Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Futurums verksamhetsidé Futurum ska utveckla och stödja lärande, forskning och kunskapsspridning inom landstingets verksamheter i samverkan med andra aktörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Futurums verksamhetsidé Futurum ska utveckla och stödja lärande, forskning och kunskapsspridning inom landstingets verksamheter i samverkan med andra aktörer."— Presentationens avskrift:

1 Futurums verksamhetsidé Futurum ska utveckla och stödja lärande, forskning och kunskapsspridning inom landstingets verksamheter i samverkan med andra aktörer bidra till en kultur präglad av öppna attityder, kritiskt tänkande, nyskapande, kvalitet och livslångt lärande stödja och utveckla interprofessionell samverkan utveckla och skapa förutsättningar för klinisk forskning utveckla och förbättra verksamhetsförlagd utbildning samt skapa goda lärandemiljöer. delta i och stimulera nätverksbyggande lokalt, nationellt och internationellt inom forskning och utbildning skapa arenor för kommunikation med allmänheten, patienter och närstående

2 Futurums huvudprocesser A Koordination och samverkan B Utbildningar C Information och kommunikation D Administration E Utveckling och tillhandahållande av redskap

3 Vision Kompetent handledning och kunskapsutbyte mellan student och handledare ger framtida professionella arbetsterapeuter.

4 Balanced Scorecard Kund perspektivet Studenter Lärosätet Handledare Patienter Strategiska mål Framgångs- faktorer Nyckeltal/ mått Högkvalitativ handledning Samsyn kring regler och rutiner mellan VFU-ansvarig och Lärosätets pedagoger Delaktighet i utveckling av utbildningsplan och avtalsskrivning Student – klient och närstående centrering vid handledning Kunskapsförnyelse Fungerande mötesplatser Bidra till kunskaps förnyelse Lyhördhet för kundbehov Dialog kring arbetsplats för stud. Skapa adjungeringar av klinisk lektor och adjunkt. Kärnkompetensskattning Årlig analys av genomförda studentutvärderingar. Upplevelsen av samsyn (0-100). Årliga VFU-träffar 2 ggr/termin med lärosätet 2 ggr/termin VFU-ansvariga Professionsansvarig – lärosätet 1 gång/år Utarbeta kriterier för Praktikplatser under 2015 T1 alla arbetsterapeuter kan handleda dessa. Osv. Kompetens enligt ramverk Bidra till kontinuerlig kunskapsförnyelse Öka kunskaper i Pedagogik Förbättringskunskap Arbetsterapi Interprofessionellt lärande Delta i novemberseminarier Lärmodeller Aktualisera aktuell litteratur Motivera till kompetensutv. Kontinuerliga handledarutb. Magisterutbildning Bjuda in pedagoger från lärosätet till verksamheterna Uppmana till hospitering/ fältstudier Punkt vid VFU träffar kring kunskapsförnyelse. Aktuell/ny litteratur Inspirera till att prenumerera på ny litteratur på webben. Video som lärande. Futurums hemsida. Nyhetsbrev till handledare chefer en gång per år Ett möte / år lokalt med företrädare från Lärosätet En artikel för reflektion per år diskuteras Agenda punkt Ny litteratur från lärosätet. Minst en VFU ansvarig med på handledarträffar på Hälsohögskolan Vision/ verksam- hetsidé Handlingsplan Lärsituation Vad, Hur, varför Mål Före, under och efter Lärande- och förnyelse- perspektivet VFU –ansvarig skapar lärande klimat

5 Balanced Scorecard Process- - perspektivet Strategiska mål Framgångs- faktorer Nyckeltal/ mått Stimulera handledare att använda sig av reflektionsstickan och teach back Identifiera goda exempel inom området Använda Videoinspel- ningar vid hand- ledningstillfälle Identifiera etiska dilemman i T1 Motivera studenter att Identifierar nya arenor En presentation vid VFU träff 1 tillfälle per termin Minst en arbetsterapeut sänder årligen in bidrag Till Årets drivbänk. Alla arbetsterapeuter kan ta emot Kriterier på VFU plaseringar T4 tex Antalet verksamhetschefer som kontaktas /år inom PVO Vision/ verksam- hetsidé Handlingsplan Stödja spridning av Pedagogiska modeller Förbättringskunskap Professionsutveckling Interprofessionellt lärande Regelbunden kontakt med verksamhetschefer Någon arbetsterapeut lämnar årligen in bidrag Till Årets Drivbänk Fokus på nya arenor Avtal lättillgängligt VFU-ansvarig – skapar lärande klimat. Process- - perspektivet Strategiska mål Framgångs- faktorer Nyckeltal/ mått Stimulera handledare att använda sig av ”reflektionsstickan” och ”Teach back” Identifiera och dela goda exempel. Använda Videoinspel- ning vid hand- ledningstillfälle Uppmuntra reflektion kollegor tillsammans. Identifiera etiska dilemman i T1 Motivera studenter att identifierar nya arenor Reflektera tillsammans med kollegor En presentation vid VFU träff 1 tillfälle per termin Alla arbetsterapeuter kan ta emot studenter från T1. Kriterier på VFU placeringar T4 tex Antalet verksamhetschefer som kontaktas /år inom PVO Lärosätet informerar om goda exempel på nya arenor utifrån studenterfarenheter Vision/ verksam- hetsidé Handlingsplan Stödja spridning av Pedagogiska modeller Förbättringskunskap Professionsutveckling Interprofessionellt lärande Regelbunden kontakt med verksamhetschefer Fokus på nya arenor Avtal lättillgängligt Ekonomiska perspektivet Arbeta för; Intäkter till arbter.budget. Att värdera VFU uppdraget vid lönesättning Morötter och uppmuntran t ex i form av kompetensutveckling. Hur många har handledare har Diskuterat VFU-uppdraget i årets medarbetarsamtal Hur många dagar har beviljats för kompetensutveckling inom pedagogik, förbättringskunskap, arbetsterapi samt interprofessionellt lärande

6 VFU-Studerande - Hälsohögskolan Jönköping Spec. vård Jönköping Primärv. Höglandet Spec. vård Höglandet Primärv. Värnamo Spec. vård Värnamo Primärv. Termin 1Alla Termin 3Alla Termin 4Alla Termin 4 Informations- uppdrag Alla Termin 5Alla Termin 5 Arbetsterapi i utv. Alla Termin 6Där nya arenor kan skapas


Ladda ner ppt "Futurums verksamhetsidé Futurum ska utveckla och stödja lärande, forskning och kunskapsspridning inom landstingets verksamheter i samverkan med andra aktörer."

Liknande presentationer


Google-annonser