Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsnämnden 2005-10-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsnämnden 2005-10-05."— Presentationens avskrift:

1 1 Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsnämnden 2005-10-05

2 2 Bygg styrka Visa excellens Ta ansvar Skapa effektivitet Vision: ”En fakultet som genom excellens i forskning och utbildning verkar för bättre hälsa” Akademiskt ledarskap Vetenskaplighet, integritet, professionalism, respekt, ambition, mod, förändringsvilja, långsiktighet, entusiasm, tydlighet Prestera excellent medicinsk forskning Stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer Satsa på yngre forskare Ökad effektivitet och professionalism i organisationen Kommunicera fakultetens prestationer och förutsättningar Omfördela befintliga och styra nya forskningsresurser till slagkraftiga forskningsmiljöer Examinera studenter och doktorander i internationell toppklass Bidra till utveckling av en innovationskultur Utveckla profilerade utbildningsprogram Examinera studenter med hög kompetens och förmåga att utveckla sitt yrkesområde Erövra mer konkurrens- utsatta externa medel Utveckla konkurrenskraftiga master- och forskarutbildningar Förbättra den strategiska rekryterings- processen Främja vetenskapliga mötesplatser Vara aktiva i samhällsdebatten Vidareutveckla fakulteten som attraktiv arbetsplats Utveckla lärarnas ämnes- mässiga och pedagogiska kompetens

3 3 Prestera excellent medicinsk forskning Fakulteten skall, inom det medicinska vetenskapsområdet, prestera excellent forskning som resulterar i internationellt genomslag, dvs publikationer i högt ansedda internationella tidskrifter. Detta ger ett betydelsefullt bidrag till kunskapsuppbyggnaden och den vetenskapliga utvecklingen.

4 4 Stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer Fakulteten skall stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer. Detta skall uppnås genom att koncentrera fakultetens forskningsresurser till miljöer med stor vetenskaplig potential och förmåga att erövra medel från de av universitetet prioriterade forskningsfinansiärerna.

5 5 Främja vetenskapliga mötesplatser Fakulteten skall främja vetenskapliga mötesplatser för forskare och lärare. Detta skall ske genom att verka för kreativa möten mellan forskare och lärare från olika ämnesområden inom och utanför LiU. Detta leder till innovativa idéer, engagemang och utveckling både inom forskning och utbildning.

6 6 Erövra mer konkurrensutsatta externa medel Fakultetens andel av de konkurrensutsatta medlen, från de av universitetet prioriterade forskningsfinansiärerna, skall öka. Detta skall ske genom att öka antalet ansökningar och förbättra deras kvalitet. Detta synliggör fakulteten som en excellent forskningsorganisation.

7 7 Satsa på yngre forskare Fakulteten skall satsa på att rekrytera yngre forskare med erfarenhet från internationellt framstående forskningsmiljöer. Dessutom skall egna forskare med hög potential stödjas i sin utveckling genom en genomtänkt karriärplanering. Detta leder till vitalisering och förstärkning av forskningsmiljöerna.

8 8 Förbättra den strategiska rekryteringsprocessen Fakultetens rekrytering skall präglas av långsiktighet och professionalism. Rekryteringen skall bygga på en tydlig plan för sammansättningen av de framtida akademiska tjänsterna. Processen för att identifiera lämpliga kandidater till olika akademiska befattningar skall tydliggöras. Det administrativa stödet till rekryteringsprocessen skall utvecklas.

9 9 Examinera studenter och doktorander i internationell toppklass Fakulteten skall genomföra högkvalitativa utbildningar som examinerar studenter och doktorander i internationell toppklass. Detta innebär att de utexaminerade blir attraktiva på internationella arbetsmarknaden och den vetenskapliga arenan.

10 10 Utveckla konkurrenskraftiga master- och forskarutbildningar Fakulteten skall utveckla internationellt konkurrenskraftiga master- och forskarutbildningar i samverkan med övriga fakulteter vid Linköpings universitet. Utbildningarna skall genomföras i anslutning till starka forskningsmiljöer. Detta leder till att studenterna blir attraktiva på arbetsmarknaden och att fakultetens forskningsmiljöer stärks.

11 11 Utveckla profilerade utbildningsprogram Fakultetens utbildningar skall utveckla egna programprofiler i samklang med prioriterade forskningsområden. Utbildningarna skall stimulera till innovativt beteende och framtida entreprenörskap. Utbildningarna skall kännetecknas av studentcentrerat lärande som filosofi och problembaserat lärande i dynamisk utveckling som metod. Vidare skall utbildningarna kännetecknas av integration mellan teori/praktik och mellan ämnen, användning av nya undervisningsverktyg samt ett internationellt perspektiv. Moment gemensamma för de olika utbildningarna skall främja framtida samverkan mellan olika yrken och bidra till effektivt resursutnyttjande. Detta skall leda till nationellt och internationellt attraktiva utbildningar.

12 12 Utveckla lärarnas ämnesmässiga och pedagogiska kompetens Fakultetens lärare skall ha anknytning till aktiv forskningsmiljö för att säkerställa hög ämnesmässig kompetens. Lärarna skall genom kontinuerlig utbildning förvärva god kunskap om modern pedagogik och hög kompetens i problembaserat lärande. Detta ger förutsättningar för hög utbildningskvalitet.

13 13 Examinera studenter med hög kompetens och förmåga att utveckla sitt yrkesområde Genom fakultetens högkvalitativa utbildningar examineras studenter med hög yrkeskompetens och förmåga till livslångt lärande. Förmåga till livslångt lärande är en förutsättning för att kunna bidra till att utveckla sitt framtida yrkesområde. Detta skall uppnås genom att utbildningarna bygger på studentcentrerat lärande, integration och interaktion med arbetslivet under utbildningstiden. Detta leder till att studenterna blir attraktiva och möter arbetsmarknadens behov.

14 14 Bidra till utveckling av en innovationskultur Fakulteten skall genom aktivt samarbete med andra aktörer i regionen bidra till att utveckla en innovationskultur. Detta skall ske genom att utveckla utbildningsprogram som stimulerar till entreprenörskap och innovativt beteende. Detta leder till att studenterna kan bli verksamma inom både privat och offentlig sektor.

15 15 Vara aktiva i samhällsdebatten Fakulteten och dess anställda ska vara aktiva i samhällsdebatten. Detta ska ske genom att bygga upp relationer med samhällsaktörer, privata näringslivet och media. Det leder till att fakulteten bidrar till långsiktig kunskapsuppbyggnad och blir mer synlig i samhället.

16 16 Omfördela befintliga och styra nya forskningsresurser till slagkraftiga forskningsmiljöer Fakulteten skall efter systematisk värdering och kritisk granskning omfördela fakultetsmedel för forskning till områden med potential att fortsätta vara eller bli slagkraftiga forskningsmiljöer. Fakultetens forskningsstöd till verksamheter som ej bedöms ha möjlighet att utvecklas framgångsrikt avvecklas. Detta leder till flera internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer.

17 17 Ökad effektivitet och professionalism i organisationen Fakulteten skall ha en organisation och ett arbetssätt som innebär att tillgängliga resurser skapar största möjliga värde för lärande och forskning. Detta ska uppnås genom att fakultetens ledning och administration fokuserar på strategiskt viktiga områden enligt strategikartan.

18 18 Vidareutveckla fakulteten som attraktiv arbetsplats Fakulteten skall verka för ett arbetsklimat som ger positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Detta skall skapa en attraktiv arbetsplats med möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

19 19 Kommunicera fakultetens prestationer och förutsättningar De prestationer som utförs inom fakulteten skall systematiskt synliggöras och kommuniceras. Detta innebär en större medvetenhet om fakultetens betydelse och situation, inklusive konkurrenssituation och de ekonomiska förutsättningarna inom högskolan. Detta leder till ökat självförtroende och bättre förutsättningar att genomföra strategin.

20 20 Akademiskt ledarskap Det akademiska ledarskapet är en viktig förutsättning för att genomföra strategin. HU skall arbeta för att de värden som det akademiska ledarskapet står för, dvs vetenskaplighet, integritet, professionalism, respekt, ambition, mod, förändringsvilja, långsiktighet, entusiasm och tydlighet skall fungera som ledstjärnor vad gäller beslutsfattande och ledarutveckling.


Ladda ner ppt "1 Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsnämnden 2005-10-05."

Liknande presentationer


Google-annonser