inspektör SU 2010-10-20

13 Nationella rapportbiblioteket SU 2010-10-20


Ladda ner ppt "Miljöchefsträff 2010-10-13 Henrik Spovin 08-508 28 929"

Liknande presentationer


Google-annonser