Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolornas arbete med demokrati och värdegrund"— Presentationens avskrift:

1 Skolornas arbete med demokrati och värdegrund
Kvalitetsgranskning 2012 Angerd Eilard, Skolinspektionen

2 Bakgrund Ett gammalt men förstärkt uppdrag
Medborgarfostran ett internationellt prioriterat fenomen Skolors reaktiva och tillfälliga insatser Den svenska historien kontra nya utmaningar Nya filosofiska ingångar – deliberation och normkritik Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

3 Kvalitetsgranskningens syfte
Att granska hur väl skolorna lyckas genomföra en undervisning och upprätthålla ett kommunikationsklimat som ger eleverna förutsättningar att i alla ämnen tillägna sig och utveckla s k medborgerlig kompetens – dvs. sådana grundläggande kunskaper, värden och förmågor, som de enligt styrdokumenten behöver för att kunna vara delaktiga i skolan och samhällslivet. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

4 Medborgarkompetens De grundläggande demokratiska värderingar som (det svenska) samhället enligt läroplaner och lagstiftning vilar på, dvs. respekt för mänskliga rättigheter och olikheter, miljön, historien, etiska och globala perspektiv, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och tolerans. De nödvändiga teoretiska kunskaper (ämneskunskap enligt kurs-/ämnesplanernas centrala innehåll) som behövs för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle, t.ex. läs- och skrivkunskap, matematiska kunskaper, samhällskunskap. Praktisk förmåga att omsätta kunskaper/värden i handling, för att begreppsliggöra, analysera, kommunicera, reflektera samt kritiskt och självständigt hantera information. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

5 Granskningens frågeställningar
Finns en gemensam strategi i skolans demokratiarbete? Finns ett öppet diskussionsklimat på skolan? Bedrivs en undervisning där… eleverna får ta del av både kunskaper och värden? alla elever får komma till tals? information värderas, kommenteras och diskuteras kritiskt och sakligt i alla ämnen? olika åsikter, normer och synsätt tillåts, synliggörs och vid behov diskuteras normkritiskt? Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

6 Så här gick vi till väga Skolinspektionen besökte 17 grundskolor i 10 kommuner från Malmö i söder till Haparanda i norr, varav en fristående huvudman Skolbesök i fyra dagar, Skolinspektionen följde på varje skola en och samma elevgrupp i åk 8 samt genomförde lektionsobservationer av undervisningen under tre hela skoldagar, ca. 15 lektioner per skola, dvs. totalt 230 lektioner i olika ämnen intervjuer med elever, lärare och övrig personal samt med rektor/skolledning enkäter till elever och lärare Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

7 Granskningen visar att…
Det medborgarfostrande uppdraget är splittrat och behöver förtydligas som en del av skolans samlade uppdrag och en skolgemensam angelägenhet; Medborgarfostrande inslag förekommer i alla ämnen men genomsyrar inte undervisningen; Elevernas inflytande, delaktighet och kritiska tänkande behöver förstärkas och tränas i undervisningen; Det medborgarskapande uppdraget ställer stora krav på lärarnas kompetens; Skolornas syn på uppdraget varierar, vilket leder till bristande likvärdighet. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

8 Risker och utmaningar när demokratiarbetet brister
Skolor där samsyn idealiseras Skenbar och/eller framtvingad samsyn Likriktning, ”tystnads- och lydnadskultur” Skolor med svag struktur Otydligt och/eller förskjutet ansvar Låga förväntningar, ”omhändertagande- och/eller antiskolkultur” Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

9 Framgångsfaktorer för ett lyckat demokratiarbete
Demokrati- och värdegrundsarbetet är en ständigt pågående del av skolans samlade uppdrag som genomsyrar hela skolan och all undervisning. Rektor säkerställer gemensam förståelse och likvärdighet i arbetet genom att se till att uppdraget och därmed förknippade utmaningar i skolmiljön regelbundet definieras och diskuteras. Arbetet följs upp regelbundet, prövas och omprövas i relation till den enskilda skolans traditioner och arbetssätt, elevsammansättning och elevernas kunskapsresultat. Rektor och lärare säkerställer ett samtalsklimat som är öppet och tillåtande. Skolkulturen präglas och utmanas av demokratiska och normkritiska samtal Handlingsfokus knyter teori/diskurs till praktiken – ”leva som man lär”. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

10 Skolinspektionens fortsatta/ pågående arbete
Externt: uppföljning av de granskade skolornas beslut efter 6 månader Internt: utvärdering och implementering av gransknings- resultaten i den regelbundna tillsynen för att utveckla vårt arbete och bedömningsområdet Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

11 Bedömningsområdet inom regelbunden tillsyn
Inom bedömningsområdet Grundläggande värden och inflytande granskas bl.a. följande: 1.2.1 Utbildningen förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (1 kap. 4 § första stycket skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag) Lärarnas undervisning ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter (Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Normer och värden) Undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla ett aktivt medborgarskap och förmåga att delta i samhällslivet (Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter) Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

12 Tack för att ni lyssnat! Ladda ned rapporten och hitta tips
samt bedömningsunderlag på Kontakta projektledaren på Skolornas arbete med demokrati och värdegrund


Ladda ner ppt "Skolornas arbete med demokrati och värdegrund"

Liknande presentationer


Google-annonser