Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionen."— Presentationens avskrift:

1 Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionen

2 Bakgrund Ett gammalt men förstärkt uppdrag: att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden Citizenship Education – medborgarfostran Skolors reaktiva och tillfälliga insatser Den svenska historien kontra nya utmaningar Nya filosofiska infallsvinklar: deliberation och normkritik Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

3 Granskningens syfte Att granska om undervisning och kommunikationsklimat på ett antal skolor ger eleverna förutsättningar att i undervisningen i alla ämnen tillägna sig sådana grundläggande kunskaper, värden och förmågor – dvs. medborgerlig kompetens – som de enligt styrdokumenten behöver för att kunna vara delaktiga i skolan och i samhällslivet. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

4 Granskningens omfattning 17 grundskolor i 10 kommuner, från Malmö i söder till Haparanda i norr, en fristående huvudman Skolbesök under fyra dagar på varje skola: -observationer av undervisningen i tre dagar på varje skola, på totalt 230 lektioner i olika ämnen i åk. 8 -gruppintervjuer med elever, lärare och övrig personal -intervju med rektor/skolledning -enkäter till elever och lärare Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

5 Granskningens resultat Skolans samlade uppdrag behöver förtydligas Medborgarfostrande inslag förekommer i alla ämnen men genomsyrar inte undervisningen Elevernas inflytande, delaktighet och kritiska tänkande behöver förstärkas och tränas i undervisningen Uppdraget ställer stora krav på lärarnas kompetens Skolornas syn på uppdraget varierar innebär bristande likvärdighet Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

6 Risker/svårigheter Samsyn som ideal o Skenbar och/eller framtvingad samsyn o Extrem likriktning, ”tystnads- och lydnadskultur” Svagt strukturerade studiemiljöer o Otydligt och/eller förskjutet ansvar o Låga förväntningar, ”omhändertagande- och/eller antiskolkultur” Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

7  Ett ständigt pågående demokrati- och värdegrundsarbete  Ett tillåtande samtalsklimat i klassrummen  En väl utvecklad kommunikation på olika nivåer  Normkritisk reflektion och diskussion Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Framgångsfaktorer

8 Utvecklingsområde Uppdraget behöver förstärkas och förankras genom en normkritisk och anpassad kommunikation, som skapar helhetssyn och likvärdighet, samt tydliggör skolans samlade uppdrag och demokratiuppdragets innebörd: Skol- och huvudmannanivå: ansvar för klimat, attityder och kompetensutveckling samt för hur demokratins ideal gestaltas på en övergripande nivå. Rektors ansvar för skolans samtalsklimat och internkommunikation. Klassrumsnivå: lärarnas ansvar för samtalsklimatet i klassrummen och för att elevernas medborgarkompetenser tränas i undervisningen. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

9 Skolinspektionens vidare arbete Uppföljningar av de granskade skolornas granskningsbeslut efter 6 månader Framtagande av intern promemoria för bedömningsområdet i den regelbundna tillsynen Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

10 Tack för att ni lyssnat! Ladda ned rapporten och hitta tips på Projektledare Skolornas arbete med demokrati och värdegrund


Ladda ner ppt "Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser