Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionen."— Presentationens avskrift:

1 Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionen

2 Bakgrund Ett gammalt men förstärkt uppdrag: att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden Citizenship Education – medborgarfostran Skolors reaktiva och tillfälliga insatser Den svenska historien kontra nya utmaningar Nya filosofiska infallsvinklar: deliberation och normkritik Skolornas arbete med demokrati och värdegrund2012-12-07 2

3 Granskningens syfte Att granska om undervisning och kommunikationsklimat på ett antal skolor ger eleverna förutsättningar att i undervisningen i alla ämnen tillägna sig sådana grundläggande kunskaper, värden och förmågor – dvs. medborgerlig kompetens – som de enligt styrdokumenten behöver för att kunna vara delaktiga i skolan och i samhällslivet. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund2012-12-07 3

4 Granskningens omfattning 17 grundskolor i 10 kommuner, från Malmö i söder till Haparanda i norr, en fristående huvudman Skolbesök under fyra dagar på varje skola: -observationer av undervisningen i tre dagar på varje skola, på totalt 230 lektioner i olika ämnen i åk. 8 -gruppintervjuer med elever, lärare och övrig personal -intervju med rektor/skolledning -enkäter till elever och lärare Skolornas arbete med demokrati och värdegrund2012-12-07 4

5 Granskningens resultat Skolans samlade uppdrag behöver förtydligas Medborgarfostrande inslag förekommer i alla ämnen men genomsyrar inte undervisningen Elevernas inflytande, delaktighet och kritiska tänkande behöver förstärkas och tränas i undervisningen Uppdraget ställer stora krav på lärarnas kompetens Skolornas syn på uppdraget varierar innebär bristande likvärdighet Skolornas arbete med demokrati och värdegrund2012-12-07 5

6 Risker/svårigheter Samsyn som ideal o Skenbar och/eller framtvingad samsyn o Extrem likriktning, ”tystnads- och lydnadskultur” Svagt strukturerade studiemiljöer o Otydligt och/eller förskjutet ansvar o Låga förväntningar, ”omhändertagande- och/eller antiskolkultur” Skolornas arbete med demokrati och värdegrund2012-12-07 6

7  Ett ständigt pågående demokrati- och värdegrundsarbete  Ett tillåtande samtalsklimat i klassrummen  En väl utvecklad kommunikation på olika nivåer  Normkritisk reflektion och diskussion Skolornas arbete med demokrati och värdegrund2012-12-07 7 Framgångsfaktorer

8 Utvecklingsområde Uppdraget behöver förstärkas och förankras genom en normkritisk och anpassad kommunikation, som skapar helhetssyn och likvärdighet, samt tydliggör skolans samlade uppdrag och demokratiuppdragets innebörd: Skol- och huvudmannanivå: ansvar för klimat, attityder och kompetensutveckling samt för hur demokratins ideal gestaltas på en övergripande nivå. Rektors ansvar för skolans samtalsklimat och internkommunikation. Klassrumsnivå: lärarnas ansvar för samtalsklimatet i klassrummen och för att elevernas medborgarkompetenser tränas i undervisningen. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund2012-12-07 8

9 Skolinspektionens vidare arbete Uppföljningar av de granskade skolornas granskningsbeslut efter 6 månader Framtagande av intern promemoria för bedömningsområdet i den regelbundna tillsynen Skolornas arbete med demokrati och värdegrund2012-12-07 9

10 Tack för att ni lyssnat! Ladda ned rapporten och hitta tips på www.skolinspektionen.se/demokrati Projektledare angerd.eilard@skolinspektionen.se Skolornas arbete med demokrati och värdegrund2012-12-07 10


Ladda ner ppt "Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser