Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i Skellefteå – årets tillväxtkommun! Nöjda medborgare och kunder (1) God livsmiljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i Skellefteå – årets tillväxtkommun! Nöjda medborgare och kunder (1) God livsmiljö."— Presentationens avskrift:

1 Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i Skellefteå – årets tillväxtkommun! Nöjda medborgare och kunder (1) God livsmiljö med goda och rättvisa levnadsvillkor (2) Bra företagsklimat (3) Motiverade med- arbetare med rätt kompetens (1) Hälsosamma arbets- platser (2) Fungerande processer med delaktighet (1) Nära, enkelt och öppet arbetssätt (2) Befolkningstillväxt (1) Fler arbetstillfällen (2) Hög utbildningsnivå (3) Strategiskt utbyte med omvärlden (4) God ekonomisk hushållning (1) Effektivt resurs- nyttjande (2) Utveckla och stärka kommunens till- gångar (3) Medborgare/ kund Medarbetare Arbetssätt/ processer Utveckling/ tillväxt Ekonomi Tekniska nämnden 2007 (förslag 0612-07) Vision Önskat läge NF Utveckla infra- strukturen (1,2) Ökat samarbete med operativ och strateg- isk inriktning (3,4) Tillgodose företags- anpassade lösningar (1,2) Utveckla förebygg- ande verksamhet för sotningsverksamhet Höjd utbildningsnivå inom brandskydd Förbättra medborgare / kundindex (1,2,3) Tillgodose företagsan- passade lösningar (3) Förbättrad livsmiljö(1,2) Förbättra säkerhet och tillgänglighet för utsatta grupper inom trafik och utemiljö (1,2,) Bibehållet förebyggande brandskyddsarbete med hög kvalite’ (2,3) Snabb, effektiv och likvärdig räddningstjänst i hela kommunen med uttalade servicenivåer (1,2) Mål Öka kostnads- medvetenheten (1,2,3) Bibehålla/Öka effektiviteten i resursnyttjandet (1,2,3) Bibehållen finansiell styrka Nöjdmedarbetarindex (NMI) > 3,9 (1,2) Individuell utveck- lingsplan 2007 (1,2) Väl fungerande komp- etensförsörjning (1,2) Sjukfrånvaron < 5,6 % (1,2) Anställda ska erhålla önskad sysselsättnings grad Mål Gemensam kundtjänst i drift (1,2) Utveckla de viktigaste verksamhets- processerna (1,2) Öka koncernnyttan (1,2) Ökad samverkan in- ternt och externt (1,2) Mål

2 Medborgare/ kund Utveckling/ tillväxt Ekonomi Mått Kund-index SCB enkät/3:e år, 2007, Utfall, specifik kund mätning Utförda företags- anpassade lösningar under året Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv Antal träffar på tekniska kontorets hemsida Antalet utförda åtgärder ”enkelt avhjälpta hinder” Andel miljöfordon i verksamheten Mått Antal utvecklingsprojekt och investering Utförda företagsanpassade lösningar under året Antal samarbetsprojekt Kund-index SCB enkät/3:e år, mätning under 2006, Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv Mått Utfall jmf med resultatkrav Prognosavvikelse mot verkligt utfall Produktivitetsmått och nyckeltal Aktiviteter Utföra kundmätning Genomföra kundträffar Utveckla hemsidan Översyn av faktura hantering Ny grundvattentäkt för centralorten Förnya stadsparken och bryggarbacken Marknadsföra kommun- en och vår service, tex TK -dag på torget Åtgärda enkelt avhjälpta hinder Företagslots Utföra företagsanpassade lösningar Biogasdrivna fordon Aktiviteter Initiera och genomföra samarbetsprojekt Utredning av väg- & järnvägsnätet i centralorten Ny grund- vattenförsörjning för centralorten Utveckla biogas som fordonsbränsle Förnya stadsparken och älvbrinken Marknadsföring av utvecklingsprojekt som vi driver Samverkan med högskolor/universitet, och medverka vid KY- utbildningar Utveckla företagslots Aktiviteter Analysera nedlagda kostnader och intäkter mot plan Mät viktiga produktivitetsmått Jämförelse med andra kommuner/branscher Delaktighet på arbetsplatsnivå beträffande budgeterade kostnader och verkligt utfört Införa ekonomisystem med projektmodul MedarbetareArbetssätt/ processer Mått Medarbetarindex >3,9 av 5 Antal medarbetarsamtal 100 % av tillsvidare- anställd personal Sjukfrånvaro < 5,6 % Individuella utvecklings- planer för samtliga medarbetare vid ut gången av 2007 100% av våra arbetsplatser ska genomföra dokumenterad riskbedömning Uppfyllnadsgrad av arbetsmiljö-. & plan för lika behandling Mått Andelen tid och resursplanerade projekt under året Andel dokumenterade arbetsplatsträffar= 100% Andel interna besiktningar Antal ärenden på svarta listan <10 Utfall kundtjänst Redogör för koncernnytta Aktiviteter Genomföra medarbetar- undersökning Genomföra medarbetar- samtal (varje år) Upprätta individuella utvecklingsplaner Samtliga arbetsplatser ska göra dokumenterade riskbedömningar Tillämpa arbetsmiljö- & plan för lika behandling Strategisk utbildning av medarbetarna Tillämpa samverkansavtalet Aktiviteter Genomföra regelbundna arbetsplatsträffar Utföra egen kontroll Tillämpa intranätet – insidan Översyn beredskap Driftsätta kundtjänst Vidarutveckla arbetssätt gällande planering Utbyta tjänster inom koncernen Samordna resurser inom koncernen


Ladda ner ppt "Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i Skellefteå – årets tillväxtkommun! Nöjda medborgare och kunder (1) God livsmiljö."

Liknande presentationer


Google-annonser